Charakteristikapacientů s reaktivní artritidou z Národního registrurevmatických chorob


Characteristicsof Patients with Reactive Arthritis from the National Register of Rheumatic Diseases

Introduction .
The paper contains information on a group of patients with reactive arthritis whichis one of the subgroups in the National register of rheumatic diseases.Objectives .1.Analysis ofdemographic data,clinical picture and treatment of patients.2.Analysis of relations between thetype of triggering infection and these parameters,sex,clinical picture,presence of HLA-B27 antigenand therapy.3.Evaluation whether therapy of patients in the investigated group is consistent withrecommendations in the literature.Methods .62 patients were included who met the criteria forreactive arthritis suggested at the 3rd international session on reactive arthritis in Berlin in 1995.In the recording in the register participated several rheumatologists from different Czech andMoravian regions.The enlistment took place from 1999 to 2001 incl.The assembled demographicdata,data on the clinical picture,therapy and the presence of HLA-B27 were evaluated by statisticalmethods.Furthermore relations between the triggering infections and the investigated parameters(sex,clinical picture,the presence of HLA-B27 antigen and therapy)were evaluated by statisticalmethods.For statistical evaluation programme Statistica and MS Excel were used.Nominal varia-bles and differences between groups were evaluated by means of contingency tables and the χ 2 testor Fisher ’s exact test.Results .The authors did not find in the group a statistically significantdifference in the incidence of urogenital reactive arthritis in relation to sex.A statistically signifi-cant difference was found between the incidence of postenteric reactive arthritis between sexes with a predominance of men (78.6 %).In the investigated group no difference was found in theclinical picture in relation to the triggering infection.The presence of HLA-B27 antigen did notdiffer significantly in relation to the causal infection and treatment did not differ significantly inrelation to the triggering infection.Comparison of treatment of the investigated group withrecommendations in the literature revealed certain deviations from procedures recommended inthe literature.The patients were treated with antibiotics even in case of postenteric reactivearthritis (35.7 %)which is not consistent with recommendations in the literature.The majority ofpatients was treated with sulfasalazine (74.2 %).Conclusion .Sulfasalazine treatment should be usedonly in a protracted course of reactive arthritis,therefore the authors assume that the importanceof sulfasalazine treatment in the described group was overestimated.

Key words:
reactive arthritis,demographic data,clinical picture,therapy


Autoři: H. Dejmková 1;  J. Johanedisová 2;  P. Vítek 3;  D. Galatíková 4;  D. Petrová 5;  J. Vítová 6;  V. Lád 7;  L. Minxová 8;  M. Bačkovská 9;  J. Brejchová 10;  Z. Fojtík 11;  A. Holotíková 12;  V. Němec 13;  V. Novotný 14;  R. Záhora 15;  Z. Stanovská 16;  J. Zvárová 17
Působiště autorů: Revmatologický ústav, Praha, 2 Revmatologická ambulance, Děčín, 3 Centrum rehabilitace, Zlín, 4 Nemocnice – revmatologická ambulance, Bruntál, 5 Revmatologická ambulance, Znojmo, 6 Nemocnice –interní oddělení, České Budějovice, 7 FN –dětská klinika, Plzeň 1
Vyšlo v časopise: Čes. Revmatol., , 2002, No. 2, p. 82-87.
Kategorie: Články

Souhrn

Úvod.
Článek obsahuje informace o skupině nemocných s reaktivní artritidou,která představujejednu z podskupin Národního registru revmatických chorob.Cíle .1.Analýza demografických dat,klinického obrazu a terapie nemocných.2.Analýza vztahů mezi typem spouštějící infekce a těmitoparametry:pohlavím,klinickýmobrazem,přítomností HLA-B27 antigenu a terapií.3.Vyhodnocení,zda terapie nemocných sledovaného souboru odpovídá literárním doporučením.Metody .Zařazeno62 nemocných splňujících kritéria pro reaktivní artritidu navržené na 3.mezinárodní schůzio reaktivní artritidě v Berlíně v r.1995.Na zařazování do registru se podílelo více revmatologůz různých českých a moravských regionů.Zařazování probíhalo od r.1999 do roku 2001 včetně.Získaná demografická data,údaje o klinickém obraze a terapii a přítomnosti HLA-B27 byla statis-ticky vyhodnocena.Dále byly statisticky vyhodnoceny vztahy mezi spouštějící infekcí a sledovanýmiparametry (pohlavím,klinickým obrazem,přítomností HLA-B27 antigenu a terapií).Statistickéhodnocení proběhlo v programech Statistica a MS Excel.Nominální veličiny a rozdíly mezi skupi-nami byly hodnoceny pomocí kontingenčních tabulek a χ 2 testu,případně Fisherova exaktníhotestu.Výsledky .V souboru jsme nezjistili statisticky významný rozdíl ve výskytu urogenitálníreaktivní artritidy v závislosti na pohlaví,statisticky významný rozdíl byl zjištěn mezi výskytempostenterické reaktivní artritidy mezi pohlavími s převahou mužů (78,6 %).Ve sledovaném souborunebyl zjištěn rozdíl v klinickém obrazu v závislosti na spouštějící infekci.Přítomnost HLA-B27antigenu se statisticky významně nelišila v závislosti na vyvolávající infekci,rovněž tak terapie sestatisticky významně nelišila v závislosti na spouštějící infekci.Porovnáním terapie námi sledova-ného souboru s literárními doporučeními jsme zjistili určité odchylky od literárně doporučovanýchpostupů.Pacienti byli léčeni antibiotickou léčbou i v případě postenterické reaktivní artritidy(35,7 %),což neodpovídá literárním doporučením.Převážná část nemocných byla léčena sulfasala-zinem (74,2 %).Závěr .Terapie sulfasalazinem má být použita až při protrahovaném průběhureaktivní artritidy,proto se domníváme,že význam terapie sulfasalazinem byl v souboru nadhod-nocen.

Klíčová slova:
reaktivní artritida,demografická data,klinický obraz,terapie

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dermatologie Dětská revmatologie Revmatologie

Článek vyšel v časopise

Česká revmatologie


2002 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se