Užití cyklosporinu při léčení systémovéholupus erythematodes, zvláště lupusovénefritidy


Cyclosporin Administration in the Treatment of Systemic Lupus Erythematosus andin Particular Lupus Nephritis

So far not very freguent therapeutic attempts, mostly without control groups, in severe cases of SLEwhich did not respond to previous standard treatment with cytostatic immunosuppressive prepa-rations revealed that small doses of cyclosporin combined with steroids (and occasionally combinedwith other immunosuppressive drugs) may lead to long-term improvement or remission of thedisease, incl. the reduction in dose of corticosteroids. Particularly significant clinical effects wereobserved when cyclosporin was administered along with steroids to patients with severe lupusnephritis. Focused on this problem the author mentions 13 hitherto available published studies(1989–98) on the treatment of lupus nephritis with cyclosporin. In these clinical trials improvementis reported – remission of the renal disease in 60–100 % of the treated patients. From this ensues thatit is useful to administer this drug to patients with serious forms of SLE, in particular with renalinvolvement who do not respond to the usual treatment or develop toxic manifestations after thistreatment. Nevertheless, whenever the doctor is to decide on the use of cyclosporin in these patients,he must assume in addition to the potential favourable effect in individual cases also a possible toxiceffect on the kidneys, in particular if the drug is administered for more than two years. Thus furthercontrolled and randomized studies are essential to obtain final information.

Key words:
cyclosporin, SLE, treatment


Autoři: C. Dostál
Působiště autorů: Revmatologický ústav, Praha
Vyšlo v časopise: Čes. Revmatol., , 2000, No. 1, p. 6-12.
Kategorie: Články

Souhrn

Dosud nepříliš četné klinické léčebné pokusy, většinou bez kontrolních skupin, u závažných přípa-dů SLE, které nereagovaly na předchozí standardní léčení cytostatickými imunosupresivnímipreparáty, ukázaly, že nízké dávky cyklosporinu v kombinaci se steroidy (a příležitostně i v kombi-naci s jinými imunosupresivními léky), mohou vyvolat dlouhodobé zlepšení nebo remisi tohotoonemocnění včetně redukce nezbytné dávky steroidů. Zvláště významné klinické efekty pak bylypozorovány při podávání cyklosporinu spolu se steroidy u nemocných se závažnou lupusovounefritidou. S tímto zaměřením uvádí autor jmenovitě 13 dosud publikovaných studií, které mák dispozici o léčení lupusové nefritidy cyklosporinem z let 1989–98. V těchto klinických pokusechse uvádí zlepšení – remise ledvinového onemocnění u 60 – 100 % léčených nemocných. Z tohovyplývá, že je užitečné podávat tento lék u nemocných se závažnými formami SLE zvláště s postiže-ním ledvin, kteří nereagují na obvyklou léčbu nebo mají některé z toxických projevů této léčby.Nicméně kdykoliv se má lékař rozhodnout k použití cyklosporinu u těchto nemocných, musí před-pokládat vedle potenciálního dobrého účinku též v individuálních případech možnost vyvolání jehotoxického působení na ledviny, zvláště je-li lék podáván nepřetržitě déle než 2 roky. Další kontrolo-vané a randomizované studie jsou tak nezbytné pro získání konečných informací.

Klíčová slova:
cyklosporin, SLE, léčení

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dermatologie Dětská revmatologie Revmatologie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se