Zpráva z kongresu EUGMS a z jednání evropského výboru EUGMS


Autoři: E. Topinková
Působiště autorů: Geriatrická klinika I. LF UK a VFN v Praze
Vyšlo v časopise: Čes Ger Rev 2009; 7(3-4): 167-168

Ve dnech 17.–18. září 2009 hostila skotská Royal College of Physicians and Surgerons v Glasgow 5. kongres Evropské společnosti geriatrické medicíny (European Union Geriatric Medicine Society – EUGMS) s tématem „Paliativní medicína a otázky konce života starších osob“, kterého se zúčastnili delegáti z 23 zemí. Kongres zahájil současný prezident EUGMS, prof. P. Knight společně s prof. B. Williamsem, prezidentem Královské koleje lékařů a chirurgů a prvním prezidentem EUGMS. Úvodní sekce kongresu byla věnována paliativní medicíně v geriatrii v evropském kontextu. Byly představeny výsledky pracovní skupiny paliativní medicíny EUGMS shrnující současné postavení paliativní medicíny, dostupnost specializované paliativní péče a rozdíly v optimální a skutečně poskytované péči. ČGGS ve spolupráci se Společností paliativní medicíny poskytla data o současné situaci v ČR. Jak informovala prof. Noortgate, do celoevropského šetření se zapojilo 17 zemí. Zatímco specializovaná paliativní péče je dostupná v domácí péči v 75% (jako konzultující tým), a hospicích v 56% zemí, je situace v nemocnicích méně příznivá (jen ve 30%) a vůbec nejhorší je situace v dlouhodobé péči typu LDN (pouze ve 12%). Proto je třeba rozvíjet paliativní péči zejména v LDN a na geriatrických odděleních. Oblasti vzdělávání a výzkumu v paliativní medicíně se věnoval dr. Curiale. Na pregraduální úrovni se s paliativní medicínou seznamují studenti velmi zřídka, samostatnou specializací je jen ve 3 ze 17 zemí. Česká republika vyšla z tohoto srovnání velmi dobře, a to jak v oblasti vzdělávání, tak ve spektru paliativních služeb, rezervy jsou ale v její univerzální dostupnosti. Přestože ročně je publikováno asi 80 článků zaměřených cíleně na paliativní péči v geriatrii, klinickému výzkumu v této oblasti je věnováno jen méně než 5% publikací. Je proto třeba podporovat tuto oblast i výzkumně. Na kongresu byla pozornost věnována již tradičně otázkám bolesti a její léčbě, léčbě a kontrole nejčastějších symptomů, ale i otázkám eutanázie, rituálů spojených se smrtí a umíráním a WHO doporučením. Dr. Pautex, předsedkyně pracovní skupiny paliativní medicíny EUGMS ze Ženevy, se zaměřila na otázky rozpoznání bolesti a vhodnosti jednotlivých posuzovacích škál. Výskyt bolesti u starších nemocných v komunitě je popisován u 20–50%, v ošetřovatelských ústavech u 40–80% klientů. Nedostatečně léčená je nejen chronická, ale i akutní bolest. V souboru nemocných po fraktuře horní části stehenní kosti bylo riziko deliria zvýšeno 9krát u pacientů udávajících silné bolesti a totéž platilo i pro nemocné s velmi nízkými dávkami analgetik (méně než 10mg morfinu/den). Problémem je rozpoznání bolesti u dementních pacientů, kteří často nedokáží bolest popsat, a to zejména u pokročilejších forem onemocnění. U těchto pacientů může být jediným projevem bolesti porucha chování. Také schopnost použít sebehodnotící šklály se významně snižuje. Vizuální analogové škály, škálu obličejů a verbální vyjádření intenzity bolesti bylo odpovídající u 90% pacientů s lehkou demencí, ale již jen u 65–70% pacientů se středně těžkou demencí a jen u 30% s těžkou demencí. Dr. Pautex hovořila dále o vlastních zkušenostech se škálou DOLOPLUS 2(www.Doloplus.com) a zkrácenou verzí DOLO-SHORT, která má postačující validitu i senzitivitu. Problematice bolesti a opioidní léčbě se věnoval ve své přednášce prof. Gambassi z Říma. Na výsledcích evropského projektu ADHOC, kterého se zúčastnila i ČR, prezentoval vysoký výskyt bolesti až u 60% klientů domácí péče, ČR obsadila „prvenství“ s 80% klientů udávajících bolest různé intenzity. Prezentoval dále závěry panelu Americké geriatrické společnosti „Farmakologický management perzistující bolesti u starších osob“ publikované v srpnu letošního roku v časopise JAGS. Pro účinnou léčbu je často třeba kombinace farmakologické léčby s různým mechanizmem účinku. Základním pilířem léčby je paracetamol a nesteroidní antirevmatika (s přihlédnutím k jejich potenciálním rizikům). Prof. Gambassi upozornil na známé riziko pro výskyt GIT krvácení při užívání NSA, kterým je polymorfizmus na cytochromu P 450 2C9 a na novější poznatky o kardiovaskulárních rizicích jednotlivých NSA ve vztahu k selektivitě COX2. Léčba opioidy není u starých pacientů dostatečná: jednak je zahajována pozdě a často nejsou podávány adekvátní dávky. I když u starých pacientů postačují obecně nižší dávky ve srovnání s mladými nemocnými, účinnost léčby je ve stáří srovnatelná. I u křehké populace ošetřovatelských ústavů je tolerabilita velmi dobrá, u chronické bolesti jsou vhodnější opioidy s delším poločasem/řízeným uvolňováním, které zlepšily funkční stav a sociální zapojení v porovnání s neopioidní léčbou a opioidy s krátkým poločasem.

V průběhu kongresu zasedal také evropský výbor EUGMS. Zástupcem za ČGGS je prof. Topinková. Byly ratifikovány výsledky voleb: prof. J. P. Michel byl potvrzen ve funkci president-elect na dvouleté volební období (současného předsedu prof. P. Knighta nahradí od roku 2010–2011 prof. D. O’Neil z Irska), prof. S. Maggi ve funkci Academic Director a do exekutivy byl zvolen prof. A. Franco. Od příštího roku bude EUGMS vydávat vlastní časopis s názvem European Geriatric Medicine, neboť současný Journal of Nutrition Health and Aging byl společným časopisem IAGG, EUGMS a IANA a je zaměřen nejen na geriatrii, ale především na otázky výživy a gerontologie. Výbor diskutoval strategický plán na nejbližší období, prioritami jsou nová doporučení EUGMS pro vakcinaci ve vyšším věku, otázky farmakoterapie a vědeckých důkazů pro účinnost a bezpečnost léčby ve stáří. Je žádoucí harmonizace s národními programy a podpora členských společností. Jako nové oblasti byly navrhovány akutní geriatrie, prevence a klinická péče v ošetřovatelských ústavech. Akademický výbor informoval o činnosti pracovních skupin (vakcinace, sarkopenie, paliativní medicína, geriatrická farmakologie), přípravě vzdělávacího programu pro praktické lékaře iniciovaného řeckým zástupcem především pro země, kde geriatrie není samostatným oborem (Řecko, Portugalsko, Polsko atd.) a přípravě vzdělávacího kurzu výživa pro geriatry. Příští 6. kongres EUGMS se bude konat 29. 9.–1. 10. 2010 v irském Dublinu, další kongres pak v roce 2011 ve španělské Malaze. 

prof. MUDr. Eva Topinková, CSc.

Geriatrická klinika I. LF UK a VFN v Praze

eva.topinkova@vfn.cz


Štítky
Geriatrie a gerontologie Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Česká geriatrická revue

Číslo 3-4

2009 Číslo 3-4

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se