Biomedicínský výzkum s podporou evropských zdrojů v nemocnicích Ústí nad Labem, 12. až 13. dubna 2012


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2012; 151: 324-325
Kategorie: Sjezdy

Ve dnech 12. až 13. dubna 2012 se konal na zámečku Větruše v Ústí nad Labem v pořadí již 3. ročník národní konference „Biomedicínský výzkum s podporou evropských zdrojů v nemocnicích“, kterou pořádaly Krajská zdravotní, a.s. a Technologické centrum Akademie věd České republiky ve spolupráci s Fakultou zdravotnických studií Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Českou společností zdravotnické informatiky a vědeckých informací ČLS JEP. Záštitu nad konferencí převzal ministr zdravotnictví ČR doc. MUDr. Leoš Heger, CSc. Cílem konference bylo informovat o možnostech financování biomedicínského výzkumu z evropských zdrojů, zejména ze 7. rámcového programu EU, podělit se o zkušenosti s čerpáním z těchto fondů a představit špičkové týmy Krajské zdravotní, a.s., které mají ambice zapojit se do evropských projektů. Druhý den konference byl stejně jako v předcházejících ročnících věnován různým aspektům eHealth, tj. elektronizaci zdravotní péče a představení zajímavých projektů z této oblasti.

U předsednického stolu se sešli zástupci všech pořádajících institucí: Krajské zdravotní, a.s. a Technologického centra AV ČR, Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a České společností zdravotnické informatiky a vědeckých informací ČLS JEP.
U předsednického stolu se sešli zástupci všech pořádajících institucí: Krajské zdravotní, a.s. a Technologického centra AV ČR, Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a České společností zdravotnické informatiky a vědeckých informací ČLS JEP.

Účastníci konference si vyslechli téměř 30 přednášek a odborných sdělení.

Konferenci zahájil MUDr. Jiří Madar, náměstek pro zdravotní péči Krajské zdravotní, a.s. Účastníky přivítal Mgr. Radek Scherfer, předseda představenstva Krajské zdravotní, a.s. Úvodní slovo přednesla prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc., prorektorka pro vědu a další tvůrčí činnost Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, nastínila v něm možnosti perspektivní spolupráce nově ustavené Fakulty zdravotnických studií s Krajskou zdravotní, a.s. ve vědě a výzkumu, související s vizí prolínání zdravotnické fakulty s Masarykovou nemocnicí v Ústí nad Labem v intencích projektu univerzitní nemocnice. Doc. RNDr. Judita Kinkorová, CSc. z Technologického centra Akademie věd ČR představila v podrobném sdělení o vědecko-výzkumných tématech poslední připravované výzvy 7. rámcového programu (7. RP) na rok 2013 a možnosti zapojení do evropských projektů 7. RP EU priority Zdraví pro podporu vědy a výzkumu. Představila také základní rysy navazujícího programu EU na roky 2014–2020, HORIZONT 2020.

Druhý blok konference otevřel Ing. Martin Zeman z Krajské zdravotní, a.s. rekapitulací roku 2011 v Krajské zdravotní z pohledu vědy a výzkumu a projektu univerzitní nemocnice a především představením cílů projektu pro nejbližší období. Druhý blok byl zaměřen na aktuální a atraktivní současná témata biomedicínského výzkumu. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc., náměstek pro vědu a výzkum Fakultní nemocnice v Plzni a člen Evropské asociace pro prediktivní, preventivní a personalizovanou medicínu (European Association for Predictive, Preventive and Personalized Medicine – EPMA), prezentoval poslední úspěchy personalizované medicíny v oblasti civilizačních chorob. Mgr. René Samek, MA, MSc. z Mezinárodního centra klinického výzkumu FN u sv. Anny v Brně představil projekt Mezinárodního klinického centra v Brně. RNDr. Jiří Schlanger, 1. LF UK v Praze ukázal nové směry v české balneologii – Výzkumný ústav balneologický, v.v.i. Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem a jeho projekt Ultrajemné částice a zdraví v Erzgebirgskreis a Ústeckém kraji představila MUDr. Eva Rychlíková. Závěrem druhého bloku se účastníci seznámili s výsledky výzkumu zlomenin obratlů Th-L přechodu u jezdců rally v České republice, prezentovanými MUDr. Petrem Obrubou z traumatologie ústecké nemocnice.

Ve třetím bloku moderovaném předsedou Vědecké rady Krajské zdravotní, a.s. doc. MUDr. Martinem Samešem, CSc. prezentovali výsledky své vědecko-výzkumné činnosti vybraní výzkumníci Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, čerství nositelé výroční ceny Masarykovy nemocnice za nejlepší výsledky v oblasti vědy a výzkumu za rok 2011. Blok zahájila Ing. Mgr. Martina Nováková prezentací vědecko-výzkumných aktivit nově vzniklého odboru biomedicínského inženýrství Krajské zdravotní, a.s. Své úspěchy poté představili MUDr. Amír Zolal a MUDr. Aleš Hejčl, Ph.D. z Neurochirurgické kliniky. Následoval MUDr. Daniel Nalos z oddělení intenzivní medicíny, Kamila Martincová z gastroenterologie a blok zakončil MUDr. Jan Procházka opět z oddělení intenzivní medicíny.

Čtvrtý blok konference patřil zástupcům Fakulty zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem, Mgr. Marek Jelínek, Ph.D. přednesl příspěvek o přístrojovém vybavení nově ustavené fakulty a RNDr. Karel Hrach, Ph.D. doplnil  přednáškou o možnostech a úskalích biostatistiky ve výzkumné práci – o regresivních modelech v biomedicínském výzkumu.

Na závěr čtvrtého bloku host konference, náměstek ministra zdravotnictví ČR pro zdravotní pojištění ing. Petr Nosek ukázal aktuální perspektivy elektronizace zdravotnictví v České republice z pohledu ministerstva zdravotnictví.

Poslední pátý blok prvního dne konference spojil několik témat; problematiku klinického hodnocení humánních léčiv v České republice představili MUDr. Bojana Kutílková a PharmDr. Denis Majcher z firmy Quintiles. Dále spolupráci medicínského a technického pracoviště: využití virtuální reality v terapii poruch stability, kterou představili MUDr. Markéta Janatová z 1. LF UK v Praze a ing. Adam Bohunčák z Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze. Odpolední program uzavřela RNDr. Marie Karlíková, Ph.D. z LF UK v Plzni příspěvkem věnovaným vzdělávacím programům v laboratorní medicíně.

Druhý den konference věnovaný oblasti eHealth s osmi přednáškami otevřel ing. Martin Zeman z Krajské zdravotní, a.s. ranním blokem přednášek. Program zahájil MUDr. Pavel Kubů ze společnosti Intel přehledovou přednáškou o eHealth nástroji koordinované zdravotní péči pro klienty Maccabi Healthcare Services, na kterou navázal Bc. Richard Pokorný z rektorátu Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT v Praze) sdělením o společné spolupráci ČVUT a zeměmi severu pod názvem „Strategické aliance mezi silnými výzkumnými prostředími pro silnou budoucnost“. RNDr. Jiří Schlanger, 1. LF UK v Praze, aktualizoval současný stav e-Health v České republice příspěvkem „Šance v elektronizaci českého zdravotnictví (aneb, nebojte se É-ček). Blok uzavřela názorná ukázka využití telemedicíny v domácí péči o pacienty přednesená Josefem Filipem z firmy T-Systems.

Druhý blok e-Health problematiky začal představením grandiózního přenosu zdravotnických výkonů z Krajské zdravotní, a.s. do celého světa Ing. Jiřím Navrátilem, CSc. ze sdružení CESNET, který také představil nebývale rozsáhlou a úspěšnou dlouholetou výzkumnou spolupráci tohoto sdružení vysokých škol a Akademie věd ČR s Masarykovou nemocnicí v Ústí nad Labem. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí ČR k velmi aktuální problematice posudkových služeb „Stupně závislosti založené na zásadách ADL a ICF“ přednesl ředitel odboru posudkové služby MPSV MUDr. Bc. Rostislav Čevela, Ph.D. O významu včasné diagnostiky rizikových faktorů kardiovaskulárního systému informoval ing. Tomáš Bohrn ze společnosti Chipinvest. Poslední dva příspěvky o ICT optimalizaci času lékařů v ordinaci předneseném ing. Alešem Danielem z Krajské zdravotní, a.s. a o integraci aplikací ve zdravotnickém zařízení na příkladu Krajské zdravotní, a.s. přednesené ing. Danielem Krsičkou z 1. LF UK v Praze uzavřely program konference.

Během celé konference probíhaly demonstrace 3D Full HD záznamů robotické operativy Krajské zdravotní, a.s. na zařízeních společnosti CESNET.

Účastníci konference vyjádřili podporu záměrům Krajské zdravotní, a.s. na poli biomedicínského výzkumu a přípravě čtvrtého ročníku konference „Biomedicínský výzkum s podporou evropských zdrojů v nemocnicích“.

Na konferenci byli přítomní zástupci tisku, mediálními partnery konference byly Sdělovací technika, Zdravotnické noviny, Národní lékařská knihovna a Infolisty Krajské zdravotní, a.s. s odbornou přílohou Statim.

doc. RNDr. Judita Kinkorová, CSc.

Technologické centrum AV ČR

Ing. Martin Zeman

Krajská zdravotní, a.s.

e-mail: kinkorova@tc.cz


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se