Osobní zprávy


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2010; 149: 449-450
Kategorie: Osobní zprávy

Prof. PhDr. Jan Kábrt, CSc.

V červenci letošního roku jsme si v Ústavu dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK připomněli 100. výročí narození profesora Jana Kábrta.

jp_32516_f_1
jp_32516_f_1

Profesor PhDr. Jan Kábrt, CSc., se narodil 17. července 1910 v Trubějově na Náchodsku. Absolvoval náročný obor klasické filologie a germanistiky na Filozofické fakultě UK v Praze, ve studiích pokračoval ve Štýrském Hradci a promoval v roce 1934. Potom pracoval až do roku 1954 jako profesor latiny na gymnáziu, po zrušení tohoto předmětu nastoupil na lékařskou fakultu UK v Praze a velmi aktivně se zasadil o zřízení samostatné katedry jazyků na této fakultě. Od roku 1966 až do osmdesátých let 20. století stál v jejím čele. Měl zcela rozhodující podíl na tvorbě a koncepci nového oboru, vyučovaného na lékařských fakultách – základů řecko-latinské lékařské terminologie. Jeho učebnice lékařské latiny jsou mnohde dosud používány jak na medicínsky zaměřených fakultách, tak na zdravotních školách.

V seznamu jeho publikačních činností vyniká nad dlouhou řadou odborných článků a učebnic latinské lékařské terminologie především Lexicon medicum, který je výsledkem dlouhodobé a náročné filologické práce.

Profesor Kábrt byl zakládajícím členem římské Academia Latinitati inter omnes gentes fovendae, členem kolegia Istituto di studi Romani a Societas Ovidianis studiis inter omnes gentes fovendis. Kromě jiných ocenění získal vyznamenání Památníku národního písemnictví v Praze a cenu nakladatelství Avicenum.

Profesor Jan Kábrt zemřel 19. ledna 2006. Odešel v něm tehdy nejstarší člen akademické obce naší fakulty, učitel a pamětník výuky na této fakultě celé druhé poloviny 20. století.

prof. PhDr. Milada Říhová, CSc.
ÚDLCJ 1. LF UK, Praha

Profesorka MUDr. Radana Königová – 80. let

Profesorka MUDr. Radana Königová se narodila 31. července 1930 v Praze ve znamení lva.

jp_32516_f_2
jp_32516_f_2

Podle učebnice astrologie je znamení lva ovládáno Sluncem a Neptunem, což znamená, že „ ... božské a vůdčí světlo Slunce je provázeno milosrdenstvím a ohledy na lidskou přirozenost a lidské osudy; představuje i vykonanou a nikdy nekončící oběť ...“

A tak se stalo, že slečna Radana Königová promovala na lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze v roce 1955. Následujících šest let pracovala jako sekundární lékařka v nemocnicích v západních Čechách a zde získala své první medicínské zkušenosti.

Na klinice plastické chirurgie 3. lékařské fakulty UK ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady začala pracovat v roce 1962 a postupně se specializovala na léčbu popálenin. Na oddělení pro léčbu popálenin kliniky plastické chirurgie pracovala jako přednosta v letech 1978–1990.

Paní profesorka Radana Königová se svojí indiánskou vnučkou
Paní profesorka Radana Königová se svojí indiánskou vnučkou

Ovlivňována dominantním Sluncem vedla oddělení, které příkladně vzkvétalo, roku 1990 se stalo nezávislou klinikou a dr. Königová byla v čele kliniky do roku 1996. Po celou dobu aktivní činnosti podávala vysoce profesionální výkon. Mezi personálem a hlavně mezi pacienty byla oblíbena pro svůj hluboce lidský přístup a nezanedbatelný vliv již výše zmíněného Neptuna.

Celý život se systematicky vzdělávala a sama se podílela na pregraduální i postgraduální výuce lékařů. Také je známa svým vztahem ke všem spolupracovníkům, kterým nezištně pomáhala při jejich profesním růstu i v osobním životě. Hnána vůdčí podstatou znamení Lva, obdržela v roce 1990 titul docenta a po dvou letech byla jmenována řádným profesorem v oboru plastické chirurgie a popáleninové medicíny. Během práce na klinice a vzdělávání se aktivně podílela na výzkumných projektech řešících psychologické a etické problémy u těžce popálených. Po celou dobu své činnosti též kladla důraz na význam rekonstrukční chirurgie v prevenci tzv. sociální smrti u jizvami deformovaných pacientů. Je známa jako brilantní operatér.

Byla řešitelem řady grantů, publikovala především v zahraničí, a to více než 80 vědeckých prací. Je autorkou čtyř monografií a spoluautorkou desítek dalších publikací a přednášek.

Profesorka Königová je známa svou fyzickou i psychickou odolností a obdivována pro svoji celoživotní morální pevnost.

Její dílo bylo a je nadčasové a paní profesorka je neustále zvána na celosvětová shromáždění, kde její přednášky patří k vyvrcholením všech akcí. Je lékařkou uznávanou na všech kontinentech, prozatím mimo Antarktidy – ačkoliv – v současnosti je spoluautorkou právě vycházející publikace o komplexní léčbě popálenin, ve které mimo jiné napsala kapitolu o chladovém postižení a omrzlinách ...

Je členkou mnoha národních a mezinárodních lékařských společností, v kterých zastává významné funkce.

Celý život profesorky Königové byl zasvěcen rodině, kolegům a zejména pacientům. Udržuje si vysoký profesionální a morální standard a není náhodou, že v roce 1994 byla navržena na titul „The Woman of Europe“.

Z mnoha mezinárodních ocenění vybíráme:

  • 1994 – nominace na titul „Žena Evropy“ za Českou republiku
  • 2004 – rytířka Českého Lékařského stavu za rok 2003
  • 2004 – udělení Medaile za zásluhy o stát v oblasti vědy
  • 2005 – zvláštní uznání za mimořádný přínos pro české zdravotnictví, MZ ČR

Její současné pracovní zaměření:

  • pregraduální výuka studentů 3. lékařské fakulty UK,
  • postgraduální výuková činnost: vedoucí subkatedry popáleninové medicíny IPVZ,
  • členka katedry urgentní medicíny a medicíny katastrof IPVZ,
  • příprava lékařů k II. atestaci všeobecné chirurgie,
  • příprava lékařů k nástavbové atestaci z plastické chirurgie.

Kromě vědecké a výukové činnosti se paní profesorka v současné době věnuje evropské výchově vnoučat indiánského učitele pana Humberta Mori a paní Carmen Mori-Barbaran z povodí peruánské Amazonie.

A tak se stalo, že se v obdivuhodné svěžesti 31. července 2010 dožila požehnaného věku 80 let, k čemuž ji gratulujeme a přejeme hodně dalších úspěchů a ocenění celoživotní práce.

Jen tak dál, paní profesorko, Vaše planety Vás ještě do další inkarnace nepustí.

MUDr. Josef Bláha
Klinika popáleninové medicíny 3. LF UK a FNKV, Praha

Profesor Koutecký osmdesátiletý

Profesor MUDr. Josef Koutecký, DrSc. se narodil před osmdesáti lety – 31. srpna 1930 v Praze. Zde také absolvoval Akademické gymnázium (maturoval v roce 1949) a Fakultu dětského lékařství, nyní 2. lékařskou fakultu, na které v roce 1955 promoval s vyznamenáním. Během studií se věnoval jako volontér patologii u profesora H. Šikla a dětské chirurgii u profesora V. Kafky. Po dvou letech v Novém Bydžově a Jánských Lázních, kde působil jako pediatr, byl přijat na kliniku dětské chirurgie profesora Kafky. Tam se začal setkávat s problematikou dětských nádorů a systematicky se jí začal zabývat od roku 1964. Svou cestu k dětské onkologii líčí pan profesor v rozhovoru pro internetové stránky 2. lékařské fakulty následovně. „Už na fakultě jsem pár let působil v patologicko-anatomickém ústavu báječného prof. Šikla jako pomocná vědecká síla. Ten měl, jakkoliv to bude znít zvláštně, rád nádory. A já jsem se od něho tímto tak trochu nakazil. Když jsem pak po promoci nastoupil na dětskou chirurgii, uvědomil jsem si, že všechny děti nemocné nádory umíraly. Také jsem tam byl nejmladší a všichni starší kolegové se už na něco specializovali, jen nádory se nezabýval nikdo. Zašel jsem tehdy za svým přednostou profesorem Kafkou a požádal jsem ho, zda bych se mohl této skupině onemocnění věnovat. On na to kývl.”

jp_32516_f_4
jp_32516_f_4

V roce 1971 byl jmenován ordinářem pro dětskou onkologii a v roce 1974 vedoucím stanice dětské onkologie kliniky dětské chirurgie. Z této stanice vzniklo v roce 1978 po přestěhování do FN Motol samostatné oddělení dětské onkologie, které získalo v roce 1983 statut kliniky. V roce 1987 byl profesor Koutecký jmenován prezidentem republiky prvním profesorem onkologie v Československu. V letech 1990–1999 byl předsedou České onkologické společnosti ČLS JEP. Přednostou kliniky byl do roku 2004, kdy byla Klinika dětské onkologie 2. LF UK a FN Motol sloučena s hematologickým oddělením II. dětské kliniky. Na Klinice dětské hematologie a onkologie pan profesor působí dosud, je velmi oblíbeným pedagogem – jeho přednášky patří u studentů k nejnavštěvovanějším.

Profesor Koutecký založil, vybudoval a institucionalizoval v Československu nový obor dětské onkologie. Ve více než 40leté dráze dětského onkologa, vynikajícího přednašeče a neúnavného autora učebnic, monografií a odborných statí, vštípil generacím pediatrů, chirurgů, ale i laiků povědomí o příznacích dětských nádorů a nutnosti rychlého odeslání dítěte podezřelého z nádorového onemocnění přímo do centra – oddělení dětské onkologie. Byl velkým propagátorem léčby vzácných onemocnění, jakými jsou dětské nádory, v centru komplexní péče schopnému pacientovi poskytnout špičkovou diagnostiku a léčbu.

Je autorem sedmi monografií, tří učebnic, dvou skript, více než 300 odborných publikací a téměř 700 odborných přednášek. Za svou práci obdržel celou řadu ocenění. K nejvýznamnějším patří v roce 1996 prezidentem republiky V. Havlem udělené státní vyznamenání Medaile za zásluhy, které získal jako první lékař po roce 1989 a v roce 2009 Národní cena nadace Česká hlava.

Kromě založení oboru dětské onkologie byl pan profesor 13 let děkanem 2. lékařské fakulty, byl prvním „porevolučním“ děkanem a 3 roky prorektorem Univerzity Karlovy. Dále je zakládajícím členem Učené společnosti ČR, jejímž předsedou byl v letech 1998–2002 a místopředsedou v letech 2002–2004, členem rady Národního divadla, Nadace Hollar, předsedou Nadace Národní galerie v Praze, člen České lékařské akademie. Jako děkan založil krásnou tradici Karolinských koncertů. Kromě odborných publikací je autorem slavnostních publikací Étos Hippokrates a Spondeo ac Polliceor, pohádkové knihy pro děti Vodníček Buližníček, biografie Zůstal jsem klukem. Jeho proslovy jsou shrnuty do knižní edice Krásná setkání I – Vernisáže (2005), II – Karolinské koncerty s Kociánovým kvartetem (2005) III – Se studenty, IV – Nejen s uměním a vědou. Zahajoval desítky výstav a koncertů, křtil knihy a hudební nosiče, ale i slony v pražské zoo.

Nás, kteří máme tu čest být jeho žáky, učil nejen dětskou onkologii a základy vědecké a pedagogické práce, ale vštěpoval nám i zásady etického přístupu k pacientům, jejich rodičům i ke kolegům a ostatnímu zdravotnickému personálu. Navíc ho můžeme vždy požádat o radu a pomoc v odborných i osobních záležitostech.

Z toho všeho je vidět, že pan profesor Koutecký je vskutku renesanční osobností, která ovlivnila nejen rozvoj medicíny, lékařského výzkumu a vysokého školství v Česku, ale i kulturní život Prahy.

prof. MUDr. Tomáš Eckschlager, CSc. a prof. MUDr. Jan Starý, DrSc.
Klinika dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol, Praha


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní redukce hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

zveme Vás k zapojení se do videokurzu s tématem Co je a není FENO? Nadhodnocené FENO a podhodnocené eozinofily v krvi u astmatu.
Autoři: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se