MEDIATORY AMYLOIDOGENEZE A NĚKTERÉ CYTOKINY U DIALYZAČNI AMYLOIDOZY


Mediators of Amyloidogereesis and Some Cytokines in the Dialysis-Related Amyloidosis

Background.
Dialysis related amyloidosis (DRA) is a severe complication of the long-term dialysis treatment. (3zmicroglobulin and probably other factors influence the development of amyloid deposits. We investigated Some of these factors during hemodialysis session.Methods and Results. We investigated 20 patients undergoing regular hemodialysis treatment. Patients were divided finto AMYL group (with histologically proven DRA) and NE-AMYL group (without signs of DRA). Plasma levels of following factors were investigated using standard ELISA kits: serum amyloid A (SAA), interleukin-6 (IL-6), macrophage-colony stimulating factor (M-CSF). In addition plasma concentrations of C-reactive protein (CRP) and (3zmicroglobulin ((3zM) were investigated in the AMYL group. All these parameters were studied during different time periods of the hemodialysis session. Plasma levels of SAA and IL-6 did not increase during hemodialysis session and we did not řmd any difference in plasma levels of these factors between the group of patients with AMYL and NE-AMYL. Plasma levels of M-CSF increased during hemodialysis and its levels in AMYL group were signi%cantly higher in comparison with NE-AMYL group at the end of hemodialysis session (5345.10±340.42 vs. 3458.45±332.15 pg/ml, p=0.0011). A linear correlafion was found between plasma levels of SAA and CRP during hemodialysis whereas no correlation was found between plasma levels of (3zM and other factors.Conclusions. Our study suggests that plasma levels of M-CSF are increased in patients with chronic renal failure. Signi%cant increase of M-CSF levels in the AMYL group could lead to greater activation of monocyte-macrophage system and could serve as factor supporting amyloid deposition process.

Key words:
dialysis - related amyloidosis, serum amyloid A, macrophage - colony stimulating factor, interleukin-6, BETA 2 mikroglobulin.


Autoři: R. Ryšavá;  M. Merta;  V. Tesař;  J. Lachmanová;  S. 'sulková;  J. 'bláha
Působiště autorů: I. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha Ilnterní oddělení Strahov, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2002; : 244-247
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Dialyzační amyloidóza (DRA - dialysis related amyloidosis) je závažnou komplikací dlouhodobé dialyzační léčby. Kromě zvýšení hladin jejího prekurzoru, (3zmikroglobulinu, má na rozvoj amyloidových depozit pravděpodobně vliv i řada dalších působků. Vyšetřili jsme některé z nich s cffem zjistit, zda by nemohly sloužit jako mediátory amyloidogeneze.Metody a výsledky. Vyšetřili jsme 20 chronicky hemodialyzovaných nemocných, které jsme rozdělili do skupiny AMYL (s prokázanou přítomností DRA) a NE-AMYL (bez průkazu DRA). Standardními ELISA loty jsme vyšetřili u obou skupin hladiny (resp. koncentrace) sérového amyloidu A (SAA), interleukinu-6 (IL-6), makrofágy stimulujícího faktoru (M-CSF). U skupiny AMYL jsme navíc vyšetřovali hodnoty C-reaktivního proteinu (CRP) a (3zmikroglobulinu ((3zM). Všechny tyto parametry jsme sledovali v různých časových úsecích hemodialýzy (HD). U hodnot SAA a IL-6 nedocházelo během HD k jejich vzestupu a nebyl nalezen rozdíl v jejich hladinách mezi skupinami AMYL a NE-AMYL. Ke zvyšování hodnot v průběhu HD naopak docházelo u M-CSF. Na konci HD (ve vzorku 4) bylo zvýšení M-CSF ve skupině AMYL signifikantní oproti skupině NE-AMYL (5345,10±340,42 vs. 3458,45±332,15 pg/ml, p=0,0011). Byla zaznamenána lineární korelace mezi hladinami SAA a CRP v průběhu HD. Hladiny (3zM nekorelovaly s žádným sledovaným parametrem.Závěry. Potvrdili jsme nálezy zvýšení M-CSF u nemocných se selháním ledvin. Výraznější zvýšení M-CSF u skupiny AMYL by mohlo znamenat větší aktivaci monocyto-makrofágového systému a zároveň by mohlo sloužit jako faktor podporující vznik amyloidových depozit.

Klíčová slova:
dialyzační amyloidóza, sérový amyloid A, makrofágy stimulující faktor, interleukin-6, BETA 2 mikroglobulin.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Využití sitagliptinu a vildagliptinu a jejich kombinací s metforminem v léčbě DM 2. typu
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Vachek, MHA

Progredující fibrotizující intersticiální plicní procesy
Autoři: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D., MUDr. Ladislav Lacina, MUDr. Ivana Janíčková, prim. MUDr. Lucie Valentová Bartáková

Možnosti využití genetického testování pro terapii alopecie
Autoři: Nadezhda Vidolová Brabcová, M.D.

Léčba neuropatické bolesti – manuál, kdy léčit a kdy poslat ke specialistovi
Autoři: MUDr. Dana Halbichová

Depresivní porucha v gerontopsychiatrii
Autoři: doc. MUDr. Martina Zvěřová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se