KONTROLNÍ STUDIE JÓDOVÉHO ZÁSOBENÍNOVOROZENCŮ A JEJICH MATEK ZE DVOU OBLASTÍČR PO TŘECH LETECH NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍ


Check-up Investigation of Iodine Supplies of Neonates andtheir Mothers in Two Arreas of the Czech Republic after Three Years of Intervention

Background.
The worldwide elimination of iodine deficiency is at present one of the priorities of WHO. Thehighest risk group with regard to sequelae of inadequate iodine supplies are even in case of a milder iodine deficiency,human foetuses during the foetal and early infantile period (endemic cognitive disorder). An epidemiological surveyin three areas of the Czech Republic (Prague, Příbram, Ústí n. Labem) in 1993-95 in 5-day old infants and theirmothers provided evidence of a medium grade iodine deficiency in Prague and the Příbram area. The objective ofthe epidemiological check-up survey of ioduria of neonates in 1997 (Prague, Příbram) is the evaluation of the successof preventive provisions which were implemented for a period and educational activities, recommendations to take100 mg iodine to all pregnant and lactating mothers, fortification of infant foods with iodine, increasing and improvingthe standard of iodine in table salt (27 ± 7 mg l/kg salt as potassium iodate).Methods and Results. In 1997 the ioduria of two groups of full-term neonates and their mothers was assessed onthe fifth day after delivery. Fifty neonates and their mothers were from Prague, 50 from Příbram. Ioduria was assessedin morning urine samples by the method of Ing. Bílek (National list of laboratory items MZ, SLP type N-SPA-BANO,code Joduria (photometry), key BIAAA, published in 1997). The results were statistically computed using Bartlett’schi-aquare and Kruskalov-Vallis’ H test and Student’s t-test. The median of ioduria in Prague neonates was 7.93 mgl/100 ml and in Příbram neonates 7.83 mg l/100 ml urine. The median values of maternal ioduria were 5.90 mg l/100ml in Prague and 7.23 mg l/100 ml urine in Příbram.Conclusions. The median ioduria values of neonates from two areas (Prague and Příbram), previously (93-94) inthe zone of medium iodine deficiency, increased significantly during three years of intervention and in 1997 theyreached normal levels of ioduria for the given age group.

Key words:
medium grade iodine deficiency, neonates, cognitive endemic disorder, intervention.


Autoři: O. Hníková;  M. Hromádková 2;  O. Wiererová 1;  R. Bílek 3
Působiště autorů: Klinika dětí a dorostu a 1 Klinika gynekologie a porodnictví FNKV a 3. LF UK, Praha 2 Novorozenecké oddělení NsP, Příbram, 3 Endokrinologický ústav, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 1999; : 272-275
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Celosvětová eliminace jódového deficitu je v současné době jedním z prioritních cílů SZO. Nejri-zikovější skupinou obyvatel vzhledem k následkům nedostatečného jódového zásobení jsou, i při mírnějším stupnijódového deficitu, lidské plody během fetálního a raného kojeneckého období (endemická kognitivní porucha).Epidemiologická studie ze 3 oblastí ČR (Praha, Příbram, Ústí nad Labem) v letech 1993 - 1995 u 5denníchnovorozenců a jejich matek prokázala střední stupeň jódového deficitu v Praze a na Příbramsku. Cílem kontrolníepidemiologické studie jodurií novorozenců z roku 1997 (Praha, Příbram) je hodnocení úspěšnosti preventivníchopatření, která byla po 3 roky prováděna. Jednalo se o osvětovou a edukační činnost, doporučení nabídky užívat100 mg jódu denně všem těhotným a kojícím matkám, obohacení náhradní mléčné kojenecké výživy jódem, zvýšenía zkvalitnění jódu ve stolní soli (27 ± 7 mg/1 kg soli jako jodičnan draselný).Metody a výsledky. V roce 1997 byla vyšetřena jodurie u 2 souborů donošených novorozenců a jejich matek,pátý den po porodu. 50 novorozenců a jejich matek bylo pražských a 50 příbramských. Jodurie byla vyšetřovánaz ranních vzorků moče metodou Ing. Bílka (Národní číselník laboratorních položek MZ, SLP typ N-SPA-BANP,kód Jodurie (fotometrie), klíč BIAAA, vydáno 1997). Výsledky byly statisticky zpracovány s použitím BartlettovaChí kvadrátu a Kruskalova-Vallisova H testu a Studentova t-testu. Medián jodurií u pražských novorozenců byl7,93 mg l/100 ml a u příbramských 7,83 mg l/100 ml moče. Mediány mateřských jodurií byly v Praze 5,90 mg l/100ml a v Příbrami 7,23 mg l/100 ml moče.Závěry. Mediány jodurií novorozenců ze 2 oblastí (Praha a Příbram) dříve (r. 93-94) v pásmu středního jódovéhodeficitu se během 3 let nápravných opatření významně zvýšily a v r. 97 odpovídají už normálním hodnotám joduriípro příslušnou věkovou skupinu.

Klíčová slova:
střední jódový deficit, novorozenci, kognitivní endemická porucha, nápravná opatření.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých

Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Multidisciplinární zkušenosti u pacientů s diabetem
nový kurz
Autoři: Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc., prof. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc., prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.

Svět praktické medicíny 4/2023 (znalostní test z časopisu)

Halitóza
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Terapie roztroušené sklerózy v kostce
Autoři: MUDr. Dominika Šťastná, Ph.D.

Multifaktoriální přístup u pacientů s KV rizikem
Autoři: doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se