ROZMANITOST PROJEVŮ HETEROPLAZMICKÉ MUTACEA8344G mtDNA VE ČTYŘECH RODINÁCHSE SYNDROMEM MERRF


Heterogeneity in Four Families with MERRF Syndrome

Background.
The most frequent manifestation of mitochondrial DNA (mtDNA) mutation 8344 A ® G is MERRFsyndrome (Myoclonic Epilepsy and Myopathy with Ragged Red Fibres). Less frequent symptoms include ataxia,perceptive type of deafness, cardiomyopathy or external ophthalmoplegia and mental and motor retardation inchildren. We describe heterogeneity of clinical symptoms and results of biochemical and molecular investigationsin four families with the heteroplasmic mutation 8344 A ® G in mtDNA.Methods and Results. In co-operation with paediatric, neurological and genetic specialists from the Czech andSlovak Republic we found in 1993 - 1998 at the enzymatic or molecular level more than 90 children and adults withimpaired mitochondrial energy metabolism. Heteroplasmic mutation 8344 A ® G in mtDNA was found in fourfamilies. Ataxia and progressive muscle weakness appeared in the first proband with 50% of mutated copies ofmtDNA in muscle at the age of 30 years. The second proband with 95% of mutated mtDNA had his first clinicalsymptoms - muscle hypotonia, cardiomyopathy and mental and motor retardation - in infancy while his four relativeswith 25 - 50% mutated mtDNA lack so far clinical symptoms. In a female from the third family with 50% mutatedmtDNA in muscle the disease manifested at the age of 42 years with progressive external ophthalmoplegia (PEO)and muscle weakness. In the fourth proband with 50% of mutated mtDNA in blood the disease started in infancywith spastic quadruparesis and arrested mental and motor development. Enzymatic and histochemical investigationin muscle biopsy in two probands revealed lower cytochrom c oxidase activity. Ragged-red fibres were found onlyin one adult patient.Conclusions. MtDNA mutation 8344 A ® G can manifest by heterogeneous symptoms. A higher percentage ofmutated mtDNA is usually associated with more serious forms of the disease, but there is not always a correlationbetween the degree of heteroplasmy and severity of the disease or the age of the first clinical symptoms.

Key words:
MERRF syndrome, mtDNA, mutation 8344 A ® G, cytochrome c oxidase, clinical heterogeneity.


Autoři: L. Stratilová ;  J. Zeman 1;  H. Houšťková ;  H. Hansíková ;  V. Konrádová ;  H. Hůlková 1;  M. Elleder 1;  E. Růžička 2;  D. Tyl 2;  E. Hrubá ;  J. Houštěk 3
Působiště autorů: Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN, Praha 1 Ústav dědičných poruch metabolismu 1. LF UK, Praha 2 Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha 3 Fyziologický ústav AV ČR, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 1999; : 401-405
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Heteroplazmická mutace A8344G mitochondriální DNA (mtDNA) v genu pro tRNALysse nejčastějiprojevuje syndromem MERRF (Myoklonická Epilepsie a myopatie s Ragged-Red Fibres). Mezi vzácnější klinicképříznaky patří ataxie, percepční porucha sluchu, kardiomyopatie nebo externí oftalmoplegie, u dětí i psychomoto-rická retardace. Předmětem sdělení je popis heterogenních klinických příznaků a výsledků biochemických a mole-kulárně biologických vyšetření ve čtyřech rodinách s výskytem mutace 8344 A ® G mtDNA.Metody a výsledky. V průběhu let 1993 - 1998 jsme ve spolupráci s pediatrickými, neurologickými a genetickýmipracovišti z celé České a Slovenské republiky diagnostikovali na enzymatické nebo molekulární úrovni více než 90dětí a dospělých s poruchou mitochondriálního energetického metabolismu. Přítomnost heteroplazmické mutace8344 A ® G mtDNA jsme nalezli ve čtyřech rodinách. U prvního vyšetřovaného, který měl ve svalu 50 % mutovanémtDNA, se onemocnění projevilo ve třetím deceniu ataxií a progredující svalovou slabostí. U druhého, který mělve svalu 95 % mutované mtDNA, začalo onemocnění v kojeneckém věku svalovou hypotonií, kardiomyopatiía psychomotorickou retardací, zatímco jeho čtyři příbuzní s 25 - 50% výskytem mutovaných kopií mtDNA v krvijsou dosud zdrávi. U vyšetřované ze třetí rodiny, která měla ve svalu 50 % mutované mtDNA, se onemocněníprojevilo až ve 42 letech progresivní externí oftalmoplegií (PEO) a následnou svalovou slabostí. U čtvrtéhovyšetřovaného s 50% výskytem mutované mtDNA v krvi začalo onemocnění v kojeneckém věku spastickou quad-ruparézou a zástavou psychomotorického vývoje. Enzymatické a histochemické vyšetření ve svalové biopsii u dvouvyšetřovaných ukázalo sníženou aktivitu cytochrom c-oxidázy. Ragged-red fibers byly nalezeny pouze u jednédospělé pacientky.Závěry. Mutace 8344 A ® G mtDNA se projevuje heterogenními klinickými příznaky. Vyšší procento mutovanémtDNA se vyskytuje častěji u těžších forem onemocnění, ale ne vždy lze najít přímou souvislost mezi stupněmheteroplazmie a závažností onemocnění nebo věkem pacienta v době nástupu prvních obtíží.

Klíčová slova:
syndrom MERRF, mutace tRNALysv poloze 8344 A ® G, cytochrom c-oxidáza, klinickáheterogenita.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
nový kurz
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Léčba akutní pooperační bolesti
Autoři: doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.

Nové antipsychotikum kariprazin v léčbě schizofrenie
Autoři: prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se