DETEKCE HYBRIDNÍCH GENŮ BCR/ABL, MLL/AF4 A TEL/AML1 A SLEDOVÁNÍ MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ NEMOCI U DĚTSKÝCH PACIENTŮ S AKUTNÍ LYMFOBLASTICKOU LEUKÉMIÍ


Detection of BCR/ABL, MLL/AF4 and TEL/AML1 Hybrid Genes and Monitoring of Minimal Residual Disease in Paediatric Patients with Acute Lymphoblastic Leukaemia

Background.
The BCR/ABL and MLL/AF4 fusion genes - resulting from t(9;22)(q34;q11) and t(4;11)(q21;q23) translocations, respectively - are considered as a high risk prognostic factors in children with acute lymphoblastic leukaemia (ALL). Their presence in malignant cells indicates patient for the most intensive antileukaemic therapy regardless of the other criteria. In contrast, the most common non-random chromosomal aberration in paediatric ALL - translocation t(12;21)(q12;q22) - is associated with a favourable prognosis. The examination of these rearrangements is important for the stratification of patients to the risk groups and also provides the most sensitive and specific tool for minimal residual disease (MRD) follow-up.Methods and Results. This study comprises 241 patients with ALL from Czech and Slovak Republics younger than 18 years at diagnosis. They were examined for presence of m-RNA of fusion genes BCR/ABL, MLL/AF4 and TEL/AML1 by reverse transcriptase - polymerase chain reaction (RT-PCR) method. Seven out of 197 (3.6 %) carried MLL/AF4 fusion gene, but among infants it was 56 % (5 out of 9). BCR/ABL positivity was found in 2.5 % (7 out of 240) and TEL/AML1 in 21.7 % (41 out of 189) cases. Event free survival (EFS) curves demonstrate the clinical impact of these hybrid genes on patients´ prognosis. Moreover, we present the possibility of the monitoring of MRD levels in follow-up samples of these patients.Conclusions. All particular rearrangements were found only in a cohort of patients with B-precursor ALL (or hybrid leukaemia), which constitutes 85 % of our group. Presence of BCR/ABL or MLL/AF4 fusion gene is associated with poor prognosis and is indispensable condition for correct stratification of patients to the risk groups according to treatment protocols. Hybrid gene TEL/AML1 defines subgroup of children with better prognosis and due to its high frequency provides us with a very useful tool for MRD detection.

Key words:
RT-PCR, fusion gene, BCR/ABL, MLL/AF4, TEL/AML1, childhood ALL, MRD.


Autoři: J. Trka;  J. Zuna;  C. Haškovec 1;  A. Brabencová;  M. Kalinová;  K. Mužíková;  R. Paukertová;  O. Hrušák 2;  Z. Zemanová 3;  K. Michalová 3;  J. Starý
Působiště autorů: II. dětská klinika 2. LF UK, Praha, 1 Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha, 2 Ústav imunologie 2. LF UK, Praha, 3 III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 1999; : 12-17
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Hybridní geny BCR/ABL a MLL/AF4 - jako výsledek translokací t(9;22)(q34;q11) a t(4;11)(q21;q23) - jsou u dětí s akutní lymfoblastickou leukémií (ALL) považovány za vysoce rizikový prognos- tický faktor. Jejich přítomnost v maligních buňkách indikuje pacienta bez ohledu na ostatní kritéria k zařazení do skupiny s nejintenzivnější protinádorovou terapií. Translokace t(12;21)(p12;q22) je nejčastěji nenáhodnou chromo- zomální aberací u dětských ALL a je spojena s dobrou prognózou. Vyšetření těchto přestaveb je klíčové pro správné zařazení nemocných do rizikových skupin, a zároveň nabízí zatím nejcitlivější a nejpřesnější prostředek ke sledování minimální reziduální nemoci (MRN).Metody a výsledky. Do této práce bylo zahrnuto 241 pacientů s ALL z celé České republiky i ze Slovenska, kterým bylo v době diagnózy méně než 18 let. Tito nemocní byli vyšetřeni na přítomnost m-RNA fuzních genů BCR/ABL, MLL/AF4 a TEL/AML1 metodou reverzně transkriptázové - polymerázové řetězové reakce (RT-PCR). Nositelů hybridního genu MLL/AF4 bylo 3,6 % (7 ze 197) vyšetřených, ve skupině kojeneckých leukémií to však bylo 56 % (5 z 9). Pozitivitu v systému BCR/ABL vykazovalo 2,5 % (6 z 240) dětí a přestavbu TEL/AML1 jsme nalezli ve 21,7 % (41 ze 189) případů. Pomocí křivek přežití demonstrujeme vliv přítomnosti každého z těchto tří hybridních genů na prognózu nemocných dětí. V dalších vzorcích pozitivních pacientů jsme schopni sledovat přítomnost a semikvantitativně i hladinu MRN.Závěry. Všechny tři vyšetřované translokace jsme nalezli pouze u nemocných s ALL z prekurzorů B lymfocytů (případně s hybridní leukémií), které však tvoří 85 % této skupiny. Přítomnost hybridních genů MLL/AF4 a BCR/ABL je spojena s horší prognózou onemocnění a je nezbytnou podmínkou pro správné zařazení nemocných do rizikových skupin podle léčebných protokolů. Přestavba TEL/AML1 je příznivým prognostickým faktorem, a zároveň nám svojí četností poskytuje vhodný prostředek k detekci MRN.

Klíčová slova:
RT-PCR, hybridní gen, BCR/ABL, MLL/AF4, TEL/AML1, dětská ALL, MRN.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých

Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Svět praktické medicíny 4/2023 (znalostní test z časopisu)
nový kurz

Halitoza
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Terapie roztroušené sklerózy v kostce
Autoři: MUDr. Dominika Šťastná, Ph.D.

Multifaktoriální přístup u pacientů s KV rizikem
Autoři: doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.

Farmakoterapie chronického srdečního selhání a v sekundární prevenci infarktu myokardu
Autoři: MUDr. Petr Janský, prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se