IMUNOHISTOCHEMIE BIOPSIÍ ALOTRANSPLANTOVANÉ LEDVINY


Immunohistochemistry of Biopsies of Allotransplanted Kidneys

Background.
Cellular rejection infiltration of the interstitium is the basic histological finding in biopsies of transplanted kidneys, and leukostasis in the muscular arteries and glomeruli is an important sign of exacerbating rejection. For better understanding and more accurate interpretation the authors used immunohistochemistry. Methods and Results. The authors examined 282 tissue specimens from 208 grafts using the two- or three-step immunoenzyme method with 28 mono- or polyclonal antibodies specific for a series of differentiation and activation leukocytic antigens, adhesion molecules and selected cytokines. In the compact component of the rejection infiltrate CD4 + lymphocytes with expression of CD 45 RA antigen predominated while in the disperse component there were mostly macrophages (CD68, 14, 11b); their number correlated significantly with the parenchymatous damage, similarly as intraarterial and glomerular accumulation. The disperse infiltrate and adherent cells expressed CD45 RO (rarely CD25) and integrin molecules of the series CD11 and CD49. CD57 + lymphocytes penetrated into the tubules but did not accumulate in the blood vessels. As to adhesive molecules of the „Ig superfamily“, CD106 (VCAM-1) was more important than CD54 (ICAM-1) and its arterial and mesangial expression correlated with the rejection damage. Evidence of cytokines (IL1, IL2, TNF alpha, beta) did provide neither unequivocal results nor correlations. Conclusions. Immunohistochemistry improves considerably the accuracy of bioptic evaluation of rejection nephropathy and some antigens (e.g., CD68, CD14, CD45 RO, CD57, CD106) are suitable for diagnostic practice. With their aid it is easier to evaluate the activity of rejection, assess the probability of vascular lesions in specimens without affected vessels and detect more sensitively intravascular stasis and adhesion of leukocytes.

Key words:
rejection, biopsy and immunohistochemistry of grafts, cell surface markers, adhesion molecules, T lymphocytes, macrophages.


Autoři: P. Rossmann;  J. Jirka 1;  K. Matoušovic 1
Působiště autorů: Mikrobiologický ústav AV ČR, Praha 1 Transplantcentrum IKEM, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 1998; : 757-762
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Celulární rejekční infiltrace intersticia je základním histologickýmnálezem v biopsii transplanto- vaných ledvin a leukostáza ve svalových arteriích aglomerulech je důležitou známkou exacerbující rejekce. K lepšímu pochopení a přesnějšíinterpretaci těchto změn jsme využili imunohistochemii. Metody a výsledky. Vzorky tkáně- 282 z 208 štěpů - jsme vyšetřili dvou- nebo třístupňovou imunoenzymovou metodoupomocí 28 mono- nebo polyklonálních protilátek specifických proti sérii diferenciačnícha aktivačních leukocytárních antigenů, adhezních molekul a vybraných cytokinů. Vkompaktní složce rejekčního infiltrátu CD4 +lymfocyty s expresí CD 45 RA antigenu převládaly, kdežto v disperzní bylo nejvícemakrofágů (CD68, 14, 11b); jejich počet zde významně koreloval s poškozenímparenchymu, stejně jako intraarteriální a glomerulární akumulace. Disperzní infiltráta adherující buňky exprimovaly CD45 RO (zřídka CD25) a integrinové molekuly řadyCD11 a CD49. CD57 + lymfocyty pronikaly intratubulárně, v cévách se však nehromadily.Z adhezních molekul „Ig-su- perrodiny“ byl CD106 (VCAM-1) významnější než CD54(ICAM-1) a jeho arteriální a mezangiální exprese korelovala s rejekčním poškozením.Průkaz řady cytokinů (IL1, IL2, TNF a, b)nedal jednoznačné výsledky ani korelace. Závěry. Imunohistochemie značně zpřesňujebioptické hodnocení rejekční nefropatie a některé antigeny (např. CD68, CD14, CD45RO, CD57, CD106) jsou vhodné pro diagnostickou praxi: jejich pomocí lze lépe posouditaktivitu rejekce, stanovit pravděpodobnost cévních lézí u vzorků bez zastižených céva citlivěji detekovat intravas- kulární stázu a adhezi leukocytů.

Klíčová slova:
rejekce, biopsie a imunohistochemie štěpu, povrchové buněčné znaky, adhezní molekuly, T lym- focyty, makrofágy.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Možnosti biologické léčby u CRSwNP
nový kurz
Autoři: MUDr. Zuzana Balatková, Ph.D.

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autoři:

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Urtikarie – přehled o onemocnění a léčbě a významu antihistaminik
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se