Snižování hladiny cholesterolu u středně rizikových pacientů bez přidruženého kardiovaskulárního onemocnění

2. 7. 2016

Význam snížení hladiny cholesterolu na redukci rizika kardiovaskulárních onemocnění (KVO) byl prokázán v mnoha studiích. Všechna předchozí hodnocení pacientů bez přidružených KVO zahrnovala většinou bělošskou populaci se zvýšenou hladinou lipidů nebo zánětlivých markerů. Řešitelé studie HOPE-3 se zaměřili na léčbu statiny u etnicky různorodé populace osob ve středním riziku KVO s hladinou lipidů v normálním rozmezí.

Inzerce

Sledovaná populace

Do této rozsáhlé multicentrické dlouhodobé studie bylo zařazeno celkem 12 705 pacientů z 21 zemí, medián jejich sledování činil 5,6 roku. Sledovaní pacienti měli střední riziko pro KVO určené na základě klinického vyšetření, vyloučeni byli nemocní s manifestním KVO či s jinou indikací k léčbě statiny, inhibitory ACE, sartany a thiazidovými diuretiky.

Metodika studie

Pacienti byli randomizováni k léčbě 10 mg rosuvastatinu denně nebo k placebu. Primární kompozitní endpoint zahrnoval smrt z kardiovaskulárních příčin, nefatální infarkt myokardu, nefatální cévní mozkovou příhodu (CMP); sekundární endpoint navíc zahrnoval revaskularizaci myokardu, srdeční selhání a resuscitovanou srdeční zástavu.

Výsledky

Celková průměrná hladina LDL cholesterolu byla o 25 % nižší ve skupině léčené rosuvastatinem než v placebové skupině. Primární kompozitní endpoint se vyskytl u 235 osob (3,7 %) léčených rosuvastatinem a u 304 osob (4,8 %) s placebem (poměr rizik [HR] 0,76; 95% konfidenční interval [CI] 0,64–0,91; p = 0,002). Výskyt sekundárního endpointu byl v souladu s primárním a objevil se u 277 osob (4,4 %) léčených rosuvastatinem a u 363 osob (5,7 %) s placebem (HR 0,75; 95% CI 0,64–0,88; p < 0,001).

Výsledky byly konzistentní i v podskupinách definovaných podle vstupního kardiovaskulárního rizika, hladiny lipidů, C-reaktivního proteinu, krevního tlaku, rasy či etnické skupiny. V aktivně léčené skupině nebyl registrován vyšší výskyt diabetu ani nádorových onemocnění, bylo však zaznamenáno více operací katarakty (3,8 vs. 3,1 % v placebové skupině; p = 0,02) a svalových symptomů (5,8 vs. 4,7 % v placebové skupině; p = 0,005).

Závěr

Studie HOPE-3 potvrdila význam terapie statiny u etnicky různorodé populace se středním rizikem pro KVO bez manifestního kardiovaskulárního onemocnění. Léčba nízkou dávkou rosuvastatinu je bezpečná a vede k významné redukci rizika kardiovaskulárních příhod.

(kry)

Zdroj: Yusuf S., Bosch J., Dagenais G. et al.; HOPE-3 Investigators. Cholesterol lowering in intermediate-risk persons without cardiovascular disease. N Engl J Med 2016 Apr 2; doi: 10.1056/NEJMoa1600176 [Epub ahead of print].Štítky
Dětská kardiologie Diabetologie Interní lékařství Kardiologie Praktické lékařství pro dospělé
Partner sekce
Nejnovější kurzy
Statiny a jejich specifika
Autoři: Prof. MUDr. Jan Bultas, CSc.

Vysoké dávky statinů
Autoři: MUDr. Eva Tůmová, Ph.D.

Intervence kardiovaskulárního rizika
Autoři: MUDr. Martina Vaclová, Ph.D.

Současná i nová farmakoterapie hyperlipidémií
Autoři: doc. MUDr. David Karásek, Ph.D.

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se