U periferní neuropatické bolesti může mít význam substituce gabapentinu za pregabalin

18. 6. 2020

Výsledky kohortové studie, která se soustředila na pacienty s neuropatickou bolestí, ukázaly, jaký vliv má na jednotlivé skupiny těchto nemocných záměna terapie gabapentinem za pregabalin.

Periferní neuropatie

Periferní neuropatie (PN) je poměrně častým onemocněním. Potýkají se s ní přibližně 2,4 % populace, u osob starších 80 let se její výskyt pohybuje až kolem 8 %. Může se projevovat řadou příznaků, nejčastějšími stesky bývají hypestezie, parestezie či dysestezie, porucha koordinace, motorický deficit a v neposlední řadě také neuropatická bolest. S tou se potýká zhruba polovina všech pacientů a může mít za následek zhoršení kvality života a poruchy nálad nebo spánku. 

Antikonvulziva v léčbě neuropatické bolesti

Pro zvládání bolesti je ve většině (> 85 %) případů nutné přistoupit k farmakoterapii. Za léčbu 1. linie jsou často považovány přípravky z řad antikonvulziv: gabapentin a pregabalin. Mechanismus jejich účinku spočívá v ovlivnění podjednotky α2δ napěťově řízených kalciových kanálů. Mezi výhody těchto látek patří mimo jiné menší výskyt lékových interakcí. To je podstatné zejména u starších pacientů, kteří užívají velké množství léčiv. O pregabalinu se uvádí, že je efektivním prostředkem ke zvládání neuropatické bolesti – jeho výhodou je lepší biologická dostupnost a lineární farmakokinetický profil (za předpokladu, že je podáván v dávkách 150–600 mg/den). Pregabalin má navíc lepší účinek než gabapentin na výše zmíněnou podjednotku napěťově řízených kalciových kanálů.

Studie substituce gabapentinu za pregabalin

Cílem citované studie bylo určit, jaký je přínos substituce gabapentinu za pregabalin. Soustředila se především na úlevu od neuropatické bolesti u pacientů s periferní neuropatií. Sledovala celkem 146 pacientů, kteří zpočátku užívali gabapentin: 77 jich mělo po celou dobu studie dostávat gabapentin, u zbylých 69 pak bylo v plánu přejít z gabapentinu na pregabalin, a to kvůli nedostatečné úlevě od bolesti při terapii gabapentinem. Tito pacienti byli rozděleni ještě na další 2 podskupiny – gabapentinové respondéry (33 pacientů) a nonrespondéry (36 pacientů). Toto rozdělení vzniklo na základě minimálně 4týdenní monoterapie gabapentinem, přičemž jako nonrespondéři byli označování pacienti, kteří nebyli schopni dosáhnout úlevy od bolesti aspoň o 30 %.

Průběh a cíle

U každého z pacientů byla v průběhu studie sledována intenzita bolesti (hodnocená pomocí vizuální analogové škály − VAS). Dále se studie zaměřovala na vznik nežádoucích účinků během terapie, celkový zdravotní stav a kvalitu života (s využitím standardizovaného dotazníku EQ-5D). Vedle celkového vnímání vlastního zdraví (EQ-5D VAS) byly posuzovány mobilita, schopnost péče o vlastní osobu, zvládání běžných aktivit nebo výskyt úzkosti či deprese. Pacienti byli průběžně sledováni a byla hodnocena jejich odpověď na léčbu v momentě záměny za pregabalin a následně po 6 a 12 měsících.

Výsledná zjištění

Zmírnění neuropatické bolesti

V obou skupinách pacientů, u kterých byla provedena záměna za pregabalin (tzn. u gabapentinových respondérů i nonrespondérů), došlo k signifikantnímu zlepšení neuropatické bolesti s poklesem skóre VAS. V obou skupinách byl pozorován lepší efekt na bolest v porovnání se skupinou pacientů, která byla po celou dobu léčena pouze gabapentinem. Zlepšení bylo pozorováno jak po 6, tak i po 12 měsících terapie.

Co se týká kvality života posuzované pomocí skóre EQ-5D, studie přinesla následující závěr: Mezi gabapentinovými respondéry a nonrespondéry nebyl pozorován signifikantní rozdíl v hodnotách skóre. V porovnání se skupinou pacientů, kteří užívali pouze gabapentin, došlo u gabapentinových respondérů ke zlepšení skóre při kontrolách po 6 i 12 měsících, u gabapentinových nonrespondérů bylo zlepšení pozorováno po 12 měsících terapie. Zlepšení skóre EQ-5D VAS bylo dosaženo pouze ve skupině nonrespondérů. Ve skupině gabapentinových respondérů bylo dosaženo zlepšení EQ-5D VAS již před substitucí na pregabalin a k dalšímu zlepšení této hodnoty již nedocházelo.

Bezpečnost léčby

Zaznamenána nebyla žádná závažná nežádoucí příhoda, která by vyžadovala hospitalizaci či urgentní lékařské ošetření nebo by měla za následek závažné či trvalé postižení. Ve všech pozorovaných skupinách byl popsán určitý počet nežádoucích příhod, a to častěji ve skupině gabapentinových nonrespondérů. Pacienti, u kterých bylo pozorováno více nežádoucích příhod při užívání gabapentinu, měli také zvýšený výskyt nežádoucích příhod při záměně za pregabalin. Ve skupině nonrespondérů bylo podávání pregabalinu přerušeno cca u 30 % osob, a to z důvodu nedostatečné účinnosti nebo nežádoucích příhod.

Závěr

Autoři studie uvádějí, že substituce gabapentinu za pregabalin by měla být zvažována tehdy, pokud terapie gabapentinem nepřinesla dostatečný efekt. Dále konstatují, že jejich studie má jisté limitace (nebyla zaslepená, nebylo použito placebo aj.), jako vhodné se tedy jeví provedení dalších, detailnějších výzkumů, které by se touto problematikou zabývaly.

(viv)

Zdroj: Toth C. Substitution of gabapentin therapy with pregabalin therapy in neuropathic pain due to peripheral neuropathy. Pain Med 2010; 11 (3): 456−465, doi: 10.1111/j.1526-4637.2009.00796.x.Štítky
Diabetologie Neurologie Praktické lékařství pro dospělé Psychiatrie Algeziologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se