Pregabalin jako stálice v léčbě diabetické periferní neuropatické bolesti

18. 2. 2020

Dvojitě zaslepená placebem kontrolovaná studie na souboru 146 nemocných prokázala výborný efekt pregabalinu na neuropatické bolesti. Zajímavým vedlejším výsledkem studie bylo také zlepšení kvality spánku a nálady při užívání pregabalinu.

Úvod

Jednou z nejběžnějších komplikací dlouhotrvajícího diabetu je bolestivá diabetická periferní neuropatie (DPN). Prevalence se zvyšuje s délkou onemocnění. Podle dat Americké diabetologické asociace (ADA) trpí DPN zhruba 50 % pacientů léčených pro diabetes více než 25 let. Řada studií ukázala příznivý vliv antidepresiv, antikonvulziv, opioidů nebo lokální aplikace kapsaicinu, nicméně jejich dlouhodobé užívání je zatíženo snižující se účinností v průběhu času a rozvojem nežádoucích účinků.

Pregabalin, analog neurotransmiteru GABA (kyseliny gamma-aminomáselné), se váže na podjednotku α2δ napěťově řízených kalciových kanálů a redukuje tak influx kalcia do buňky. Vykazuje účinky antikonvulzivní, anxiolytické a také analgetické. Předchozí práce prokázaly jeho účinnost v léčbě periferní neuropatické bolesti u pacientů s diabetem a také u někdy obtížně léčitelných postherpetických neuralgií. Nyní prezentovaná studie byla zaměřena na režim dávkování pregabalinu při terapii bolesti spojené s DPN, který spočíval v zahájení léčby plnou dávkou 300 mg/den bez titrační fáze.

Metodika a průběh studie

Do multicentrické (ve 25 centrech probíhající) placebem kontrolované dvojitě zaslepené studie byli zapojeni pacienti s diabetem 1. i 2. typu (13 a 87 %) s verifikovanou DPN doprovázenou bolestí. Zahrnuto bylo celkem 146 nemocných rozdělených do skupiny A (pregabalin, n = 76) a skupiny B (placebo, n = 70).

Mezi kritéria vylučující pacienta ze studie patřila mj. gravidita, předchozí neúspěšná terapie gabapentinem v dávce ≥ 1200 mg/den, onemocnění ledvin (clearance kreatininu < 60 ml/min) a anomálie v krevním obrazu (WBC < 2,5×109/l, NEU < 1,5×109/l nebo PLT < 100×109/l). U žen v plodném věku byl požadován negativní těhotenský test a vhodná metoda antikoncepce po celý čas studie. Pacienti s dalším přidruženým závažným onemocněním včetně psychiatrických diagnóz taktéž nebyli zařazeni do studie. Léky na kontrolu diabetu zůstaly po dobu sledování beze změny.

Průběh studie byl rozdělen do dvou na sebe navazujících fází: 1 týden „startovací“ fáze (určená k zaznamenávání symptomů) a následně 8 týdnů trvající dvojitě zaslepená studie s pregabalinem ve fixním dávkování 100 mg 3× denně či placebem. Jako primární parametr hodnotící účinnost terapie byla zvolena 11bodová číselná stupnice bolesti (0 = bez bolesti; 10 = nejhorší možná představitelná bolest). Kromě bolestivých projevů se autoři studie zaměřili například na spánkové skóre (počet epizod narušení spánku v důsledku bolesti), subjektivní hodnocení změny pacientem (škála 1–7: 1 = velmi zlepšeno a 7 = velmi zhoršeno), hodnocení klinického stavu lékařem nebo na stav a změnu nálady posuzované dotazníkem o 65 položkách.

Výsledky

Ve skupině pacientů léčených pregabalinem došlo k signifikantnímu snížení skóre bolesti (výchozí hodnota 6,5 vs. výsledná hodnota 4,0) v porovnání s placebem (výchozí hodnota 6,1 vs. výsledná hodnota 5,3; p = 0,0001). Již během prvního týdne došlo ve skupině A k poklesu skóre bolesti o 2,2 bodu (ve skupině B o 0,4 bodu) a pozitivní efekt terapie pregabalinem ve srovnání s placebem byl pozorován i v ostatních sledovaných parametrech (spánek, nálada apod.).

Léčba byla pacienty dobře tolerovaná. Mezi nejčastěji hlášené nežádoucí příhody, jež byly zpravidla mírné až střední intenzity, patřily závratě, ospalost, rozvoj infekce a periferní edémy. Ve skupině léčené pregabalinem docházelo častěji k ukončení účasti ve studii z důvodu nežádoucích účinků (11 vs. 3 %), v kontrolní skupině naopak došlo k více ukončením pro neúčinnost terapie (4 vs. 1 %).

Diskuse

Studie potvrdila účinnost pregabalinu v terapii středně těžké až těžké chronické bolesti spojené s periferní neuropatií u pacientů s diabetem 1. i 2. typu. Příznivé účinky se dostavily již v prvním týdnu nasazené terapie. Kromě redukce bolestivých projevů byl popsán také příznivý efekt na spánek a náladu. Dávkování většiny léků užívaných k terapii DPN musí být titrováno pozvolna, což oddaluje úlevu od bolesti až do dosažení účinné koncentrace léku v organismu. V této studii však byl pregabalin podáván v cílové dávce (300 mg/den) již od počátku a jeho pozitivní vliv se tak projevil velmi záhy po zahájení terapie.

Závěr

Shrneme-li výsledky této studie, lze říci, že pregabalin představuje efektivní, bezpečné a dobře tolerované léčivo pro léčbu diabetické periferní neuropatické bolesti, které zároveň zásadním způsobem zlepšuje kvalitu života pacientů.

(herm)

Zdroj: Rosenstock J., Tuchman M., LaMoreaux L., Sharma U. Pregabalin for the treatment of painful diabetic peripheral neuropathy: a double-blind, placebo-controlled trial. Pain 2004; 110 (3): 628–638, doi: 10.1016/j.pain.2004.05.001.Štítky
Diabetologie Neurologie Praktické lékařství pro dospělé Psychiatrie Algeziologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se