Zvyšuje LDL a non-HDL cholesterol riziko KV mortality i u pacientů s nízkým rizikem? Výsledky téměř 30letého sledování

4. 2. 2020

Studie hodnotící hypolipidemickou terapii v rámci primární prevence aterosklerotických kardiovaskulárních (KV) příhod byly doposud omezeny hlavně na středně a vysoce rizikové pacienty. Americká prospektivní kohortová studie se proto zabývala asociací mezi LDL, respektive non-HDL cholesterolem a KV mortalitou u pacientů s nízkým vypočteným 10letým rizikem, kterých je v populaci většina.

Metodika a průběh studie

Z registru CCLS (Cooper Clinic Longitudinal Study) vedeného na Cooperově klinice v Dallasu bylo identifikováno 36 375 pacientů (72 % mužů; průměrný věk 42 let). Podmínkou zařazení do studie byla znalost výsledku stanovení lipidového spektra (po 12hodinovém lačnění) z doby mezi lety 1978 a 1998 – to k minimalizaci vlivu hypolipidemické terapie široce předepisované až v posledních 20 letech. Všichni pacienti podstoupili kromě laboratorního testování také kompletní lékařské vyšetření zahrnující odběr anamnézy, fyzikální a antropometrické vyšetření. Vylučovacími kritérii byla kardiovaskulární onemocnění či diabetes mellitus v anamnéze, koncentrace TG v krvi > 5,08 mmol/l (450 mg/dl) a úmrtí do 1 roku od vyšetření lipidového spektra.

Nízké 10leté riziko aterosklerotické KV nemoci bylo definováno jako < 7,5 % na základě rovnice Pooled Cohort Risk Assessment (obdoby tabulek SCORE pro doposud kardiovaskulárně zdravé pacienty, zohledňující pohlaví, věk, etnikum/rasu, celkový cholesterol, HDL-c, systolický tlak krve, užívání antihypertenziv, přítomnost diabetu mellitu a kouření). Pacienti byli sledováni dlouhodobě, déle než 2,5 dekády (střední doba sledování činila 26,8 roku). Střední KV riziko v celé skupině bylo extrémně nízké: 1,3 %.

KV mortalita v jednotlivých skupinách pacientů (stratifikovaných dle koncentrace LDL-c a non-HDL-c) byla porovnána s mortalitou pacientů v referenční skupině s normálními hodnotami těchto parametrů: LDL-c < 2,59 mmol/l (100 mg/dl), non-HDL-c < 3,36 mmol/l (130 mg/dl). Využita byla řada statistických metod.

Výsledky

Na KV onemocnění zemřelo v průběhu sledování celkem 1086 pacientů, z toho na ischemickou chorobu srdeční (ICHS) 598.

Asociace mezi LDL-c a mortalitou na kardiovaskulární onemocnění

Kaplanovy-Meierovy křivky ukázaly na významnou souvislost rostoucích koncentrací LDL-c se zvýšeným rizikem úmrtí na KV onemocnění i na ICHS (pro obě p < 0,0001). Zvýšené riziko úmrtí na KV onemocnění bylo pozorováno u všech skupin se zvýšenou koncentrací LDL-c, přičemž s jeho rostoucí hladinou se zvyšovalo:

  • LDL-c 2,59–3,35 mmol/l (100–129 mg/dl): poměr rizik (HR) 1,4 (95% interval spolehlivosti [CI] 1,1–1,7)
  • 3,36–4,12 mmol/l (130–159 mg/dl): HR 1,3 (95% CI 1,1–1,6)
  • 4,13–4,90 mmol/l (160–189 mg/dl): HR 1,9 (95% CI 1,5–2,4)
  • ≥ 4,91 mmol/l (190 mg/dl): HR 1,7 (95% CI 1,3–2,3)

Dvě nejvyšší kategorie LDL cholesterolu pak byly spojeny s významně vyšším rizikem KV úmrtí i po adjustaci na všechny další rizikové či protektivní faktory aterosklerotického KV onemocnění (kromě věku i na pohlaví, HDL-c, kouření, hypertenzi, časnou koronární aterosklerózu v rodinné anamnéze, BMI a glykémii). Obdobný trend byl pozorován rovněž v případě úmrtnosti na ICHS.

Asociace mezi non-HDL-c a mortalitou na kardiovaskulární onemocnění

Zvýšené riziko mortality na KV onemocnění a na ICHS bylo pozorováno také ve všech skupinách pacientů se zvýšenou koncentrací non-HDL cholesterolu. Po adjustaci na další rizikové faktory měli signifikantně horší výsledky pacienti s hladinou non-HDL-c ≥ 4,13 mmol/l (160 mg/dl). 

Průběžné hodnocení a analýza podskupin

Zajímavým pozorováním bylo, že asociace těchto parametrů lipidogramu s KV mortalitou začala vycházet významně až po více než 10 letech sledování – tedy po uplynutí doby, na kterou se tradičně vztahuje odhad rizika.

Další zúžení skupiny pouze na pacienty s 10letým KV rizikem < 5 % (n = 32 388) nemělo na souvislost LDL a non-HDL-c s KV mortalitou žádný významný vliv – i u nich bylo riziko zvýšené, a to zejména ve skupinách pacientů s hodnotami LDL a/nebo non-HDL-c ≥ 4,13 mmol/l (160 mg/dl). 

Závěr

Z výsledků studie vyplynulo, že zvýšená koncentrace LDL-c, resp. non-HDL-c v krvi (zejména hodnoty > 4,13 mmol/l) je spojena s vyšším rizikem úmrtí z kardiovaskulárních příčin i u pacientů s nízkým a velmi nízkým 10letým rizikem, a to o 50−70 %. Toto zjištění by mohlo do budoucna ovlivnit přístup k léčbě cholesterolu; v současné době však u těchto nízce rizikových skupin nemáme k dispozici klinické studie, jež by hodnotily efekt hypolipidemické terapie.

(mafi)

Zdroj: Abdullah S. M., Defina L. F., Leonard D. et al. Long-term association of low-density lipoprotein cholesterol with cardiovascular mortality in individuals at low 10-year risk of atherosclerotic cardiovascular disease. Circulation 2018; 138 (21): 2315–2325, doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.118.034273.Štítky
Interní lékařství Kardiologie Praktické lékařství pro dospělé
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se