Statiny po zahájení dialýzy? Nenasazovat, ale ani nevysazovat!

25. 9. 2019

Retrospektivní studie na více než 14 tisících pacientů s chronickým onemocněním ledvin (CKD) prokázala, že pokračování v užívání statinu započatém před zahájením dialyzační léčby je spojené s nižší mortalitou.

Vysadit, či nevysadit statin?

Pacienti podstupující chronickou dialyzační léčbu jsou zatíženi extrémní kardiovaskulární (KV) morbiditou a mortalitou. Zahájení léčby statiny však dle kvalitních klinických studií není pro tuto skupinu z hlediska KV mortality významným přínosem a současné guidelines proto jejich nasazení dialyzovaným pacientům bez KV onemocnění nedoporučují. V případě, že byl statin nasazen dříve, než pacient dospěl k chronické dialýze, je však doporučeno pokračovat v jeho užívání i v průběhu dialyzační terapie. Cílem prezentované studie bylo zjistit, zda je toto pokračování v léčbě statiny spojeno s nižší mortalitou.

Zdroje dat a metodika studie

Pro retrospektivní kohortovou studii byla využita data ze zdravotních záznamů amerických válečných veteránů, u nichž byla zahájena dialyzační léčba v období od 1. října 2007 do 30. března 2014. Do studie byli zařazeni pacienti, kteří užívali statin během 12 měsíců před zahájením dialýzy a přežili alespoň první rok dialyzační terapie. Hlavními sledovanými parametry byly 12měsíční celková a KV mortalita po prvním roce dialyzační terapie (tedy mezi 13. a 24. měsícem dialýzy). Jejich souvislost s pokračováním v léčbě statiny byla vyhodnocena za použití Coxových modelů proporcionálních rizik adjustovaných na demografické faktory a komorbidity.

Analýza dat proběhla mezi srpnem 2017 a červencem 2018. Zařazení pacienti (n = 14 298) byli rozděleni do dvou skupin: Jako „pokračující“ (83,5 %; n = 11 936) byli označeni ti, u nichž léčba statiny pokračovala alespoň po dobu 6 měsíců během prvního roku dialýzy. „Nepokračující“ (16,5 %; n = 2362) pak byli ti, u nichž byla léčba statiny ukončena dříve nebo po zahájení dialýzy neprobíhala vůbec.

Výsledky 

Průměrný věk sledované skupiny činil 71 ± 10 let, 96,7 % tvořili muži, u 89,3 % byla první dialyzační modalitou hemodialýza a 74,6 % trpělo diabetem.

12měsíční celková i KV mortalita 1 rok po zahájení dialýzy byla nižší u pacientů, kteří pokračovali v léčbě: počet úmrtí na 100 osoboroků činil 21,9 (95% interval spolehlivosti [CI] 20,9–22,8), resp. 8,1 (95% CI 7,5–8,6) u „pokračujících“ oproti 30,3 (95% CI 27,8–32,8), resp. 9,8 (95% CI 8,3–11,2) u „nepokračujících“. Celková i KV mortalita zůstala u „pokračujících“ významně nižší i v adjustovaných analýzách, s poměrem rizik (HR) 0,72 (95% CI 0,66–0,79), resp. 0,82 (95% CI 0,69–0,96). Podobných výsledků bylo dosaženo i v podskupinách na základě demografických a klinických charakteristik (věk, etnikum či přítomnost diabetu).

Závěr a diskuse

Pokračování v léčbě statiny po dobu minimálně 6 měsíců od zahájení chronické dialyzační terapie bylo spojeno s o 28 % nižší celkovou a o 18 % nižší kardiovaskulární mortalitou oproti jejímu ukončení. Rozsáhlá observační studie byla první svého druhu a podpořila současná doporučení ohledně pokračování v léčbě statiny po zahájení dialýzy. K potvrzení výsledků by byla vhodná randomizovaná klinická studie, ta by však vzhledem k tomu, že pokračování v léčbě již je součástí guidelines, mohla být považována za neetickou.

(luko)

Zdroje:

  1. Streja E., Gosmanova E. O., Molnar M. Z. et al. Association of continuation of statin therapy initiated before transition to chronic dialysis therapy with mortality after dialysis initiation. JAMA Netw Open 2018 Oct 5; 1 (6): e182311, doi: 10.1001/jamanetworkopen.2018.2311.
  2. Janský P., Rosolová H., Vrablík M. 2016 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: Summary of the document prepared by the Czech Society of Cardiology. Cor et Vasa 2017; 59: e389–e415.


Štítky
Praktické lékařství pro dospělé
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×