Recentní metaanalýza přináší nový náhled na účinnost a bezpečnost terapie statiny u osob starších 75 let

9. 7. 2019

Řada studií prokázala, že terapie statiny významně přispívá k redukci výskytu závažných kardiovaskulárních příhod a kardiovaskulární mortality u různých skupin pacientů. Přetrvávají však nejasnosti ohledně benefitu terapie u starších osob. V prestižním časopisu Lancet byla recentně publikována rozsáhlá metaanalýza, která potvrzuje benefit terapie statiny u starších osob, včetně jedinců starších 75 let.

Hladina cholesterolu a kardiovaskulární riziko

LDL cholesterol je významným rizikovým faktorem pro rozvoj ischemické choroby srdeční. Řada intervenčních studií a metaanalýz prokázala, že snížení hladiny LDL-c vede k redukci kardiovaskulární morbidity a mortality. V souladu s těmito poznatky je považováno za hlavní cíl hypolipidemické léčby.

Současně však bylo prokázáno, že i mezi pacienty s kardiovaskulárními chorobami klesá počet uživatelů statinů s narůstajícím věkem a u osob starších 75 let je procento uživatelů podstatně nižší než u mladších věkových kategorií. Pokles je ještě více patrný u pacientů bez anamnézy okluzivního vaskulárního onemocnění. Důvodem může být nižší compliance starších pacientů, ale také nedostatečná preskripce statinů v důsledku omezených důkazů ohledně bezpečnosti a účinnosti statinové terapie u této věkové kategorie.

Metodika analýzy a hodnocená populace

Do metaanalýzy byly zahrnuty randomizované studie s minimálním počtem 1000 účastníků a minimální dobou trvání 2 roky. Inkluzní kritéria metaanalýzy splnilo celkem 28 randomizovaných studií o celkovém počtu 186 854 účastníků. Pacienti byli rozděleni do několika věkových skupin (≤ 55 let, 56–60 let, 61–65 let, 66–70 let, 71–75 let a ≥ 75 let). Celkem 8 % účastníků (n = 14 483) bylo starších 75 let, medián doby sledování činil 4,9 roku.

Mezi cíle metaanalýzy patřilo zhodnocení efektu terapie na snížení rizika závažných kardiovaskulárních příhod, mortality ze specifických příčin, incidence maligních nádorů a vaskulárních příhod při redukci hladiny LDL-c o 1,0 mmol/l.

Výsledky 

Terapie statiny a intenzifikované režimy vedly k redukci relativního rizika (RR) vaskulárních příhod o 21 % (RR 0,79;  95% CI 0,77–0,81) proporcionálně s redukcí LDL-c o 1 mmol/l. Signifikantní redukce přitom byla pozorována ve všech věkových skupinách, s nesignifikantním snížením tohoto trendu s rostoucím věkem (ptrend = 0,06).

V případě závažných koronárních příhod došlo při terapii k redukci relativního rizika o 24 % (RR 0,76; 95% CI 0,73–0,79) proporcionálně s redukcí LDL-c o 1 mmol/l. Signifikantní redukce byla opět pozorována ve všech věkových skupinách, se snížením tohoto trendu s rostoucím věkem (ptrend = 0,009).

Ve všech věkových skupinách bylo při terapii statiny pozorováno také 25% snížení relativního rizika nutnosti koronární revaskularizace s poklesem LDL-c o 1 mmol/l a snížení relativního rizika cévní mozkové příhody o 16 %.

Z hlediska bezpečnosti neměla terapie statiny žádný efekt na nevaskulární mortalitu, incidenci maligních nádorů a mortalitu spojenou s maligními nádory. Tento trend byl pozorován ve všech věkových skupinách.

Závěr

Výsledky recentně publikované metaanalýzy potvrzují účinnost a bezpečnost terapie statiny ve všech věkových skupinách, a to i u pacientů starších 75 let. Terapie statiny by tak měla být zvážena u všech nemocných s přítomnými rizikovými faktory nehledě na jejich kalendářní věk.

(holi)

Zdroje:

  1. Cholesterol Treatment Trialists' Collaboration. Efficacy and safety of statin therapy in older people: a meta-analysis of individual participant data from 28 randomised controlled trials. Lancet 2019; 393 (10170): 407−415, doi: 10.1016/S0140-6736(18)31942-1.
  2. Torjesen I. GPs should consider offering statins to all patients aged over 75, researchers say. BMJ 2019; 364: l522, doi: 10.1136/bmj.l522.


Štítky
Interní lékařství Kardiologie Praktické lékařství pro dospělé
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se