Časná léčba statiny u pacientů s akutním koronárním syndromem

20. 3. 2017

Přínos časného podávání statinů pacientům s akutním koronárním syndromem (AKS) a jeho vliv na krátkodobý i dlouhodobý klinický výsledek je studován již více než 10 let. Ze závěrů klinických studií vychází i doporučení evropských odborných společností pro použití statinů u AKS.

Krátkodobý přínos časného podávání statinů

Krátkodobý přínos časného podávání atorvastatinu u AKS sledovala prospektivní randomizovaná otevřená studie ESTABLISHED. Bylo do ní zařazeno 70 pacientů s akutním koronárním syndromem, u kterých urgentně provedená koronární angiografie prokázala významnou stenózu a následně podstoupili perkutánní koronární intervenci (PCI). Po PCI byli pacienti randomizováni do 2 skupin, z nichž jedna byla léčena atorvastatinem (20 mg/den) a druhá, kontrolní skupina dostávala v případě hladin LDL cholesterolu (LDL-c) > 3,9 mmol/l inhibitor absorpce cholesterolu. Pacienti byli sledováni po dobu 6 měsíců. Na úvod a po 6 měsících byl hodnocen objem aterosklerotických plátů proximálně nebo distálně od místa PCI pomocí intravaskulárního ultrazvukového vyšetření (IVUS) s volumetrickou analýzou (n = 48).

Ve skupině pacientů užívajících atorvastatin došlo k významnému poklesu hladiny LDL-c o 41,7 % v porovnání s kontrolní skupinou, kde došlo k nárůstu LDL-c o 0,7 % (p < 0,0001). U pacientů léčených atorvastatinem došlo také k významné redukci objemu aterosklerotického plátu (pokles o 13,1 ± 12,8 %) oproti kontrolám (zvýšení o 8,7 ± 14,9 %; p < 0,0001). Procentuální změna objemu plátu vykazovala signifikantní pozitivní korelaci s hladinou LDL-c během follow-up (R = 0,456; p < 0,0011) a procentuální redukcí LDL-c (R = 0,612; p < 0,0001), a to i u pacientů se vstupními hodnotami LDL-c < 3,2 mmol/l.

Dlouhodobý přínos časného podávání statinů

Na studii ESTABLISHED navázala studie Extended-ESTABLISHED. Soubor pacientů byl rozšířen o 110 pacientů na celkový počet 180 účastníků, kteří byli sledováni dlouhodobě (1 538 ± 707 dnů). Pacienti ve skupině s atorvastatinem (n = 90) jej užívali po dobu 6 měsíců v dávce 20 mg/den, léčba byla zahájena do 48 hodin od vzniku koronární příhody. Pacienti v kontrolní skupině (n = 90) užívali v případě LDL-c > 3,9 mmol/l inhibitor absorpce cholesterolu. Po 6 měsících a kontrolním IVUS byli pacienti v obou skupinách léčeni statiny k dosažení LDL-c < 2,6 mmol/l. Primárním cílem byl první výskyt závažné kardiální nebo cerebrovaskulární příhody (MACCE). Kumulativní interval přežití bez příhody byl významně delší u atorvastatinové skupiny (p = 0,041; log-rank test). Časné podávání atorvastatinu bylo také dobrým prediktorem MACCE (HR = 0,46, 95% CI 0,23–0,86; p = 0,015).

Kaplanův-Meierův odhad MACCE. Kumulativní interval přežití bez příhody byl významně delší u atorvastatinové skupiny

svislá osa: kumulativní přežití bez příhody

horizontální osa: doba sledování (dny)

log-rank test: p = 0,041

atorvastatinová skupina (časné podání statinu)

kontrolní skupina (pozdní podání statinu)

Doporučení evropských odborných společností

Podle současných ESC/EAS Guidelines for the Management of Dyslipidaemias by měl být každý pacient po prodělaném AKS rutinně léčen (pokud neexistují kontraindikace) vysoce intenzivní terapií statiny. Léčba by měla být zahájena během prvních 4 dnů hospitalizace, má být dlouhodobá a cílem je dosáhnout hladiny LDL-c < 1,8 mmol/l nebo jejího snížení o 50 %.

Závěr

K důležitým strategiím v léčbě akutního koronárního syndromu patří stabilizace aterosklerotických koronárních plátů. Časné podávání statinů u pacientů s AKS významně snižuje objem aterosklerotických plátů a zlepšuje dlouhodobou prognózu.

(blu)

Zdroje:
1. Okazaki S., Yokoyama T., Miyauchi K. et al. Early statin treatment in patients with acute coronary syndrome: demonstration of the beneficial effect on atherosclerotic lesions by serial volumetric intravascular ultrasound analysis during half a year after coronary event: the ESTABLISH Study. Circulation 2004; 110 (9): 1061–1068.
2. Dohi T., Miyauchi K., Okazaki S. et al. Early intensive statin treatment for six months improves long-term clinical outcomes in patients with acute coronary syndrome (Extended-ESTABLISH trial): a follow-up study. Atherosclerosis 2010; 210 (2): 497–502, doi: 10.1016/j.atherosclerosis.2009.12.001.
3. Catapano A. L., Graham I., De Backer G. et al. Patients with acute coronary syndrome and patients undergoing percutaneous coronary intervention. In: 2016 ESC/EAS Guidelines for the Management of Dyslipidaemias: The Task Force for the Management of Dyslipidaemias of the European Society of Cardiology (ESC) and European Atherosclerosis Society (EAS) developed with the special contribution of the European Assocciation for Cardiovascular Prevention & Rehabilitation (EACPR). Atherosclerosis 2016; 253: 317–318, doi: 10.1016/j.atherosclerosis.2016.08.018.Štítky
Interní lékařství Kardiologie Praktické lékařství pro dospělé
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se