Atorvastatin v primární prevenci významně snižuje kardiovaskulární riziko i u pacientů s normální nebo lehce zvýšenou výchozí hladinou celkového či LDL cholesterolu

16. 3. 2016

Snížení hladiny celkového i LDL cholesterolu vede k redukci kardiovaskulárního rizika. Mezi nejčastěji užívané léky v této indikaci patří statiny. Velké multicentrické studie sledovaly, zda jejich včasné a dlouhodobé podávání může u rizikových pacientů snížit kardiovaskulární morbiditu a mortalitu i při normální nebo jen lehce zvýšené výchozí hladině celkového a LDL cholesterolu.

Inzerce

Studie ASCOT-LLA

Studie ASCOT-LLA (Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial − Lipid Lowering Arm) prokázala přínos podávání atorvastatinu pacientům s hypertenzí s normální nebo jen lehce zvýšenou koncentrací celkového cholesterolu. Do této dvojitě zaslepené lipidové větve studie ASCOT bylo zařazeno celkem 10 305 pacientů (81 % mužů) ve věku 40–79 let s hypertenzí, alespoň třemi kardiovaskulárními rizikovými faktory a hodnotami celkového cholesterolu ≤ 6,5 mmol/l. Pacienti byli randomizováni k užívání atorvastatinu v dávce 10 mg/den (n = 5168) nebo placeba (n = 5137). Délka sledování byla plánována na 5 let, primárním sledovaným cílem studie byl výskyt nefatálního infarktu myokardu a fatálních koronárních příhod. Z důvodu statisticky významných rozdílů mezi oběma skupinami byla studie předčasně ukončena (po průměrné době sledování 3,3 roku).

Podávání atorvastatinu vedlo k významnému snížení výskytu primárního cíle o 36 % (HR = 0,64; 95% CI 0,50,83; p = 0,0005) i k redukci některých sekundárních sledovaných cílů, a to celkového počtu kardiovaskulárních příhod (o 29 %), celkového počtu kardiovaskulárních příhod včetně počtu provedených revaskularizací (o 21 %), primárního cíle bez „tichých“ infarktů myokardu (o 38 %) a fatálních i nefatálních cévních mozkových příhod (o 27 %). Ve skupině s atorvastatinem byly po roce jeho podávání ve srovnání s placebem sníženy hodnoty celkového cholesterolu o 1,3 mmol/l (24 %), LDL cholesterolu o 1,2 mmol/l (35 %) a triglyceridů o 0,3 mmol/l (17 %). Na konci sledování byly ve srovnání s placebem hodnoty celkového cholesterolu nižší o 19 %, LDL cholesterolu o 29 % a triglyceridů o 14 %.

Studie CARDS

Podobné výsledky přinesla i multicentrická placebem kontrolovaná studie CARDS (Collaborative Atorvastatin Diabetes Study). Bylo do ní vybráno celkem 2838 pacientů s diabetem mellitem 2. typu ve věku 4075 let, bez kardiovaskulárního onemocnění v anamnéze, se vstupními hodnotami LDL cholesterolu ≤ 4,14 mmol/l a triglyceridů ≤ 6,78 mmol/l. Pacienti byli randomizováni do dvou skupin, z nichž jedna užívala atorvastatin (10 mg denně) a druhá placebo. Hlavním sledovaným parametrem byl čas do vzniku akutní koronární příhody, koronární revaskularizace nebo cévní mozkové příhody. Také tato studie byla ukončena o 2 roky dříve, než bylo původně plánováno (průměrná doba sledování činila 3,9 roku), protože výsledky ukázaly, že podávání atorvastatinu významně snižovalo kardiovaskulární riziko.

Incidence primárního cíle byla ve skupině s atorvastatinem nižší o 37 % (95% CI – 52 až – 17; p = 0,001), Výskyt akutních koronárních příhod byl zredukován o 36 %, koronárních revaskularizací o 31 % a cévních mozkových příhod o 48 %. Celková mortalita byla snížena o 27 %. Podávání atorvastatinu vedlo k poklesu hodnot LDL cholesterolu a triglyceridů. Průměrná hodnota LDL cholesterolu činila v atorvastatinové skupině 2,0 mmol/l, přičemž v průběhu celé studie byla u 75 % pacientů < 2,47 mmol/l a nejméně u 25 % < 1,66 mmol/l. Nebyl zaznamenán zvýšený výskyt nežádoucích příhod.

Závěr

Podávání atorvastatinu představuje účinnou a bezpečnou primární prevenci, která významně snižuje kardiovaskulární morbiditu a mortalitu rizikových pacientů i při normální nebo jen lehce zvýšené hladině celkového či LDL cholesterolu.

(blu)

Zdroje:
1. Sever P. S. et al. Prevention of coronary and stroke events with atorvastatin in hypertensive patients who have average or lower-than-average cholesterol concentrations, in the Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial-Lipid Lowering Arm (ASCOT-LLA): a multicentre randomised controlled trial. Lancet 2003 Apr; 361 (9364): 11491158.
2. Colhoun H. M. et al. Primary prevention of cardiovascular disease with atorvastatin in type 2 diabetes in the Collaborative Atorvastatin Diabetes Study (CARDS): multicentre randomised placebo-controlled trial. Lancet 2004 Aug; 364 (9435): 685−696. 

 Štítky
Interní lékařství Kardiologie Praktické lékařství pro dospělé
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se