Zápis z jednání Redakční rady časopisu Rozhledy v chirurgii, konané online dne 23. 2. 2023.


Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2023, roč. 102, č. 2, s. 94-95.
Kategorie: Zprávy

Konání: online

Přihlášení (bez titl.) členové RR (dle záznamu):    Edelmann, Froněk, Gatěk, Gürlich, Hoch, Kasalický, Moláček, Neoral, Oliverius, Schützner, Šebesta, Žaloudík
Přihlášení pracovníci redakce (bez titl.):                Rysková, Schrötterová
Omluveni (bez titl.):                                                  Bartoníček, Ihnát, Krška, Pohán, Šnajdauf
Zaslání omluvy dodatečně:                                        Duda, Kala, Martínek, Netuka, Suchánek

Nový vedoucí editor Rozhledů v chirurgii, prof. MUDr. V. Liška, Ph.D., přivítal přítomné, seznámil je s programem a zdůvodnil organizaci této RR systémem online. V krátkosti seznámil přítomné se svojí nominací editorem časopisu Rozhledy v chirurgii výborem ČCHS.

Požádal přítomné o uctění památky krátkou vzpomínkou na pana prof. Rysku, dlouholetého editora časopisu, který nás v prosinci 2022 po těžké nemoci navždy opustil, a na pana prof. Třešku, dlouholetého spolueditora časopisu, který nás navždy opustil po dlouhé těžké nemoci v únoru 2023, obě tyto velké osobnosti chirurgické obce v ČR přítomným připomněl.

1. Informace hlavního editora

Prof. Liška informoval o aktuální situaci okolo pokračování ve vydávání časopisu:

- aktuální informace k ekonomice časopisu budou předloženy RR začátkem 4/2023, po odevzdání daňového přiznání s účetním uzavřením roku 2022
- navrhl další schůzku RR v průběhu Národního chirurgického kongresu v Praze
- informoval o výzvě výboru ČCHS na obnovu RR přijetím nových členů, což by v průběhu roku po rozvaze chtěl realizovat
- klade důraz na monotematická čísla, v tuto chvíli jsou č. 1 (již v distribuci) a č. 2 (v přípravě) nemonotematická, respektive jsou složitě složená z došlých článků, kterých je poskrovnu
- časopis by měl mít i edukační dopad, myšleno především na menší chirurgická pracoviště v ČR

2. Hodnocení roku 2022

Pí. redaktorka shrnula rok 2022:

Redakční rada se schází později než v jiných letech, a proto je ročník 101 již uzavřen. Bylo publikováno 12 čísel a jedno Supplementum. Celkem bylo publikováno 85 recenzovaných článků a 2 články postgraduálního vzdělávání (Supplementum obsahovalo 6 článků).

Z toho bylo:
Souhrnných sdělení    21
Původních prací          34
Kazuistik                      30

Ročník 101 měl celkem 620 stran, tj. v průměru 51 stran/číslo.

Letos bylo zamítnuto nebo staženo po recenzním řízení 14 % článků, tj. o 7 % méně než v loňském roce.

Článků v angličtině bylo v ročníku 101: 10 (tj. 12 %), je to více než v loňském roce.

Slovenští autoři poslali 7 článků (tj. 4 %), je to více než v roce 2021.

2 články přišly ze zahraničí.

U 1 článku byl zahraniční spoluautor.

8 čísel bylo monotematických, hlavní témata připravili:

- prof. J. Martínek, prof. Rygl, prof. Babjuk, doc. Ulrych, prof. Moláček, prof. Gürlich, doc. Loveček a prof. Liška, postgraduální vzdělávání prof. Bartoníček

Supplementum 1/2022: na téma chirurgie hromadných neštěstí – připravil prof. Krška.

Plnění edičního plánu:
- téměř všichni, kdo se zavázali připravit monotematická čísla, je připravili a všem patří poděkování, jediné nerealizované číslo bylo Onkologická patologie.

Minimální požadavky na strukturu čísla se nemění: celkem vždy 7 článků.

Editorial – editor čísla
Souhrnná sdělení – 1
Původní sdělení – 3
Kazuistiky – 3

Nejvíce článků bylo publikováno autory z těchto pracovišť:

(do statistiky byla zařazena všechna pracoviště, která se na článku podílela)

FN Motol – 11 (4 souhrnná sdělení, 6 původních prací, 1 kazuistika)
FNVK – 9 (3 souhrnná sdělení, 3 původní práce, 3 kazuistiky)
FN Olomouc – 9 (1 souhrnné sdělení, 4 původní práce, 4 kazuistiky)
FN Plzeň – 8 (1 souhrnné sdělení, 4 původní práce, 3 kazuistiky)

Velký propad článků z ÚVN a FN Brno.

Problémy:
Články do monotematických čísel nejsou vkládány v dostatečném předstihu, a protože v 90 % vykazují formální nedostatky, musejí se vracet a doplňovat.
Vzniká časový skluz. Autoři ignorují „Pokyny autorům“, které jsou na webu. Stačilo by, kdyby si alespoň otevřeli RvCH a podívali se, jaké náležitosti jednotlivé články mají.

Přetrvává problém s recenzemi, někteří recenzenti posílají jen formální vyjádření, ve kterých opíší, o čem článek je, a bez jakéhokoli hodnocení. Takové recenze jsou zbytečné a bylo by lépe, kdyby oslovený okamžitě recenzi odmítl, aby mohl být požádán někdo jiný.

Letos byl rekordní počet článků, které autoři po recenzním řízení odmítli upravit, nebo měsíce vůbec nereagovali a články byly vyřazeny pro nečinnost autorů.

Termín odevzdání názvů článků – nejpozději 10 týdnů před vydáním příslušného čísla na adresu redaktorky S. Ryskové (svetlana.ryskova@seznam.cz)

Termín založení do systému – deadline 6 týdnů před vydáním příslušného čísla
• Vhodné – sestavit číslo z autorů jak ze svého, tak i z jiných pracovišť, velmi vhodný min. jeden autor zahraniční – nebo main topic

Inzerce – tak jako každý rok je nutné zopakovat, že by bylo vhodné poskytnout pomoc při zajišťování inzerce, v ideální situaci ji editor přímo domluví nebo sdělí tipy R. Schrötterové (radka.schrotterova@uvn.cz)
- jsme v situaci, kdy nemáme ediční plán, potýkáme se s malým množstvím článků, které je možné publikovat
- č. 1 je zaplněno odrecenzovanými články z roku 2022
- v red. systému je aktivních 30 článků v různém stadiu zpracovávání
- v tuto chvíli to vypadá na dvouměsíční skluz ve vydávání čísel v první půli roku 2023

3. Ediční plán 2023
Prof. Liška v bodech představil návrh témat, která by mohla být navázaná na Národní chirurgický kongres, např.:

• Traumatologie

• NPB

• Anatomie, zobrazovací metody

• Patologie

• Neoadjuvantní léčba

Prof. Liška apeloval na členy RR na včasné provádění recenzí i na rychlé doporučení recenzenta, ideálně s ním provedení recenze předjednat.

4. Cena redakční rady 2022 

Cena RR za rok 2022 byla vyhlášena, členové RR obdrželi seznam článků k nominacím od paní redaktorky a nyní se čeká na nominace do určeného termínu. Cena RR byla vyhlášena a je potřeba toto řádně dokončit. Oceněny budou, tak jako každý rok, 3 nejlepší kazuistiky a 3 nejlepší původní práce.

Výbor ČCHS zadal prof. Liškovi vyřešit duplicitu cen za publikované články v RvCh, výbor uděluje cenu Niederleho. Téma je ponecháno k diskuzi.

5. Vária

Prof. Liška otevřel diskuzi:

- prof. Moláček se přihlásil o číslo ve spolupráci s doc. Šebestou, které by se věnovalo cévní problematice, konkrétně 70. výročí provádění endarterektomií v ČR

- prof. Neoral požádal pro všechny o větší časový prostor na rozmyšlení témat čísel

Členové RR tedy obdrží dotazník s dotazem na návrh témat s přihlášením se ke konkrétním číslům v roce 2023 a začátku roku 2024 s termínem na odpovědi do 28. 2. 2024.

- prof. Žaloudík navrhl prof. Liškovi, aby oslovil prof. Kalu, zda by nenapsal editorial k Národnímu chirurgickému kongresu

- znovu zazněl požadavek na odeslání editorialů, které by se využily v nemonotematických číslech

Prof. Liška požádal přítomné, aby udělali maximum pro udržení nastavené kvality publikovaných článků a aby tyto byly určeny pro širokou chirurgickou veřejnost.

Na závěr Editor poděkoval všem členům redakční rady, kteří se podíleli v roce 2022 na vydávání RvCH.

A ostatní požádal o připojení se k těmto aktivním členům, aby časopis i v této nelehké době mohl vycházet a nepřišli jsme o získané postavení: INDEXED IN MedLINE/Index Medicus, EBSCO-Medline Complete, Bibliographia Medica Čechoslovaca. Časopis je indexován v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR Rady pro výzkum, vývoj a inovace Úřadu vlády ČR v souvislosti se zahraničními vědeckými servery.

Dále poděkoval všem zúčastněným na online RR, která byla i přes technické problémy se sítí ve FN Plzeň realizována.

Zapsala: Radka Schrötterová
Kontroloval: prof. MUDr. Václav Liška, Ph.D.


Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 2

2023 Číslo 2
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se