Stanovení exprese CEA, EGFR a hTERT v peritoneální laváži u pacientů s adenokarcinomem pankreatu metodou RT-PCR


Determination of CEA, EGFR and hTERT expression in peritoneal lavage in patients with pancreatic adenocarcinoma using RT – PCR method

Introduction:
The aim of this study is to assess the significance of CEA, EGFR and hTERT as markers of occult tumor cells for predicting treatment outcomes in pancreatic cancers, as well as determining the cut-off values of these markers individually in peritoneal lavage.

Method:
The study compared 87 patients undergoing palliative operations (bypass surgery, biological sampling for subsequent oncological treatment) for either stage III or IV (UICC) pancreatic ductal adenocarcinomas with a control group of 24 healthy patients. Abdominal cavity lavage was performed at the beginning of the surgery in both groups, using 100 ml of physiological solution (phosphate buffered saline, pH 7.2). The samples were transported in bottles containing 1.5 ml 0.5 M EDTA and 10 ml of fetal bovine serum. Total RNA samples were all processed and purified by reverse transcription. Occult tumor cells in the peritoneal lavage were detected by the real-time RT-PCR method using CEA, EGFR and hTERT as markers of tumor cells. Another aim was to calculate the cut-off values of these markers. Statistical analysis was done using software R (www.r-project.org) and Statistica (StatSoft, Inc. USA).

Results:
Mean expression of CEA, EGFR and hTERT in peritoneal lavage in the control group was 2501, 716749 and 104 copies of mRNA / mg RNA. Threshold, cut-off values were determined as the “mean + 2 times standard deviation”. Absolute expression values were further normalized to expression of the house-keeping gene glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase (GAPDH). After normalization, cut-off values of the tested markers were 4.89, 115.88 and 0.02 copies of mRNA/GAPDH mRNA. As regards absolute expression of the markers tested, only hTERT was able to statistically significantly (p<0.001) distinguish the analysed groups, where patients with advanced pancreatic adenocarcinoma had a higher expression of hTERT. Absolute expression of CEA or EGFR was not able to discriminate between the two groups. The more accurate normalized expression values of the test markers demonstrated a statistically significantly higher expression of hTERT (p<0.005) and CEA (p<0.001) in patients with advanced adenocarcinoma compared to the control group.

Conclusion:
Absolute hTERT expression in peritoneal lavage of patients with advanced pancreatic cancer was significantly higher compared to the control group.

Key words:
pancreatic adenocarcinoma − occult tumor cells − peritoneal lavage − RT-PCR – CEA – EGFR − hTERT


Autoři: M. Ghothim 1;  J. Srovnal 2;  L. Bébarová 3;  J. Tesaříková 3;  P. Skalický 3;  D. Klos 3;  A. Prokopová 2;  M. Vahalíková 2;  H. Slavík 2;  J. Vrbková 2;  Č. Neoral 3;  R. Havlík 3;  M. Hajdůch 2;  M. Loveček 1
Působiště autorů: I. chirurgická klinika LF Univerzity Palackého Olomouc přednosta: prof. MUDr. Č. Neoral, CSc. 1;  Laboratoř experimentální medicíny, Ústav molekulární a translační medicíny LF Univerzity Palackého Olomouc ředitel doc. MUDr. M. Hajdúch, Ph. D. 2;  I. chirurgická klinika FN Olomouc přednosta: prof. MUDr. Č. Neoral, CSc. 3
Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2015, roč. 94, č. 11, s. 464-469.
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Úvod:
Cílem práce je posoudit význam CEA, EGFR a hTERT jako markerů okultních nádorových buněk v břišní laváži v predikci léčebných výsledků u adenokarcinomu pankreatu, včetně stanovení jejich cut-off hodnot.

Metoda:
Práce porovnává skupinu 87 pacientů operovaných pro duktální adenokarcinom pankreatu ve stadiu III - IV (UICC) u nichž byl proveden paliativní výkon (biliodigestivní spojka, odběr biologického materiálu pro následnou onkologickou léčbu) s kontrolní skupinou 24 pacientů. U všech pacientů byly odebrány vzorky peritoneální laváže za použití 100 ml fyziologického roztoku (phosphate buffered saline, pH=7,2) do transportních lahví obsahujících 1,5 ml 0,5M EDTA a 10 ml fetálního bovinního séra. Celková RNA všech vzorků byla purifikována a zpracována procesem reverzní transkripce. Okultní nádorové buňky v peritoneální laváži byly detekovány RT-PCR metodou využitím CEA, EGFR a hTERT. Sekundárním cílem studie bylo stanovení cut-off hodnot exprese těchto markerů. Pro statistické analýzy byly použity softwary R (www.r-project.org) a Statistica (StatSoft, Inc., USA).

Výsledky:
Průměrná exprese CEA, EGFR a hTERT v peritoneální laváži kontrolní skupiny byla 2501, 716749, resp. 104 kopií mRNA/µg RNA. Prahové, cut-off hodnoty, byly stanoveny jako „průměr + 2x směrodatná odchylka“. Hodnoty absolutní exprese byly dále normalizovány na expresi house-keepingového genu glyceraldehdyd-3-fosfát dehydrogenázy (GAPDH). Cut-off hodnoty testovaných markerů po normalizaci byly 4,89; 115,88 resp. 0,02 kopií mRNA genu/kopií mRNA GAPDH. V případě absolutní exprese testovaných markerů, pouze hTERT dokáže statisticky významně (p <0,001) odlišit obě analyzované skupiny, kdy pacienti s pokročilým adenokarcinomem pankreatu mají vyšší hodnotu exprese hTERT. Absolutní exprese CEA ani EGFR nevykazovala statisticky signifikantní rozdíly mezi skupinou s pokročilým karcinomem pankreatu a kontrolní skupinou. Použitím přesnějších - normalizovaných hodnot exprese testovaných markerů byla prokázána statisticky významně vyšší exprese CEA a hTERT (p<0,005, resp. p<0,001) u pacientů s pokročilým adenokarcinomem pankreatu v porovnání s kontrolní skupinou.

Závěr:
Absolutní exprese hTERT v peritoneální laváži pacientů s pokročilým adenokarcinomem pankreatu byla signifikantně vyšší v porovnání s kontrolní skupinou. Naopak absolutní exprese CEA a EGFR nebyla signifikantně rozdílná.

Klíčová slova:
karcinom pankreatu − okultní nádorové buňky − peritoneální laváž − RT-PCR – CEA – EGFR − hTERT

Úvod

Vedle uzlin, systémové krve a kostní dřeně je peritoneální dutina dalším sledovatelným kompartmentem v procesu šíření karcinomu pankreatu. Studie exprese markerů okultních epiteliálních nádorových buněk (karcinoembryonálního antigenu − CEA, receptoru pro epidermální růstový faktor − EGFR a lidské telomerázy − hTERT) v abdominální laváži nemocných s různými stádii adenokarcinomu pankreatu ukázala, že zvýšenou expresi EGFR a CEA v tomto kompartmentu je možno považovat za negativní prognostický faktor přežívání, korespondující s klinickým stadiem a gradem tumoru [1]. Publikací zaměřených na prognosticky významné markery okultních nádorových buněk metodou PCR v peritoneální laváži u pacientů s karcinomem pankreatu není mnoho a výsledky jsou často nejednoznačné [1,2,3,4,5,6,7,8,9]. Eguchi a spol. prokázal metodou PCR pozitivitu CEA ve vzorcích peritoneální laváže u 21,7 % (15/69) radikálně operovaných pacientů s rakovinou slinivky břišní, a tito pacienti měli kratší dobu přežití bez progrese onemocnění i celkovou dobu přežití (p=0,004 a p=0,01) [3]. Broll a spol. rovněž referuje o vysoké pozitivitě CEA (63 %) v peritoneální laváži pacientů s karcinomem pankreatu, ale současně nedoporučuje metodu PCR založenou na analýze CEA transkriptů pro detekci okultních nádorových buněk v peritoneální laváži pro vysokou míru falešně pozitivních výsledků (38 %) u kontrolních vzorků peritoneální laváže u zdravých osob [7]. Příčinou rozdílných výsledků i závěrů mohou být různé použité metody, různý výběr markerů a malé soubory testovaných vzorků (pacientů).  Klos a spol. zjistili statistickou souvislost mezi expresí EGFR v portální krvi a klinickým stadiem (p<0,006), expresí EGFR v portální krvi a stupněm diferenciace primárního tumoru (p<0,045) a vysokou míru exprese EGFR v peritoneální laváži u pacientů s metastatickým postižením oproti pacientům bez přítomnosti metastáz (p<0,015), exprese EGFR (p=0,01) byla spojena s kratším celkovým přežíváním pacientů s adenokarcinomem pankreatu [4]. V peritoneální laváži byly testovány markery CEA a CA 19-9 jak RT-PCR tak biochemickými metodikami [10]. EGFR a hTERT dosud testovány nebyly.

Současná studie předkládá výsledky srovnání exprese markerů CEA, EGFR a hTERT v abdominální laváži u nemocných s pokročilým duktálním adenokarcinomem pankreatu a u kontrolní skupiny nemocných bez nádoru či zánětlivého onemocnění. Cílem studie bylo i stanovení a ověření cut-off hodnot pro tyto markery v peritoneální laváži.

Metoda

Pacienti s adenokarcinomem pankreatu

Do studie bylo zařazeno 87 pacientů operovaných na I. chirurgické klinice FN Olomouc v letech 2007−2010 pro vývodový adenokarcinom pankreatu ve stadiu III - IV (UICC) – lokálně inoperabilní či generalizovaný, u nichž byl proveden paliativní výkon (bypassová operace, odběr biologického materiálu pro následnou onkologickou léčbu) a zároveň byl získán materiál z laváže dutiny břišní. Diagnóza adenokarcinomu pankreatu byla ověřena histologicky a do studie byli zahrnuti pouze pacienti s pooperačním statusem R2 výkonu (Tab. 1).

Tab. 1. Charakteristika pacientů (ND – nestanoveno) Tab. 1: Patients characteristics (ND - not determined)
Charakteristika pacientů (ND – nestanoveno)
Tab. 1: Patients characteristics (ND - not determined)

Kontrolní skupina

Kontrolní skupinu tvořilo 24 elektivně operovaných pacientů pro cholecystolithiasu bez známek akutního zánětu a bez nádorového onemocnění či anamnézy nádorového onemocnění, u nichž byla provedena v úvodu výkonu laváž dutiny břišní (Tab. 1). Studie byla schválena Etickou komisí Fakultní nemocnice v Olomouci, pacienti podepsali informovaný souhlas.

Odběr peritoneální laváže

Vzorky peritoneální laváže byly získány u všech 87 nemocných s pokročilým adenokarcinomem pankreatu a u všech 24 kontrolních subjektů použitím 100 ml fyziologického roztoku (phosphate buffered saline, pH=7,2) ihned po otevření břišní dutiny či v úvodu laparoskopického výkonu. Peritoneální laváž byla získána aspirací do sterilní stříkačky a poté přenesena do transportních lahví obsahujících 1,5 ml 0,5M EDTA a 10 ml fetálního bovinního séra. Odebraný materiál byl následně ihned transportován do laboratoře.

RNA purifikace a reverzní transkripce

Celková RNA byla izolována ze sedimentu peritoneální laváže fenol-chloroformovou metodou za použití kitu TRI Reagent (Molecular Research Center, Cincinnati, OH, USA), postupovalo se dle návodu výrobce. Pro reverzní transkripci byl použit 1µg získané RNA, po inkubaci s náhodnými hexamery (Promega, Madison, WI, USA) byla provedena reverzní transkripce za použití RevertAid Moloney Murine Leukemia Virus reverzní transkriptázy (Fermentas, Vilnius, Lithuania).

Real-time PCR

Real-time PCR amplifikace 100ng cDNA získané reverzní transkripcí byla provedena na přístroji Rotor Gene 3000 (Corbett Research, Sydney, Australia). Pro amplifikaci karcinoembryonálního antigenu (CEA, NM 004363), receptoru pro epidermální růstový faktor 1 (EGFR, NM_005228) a lidskou telomerázu (hTERT, NM_198253) byly navrženy specifické primery a taq-man sondy (Generi-Biotech, Hradec Králové, Česká republika) [3]. Samotná PCR reakce byla amplifikovaná polymerázou HotStart Taq Polymerase (AB Gene, Epsom, UK). Pro absolutní kvantifikaci byly připraveny plazmidové standardy pCR 2.1Topo (Invitrogen, Carlsbad, California, USA), které v ředění sloužily k sestavení kalibrační křivky. Změřené hodnoty genové exprese testovaných markerů byly normalizovány jak na množství RNA vstupující do reverzní transkripce, tak vzhledem k expresi housekeepingového genu glyceraldehyd-3-fosfát dehydrogenázy (GAPDH).

Statistická analýza

Prahové, cut-off, hodnoty exprese CEA, EGFR a hTERT v peritoneální laváži byly stanoveny jako aritmetický průměr plus dvojnásobek směrodatné odchylky v souboru kontrolních zdravých subjektů. Exprese testovaných markerů u pacientů s adenokarcinomem pankreatu byly srovnány s hodnotami v kontrolním souboru prostřednictvím Wilcoxonova exaktního dvouvýběrového testu. Obě skupiny jsou porovnány rovněž graficky prostřednictvím krabicových grafů s vyznačenou prahovou hodnotou. Pro statistické výpočty a grafy byly použity softwary R (www.r-project.org) a STATISTICA (StatSoft, Inc., USA).

Výsledky

Průměrná exprese CEA, EGFR a hTERT v peritoneální laváži kontrolní skupiny byla 2501, 716749, resp. 104 kopií mRNA/µg RNA (Tab. 2). Hodnoty absolutní exprese byly dále normalizovány na expresi house-keepingového genu glycealdehdyd-3-fosfát dehydrogenázy (GAPDH). Cut-off hodnoty testovaných markerů po normalizaci byly 4,89, 115,88, resp. 0,02 kopií mRNA genu/kopií mRNA GAPDH.

Tab. 2. Cut-off hodnoty exprese CEA, EGFR a hTERT v peritoneální laváži Tab. 2: Cut-off values of CEA, EGFR and hTERT gene expression in peritoneal lavage
Cut-off hodnoty exprese CEA, EGFR a hTERT v peritoneální laváži
Tab. 2: Cut-off values of CEA, EGFR and hTERT gene expression in peritoneal lavage

Bylo provedeno porovnání exprese CEA, EGFR a hTERT mezi kontrolní skupinou a pacienty s pokročilým adenokarcinomem pankreatu (R2). V případě absolutní exprese testovaných markerů (Graf 1,2,3), pouze hTERT dokáže statisticky významně (p<0,001) odlišit obě analyzované skupiny, kdy pacienti s pokročilým adenokarcinomem pankreatu (R2) mají vyšší hodnotu exprese hTERT (Obr. 3). Absolutní exprese CEA ani EGFR nedokáže odlišit obě skupiny, hodnoty exprese obou markerů nevykazují statisticky signifikantní rozdíly mezi kontrolní skupinou a skupinou s pokročilým adenokarcinomem pankreatu.

Absolutní exprese CEA (kopie mRNA genu/μg RNA) ve skupině kontrol a pacientů s pokročilým adenokarcinomem pankreatu
Graph 1. Absolute expression of CEA (copy of mRNA of the gene/μg RNA) in the control group and in the group with advanced pancreatic carcinoma
Graf 1. Absolutní exprese CEA (kopie mRNA genu/μg RNA) ve skupině kontrol a pacientů s pokročilým adenokarcinomem pankreatu Graph 1. Absolute expression of CEA (copy of mRNA of the gene/μg RNA) in the control group and in the group with advanced pancreatic carcinoma
Přerušovaná linka představuje vypočtenou cut-off hodnotu. The dotted line means the calculated cutt-off value.

Absolutní exprese EGFR (kopie mRNA genu/μg RNA) ve skupině kontrol a pacientů s pokročilým adenokarcinomem pankreatu
Graph 2. Absolute expression of EGFR (copy of mRNA of the gene/μg RNA) in the control group and in the group with advanced pancreatic carcinoma
Graf 2. Absolutní exprese EGFR (kopie mRNA genu/μg RNA) ve skupině kontrol a pacientů s pokročilým adenokarcinomem pankreatu Graph 2. Absolute expression of EGFR (copy of mRNA of the gene/μg RNA) in the control group and in the group with advanced pancreatic carcinoma
Přerušovaná linka představuje vypočtenou cut-off hodnotu. The dotted line means the calculated cutt-off value.

Absolutní exprese hTERT (kopie mRNA genu/μg RNA) ve skupině kontrol a pacientů s pokročilým adenokarcinomem pankreatu
Graph 3. Absolute expression of hTERT (copy of mRNA of the gene/μg RNA) in the control group and in the group with advanced pancreatic carcinoma
Graf 3. Absolutní exprese hTERT (kopie mRNA genu/μg RNA) ve skupině kontrol a pacientů s pokročilým adenokarcinomem pankreatu Graph 3. Absolute expression of hTERT (copy of mRNA of the gene/μg RNA) in the control group and in the group with advanced pancreatic carcinoma
Přerušovaná linka představuje vypočtenou cut-off hodnotu. The dotted line means the calculated cutt-off value.

Za využití přesnějších, normalizovaných hodnot exprese testovaných markerů Graf 4,5,6) byla prokázána statisticky významně vyšší exprese CEA a hTERT (p<0,005, resp. p<0,001) u pacientů s pokročilým adenokarcinomem pankreatu (R2) v porovnání s kontrolní skupinou (Graf 4 a 6).

Normalizovaná exprese CEA (kopie mRNA genu/ kopie mRNA GAPDH) ve skupině kontrol a pacientů s pokročilým adenokarcinomem pankreatu
Graph 4. Normalized expression of CEA (copy of mRNA of the gene/copy of mRNA GAPDH) in the control group and in the group with advanced pancreatic carcinoma
Graf 4. Normalizovaná exprese CEA (kopie mRNA genu/ kopie mRNA GAPDH) ve skupině kontrol a pacientů s pokročilým adenokarcinomem pankreatu Graph 4. Normalized expression of CEA (copy of mRNA of the gene/copy of mRNA GAPDH) in the control group and in the group with advanced pancreatic carcinoma
Přerušovaná linka představuje vypočtenou cut-off hodnotu. The dotted line means the calculated cutt-off value.

Normalizovaná exprese EGFR (kopie mRNA genu/ kopie mRNA GAPDH) ve skupině kontrol a pacientů s pokročilým adenokarcinomem pankreatu
Graph 5. Normalized expression of EGFR (copy of mRNA of the gene/copy of mRNA GAPDH) in the control group and in the group with advanced pancreatic carcinoma
Graf 5. Normalizovaná exprese EGFR (kopie mRNA genu/ kopie mRNA GAPDH) ve skupině kontrol a pacientů s pokročilým adenokarcinomem pankreatu Graph 5. Normalized expression of EGFR (copy of mRNA of the gene/copy of mRNA GAPDH) in the control group and in the group with advanced pancreatic carcinoma
Přerušovaná linka představuje vypočtenou cut-off hodnotu. The dotted line means the calculated cutt-off value.

Normalizovaná exprese hTERT (kopie mRNA genu/ kopie mRNA GAPDH) ve skupině kontrol a pacientů s pokročilým adenokarcinomem pankreatu
Graph 6. Normalized expression of hTERT (copy of mRNA of the gene/copy of mRNA GAPDH) in the control group and in the group with advanced pancreatic carcinoma
Graf 6. Normalizovaná exprese hTERT (kopie mRNA genu/ kopie mRNA GAPDH) ve skupině kontrol a pacientů s pokročilým adenokarcinomem pankreatu Graph 6. Normalized expression of hTERT (copy of mRNA of the gene/copy of mRNA GAPDH) in the control group and in the group with advanced pancreatic carcinoma
Přerušovaná linka představuje vypočtenou cut-off hodnotu. The dotted line means the calculated cutt-off value.

Diskuze

Cílem studie bylo stanovit hodnoty exprese CEA, EGFR a hTERT jako potenciálních markerů okultních nádorových buněk u nemocných s pokročilým karcinomem pankreatu v abdominální laváži – kompartmentu břišní dutiny – a hodnoty exprese týchž markerů u kontrolní skupiny [2,3,4,5]. Ke stanovení bylo využito metod založených na principu RT – PCR.

Předpokladem studie byla hypotéza, že přítomnost markerů nádorových buněk v populaci zdravé a v populaci s pokročilým karcinomem pankreatu bude rozdílná. Záměrem je využitím zmíněné metodiky ověřit diskriminační schopnosti těchto markerů pro skupinu nemocných s pokročilým karcinomem.

Ačkoliv část naší skupiny prokázala nedávno statisticky významné rozdíly v expresi EGFR u nemocných s metastatickým postižením oproti nemocným s lokalizovaným onemocněním jak v portální krvi, tak v abdominální laváži, současná studie porovnáním těchto výsledků s kontrolní zdravou skupinou zjišťuje, že není statisticky významný rozdíl v expresi tohoto markeru mezi oběma nyní sledovanými skupinami [1,4]. Klos a spol. prokázali zvýšenou expresi EGFR u pokročilých stadií karcinomu pankreatu a statisticky významně vyšší u pokročilých stadií oproti méně pokročilým stadiím, i v korelaci s dobou přežití. Havlík a spol. prokázali, že EGFR a CEA pozitivita v peritoneální laváži koresponduje s klinickým stadiem a gradem tumoru ale i kratším přežitím u pokročilých stadií. Za překvapivý výsledek považujeme zjištění zejména u EGFR v naší studii. Ta ukazuje na srovnatelnou expresi jak absolutní tak normalizovanou v obou skupinách a tím velmi limituje využití exprese EGFR jako markeru okultních nádorových buněk v abdominální laváži. U markeru CEA jsme prokázali sice rozdílnou expresi v kontrolní skupině a u nemocných s pokročilým karcinomem pankreatu jak absolutní tak normalizovanou, nicméně statisticky významný rozdíl byl jen u normalizované. Toto je ve shodě s publikovanými závěry Brolla a spol., který rovněž referuje o vyšší pozitivitě CEA (63 %) v peritoneální laváži pacientů s karcinomem pankreatu, ale současně poukazuje na vysokou míru falešně pozitivních výsledků (38 %) u kontrolních vzorků peritoneální laváže u zdravých osob [7]. Výsledky naší studie potvrzují schopnosti diferenciace mezi zdravou skupinou a skupinou s pokročilým karcinomem pankreatu (stadia III a IV) jen u markeru hTERT, kdy byla prokázána statisticky významně vyšší absolutní exprese hTERT (p<0,001) i normalizovaná exprese hTERT (p<0,001) a u markeru CEA jen normalizovaná exprese CEA (p<0,005) v peritoneální laváži u pacientů s pokročilým adenokarcinomem pankreatu (R2) v porovnání s kontrolní skupinou. Aktuálně Campa a spol. potvrdil, že polymorfismus v genu TERT je spojený s rizikem karcinomu pankreatu na základě hloubkové analýzy genetické variability TERT u subjektů s karcinomem pankreatu a kontrolního souboru [11]. Expresi EGFR jak absolutní tak normalizovanou v naší studii nelze použít k odlišení obou studovaných skupin. Absolutní exprese CEA též nevykazovala statisticky signifikantní rozdíly u obou skupin. Konvenční cytologie, imunohistochemie i molekulárně-biologické metody zatím tedy poskytují rozporuplné výsledky v případě prognostického významu okultních nádorových buněk v peritoneální laváži u pacientů s adenokarcinomem pankreatu. Je zřejmé, že další pokrok v této oblasti úzce souvisí s potřebou standardizace metod a postupů, s validací výsledků v nezávislých ověřovacích studiích a s vývojem nových detekčních metod s optimální senzitivitou a specifitou umožňující přímou vizualizaci a následnou charakterizaci detekovaných nádorových buněk.

Lze tedy říci, že na základě prezentovaných výsledků pro detekci nádorových buněk u adenokarcinomu pankreatu v abdominální laváži využitím RT-PCR by mohl být použitelný marker hTERT, naopak průkaz exprese CEA a EGFR nesplňuje požadavky na odlišení kontrolní zdravé skupiny od skupiny s pokročilým adenokarcinomem pankreatu.

Závěr

Exprese hTERT v peritoneální laváži, jak absolutní tak normalizovaná, dosahuje statisticky signifikantního rozdílu a mohla by tak být kandidátním markerem pro identifikaci pacientů s pokročilým pankreatickým adenokarcinomem a s malým benefitem z radikálního chirurgického výkonu. Další studie se zaměřením na hTERT budou nutné k potvrzení tohoto závěru. V dané studii však byl zjištěn prakticky zanedbatelný rozdíl jak v absolutní, tak normalizované expresi EGFR v peritoneální laváži a též nebyl zjištěn statisticky významný rozdíl v absolutní expresi CEA u kontrolní skupiny a u nemocných s pokročilým adenokarcinomem pankreatu.

Zkratky

UICC        Union for International Cancer Control

EDTA       ethylenediaminetetraacetic acid

RT-PCR    reverse transcription polymerase chain reaction

RNA         ribonucleic acid

DNA         deoxyribonucleic acid

Práce byla podpořena granty: IGA_LF_2015_002, IGA_UP_2015_010, IGA LF 2014_030, CZ.1.07/2.3.00/30.0004, NPU LO1304 a TAČR TE0200005.

Konflikt zájmů

Autoři článku prohlašují, že nejsou v souvislosti se vznikem tohoto článku ve střetu zájmů a že tento článek nebyl publikován v žádném jiném časopise.

MUDr. Martin Loveček, Ph.D.

I. chirurgická klinika LF UP a FN Olomouc

I. P. Pavlova 6

775 20 Olomouc

e-mail: mlovecek@seznam.cz


Komentář k článku

„Stanovení exprese CEA, EGFR a hTERT jako markerů nádorových buněk v peritoneální laváži u pacientů s adenokarcinomem pankreatu metodou RT-PCR“ autorů Ghothim a kolektiv

Článek srovnání hladin exprese uvedených genů detekovaných v peritoneální laváži mezi skupinou 87 pacientů s pokročilým karcinomem pankreatu a kontrolní skupinou 24 pacientů operovanou pro žlučové kameny. Jako výsledek byl získán statisticky významný rozdíl exprese mezi oběma skupinami, a to při porovnání absolutní exprese u genu hTERT a při porovnání normalizovaných expresí u genů CEA a EGFR.

Jedná se čistě o metodickou práci, která sice nenaplňuje rysy nového postupu či nového využití metodologie, avšak která je po technické stránce precizně provedena. Otázkou je využitelnost získaných výsledků pro diagnostiku či terapii onemocnění, což, bohužel, bývá častým problémem u obdobně koncipovaných článků. Nadšení z prostého faktu odhalení statistické významnosti výskytu studovaných biomarkerů tak poněkud zastiňuje klinickou využitelnost (clinical utility). Je cílem práce zjistit prostou přítomnost okultních nádorových buněk v peritoneální laváži? Či je cílem zjistit, zda okultní nádorové buňky přítomné v laváži vykazují právě tyto a nikoli jiné markery? Jaká je potom prognostická hodnota hladin těchto genů v pankreatické tkáni, a v čem je tedy výhoda vyšetřování laváže? Jaký klinický smysl dává volba kontrolní skupiny tvořená pacienty s předpokladem normální zdravé tkáně v případě peritoneální laváže prováděné u pacientů operovaných pro suspektní pankreatické léze?

Je nepochybné, že v případě maligního onemocnění vykazuje velké množství genů významné rozdíly v expresi při srovnání s nenádorovou tkání, a proto fakt statistické významnosti nalezených rozdílů u pacientů a „zdravých“ kontrol není bez hlubšího klinického kontextu sledovaných biomarkerů nikterak překvapivý.

Výsledkem zcela legitimního a po metodické stránce špičkově provedeného výzkumného záměru je tak solidní technická zpráva demonstrující schopnost vyšetřování exprese několika vybraných genů v peritoneální laváži, nikoli zjištění zasazující danou metodiku do klinického kontextu. K obhajobě autorů je však třeba říci, že výše uvedené výhrady lze aplikovat i na řadu současných prací vycházejících v renomovaných časopisech s vysokým impakt faktorem, tedy se jistě nejedná o odchylku, nýbrž o poněkud nešťastný trend současné doby, pro kterou je okouzlení nově nastupujícími technikami tak typické.

RNDr. Marek Minárik Ph.D.

Genomac výzkumný ústav, s.r.o.

e-mail: mminarik@genomac.cz


Zdroje

1. Havlik R, Srovnal J, Klos D, et al. Occult tumour cells in peritoneal lavage are a negative prognostic factor in pancreatic cancer. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub 2013;157:233−8.

2. Okami J, Dohno K, Sakon M, et al. Genetic detection for micrometastases in lymph node of biliary tract carcinoma. Clin Cancer Res 2000;6:2326–32.

3. Eguchi H, Ohigashi H, Takahashi H, et al. Presence of minute cancer cell dissemination in peritoneal lavage fluid detected by reverse transcription PCR is an independent prognostic factor in patients with resectable pancreatic cancer. Surgery 2009;146:888−95.

4. Klos D, Loveček M, Srovnal J, et al. Možnosti využití stanovení minimální reziduální choroby u adenokarcinomu pankreatu pomocí metodiky real-time RT-PCR – pilotní studie. Časopis lékařů českých 2010;149:69−73.

5. Grochola LF, Greither T, Taubert HW, et al. Prognostic relevance of hTERT mRNA expression in ductal adenocarcinoma of the pancreas. Neoplasia 2008;10:973−6.

6. Vogel I, Kalthoff H, Henne-Bruns D, et al. Detection and prognostic impact of disseminated tumor cells in pancreatic carcinoma. Pancreatology 2002;2:79−88.

7. Broll R, Weschta M, Windhoevel U, et al. Prognostic significance of free gastrointestinal tumor cells in peritoneal lavage detected by immunocytochemistry and polymerase chain reaction. Langenbecks Arch Surg 2001;386:285−92.

8. Makary MA, Warshaw AL, Centeno BA, et al. Implications of peritoneal cytology for panceratic cancer management. Arch Surg 1998;133:361−5.

9. Yamada S, Fujii T, Kanda M, et al. Value of peritoneal cytology in potentially resectable pancreatic cancer. Br J Surg. 2013;100:1791−6.

10. Hoskovec D, Varga J, Konečná E, et al. Levels of CEA and Ca 19 - 9 in the sera and peritoneal cavity in patients with gastric and pancreatic cancers. Acta Cir Bras 2012;27:410−6.

11. Campa D, Rizzato C, Stolzenberg-Solomon RZ, et al. The TERT gene harbors multiple variants associated with pancreatic cancer susceptibility. Int J Cancer 2015;137:2175−83.

Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 11

2015 Číslo 11

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Ulcerative colitis_muž_břicho_střeva
Ulcerózní kolitida
nový kurz
Autoři:

Blokátory angiotenzinových receptorů (sartany)
Autoři: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Antiseptika a prevence ve stomatologii
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se