Karcinóm sigmy v inkarcerovanej slabinovej prietrži


Carcinoma of the sigmoid colon in an incarcerated inguinal hernia

Inguinal hernias may contain the small or large bowel. About 10% of inguinal hernias become incarcerated, causing strangulation, bowel obstruction or infarction. Malignant lesions in groin hernias are rare; most intrasaccular neoplasms are colonic, and the most common reported site is the sigmoid colon, usually in a left inguinal hernia. We report a case of an incarcerated inguinal hernia containing carcinoma of the sigmoid colon.

Key words:
inguinal hernia − sigmoid carcinoma


Autoři: V. Nárožný
Působiště autorů: Chirurgická klinika Trnava, primár: MUDr. I. Keher, prednosta: prof. MUDr. M. Danaj, CSc
Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2014, roč. 93, č. 11, s. 554-556.
Kategorie: Kazuistika

Souhrn

Slabinové prietrže môžu obsahovať tenké alebo hrubé črevo. Asi 10 % zo slabinových prietrží sa inkarceruje, čo môže viesť k strangulácii, nepriechodnosti čreva a jeho infarzácii. Malígne lézie v slabinových prietržiach sú zriedkavé. Väčšinu intrasakulárnych novotvarov tvoria nádory hrubého čreva. Najčastejšie ide o nádory kolon sigmoideum, zvyčajne v ľavej slabinovej prietrži. Popisujeme prípad inkarcerovanej slabinovej prietrže obsahujúcej karcinóm sigmy.

Kľúčové slová:
inguinálna hernia − karcinóm sigmy

ÚVOD

Slabinové prietrže sú zvyčajne reponibilné a môžu obsahovať tenké, alebo hrubé črevo. Asi v 10 % prípadov môže dôjsť k ich inkarcerácii s vývojom črevnej nepriechodnosti, ktorá môže nastať v dôsledku benígnej alebo malígnej lézie [1]. Malígne lézie v slabinových prietržiach sú zriedkavé a boli klasifikované ako sakulárne, intrasakulárne a extrasakulárne na základe ich anatomického vzťahu k vaku hernie [2]. Sakulárne nádory vychádzajú z vaku prietrže a môžu byť primárne (mesotelióm), alebo sekundárne (peritoneálne metastázy z iných orgánov). Intrasakulárne nádory sú vzácnejšie, sú to primárne nádory brušných orgánov obsiahnutých v slabinovej prietrži.

Dva prehľady literatúry ukázali, že karcinóm v slabinovej prietrži sa vyskytuje takmer výhradne u starších mužov, väčšinou pochádza so sigmy a je na ľavej strane [3].

Kolorektálny karcinóm predstavuje rastúci problém, pretože jeho incidencia sa zvyšuje s vekom. Vo väčšine prípadov je cieľom liečby radikálna resekcia a ak je to potrebné, následná chemoterapia s cieľom optimalizovať prežitie.

Kolorektálny karcinóm je treťou najčastejšie diagnostikovanou rakovinou u mužov a druhou u žien [4]. Jeho incidencia sa zvyšuje s vekom. Jej vrchol je 350 prípadov/100 000 obyvateľov vo veku nad 80 rokov [3]. V tejto stále rastúcej skupine pacientov sa zvyšuje najmä riziko komplikácií po kolorektálnej operácii. Pooperačné komplikácie ako je zápal pľúc, kardiovaskulárne a cerebrálne príhody, rovnako ako aj dĺžka pobytu v nemocnici sa významne zvyšujú s pribúdajúcim vekom [5]. Počiatočné časté príznaky pacientov s karcinómom hrubého čreva sú bolesti brucha, zmena vyprázdňovania, meléna a celková slabosť [6]. Menej ako 1 z 200 prípadov je lokalizovaných v rámci slabinovej prietrže [3].

Liečba tohto vzácneho stavu nie je štandardizovaná a správna chirurgická stratégia môže predstavovať výzvu pre lekárov, a to najmä v prípadoch pokročilých nádorov [7].

KAZUISTIKA

Prezentujeme prípad 84 ročnej pacientky po bilaterálnej adnexectomii v minulosti, inak bez vážnejších ochorení v anamnéze, ktorá bola prijatá na chirurgickú kliniku s anamnézou tri dni trvajúcich intermitentných bolestí brucha kŕčovitého charakteru a zvracaním. Dietnu chybu negovala. Lieky pravidelne ani momentálne neužívala.

Pri fyzikálnom vyšetrení bola pacientka kardio-pulmonálne kompenzovaná, afebrilná, normotenzná s tlakom 120/70 mm Hg a sínusovým rytmom s frekvenciou 88 úderov za minútu. Brucho bolo v niveau hrudníka, voľne priehmatné, palpačne a poklopovo nebolestivé, bez príznakov peritoneálneho dráždenia, peristaltika prítomná, tichá, bez ileóznych tónov. V ľavej inguine bola hmatná patologická rezistencia veľkosti 10x15 cm, palpačne nebolestivá. Pokus o taxiu ľavostrannej inguinálnej hernie bol neúspešný.

Na RTG natívnej snímke brucha v stoji boli zobrazené dilatované kľučky tenkého a hrubého čreva s hydroaerickými fenoménmi.

V laboratórnom náleze pri prijatí bola leukocytóza 12,6x109/l, ľahká anémia, hemoglobín 99 g/l, ostatné vyšetrované biochemické a hematologické parametre boli v norme.

Po nevyhnutnej predoperačnej príprave bola pacientka indikovaná k operačnej liečbe. Uvedenú slabinovú prietrž sme operovali z ľavostranného inguinálneho rezu. Peroperačne bolo zistené, že obsahom vaku slabinovej prietrže je malý tumor colon sigmoideum lokalizovaný vo vrchole kľučky sigmy (Obr. 1). Išlo o elastickú inkarceráciu sigmy bez strangulácie čreva s jeho infarzáciou. Vzhľadom na pokročilý ileózny stav u 84 ročnej pacientky sme sa rozhodli pre Hartmannovu operáciu. Resekciu tumoru a následnú terminálnu sigmostómiu sme urobili z dolnej strednej laparotómie. Peroperačne sme nezistili prítomnosť vzdialených metastáz, pečeň bola palpačne bez ložiskových zmien. Pacientka bola v stabilizovanom stave na 6. pooperačný deň prepustená do domácej liečby. Operačné rany sa zhojili per primam intentionem.

Tumor sigmy v ľavostrannej slabinovej prietrži
Fig. 1: The sigmoid tumour is herniated into the left inguinal hernia
Obr. 1. Tumor sigmy v ľavostrannej slabinovej prietrži Fig. 1: The sigmoid tumour is herniated into the left inguinal hernia

Histologicky sa jednalo o tubulárny adenokarcinóm sigmy, Gr II, pT3, pN2a. V 6 z 12 lymfatických uzlín sa našli metastázy adenokarcinómu. Pacientka napriek poučeniu odmietla adjuvantnú chemoterapiu. Naďalej je v sledovaní onkológom.

DISKUSIA

Tradične väčšina prípadov inkarcerovanej slabinovej prietrže je diagnostikovaná pomocou fyzikálneho vyšetrenia a následne je indikovaná operácia. Výskyt zhubných nádorov v inguinálnych herniách je zriedkavý − menej ako 0,4 % prípadov [8].

Prvý prípad primárneho malígneho ochorenia hrubého čreva v slabinovej prietrži bol opísaný Gerhardtom a jeho kolegami v roku 1938 [9]. Liečebný postup v takomto prípade ovplyvňuje viacero faktorov. V prípadoch, kedy predoperačné vyšetrenia odhalia prítomnosť nádoru v hernii, je možné uvažovať o stratégii chirurgického prístupu. Nie je jasné, či najlepší chirurgický prístup je cez laparotómiu, inguinálny rez alebo použitím obidvoch rezov. Vo väčšine hlásených prípadov bola urobená resekcia nádoru hrubého čreva z laparotómie a následne bola ošetrená hernia so samostatného inguinálneho rezu. Niektorí autori sú zástancami priečneho rezu v ľavej bedrovej jame ako najlepšieho prístupu, pretože umožňuje dobrý prístup k ľavému kolon a slabinovej oblasti z jedného rezu [9].

Najprínosnejším predoperačným vyšetrením, ktorým sa obyčajne podarí odhaliť prítomnosť nádoru v hernii, je CT vyšetrenie. Pri inkarcerovanej slabinovej prietrži s jasným klinickým nálezom však toto vyšetrenie obyčajne nebýva indikované. Častejšie býva realizované v prípadoch ireponibilnej slabinovej prietrže, ktorá nie je spojená s črevnou nepriechodnosťou, ak sú súčasne prítomné iné ukazovatele svedčiace pre možný výskyt malignity u pacienta (anémia, chudnutie, zvýšené onkomarkery).

Nález zhubného nádoru v inkarcerovanej inguinalnej hernii počas operácie je obyčajne prekvapením pre chirurga, ktorý sa musí bezprostedne rozhodnúť o stratégii ďalšieho liečebného postupu. Vo väčšine prípadov sa jedná o pacientov vo vyššom veku.

O resekcii karcinómu sigmy v ľavostrannej inguinálnej hernii u 93 ročného pacienta cez inguinalny rez referovali Salemans a spol. [3]. Ich cielom bolo vyhnúť sa laparotómii a z nej vyplývajúcich rizík pre gerontologického pacienta.

U pacientov v II. a III. štádiu rakoviny hrubého čreva je miera prežitia až o 16 % vyššia, ak sú liečení chemoterapiou, v porovnaní s pacientami bez adjuvantnej chemoterapie. Seniori tiež profitujú z adjuvantnej chemoterapie, bez významného zvýšenia toxicity v porovnaní s mladšími pacientami. U pacientov nad 85 rokov však chemoterapia nie je obyčajne indikovaná [3].

Prípad 84 ročného muža s perforovaným karcinómom v ľavostrannej inkarcerovanej skrotálnej hernii riešený Hartmannovou operáciou a hernioplastikou opísali Ko a spol. [10].

O lokálne pokročilom karcinóme céka v pravostrannej inguinálnej hernii s prerastaním do femorálnych ciev u 78 ročnej ženy referovali Menikon a spol. [7]. En bloc resekcia nádoru bola urobená z kombinovaného prístupu strednou laparotómiou a inguinálnym rezom.

Raritný karcinóm colon transversum v ľavostrannej ireponibilnej skrotálnej hernii pri synchrónnom karcinóme colon ascendens opísali Tan a spol. [2]. Operáciu urobili z laparotómie v kombinácii s inguinálnym rezom. V posledných rokoch boli prezentované v odbornej literatúre i laparoskopické resekcie hrubého čreva s karcinómami inkarcerovanými v inguinálnych herniách. Elektívnu laparoskopickú resekciu colon sigmoideum pre karcinóm inkarcerovaný v ľavostrannej inguinálnej hernii opísali Kanemura a spol. [11]. Herniu riešili klasickým prístupom. Pravostrannú laparoskopickú hemikolektómiu pre karcinóm céka inkarcerovaný v pravostrannej inguinálnej hernii u 70 ročného muža opísali Pernazza a spol. [12].

Záver

Inkarcerovaná inguinálna hernia a karcinóm hrubého čreva sú bežne sa vyskytujúce ochorenia, s ktorými sa chirurg stretáva vo svojej praxi. Raritnou je kombinácia týchto dvoch ochorení, kedy sa karcinóm nachádza vo vaku inkarcerovanej inguinálnej hernie. Liečba tohto vzácneho stavu nie je štandardizovaná a správna chirurgická stratégia môže predstavovať výzvu pre lekárov, a to najmä v prípadoch pokročilých nádorov.

MUDr. Vladimír Nárožný, MPH

Hlboká 21

917 01 Trnava

e-mail: vladimir.narozny@gmail.com


Zdroje

1. Boormans JL, Hesp WL, Teune TM, Plaisier PW. Carcinoma of the sigmoid presenting as a right inguinal hernia. Hernia 2006;10:93–6.

2. Tan SP, Liau SS, Habeeb SM, O‘riordan D. Synchronous colonic carcinomas presenting as an inguinoscrotal hernial mass: a case report. J Med Case Rep 2007;1:36.

3. Salemans PB, Vles GF, Fransen SA, Smeenk RM. Sigmoid carcinoma in an inguinal hernia: a blessing in disguise? Case Rep Surg 2013; (2013), Article ID 314394, 3 pages, http://dx.doi.org/10.1155/2013/314394doi: 10.1155/2013/314394. Epub 2013 Dec 5.

4. Jemal A, Bray F, Center MM, Ferlay J, Ward E, Forman D. Global cancer statistics. CA Cancer Journal for Clinicians 2011;61:69–90.

5. Neuman HB, Weiss JM, Leverson G, et al. Predictors of short-term postoperative survival after elective colectomy in colon cancer patients ≥ 80 years of age. Annals of Surgical Oncology. 2013;20:1427–1435.

6. Ford AC1, Veldhuyzen van Zanten SJ, Rodgers CC, Talley NJ, Vakil NB, et al. Diagnostic utility of alarm features for colorectal cancer: systematic review and meta-analysis. Gut 2008;57:1545–53.

7. Meniconi RL, Vennarecci G, Lepiane P, Laurenzi A, Santoro R, et al. Locally advanced carcinoma of the cecum presenting as a right inguinal hernia: a case report and review of the literature. J Med Case Rep 2013;7:206.

8. Slater R, Amatya U, Shorthouse AJ. Colonic carcinoma presenting as strangulated inguinal hernia: report of two cases and review of the literature. Tech Coloproctol 2008;12:255–258.

9. Ruiz-Tovar J, Ripalda E, Beni R, Nistal J, Monroy C, et al. Carcinoma of the sigmoid colon in an incarcerated inguinal hernia. Can J Surg 2009;52:E31-2.

10. Ko KH, Yu CY, Kao CC, Tsai SH, Huang GS, et al. Perforated sigmoid colon cancer within an irreducible inguinal hernia: a case report. Korean J Radiol 2010;11:231−3.

11. Kanemura T, Takeno A, Tamura S, Okishiro M, Nakahira S, et al. Elective laparoscopic surgery for sigmoid colon carcinoma incarcerated within an inguinal hernia: report of a case. Surg Today 2013; Jul 12. [Epub ahead of print]

12. Pernazza G, Monsellato I, Alfano G, Bascone B, Felicioni F, et al. Laparoscopic treatment of a carcinoma of the cecum incarcerated in a right groin hernia: report of a case. Surg Today 2011;41:422−5.

Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 11

2014 Číslo 11

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Cesta pacienta s CHOPN
nový kurz
Autoři: doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.

Arteriální hypertenze ve světle nových evropských guidelines
Autoři: MUDr. Libor Jelínek

Precizní medicína v onkologii
Autoři:

Kožní toxicita cílené terapie inhibitory EGFR a VEGF
Autoři: MUDr. Karolína Svobodová

Jak na psoriázu v každodenní ambulantní praxi?
Autoři: MUDr. Jan Šternberský, Ph. D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se