Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví nejen v posudkovém lékařství


International classification of functioning, disability and health not only in assessment medicine

A functional evaluation, not just an etiological one, is essential for the evaluation of the quality of life of persons with any type of disability. Disability is defined as a condition of the body or mind (impairment) that makes it more difficult for the person with the condition to do certain activities (activity limitation) and interact with the world around them (participation restrictions). In accordance with the recommendations of the World Health Organization (WHO), the International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) is used to assess disability. In 2020, a second updated version of this classification was published in the Czech language, which is freely accessible in an electronic version on the website of the Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic. Below in the text, not only the structure of ICF classification, but also the assessment methodology according to this classification is described. At the end of the article, there are several simple sample examples of how to proceed correctly in self-assessment. The presented article is intended to help with basic orientation in the issue of functional assessment according to ICF.

Keywords:

disability – Quality of life – ICF – functional evaluation


Autoři: P. Sládková 1,2
Působiště autorů: Klinika rehabilitačního lékařství, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 1;  Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta zdravotnických studií 2
Vyšlo v časopise: Reviz. posud. Lék., 25, 2022, č. 3-4, s. 43-47
Kategorie: Původní práce, souhrnná sdělení, kazuistiky

Souhrn

Funkční hodnocení, nikoli pouze etiologické, je zásadní pro hodnocení kvality života osob s jakýmkoli typem postižení, disabilitou. Disabilita je definována jako snížení funkčních schopností na úrovni těla, jedince nebo společnosti, která vzniká, když se zdravotní stav konfrontuje s bariérami prostředí. V souladu s doporučeními Světové zdravotnické organizace (WHO) se pro hodnocení disability používá jako objektivní nástroj Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (MKF).

V roce 2020 byla v českém jazyce vydána druhá aktualizovaná verze této klasifikace, která je v elektronické verzi volně přístupná na webových stránkách Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR.

Níže v textu je popsaná nejen struktura MKF klasifikace, ale i metodika posuzování podle této klasifikace. V závěru článku je uvedeno několik jednoduchých vzorových příkladů, jak správně postupovat při vlastním hodnocení. Předkládaný článek má pomoci k základní orientaci v problematice funkčního hodnocení podle MKF.

Klíčová slova:

disabilita – MKF – kvalita života – funkční hodnocení

ÚVOD

Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (MKF, ICF) byla vytvořena Světovou zdravotnickou organizací, její základy sahají až do roku 1980. Tato funkční klasifikace nehodnotí samotné osoby, ale popisuje je v různých situacích (znevýhodňujících situacích) vztahujících se ke zdraví. Objektivní funkční hodnocení se týká nejen klasifikace zdravotních obtíží, ale MKF je doporučena k využití i v pojišťovnictví, v systému sociálního zabezpečení, vzdělávání, ekonomice nebo sociální politice [1].

Hovoří se o biopsychosociálním modelu posuzování, který se někdy také označuje jako interaktivní medicínsko-sociální model. MKF si neklade za cíl nahradit etiologicky zaměřenou Mezinárodní klasifikaci nemocí (MKN), ale doplnit ji o zhodnocení dopadu onemocnění na konkrétní funkční schopnosti osoby s postižením.

Vlastní metodika vychází z předpokladu, že neexistují dvě osoby se stejnou diagnózou, které by měly zcela identické funkční postižení [2].

Používají se dvě verze klinických formulářů, a to obecný ICF Checklist a rovněž specializované formuláře, tzv. ICF Core Sety vytvořené pro jednotlivá onemocnění. Z výše uvedeného je zřejmé, že posudkoví lékaři by se měli obeznámit se základními principy a významem klinického hodnocení podle MKF.

METODIKA

1. Základní struktura a terminologie Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdrav (MKF)

MKF sestává ze 4 základních částí, tzv. komponent:

 • Tělesné funkce (body functions) – b
 • Tělesné struktury (body structures) – s
 • Aktivity a participace (disability) – d
 • Faktory prostředí (environmental factors) – e

Základní 4 komponenty se dělí jednostupňově na kapitoly, dvoustupňově na domény nebo třístupňově na konkrétní kódy.

Tělesné funkce (b) obsahují 8 kapitol

 • Mentální funkce b1
 • Smyslové funkce a bolest b2
 • Funkce hlasu a řeči b3
 • Funkce kardiovaskulárního, hematologického, imunitního a respiračního systému b4
 • Funkce zažívacího, metabolického a endokrinního systému b5
 • Urogenitální a reprodukční funkce b6
 • Funkce neuromuskuloskeletální a funkce vztahující se k pohybu b7
 • Funkce kůže a přidružených struktur b8

Tělesné struktury (s) obsahují 8 kapitol

 • Struktury nervového systému s1
 • Oko, ucho a příslušné struktury s2
 • Struktury vztahující se k hlasu a řeči s3
 • Struktury kardiovaskulárního, imunitního a dýchacího systému s4
 • Struktury vztahující se k zažívání, metabolismu a endokrinnímu systému s5
 • Struktury vztahující se k urogenitálnímu a reprodukčnímu systému s6
 • Struktury vztahující se k pohybu s7
 • Kůže a k ní se vztahující struktury s8

Tělesné struktury se hodnotí pomocí tří kvalifikátorů, které popisují rozsah poruchy struktury, druh změny a její lokalizaci (obr. 1).

Obr. 1. Základní schéma interakce mezi komponentami prostředí
Základní schéma interakce mezi komponentami prostředí
Zdroj: WHO 2001, překlad: ÚZIS 2020.

První kvalifikátor určuje rozsah poruchy tělesné struktury v rozmezí stupnice 0–4, stejně jako u tělesných funkcí [1].

Druhý kvalifikátor určuje povahu, druh změny tělesné struktury:

0 žádná změna struktury
1 úplná ztráta
2 částečná ztráta
3 přídatná část
4 abnormální rozměry
5 porucha kontinuity
6 změněna pozice
7 kvalitativní změny struktury, včetně nahromadění tekutiny
8 nelze určit
9 nelze aplikovat

Třetí kvalifikátor určuje lokalizaci poruchy:

0 více než jedna oblast
1 vpravo
2 vlevo
3 obě strany
4 vpředu
5 vzadu
6 proximálně
7 distálně
8 nelze určit
9 nelze aplikovat

Aktivity a participace (d) obsahují 9 kapitol

 • Učení se a aplikace znalostí d1
 • Obecné úkoly a požadavky d2
 • Komunikace d3
 • Mobilita d4
 • Péče o sebe d5
 • Život v domácnosti d6
 • Mezilidská jednání a vztahy d7
 • Hlavní oblasti života d8
 • Život komunitní, sociální a občanský d9

Faktory prostředí (e) obsahují 5 kapitol

• Produkty a technologie e1
• Přírodní prostředí a člověkem způsobené změny v prostředí e2
• Podpora a vztahy e3
• Postoje e4
• Služby, systémy a principy řízení e5

Domény se někdy označují i jednotlivé řádky používané v MKF klinických formulářích (obecném nebo specializovaném).

Každý kód musí být doprovázen konkrétním kvalifikátorem v počtu jednoho až tří kvalifikátorů, který určuje rozsah nebo velikost poruchy [1, 3].

1. ZÁKLADNÍ PRINCIPY KÓDOVÁNÍ

Pro vlastní kódování se používá pětistupňová škála 0–4 s procentuálním upřesněním.
Kvalifikátor se uvádí za tečkou kódu a počet čísel záleží na hodnocené komponentě [3, 4].

Kvalifikátor a možnosti jeho vyjádření
Kvalifikátor a možnosti jeho vyjádření
Zdroj: WHO 2001, překlad ÚZIS 2020.

Představíme si postupně všechny 4 komponenty a možnosti vyjádření daného kvalifikátoru u každé z nich.

Tělesné funkce jsou fyziologické funkce tělesných systémů (včetně funkcí psychických). Pro hodnocení se
používá 1 kvalifikátor, který popisuje rozsah poruchy dané funkce.

Tab. 1. Přehled základních domén a jejich kvalifikátorů
Přehled základních domén a jejich kvalifikátorů
Zdroj: WHO 2001, překlad ÚZIS 2020

Jako příklad kódování si uvedeme kategorii b140.3, která znamená těžkou poruchu pozornosti.

Tělesné struktury jsou anatomické části těla jako orgány, končetiny a jejich součásti. Pro hodnocení se používají 3 kvalifikátory, které popisují rozsah poruchy, povahu poruchy a lokalizaci poruchy.

Jako příklad kódování si představíme kategorii s730.322, znamená těžkou poruchu struktury, částečnou ztrátu levé horní končetiny.

Za posudkově nejvýznamnější lze označit třetí komponentu Aktivity a participace. Aktivita je definována jako provádění úkolu nebo úkonu člověkem. Participace je zapojení do životní situace. Snížení aktivity jsou obtíže, které člověk může mít při provádění aktivit.

Omezení participace jsou problémy, které člověk může prožívat při zapojení do životních situací.

Aktivity a participace se hodnotí pomocí dvou kvalifikátorů, a to výkonu a kapacity. Výkon popisuje, co a jak člověk dělá ve svém běžném prostředí s využitím všech dostupných pomůcek a úprav prostředí.

Kapacita naopak popisuje schopnost člověka, jak může provádět úkol nebo aktivitu, bez vlivu prostředí, sám za sebe. Konkrétní hodnota kvalifikátorů se pohybuje ve zmiňovaném rozmezí stupnice 0–4 [1, 4].

Jako příklad kódování si uvedeme kategorii d415 udržování pozice těla, která je definována jako setrvání ve stejné pozici těla, která je vyžadována, jako schopnost vydržet sedět nebo stát při práci nebo ve škole. Obsahuje: udržet polohu vleže, sedět ve dřepu, klečet, pozice vsedě a ve stoje.

d415.12 výkon je ohodnocen kvalifikátorem 1, jako lehký problém při udržení těla při použití běžně dostupných pomůcek, např. hůl, opora o nábytek nebo pomoc druhé osoby apod.

Kapacita je ohodnocena kvalifikátorem 2, jako středně těžký problém při udržování pozice těla bez použití pomůcky nebo pomoci druhé osoby. Z uvedeného hodnocení vyplývá vliv facilitátoru (hůl, druhá osoba apod.), který vylepší výkon posuzovaného jedince.

Faktory prostředí vytvářejí fyzické, sociální a postojové prostředí, ve kterém lidé žijí a vedou své životy. Pro hodnocení se používá 1 kvalifikátor, a to facilitátor nebo bariéra.

Jako příklad kódování si uvedeme kategorii e255.3, která znamená, že vibrace představují významnou, těžkou bariéru pro daného jedince.

 2. POUŽÍVANÉ KLINICKÉ FORMULÁŘE

Používat plnou verzi MKF klasifikace by v klinické praxi nebylo reálně možné, proto vznikly dva typy klinických formulářů.

ICF Checklist je obecný standardizovaný soubor ICF (MKF) kategorií pro získání a zaznamenání informací o funkci a disabilitě dané osoby. Tento formulář vytvořila Světová zdravotnická organizace pro popis obvykle se vyskytujících problémů u osob s disabilitou.

Tab. 2. Ukázka z 2. aktualizovaného a doplněného českého překladu ICF Checklistu (ÚZIS 2020)
Ukázka z 2. aktualizovaného a doplněného českého překladu ICF Checklistu (ÚZIS 2020)
Z uvedených kvalifikátorů je zřejmé, že se jedná o těžce postiženou osobu v doméně mobility, kvalifikátory 3 a 4 znamenají těžké a úplnou poruchu v uvedených kategoriích. Není rozdíl mezi výkonem a kapacitou, daný jedinec nepoužívá žádnou pomůcku, která by zlepšila jeho výkon.

Někdy je nutné daný kód přidat, protože je klíčový pro určitý individuální problém posuzovaného jedince.

ICF Core Set je specializovaný soubor ICF (MKF) kategorií specifických pro dané onemocnění. Tento typ formuláře je vytvářen pracovišti zaměřenými na léčbu určitého onemocnění, např existuje Core Set pro cévní mozkovou příhodu, deprese, revmatoidní artritidu apod. [5, 6].

Čas strávený hodnocením podle principů Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví je zaplacený možností úhrady ve formě sdíleného kódu 21612.

Tento kód může vykazovat ergoterapeut 917, fyzioterapeut 902 a lékař z oboru rehabilitační a fyzikální medicína 201.

Kód 21612 je popisován jako klasifikování funkčního stavu osoby s disabilitou z bio-psycho-sociálního pohledu především v oblasti tělesných funkcí, aktivit a participací a faktorů prostředí. Jde o určení výše kvalifikátoru výkonu a kapacity v oblasti komponent, aktivit a participací u osoby s disabilitou, i o určení výše kvalifikátoru u bariéry, a facilitátoru v oblasti faktorů prostředí u osoby s disabilitou pomocí škály MKF. Jedná se o plně hrazený výkon s časovou dotací 30 minut, celková bodová hodnota je 206 bodů [3].

V České republice se MKF klasifikace využívá především na některých rehabilitačních pracovištích pro zjištění zásadních facilitátorů zlepšující kvalitu života, nebo pro stanovení efektivity rehabilitační intervence osob s postižením.

Pro seznámení se základy hodnocení podle MKF je možné využít jednoduchý výukový nástroj uvedený na stránkách Ústavu zdravotnických informací a statistiky „e-learning tool na stránkách WHO“, je zde i v českém jazyce viz https://www.uzis.cz/index.php?pg=registry- -sber-dat--klasifikace--mezinarodni-klasifikace-funkcnich- schopnosti#vzdelavani.

3. MKF A POSUDKOVÉ LÉKAŘSTVÍ

MKF je primárně určena pro hodnocení stavů, u kterých se předpokládá vznik dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu (DNZS). Principy funkčního posuzování podle MKF jsou uvedeny např. ve vyhlášce č. 359/2009 Sb., nebo ve vyhlášce č. 505/2006 Sb.

Ve vyhlášce č. 359/2009 je v kapitole XIII (Postižení svalové a kosterní soustavy) v obecných posudkových zásadách mimo jiné uvedeno, že pro posouzení funkčních důsledků postižení pohybového a nosného ústrojí se má využít Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví [7].

Ve vyhlášce č. 505/2006 Sb. je v časti nazvané Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby mimo jiné uvedeno, že při hodnocení schopnosti osoby zvládat základní životní potřeby se hodnotí tělesné struktury a tělesné funkce (duševní, mentální, smyslové, oběhové, dechové, hematologické, imunologické, endokrinologické, metabolické, zažívací, vylučovací, neuromuskuloskeletální, včetně hrubé a jemné motoriky, a funkce hlasu, řeči a kůže), a to ve vztahu k rozsahu a tíži poruchy funkčních schopností [8].

ZÁVĚR

Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví je unikátní možností, jak získat objektivní funkční hodnocení osob s disabilitou. Posudkové lékařství je oborem, který výsledky funkčního hodnocení využije při posuzování disability u žadatelů o určitou dávku v systému sociálního zabezpečení. Posudkový lékař by měl ideálně obdržet lékařskou zprávu se seznamem vybraných kategorií s příslušnými kvalifikátory, které stanoví stupeň disability na stupnici 0–4. Využití MKF usnadní v budoucnu spolupráci mezi lékaři a nelékařskými zdravotnickými odborníky, protože není vázána na jednu odbornost.

Při zavedení MKF do klinické praxe se můžeme inspirovat v Evropě (např. Německo, Itálie), kde mají více než 20leté zkušenosti s jejím využíváním.

Autorka práce potvrzuje, že nebyla ovlivněna firemními zájmy.

Adresa pro korespondenci:
MUDr. Petra Sládková
Klinika rehabilitačního lékařství VFN
Albertov 7/2049
128 00 Praha - Nové Město
e-mail: petra@sladkova.eu

Reviz. posud. Lék., 25, 2022, č. 3–4, s. 43–47


Zdroje

1. WHO. Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví.

2. přeložené a doplněné vydání. Praha: ÚZIS (online), 2020. Dostupné na www: https://www.uzis.cz/res/f/008317/ mkf-cz-002.pdf. 2. Pfeiffer, J. et al. Koordinovaná rehabilitace. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2014, 176 s. ISBN 978-80-7394-461-2.

3. Sládková, P. Sociální a pracovní rehabilitace. Praha: Karolinum, 2021, 101 s. ISBN 978-80-246-4986-3.

4. Sládková, P. et al. Možnosti využití Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (MKF) v rehabilitaci. Rehabilitácia, 2022, 59(3), s. 237–244.

5. Bickenbach, J., Cieza, A., Selb, M., Stucki, G. (Eds.). ICF Core Sets: Manual for ––Clinical Practice. 2nd edition, Germany: Hogrefe Publishing, 2021, ISBN 978-16-167-6572-9.

6. Prodinger, B., Cieza, A., Oberhauser, C. et al. Toward the international classification of functioning, disability and health (ICF) rehabilitation set: a minimal generic set of domains for rehabilitation as a health strategy. Archives of physical medicine and rehabilitation, 2016, 97(6), s. 875–884.

7. Vyhláška č. 359/2009 Sb.

8. Vyhláška č. 505/2006 Sb.

Štítky
Posudkové lékařství Pracovní lékařství

Článek vyšel v časopise

Revizní a posudkové lékařství

Číslo 3-4

2022 Číslo 3-4
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se