Metoda sebehodnocení v posudkové činnosti


Method of self-image in assessment activity

The article brings information from workshops organized in collaboration of the European Commission and the Ministry of Labor and Social Affairs on the problems of international trends in the assessment of disability, especially the method of self-image of working ability, which was developed in the USA and appears to be a perspective one for introduction in the practice of American administration of Social Security.

Keywords:

WD method – FAB – workshop – disability – activity – domain – function – working ability – testing – MKF – self-image


Autoři: A. Zvoníková
Působiště autorů: Česká společnost posudkového lékařství ČLS JEP, z. s., Praha
Vyšlo v časopise: Reviz. posud. Lék., 21, 2018, č. 3-4, s. 102-104
Kategorie: Zprávy

Souhrn

Článek přináší informace z workshopů uspořádaných ve spolupráci Evropské komise a Ministerstva práce a sociálních věcí k problematice mezinárodních trendů v hodnocení disability, zejména o metodě sebehodnocení pracovní schopnosti, která vznikla v USA a která se jeví jako perspektivní k zavedení v praxi americké správy sociálního zabezpečení.

Klíčová slova:

metoda WD – FAB – workshop – disabilita – aktivita – doména – funkce – pracovní schopnost – testování – MKF – sebehodnocení

ÚVOD

Dne 6. 9. 2017 a 20. 9. 2018 se v Praze uskutečnily v rámci „Structural Reform Support Service“ (SRSS) workshopy věnované mezinárodním zkušenostem z oblasti lékařské posudkové činnosti v sociálním zabezpečení, postupům a přístupům k posuzování důsledků zdravotních postižení, disabilit, aktivit a participací. Podstatná část programu byla věnována problematice metody Work Disability – Functional Assessment Battery, tj. baterii funkčního sebehodnocení pracovní neschopnosti (dále jen „WD-FAB“). Jde o metodu, která je v USA od roku 2011 vyvíjena, testována, upravována a doplňována s předpokladem jejího pozdějšího praktického využití v praxi americké správy sociálního zabezpečení (dále jen „SSA“).

Jak vyplynulo z vystoupení zahraničních delegátů workshopu (SRN, Nizozemí, Slovinsko, Norsko, Finsko, Island, Lotyšsko), kromě tradičních nástrojů a přístupů lékařské posudkové činnosti vycházejících z objektivizace zdravotního stavu, schopností a neschopností, se dlouhodobě v řadě zemí a v jejich systémech sociálního zabezpečení rozvíjí metodologie posuzování funkčních poruch, aktivit a participací. Posuzování se obohacuje o využití IT technologií, standardizaci postupů, interní systémy sledování a řízení kvality, zapojování dalších odborností do hodnocení, využívání nástrojů rehabilitace (zejména pracovní) a směřuje k ucelenému hodnocení funkční kapacity a disability. Všichni účastníci proto projevili velký zájem o metodu sebehodnocení WD-FAB jako další možné metody zjišťování posudkově rozhodných skutečností. V řadě případů již vytipovali konkrétní systém sociálního zabezpečení a oblast posudkové činnosti, v níž vidí možnosti jejího testování a perspektivního využití.

DŮVODY VZNIKU WD-FAB

V roce 2011 bylo v USA ve spolupráci SSA, Bostonské univerzity a National Institut of Health přistoupeno k vytvoření metody WD-FAB v situaci, kdy v USA, obdobně jako v zemích EU, počty klientů sociálního zabezpečení narůstají a existují dlouhodobé problémy se získáním lékařů pro práci v sociálním zabezpečení. SSA poskytuje služby cca 19 mil. osob a má roční rozpočet 187 bil. dolarů. Každoročně zpracovává cca 2,6 mil. nových žádostí o dávky, přičemž na vyřízení žádosti se čeká 3–4 měsíce. Z podaných žádostí schvaluje pouze cca 33 % a cca 0,5 mil osob podává odvolání z důvodu nepřiznání dávky. V současné době se při rozhodování o nároku na dávku sociálního zabezpečení poskytovanou z důvodu neschopnosti pracovat vychází z hodnocení zdravotního postižení a jeho důsledků založeném na lékařském modelu posuzování (etiopatogenetickém modelu). Žádosti o dávku se přezkoumávají v pěti krocích: hodnotí se výdělky, závažnost postižení, rozsah pracovní schopnosti (včetně významu předchozích pracovních neschopností), druhy zaměstnání a jejich průběh (v minulosti) a soběstačnost; zpracování jednoho případu trvá 10 minut. Začaly se proto hledat cesty k hodnocení pracovní schopnosti a nástroje a způsoby, kterými by bylo možno snížit podíl práce lékaře na hodnocení zdravotního stavu a pracovní schopnosti (na hodnocení jednotlivých případů), popřípadě ho nahradit alternativním řešením, které by prostřednictvím IT zajistilo rychlé, spolehlivé a ucelené zhodnocení duševních, tělesných a smyslových schopností nutných pro práci. Jako optimální byla zvolena metoda sebehodnocení prováděného samotnou osobou se zdravotním postižením – potenciálním žadatelem o dávku sociálního zabezpečení z důvodu neschopnosti pracovat, která je založena na teorii reakce na položku. Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (dále jen „MKF“) byla použita jako teoretický základ pro konstrukci, rozvoj a následné doplňování WD-FAB. WD-FAB prošel od roku 2011 třemi fázemi vývoje: v letech 2011–2012 byly testovány 2 tisíce osob, po doplnění metody pak proběhlo v letech 2014–2015 další testování na souboru 3,7 tisíce osob, a po dalším doplnění v letech 2016–2017 na souboru 1 tisíce osob. Spolehlivost a opakovatelnost metody byla ověřována rovněž formou test-retest (v odstupu 7–10 dní). Uvedený postup byl zvolen proto, aby se ověřilo, zda měření přináší stejné výsledky u stejné testované osoby v čase. Testování bylo provedeno jak mezi žadateli o dávku z důvodu neschopnosti pracovat (dávku poskytovanou SSA), tak i na „obecném vzorku“ dospělých osob v USA. Metoda WD-FAB se na základě již proběhlého testování dále doplňuje a „kalibruje“, neboť na vypovídací schopnost testu má vliv řada faktorů, jako např. věk, pohlaví, původ, duševní kapacita a psychopatologie. Testování proběhlé v USA prokázalo spolehlivost výsledků testování i opakovaného testování. Kvalita získaných dat svědčí o tom, že WD-FAB lze použít k posuzování pracovní schopnosti jedince v souvislosti s řízením o dávku z důvodu pracovní neschopnosti.

POPIS METODY

WD-FAB jako metoda sebehodnocení staví na skutečnosti, že osobní a pracovní „fungování“ je spojeno s celkovými schopnostmi a je také ovlivněno osobnostními rysy. Testovací systém otázek a odpovědí propojuje schopnosti, disability a aktivity podle MKF, a poskytuje tak na základě sebehodnocení relevantní informace vypovídající o stavu pracovní schopnosti konkrétní osoby. Metoda je určena pro osoby ve věku 18–65 let.

Z informací o WD-FAB prezentovaných na workshopech vyplývá, že metoda má dvě části. Klientská dotazníková část obsahuje soubor otázek a k nim přiřazených odpovědí vztahujících se k běžným denním činnostem/aktivitám a faktorům významným pro práci. V současné době jde o soubor 300 otázek zaměřených na osm oblastí života a práce (domén podle MKF), jako jsou základní mobilita (mobilita horní a dolní části těla), jemná motorika, dopravní mobilita, komunikace, orientace, duševní kapacita (intelekt, paměť, myšlení a rozhodování), chování včetně emocí a nálad, které jsou blíže rozvedeny do konkrétních činností/aktivit podle MKF. Na fyzické a smyslové funkce je zaměřeno 135 otázek, na oblast duševního zdraví (duševních funkcí) 165 otázek. Z odpovědi na „hlavní aktivitu“ v dané oblasti se pak odvíjí volba další otázky/otázek. V souhrnu pak každý testovaný odpovídá zpravidla jen na 40–50 otázek. Testovaný používá v odpovědích na otázky pětistupňové hodnocení schopností a omezení a čtyřstupňové hodnocení frekvence výskytu „problému/potíží“. Sebehodnocení se provádí na PC (popř. testovaný může mít „asistenta“, který mu pomáhá) a trvá cca 20 min. Druhou částí metody WD-FAB jsou analýzy odpovědí testovaného. WD--FAB vyhodnocuje jednotlivé položky a odpovědi žadatele na otázky, a to podle významnosti pro pracovní schopnost. Výstupy z jednotlivých hodnocených oblastí/domén jsou vyjádřeny v diagramech (s určeným standardem) a individuální výsledky testování se promítají do diagramu formou procentní odchylky od standardu. Z významnosti odchylek v hodnocených skutečnostech se stanoví stav pracovní schopnosti testovaného.

ZÁVĚR

Jak ukazují dosavadní výsledky testování WD--FAB v USA, metoda umožňuje hodnocení funkcí spojených s realizací běžných denních aktivit, pracovních činností a schopností pracovat. Umožňuje tak identifikovat ty osoby, které jsou schopny pracovat nebo pracovat s určitým omezením, a ty, které nejsou schopny soustavně pracovat, i ty, které si počínají účelově. Mohla by být také přínosná pro hodnocení pracovní schopnosti jednotlivých osob ve vztahu ke zprostředkování zdravotně vhodného zaměstnání, poskytování pracovní rehabilitace, rekvalifikace k podpoře udržení nebo návratu na trh práce.

Posouzení spolehlivosti metody formou jejího testování v některých evropských zemích představuje další etapu ve vývoji a ověřování metody. Teprve poté může být přikročeno k rozhodnutí, zda bude možno WD-FAB použít v praxi SSA jako standardního nástroje při zjišťování pracovní schopnosti. Považuje se proto za potřebné informovat posudkovou veřejnost v České republice o WD-FAB, neboť Ministerstvo práce a sociálních věcí má zájem o překlad metodiky, aby mohlo posoudit vhodnost jejího eventuálního testování v ČR, popř. v budoucnu i možnosti implementace do některého systému sociálního zabezpečení.

Adresa pro korespondenci:

MUDr. Alena Zvoníková

Katedra posudkového lékařství IPVZ

Ruská 85

100 05 Praha 10

e-mail: posudkove@ipvz.cz


Zdroje
  1. http://www.wdfab.net/portal
Štítky
Posudkové lékařství Pracovní lékařství
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×