Zpráva o činnosti výboru České společnosti posudkového lékařství ČLS JEP, z. s., za období od května 2016
(předneseno na Pracovním dni ČSPL ČLS JEP v Lékařském domě v Praze dne 30. 5. 2017)


Vyšlo v časopise: Reviz. posud. Lék., 20, 2017, č. 2, s. 78-79
Kategorie: Zprávy

V souladu se stanovami České lékařské společnosti JEP předkládáme dnešnímu shromáždění zprávu o činnosti výboru za období od posledního Pracovního dne 17. 5. 2016.

Výbor se prakticky celý rok snažil prosadit pro nově nastupující posudkové lékaře výjimku při zařazování do oboru posudkové lékařství, kde je zatím požadována, jako pro všechny certifikované kurzy, specializovaná způsobilost v klinických oborech uvedených ve Vzdělávacím programu. Ministr zdravotnictví předpokládal řešení v rámci novely zákona č. 95/2004 Sb., v jeho připomínkovém řízení uplatnil návrh změny i IPVZ z iniciativy katedry posudkového lékařství, přijatelné řešení se bohužel nepodařilo najít. Obdobně dopadly snahy zařadit lékaře bez specializované způsobilosti do našeho oboru na odboru vědy a lékařských povolání MZ, ten se, ze svého pohledu logicky, drží platného znění zákona.

Naše tradiční a účastí největší akce roku – Konference v posudkovém lékařství – se uskutečnila ve dnech 6.–7. 10. 2016 v Hradci Králové, hlavním tématem byla posudková problematika v psychiatrii. Díky vhodnému výběru přednášejících byla sdělení zaměřena hodně posudkově a vyvolala bohatou diskusi. Některé přednášející jsme následně využili v inovačním kurzu katedry posudkového lékařství a jako autory sdělení do našeho časopisu. Celá akce proběhla podle hodnocení výboru i podle ohlasů účastníků po stránce odborné úspěšně, díky vstřícnému přístupu rozhodujícího zaměstnavatele posudkových lékařů ČSSZ byla i nadstandardní účast. Při zajišťování celé akce velký kus práce vykonali kolegyně a kolegové z Pracoviště ČSSZ Hradec Králové, za výbor potom zejména kolega Moš a kolega Mervart, za což jim patří velký dík. Pro letošní rok připravujeme Posudkové dny v Litomyšli, v termínu 5.–6. 10. 2017, odborný program předpokládáme zejména z oborů geriatrie, gynekologie a nefrologie. Akce je otevřená pro všechny posudkové lékaře, tedy i nečleny, dovolujeme si na ně znovu apelovat, aby zvážili svůj vstup, čím větší Společnost, tím větší mandát při prosazování svých zájmů. 

Výbor řídí prostřednictvím redakční rady chod našeho časopisu Revizní a posudkové lékařství, vydávaného společně naší Společností a Společností revizního lékařství ČLS JEP. Spolupráce s nakladatelstvím Mladá fronta se ani v tomto roce nezměnila, ekonomická stránka je nadále plně na nás. V redakční radě došlo k personálním změnám, odešel zakládající člen a duchovní otec celého projektu doc. MUDr. Jaroslav Gebhart, zástupce vedoucího redaktora, výbor Společnosti revizního lékařství doplnil na tuto funkci MUDr. Mečislava Lukosze. Posudkovou část redakční rady opustila dr. Arnoldová, chceme jí i touto cestou poděkovat za velký a záslužný kus práce, který pro časopis odvedla. Znovu se obracíme na své členy s žádostí, spíše prosbou, aby časopis více využívali k propagaci a prezentaci svých názorů a zájmů, určité zviditelnění našeho oboru mu může jen prospět.

V oblasti zahraničních styků a akcí je naše činnost tradičně skromná, lze zmínit pouze účast na Slovenských posudkových dnech v září 2016 v Košicích, kde ovšem účastníci z České republiky zastupovali zejména svoje zaměstnavatele, tedy ČSSZ, MPSV a IPVZ. I zde byl odborný program zaměřený zejména na psychiatrii. V letošním roce se akce bude konat v Levicích v termínu 19.–21. 9., bližší program zatím nemáme k dispozici.

Pravidelně se na žádost sekretariátu ČLS JEP i dalších orgánů a institucí vyjadřujeme k novelám zákonů a vyhlášek se zdravotnickou tematikou. V tomto roce šlo o novelu vyhlášky MZ č. 116/2012 Sb., o předávání údajů do NZIS, kde jsme připomínky neměli (našeho oboru se netýká), připomínky jsme naopak měli k dokumentu Národní strategie elektronického zdravotnictví, který zaslal předseda Pracovní skupiny pro elektronické zdravotnictví ČLS JEP, který se našeho oboru týká dost podstatně. Jednak jsme se až touto cestou dověděli jak o pracovní komisi k této problematice, tak o vlastním materiálu, ten kromě jiného obsahoval zmínku o elektronické neschopence, v části o snižování administrativní zátěže, bohužel bez bližší realizace. Za svůj specifický cíl považoval materiál informační propojení poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb, když úkol mělo zajistit MZ ve spolupráci s ČLS JEP, ale kupodivu bez MPSV. V propojení se neuvažovalo o garantovaném přístupu posudkových lékařů ke zdravotnickým záznamům, všude jsou uváděny pouze zdravotní pojišťovny. Materiál jsme dostali vloni v červenci, dost sliboval i směrem k nám, proto jsme k němu měli připomínky, bohužel se mu podařilo dokonale zapadnout.

Dále jsme dostali k vyjádření novelu Směrnice EU o řidičských průkazech, která upravuje posudková kritéria pro kardiologii a diabetologii, když reflektuje medicínský pokrok v těchto oborech. Předseda České vakcinologické společnosti se obrátil na všechny odborné společnosti s žádostí o podporu zvýšení proočkovanosti proti chřipce, to se ale naší odbornosti bude zajišťovat obtížně. Změnu vyhlášky č. 99/2012 Sb., o personálním zajištění záchytných stanic a detoxů, novelu zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, a novelu vyhlášky č. 422/2008 Sb., o zajištění bezpečnosti a jakosti lidských tkání a buněk určených k užití u člověka, jsme nepřipomínkovali.

Z klasické spolkové agendy je třeba zmínit personální změny ve výboru, když ze zdravotních důvodů odstoupila MUDr. Tajovská, které výbor za její práci poděkoval na sjezdu v Hradci Králové, a došlo ke kooptaci nového člena, MUDr. Jan Stackeho, OSSZ Svitavy. Ze stejných důvodů odstoupila dr. Tajovská i z akreditační komise MZ pro náš obor, komise tak má v současnosti 4 členy – předseda MUDr. Boháč, místopředseda MUDr. Ornerová, členové MUDr. Bosák a doc. MUDr. Švestková. Vzhledem k tomu, že všem pracovištím akreditovaným pro výuku posudkového lékařství, tedy IPVZ, ČSSZ i MPSV končí akreditace, čeká komisi v krátké budoucnosti hodně práce.

Podle stanov Purkyňovy společnosti je funkční období všech volených orgánů maximálně čtyřleté, vzhledem k tomu, že poslední volby do výboru byly v roce 2014, bude příští rok rokem volebním. Volby se zřejmě uskuteční tradičně, tedy písemnou formou, na jaře 2018, prosíme členskou základnu, aby této akci věnovala pozornost, zejména návrhy kandidátů a účastí ve vlastních volbách. 

Vážené kolegyně a kolegové,

dovolte mi, abych vám za sebe i za celý výbor popřál hodně osobních i pracovních úspěchů do dalšího, pro posudkové lékaře zřejmě opět složitého období. Zdá se, že i rok, který je před námi, postaví každému z nás řadu nelehkých úkolů. Můžeme si přát, abychom všechny své úkoly splnili se ctí a s pocitem, že svoji práci děláme dobře. Měla by k tomu přispět i naše odborná Společnost.

MUDr. Jan Boháč

sekretář ČSPL ČLS JEP


Štítky
Posudkové lékařství Pracovní lékařství

Článek vyšel v časopise

Revizní a posudkové lékařství

Číslo 2

2017 Číslo 2
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Důležitost adherence při depresivním onemocnění
nový kurz
Autoři: MUDr. Eliška Bartečková, Ph.D.

Svět praktické medicíny 1/2024 (znalostní test z časopisu)

Koncepce osteologické péče pro gynekology a praktické lékaře
Autoři: MUDr. František Šenk

Sekvenční léčba schizofrenie
Autoři: MUDr. Jana Hořínková

Hypertenze a hypercholesterolémie – synergický efekt léčby
Autoři: prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se