Zpráva o činnosti výboru České společnosti posudkového lékařství ČLS JEP, z. s., za období od dubna 2015


Vyšlo v časopise: Reviz. posud. Lék., 19, 2016, č. 2, s. 87-88
Kategorie: Zprávy

(předneseno na Pracovním dni ČSPL v Lékařském domě v Praze dne 17. 5. 2016)

V souladu se stanovami České lékařské společnosti JEP předkládáme dnešnímu shromáždění zprávu o činnosti výboru za období od posledního Pracovního dne 21. 4. 2015.

Z aktivit předsednictva ČLS JEP považujeme za potřebné informovat o vzniku Pracovní skupiny pro nevědecké léčebné a diagnostické metody, která vznikla jako reakce na diskusi o stanoviscích k alternativním léčebným metodám, jejím předsedou je prof. MUDr. RNDr. Jiří Beneš z 1. lékařské fakulty. Hlavním úkolem Pracovní skupiny je formulovat spolehlivá stanoviska k jednotlivým problémům, určená jak pro laickou, tak odbornou veřejnost.

ČLS JEP udělilo cenu J. E. Purkyně za rok 2015 prof. MUDr. Jiřímu Mazánkovi, DrSc., emeritnímu profesorovi kliniky ústní, čelistní a obličejové chirurgie VFN a současnému vedoucímu katedry orální a maxilární chirurgie IPVZ. Slavnostní předání proběhlo 17. 6. 2015 na zámku v Libochovicích, jak je již tradicí. Za připomenutí stojí fakt, že pan profesor má k našemu oboru blízký vztah, i když spíše k posudkům úrazovým.

Naše tradičně největší akce roku – Konference v posudkovém lékařství – se uskutečnila ve dnech 1.–2. 10. 2015 v Luhačovicích, hlavním tématem byla posudková problematika v diabetologii, neurochirurgii a rehabilitaci po neurochirurgických operacích. Celá akce proběhla podle hodnocení výboru i podle ohlasů účastníků úspěšně jak po stránce odborné, tak i společenské a organizační, díky vstřícnému přístupu našeho rozhodujícího zaměstnavatele ČSSZ byla i nadstandardní účast. Při zajišťování celé akce velký kus práce vykonali kolegyně a kolegové z Pracoviště ČSSZ Brno pod vedením MUDr. Hany Tajovské, za což jim patří velký dík. Slavnostního zahájení se zúčastnili i ředitel pracoviště ČSSZ Brno PhDr. Miroslav Votýpka a předseda Společnosti lékařů sociálního zabezpečení ČLS JEP MUDr. Miroslav Bosák. Po delší době jsme měli možnost přivítat i minidelegaci ze Slovenska. Přehledový článek o celé akci zpracovala pro náš časopis dr. Sixtová.

Pro letošní rok připravujeme Posudkové dny v Hradci Králové v termínu 6.–7. 10. 2016, hlavním tématem bude posuzování v psychiatrii s důrazem na somatoformní poruchy, hraniční stavy, deprese a únavový syndrom. Již po prvním kole přihlášek lze předpokládat velmi dobrou účast, bohužel zdaleka ne všichni účastníci jsou zároveň členy naší Společnosti, výbor se proto znovu obrací na kolegy, aby zvážili svoje členství. Velká a silná Společnost má pochopitelně mnohem větší mandát při prosazování svých zájmů.

Výbor naší Společnosti řídí prostřednictvím redakční rady chod našeho časopisu Revizní a posudkové lékařství, vydávaného společně naší Společností a Společností revizního lékařství ČLS JEP. Spolupráce s nakladatelstvím Mladá fronta, které náš časopis vydává, je po výrobní stránce velmi dobrá, výrazně se zlepšilo grafické provedení. Bohužel se nenaplnila očekávání ekonomická, ani velké nakladatelství není schopné zajistit dostatečný počet inzerentů. Ve snaze zlepšit přitažlivost našeho časopisu pro inzerující firmy připravila redakční rada celoroční redakční plán, podle kterého číslo 1 a 3 garantuje Společnost revizního lékařství, čísla 2 a 4 potom Společnost naše. Výbor Společnosti revizního lékařství po svých volbách částečně obměnil své zástupce v redakční radě, posudková část je beze změn. Znovu se obracíme na své členy s žádostí, spíše prosbou, aby časopis více využívali k propagaci a prezentaci svých názorů a zájmů, určité zviditelnění našeho oboru mu může jen prospět.

V oblasti zahraničních styků a akcí lze zmínit pouze účast na Slovenských posudkových dnech v září 2015 v Banské Bystrici, kde ovšem účastníci z České republiky zastupovali více svoje zaměstnavatele, tedy ČSSZ a MPSV. Neformální jednání jak se starým odstupujícím, tak i nově zvoleným výborem, ovšem proběhla. Odborný program byl opět velmi pestrý, přehledový článek byl otištěn v našem časopise. Účast na akci našich slovenských kolegů je vždy pěkným zážitkem, jak po stránce odborné, tak i společenské. V letošním roce se akce bude konat v Košicích v termínu 28.–30. 9., takže zážitkem už bude zřejmě i cesta. Odborný program má být zaměřen zejména na hodnocení bolestného a ZSU z pohledu jednotlivých odborníků, když tato agenda je na Slovensku již delší dobu v působnosti Sociální pojišťovny. Zájemci o bližší informace se mohou obrátit na sekretáře naší Společnosti, problémem jako vždy je, že jde o zahraniční cestu.

I naše Společnost se na žádost sekretariátu ČLS JEP i dalších orgánů a institucí vyjadřuje k odborným problémům, které se týkají, nebo by se mohly týkat našeho oboru. Výbor se vyjadřoval mimo jiné k novele vyhlášky č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální zajištění zdravotních služeb, kde jsme připomínky neměli (našeho oboru se netýká), stejně dopadla i vyhláška č. 134/1998 Sb., seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, a transplantační zákon a zákon o nelékařských povoláních. Zásadní připomínku jsme naopak měli k novele zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, kde jsme navrhli opětovné zařazení MPSV jako organizace navrhující členy akreditační komise pro náš obor, protože se domníváme, že lékařské fakulty a ČLK nemají takový přehled o odbornících v posudkovém lékařství. Činnost akreditačních komisí obecně, nejen naší, je poznamenána tím, že dosud nebylo provedeno doplnění jejich členů. Již vloni jsme vás informovali, že uplynulo nejdelší možné desetileté funkční období některých členů komise, v rámci obměny tehdy navrhla naše Společnost nové kolegy a kolegyně, ke jmenování však zatím nedošlo. Další připomínku z kategorie zásadních měl výbor k novele vyhlášky o nástavbových oborech specializačního vzdělávání lékařů, kdy navrhoval pro posudkové lékařství ponechat minimální délku specializačního vzdělávání 2 roky.

Ve spolkové agendě došlo pro letošní rok k určitému nedorozumění při výměře členských příspěvků, podle našich zásad mají na slevový členský příspěvek ve výši 100 Kč pouze nepracující důchodci, kteří mají souhlas výboru. Při předpisu na rok 2016 byla tato částka nedopatřením předepsána všem kolegyním a kolegům, kteří dosáhli důchodového věku, vzhledem k tomu, že členské příspěvky jsou prakticky jediným zdrojem našich příjmů, snažíme se pochopitelně zjednat nápravu.

Vážené kolegyně a kolegové,

dovolte mi, abych vám za sebe i za celý výbor popřál hodně osobních i pracovních úspěchů do dalšího, pro posudkové lékaře velmi pravděpodobně nelehkého období, jak jsem eufemisticky uvedl již v loňské zprávě o činnosti. Zdá se, že i rok, který je před námi, slibuje patřičné vzrušení, při řešení úkolů, které stojí před námi, by měla hrát svoji úlohu i konsolidovaná odborná Společnost s dostatečnou členskou základnou, odbornou erudicí i nástroji, tím myslím zejména náš časopis. Přejme si, abychom všechny své úkoly splnili se ctí a na potřebné odborné úrovni tak, abychom všichni měli pocit, že svoji práci děláme dobře a že má v současné době a v současném systému zdravotnictví smysl.

MUDr. Jan Boháč

sekretář ČSPL ČLS JEP


Štítky
Posudkové lékařství Pracovní lékařství

Článek vyšel v časopise

Revizní a posudkové lékařství

Číslo 2

2016 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Ulcerative colitis_muž_břicho_střeva
Ulcerózní kolitida
nový kurz
Autoři:

Blokátory angiotenzinových receptorů (sartany)
Autoři: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Antiseptika a prevence ve stomatologii
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se