Zbrojní průkaz – přehled změn v posuzování zdravotní způsobilosti žadatelů


Firearm license – a summary of changes in the assessment of medical fitness of applicants

Legislation in the Czech Republic clearly sets the rules for possession and carrying of weapons, for granting a firearm license and for medical fitness of an applicant for a firearm license. An amendment of the Weapons and Ammunition Act, which entered into force in August 2016, newly regulates the area of medical fitness of holders of a firearm license. The amendment defines which doctors assess the medical fitness of applicants for firearm license and enumerates conditions for granting such a license. It introduces a system of screening and enforcement of requirements on medical fitness of a holder of a firearm license. Doctors are entitled to check whether a patient holds a firearm license. Subsequently, doctors are obliged to notify any changes to the medical fitness of a firearm license holder. This article deals with particular procedures related to approving of firearm licenses that the doctors have to use henceforth.

KEYWORDS:
medical assessment – firearm license - health fitness - provider of occupational services - preventive inspection


Autoři: M. Petrovová
Působiště autorů: Klinika pracovního lékařství LF MU Brno a FNUSA, Brno ;  Přednosta: prof. MUDr. Petr Brhel, CSc.
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2017; 97(2): 51-55
Kategorie: Přehledy

Souhrn

V České republice jsou legislativou stanovena jasná pravidla pro držení a nošení zbraní, pro vydávání zbrojních průkazů a licencí i pro zdravotní způsobilost žadatele k držení zbrojního průkazu. V srpnu 2016 nabyla účinnosti novela zákona o zbraních a střelivu, která nově upravuje také oblast zdravotní způsobilosti k vydání, nebo prodloužení platnosti zbrojního průkazu. Novela vymezuje okruh lékařů kompetentních posuzovat zdravotní způsobilost žadatele o vydání zbrojního průkazu a stanovuje zásady související s posuzováním zdravotní způsobilostí držitelů zbrojního průkazu. Lékaři mají možnost prověřit skutečnost, zda je pacient držitelem zbrojního průkazu a následně, při zjištění změny zdravotní způsobilosti pacienta, mají oznamovací a informační povinnost.

KLÍČOVÁ SLOVA:
lékařský posudek – zbrojní průkaz – zdravotní způsobilost - poskytovatel pracovnělékařských služeb – preventivní prohlídka

ÚVOD

V České republice je možné držet nebo nosit střelnou zbraň za podmínek daných zákonem o zbraních. První právní úpravou problematiky byl zákon číslo 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu, účinný od 1. března 1996 do 31. prosince 2002, novelizovaný v letech 1995 a 2000. K jeho provedení, resp. k medicínským postupům při posuzování zdravotní způsobilosti, byla vydána vyhláška MZ č. 127/1996 Sb. V roce 2002 byl schválen a ve Sbírce zákonů publikován nový zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, který nabyl účinnosti 1. ledna 2003. Prováděcí vyhláškou je vyhláška MZ č. 493/2002 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti k vydání nebo platnosti zbrojního průkazu. Stanovuje mimo jiné absolutní a relativní medicínské kontraindikace pro vydání souhlasného posudku o zdravotní způsobilosti žadatele/držitele zbrojního průkazu. Zákon č. 119/2002 Sb. (1) při svém vzniku reagoval na blížící se členství ČR v Evropské unii a implementoval směrnici EU č. 91/477/EHS, která zbraně rozdělovala podle stupně nebezpečnosti do kategorií (zbraně kategorie A–D). Novela zákona č. 229/2016 Sb., kterou se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu je účinná od 1. srpna 2016. Přinesla mimo jiné nové znění několika ustanovení, která se vztahují k posuzování zdravotní způsobilosti žadatele nebo držitele zbrojního průkazu.

ZBROJNÍ PRŮKAZ

Zbrojní průkaz (dále jen ZP) je veřejná listina, která opravňuje fyzické osoby v rozsahu jednotlivých skupin ZP k nabývání vlastnictví, držení zbraně nebo střeliva, k jejich nošení nebo k provádění pyrotechnického průzkumu (tab. 1). Držitel ZP smí z legálně držené zbraně střílet pouze v místech, kde je k tomu oprávněn podle zvláštního právního předpisu, nebo na střelnici, pokud nejde o použití zbraně k ochraně života, zdraví či majetku. ZP vydává příslušný útvar policie na základě žádosti fyzické osoby po splnění daných podmínek: místo pobytu na území České republiky, dosažení předepsaného věku, způsobilost k právním úkonům, zdravotní způsobilost, odborná způsobilost, bezúhonnost, spolehlivost. K získání ZP musí žadatel prokázat odbornou způsobilost při teoretické a praktické zkoušce vykonané před zkušebním komisařem. Dále musí doložit požadované dokumenty a projít preventivní prohlídkou u příslušného lékaře. Doba platnosti ZP je 5 let pro průkazy vydané do konce května 201, průkazy vydané po tomto datu mají platnost 10 let. ZP může být vydán i s kratší dobou platnosti – záleží na datu, které uvede posuzující lékař v posudku o zdravotní způsobilosti k vydání/platnosti ZP. Žádost o prodloužení ZP podává držitel příslušnému útvaru policie nejméně 2 měsíce a nejdříve 6 měsíců před uplynutím doby platnosti ZP. Ve skutečnosti se platnost ZP neprodlužuje, ale po jejím uplynutí je, na základě žádosti doložené potřebnými doklady, vydáván ZP nový, s dobou platnosti navazující na stávající platný.

Tab. 1. Skupiny zbrojních průkazů
Skupiny zbrojních průkazů

Věková hranice pro vydání zbrojního průkazu

ZP skupiny A, D, E, F může získat osoba starší 21 let. ZP skupiny B nebo C může získat osoba starší 18 let, skupiny B ke sportovní činnosti – střelbě podle národních nebo mezinárodních pravidel v rámci občanského sdružení, osoba od 15 let, ZP skupiny C se vydá žákům středních škol nebo odborných učilišť s výukou myslivosti od 16 let, a ZP skupiny D žákům školy nebo učiliště s výukou puškařského oboru nebo střeliva od 18 let, pokud jsou splněny ostatní podmínky pro vydání.

Pozn.: Pro ZP skupiny F současná pravidla platí do července 2017, kdy dojde k přesunu problematiky pyrotechnického průzkumu pod část zákona, týkající se munice.

Kompetence k posuzování zdravotní způsobilosti k vydání/platnosti ZP

Odbornost lékařů je definována v nově formulovaném § 20 zákona č. 119/2002 Sb. v aktuálním znění. Zdravotní způsobilost žadatele o vydání zbrojního průkazu nebo držitele zbrojního průkazu posuzuje podle zákona upravujícího poskytování specifických zdravotnických služeb:

  • registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství
  • poskytovatel pracovnělékařských služeb, jde-li o žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny D a držitele zbrojního průkazu skupiny D, který je zaměstnancem držitele zbrojní licence
  • registrující poskytovatel se specializací v oboru praktické lékařství pro děti a dorost nebo v oboru všeobecné praktické lékařství, jde-li o žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny B nebo C, který je mladší než 19 let

Posuzujícím lékařem poskytovatele příslušného k vydání lékařského posudku je lékař se specializovanou způsobilostí v oboru všeobecné praktické lékařství, v oboru praktické lékařství pro děti a dorost nebo v oboru pracovní lékařství.

Od srpna 2016 nově posuzuje zdravotní způsobilost žadatelů skupiny D a držitelů zbrojního průkazu skupiny D smluvní poskytovatel pracovnělékařských služeb zaměstnavatele – firem podnikajícím se zbraněmi a střelivem. Skupina D je vyžadována pro zaměstnání, kde jde o nošení nebo držení palné zbraně (obecní policie, ochranky, převozy peněz, zbrojíři, správci střelnic apod.). Lékař vystavuje posudkový závěr konkrétnímu zaměstnanci firmy se zbrojní licencí v rámci preventivní prohlídky vstupní, periodické nebo mimořádné. Poskytovatel PLS je u žadatele skupiny D oprávněn posoudit současně jeho zdravotní způsobilost také pro jiné skupiny ZP.

Žádá-li o vydání ZP skupiny B nebo C žadatel mladší než 19 let, posuzuje jeho zdravotní způsobilost registrující poskytovatel se specializací v oboru praktické lékařství pro děti a dorost nebo v oboru všeobecné praktické lékařství. K vydání posudku o zdravotní způsobilosti pro vydání zbrojního průkazu pouze skupiny B si posuzující lékař vždy vyžádá odborné vyjádření tělovýchovného lékaře. To vychází ze znalosti zdravotního stavu žadatele a zdravotních nároků spojených s používáním určité zbraně nebo střeliva na střelnici.

Lékaři dalších odborností se s problematikou setkávají při zjištění takových nemocí či vad u svého pacienta, které omezují, či znemožňují jeho zdravotní způsobilost a tím i nošení nebo držení zbraně a střeliva. Každý posuzující lékař v oboru všeobecné praktické lékařství, všeobecné praktické lékařství pro děti a dorost nebo poskytovatel pracovnělékařských služeb může v odůvodněných případech před vystavením posudkového závěru nařídit další odborná vyšetření nebo psychotesty, tedy žádat od kolegy z jiného oboru odborné vyjádření v rozsahu daném konkrétní odborností. Lékaři ostatních oborů se s problematikou setkávají, když v rámci poskytování zdravotních služeb zjistí u svého pacienta změny zdravotního stavu, vedoucí k omezení nebo ztrátě zdravotní způsobilosti pacienta ke ZP. Pak nastupuje jejich informační a oznamovací povinnost k policejním orgánům a k registrujícímu lékaři nebo lékaři pracovnělékařských služeb.

Typy lékařských prohlídek k vydání/platnosti ZP

V souvislosti s vydáním ZP nebo rozšířením skupiny ZP se provede vstupní prohlídka. U držitelů ZP skupiny D nebo F jednou za 5 let proběhne prohlídka periodická. Držitelé ZP ostatních skupin při obnovení jejich platnosti jsou povinni absolvovat periodickou prohlídku jedenkrát za 10 let. Mimořádná prohlídka se provádí ihned při důvodném podezření na změnu/ztrátu zdravotní způsobilosti, a to kvůli změně, vývoji zdravotního stavu držitele ZP nebo když je platnost posudku omezena datem v něm uvedeným.

Náplň prohlídky k vydání/platnosti ZP

Minimální náplň každé prohlídky k vydání/platnosti ZP je stanovena vyhláškou č. č. 493/2002 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti k vydání nebo platnosti ZP (2). Vždy je součástí prohlídky anamnéza zaměřená na diagnostické jednotky omezující nebo vylučující zdravotní způsobilost k vydání/platnosti ZP, komplexní fyzikální vyšetření včetně orientačního vyšetření sluchu, zrakové ostrosti, barvocitu, zorného pole, rovnováhy, orientačního vyšetření neurologického a ortopedického. K vyloučení podezření na nemoc omezující nebo vylučující zdravotní způsobilost k vydání/platnosti ZP si posuzující lékař vyžádá další odborné vyšetření v potřebném rozsahu. Často je žádáno i vyšetření klinicko-psychologické. Příloha č. 1 část I a II oddílu 2 uvedené vyhlášky definuje nemoci, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k vydání/platnosti ZP a uvádí výčet nemocí, u kterých je možné posudek pro jednotlivé skupiny ZP vydat pouze za předpokladu odborného vyšetření specialistou (2). Jde např. o duševní poruchy, poruchy chování, mentální retardaci, schizofrenii, epilepsii, degenerativní nemoci nervového systému a závažné poruchy zraku, sluchu a vnitřního ucha.

Odborné vyšetření je také potřeba vždy, pokud je žadatel v péči jiného lékaře nebo klinického psychologa pro nemoc, která omezuje zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel. Při vyšetřeních se využívají aktuální výsledky vyšetření zdravotního stavu a údaje ze zdravotnické dokumentace posuzovaného (dále v textu ZD), nebo výpisu ze ZD. Výpis ze ZD registrujícího praktického lékaře použije i posuzující lékař pracovnělékařských služeb. Všechny podklady pro posudkový závěr zůstávají součástí ZD žadatele. Informace o průběhu a výsledku posuzování ke ZP (žadatel, již držitel ZP, omezení nebo vyloučení způsobilosti ke ZP) jsou v případě změny praktického lékaře součástí písemné informace předané nově registrujícímu praktickému lékaři pro dospělé.

Náležitosti a platnost posudku o zdravotní způsobilosti k vydání/platnosti ZP

Posudek se vydává na základě výsledku lékařské prohlídky žadatele popř. výsledků klinicko-psychologického vyšetření a dalších odborných vyšetření, jejichž provedení si posuzující lékař vyžádal. Lékařský posudek musí posuzující lékař vydat nejdéle do 10 pracovních dnů ode dne obdržení žádosti o provedení prohlídky. Lékařské úkony spojené s posouzení zdravotní způsobilosti k vydání/platnosti ZP jsou standardním způsobem oceněny, zveřejněny v ceníku služeb zdravotnického zařízení a zpoplatněny.

Posudek musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození a pobyt posuzované osoby, skupinu zbrojního průkazu, pro který je žadatel nebo držitel posuzován, jednoznačný posudkový závěr o zdravotní způsobilosti této osoby bez diagnózy s případným vyznačením platnosti posudku, podpis posuzujícího lékaře, jeho jmenovku, razítko zdravotnického zařízení a datum vyhotovení. Součástí lékařského posudku musí být poučení o možnosti podat návrh na jeho přezkoumání podle § 46, odst. 1 zákona č. 373/20111 Sb., o specifických zdravotních službách. Změnou vyhlášky č. 254/2007 Sb. byla zrušena příloha č. 2, která stanovila vzor posudku o zdravotní způsobilosti k držení ZP. Vzor nebo formulář posudku o zdravotní způsobilosti k vydání/platnosti ZP již tedy není stanoven právním předpisem. Po formální stránce může mít různou podobu, jeho obsahové náležitosti musí splňovat podmínky vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR o zdravotnické dokumentaci a musí obsahovat jednoznačný posudkový závěr. Vzory posudku jsou uvedeny na různých internetových serverech zabývajících se střelectvím, např. server www.zbranekvalitne.cz.

Pozn.: U žadatelů o ZP platí posudek 3 měsíce od jeho vydání. V současnosti je proto pro žadatele nejvýhodnější absolvovat zdravotní prohlídku těsně před nebo i po vykonání zkoušky odborné způsobilosti, aby v případě nutnosti jejího opakování nemuseli dokládat posudek nový. Nicméně k 1. 8. 2017 nabyde účinnosti nové ustanovení § 21a zákona, které bude požadovat u nových žadatelů o ZP prověření zdravotní způsobilosti před samotnými zkouškami. Formálně půjde o doložení posudku o zdravotní způsobilosti již k přihlášce ke zkoušce odborné způsobilosti, ne až k žádosti o vydání ZP jako nyní.

Posudek z periodické prohlídky před vystavením dalšího ZP je posuzovaný povinen odevzdat příslušnému útvaru policie ve stanovené lhůtě. V případě, že se posuzovaná osoba odmítne podrobit lékařské prohlídce nebo souvisejícím požadovaným vyšetřením, posuzující lékař tuto skutečnost zaznamená do zdravotnické dokumentace vedené o této osobě a lékařský posudek k vydání/platnosti ZP nevydá. Na posuzovanou osobu se pak (v souladu se zněním zákona o zdravotních službách) pro činnost, pro kterou měla být zdravotně posouzena, pohlíží jako na zdravotně nezpůsobilou.

Nová oprávnění a povinnosti lékařů k vydání/platnosti ZP

Podle § 20a, odst. 1 zákona o zbraních jsou lékaři jakékoliv odbornosti, poskytující zdravotní péči pacientům, nově oprávněni při podezření, že pacient, kterému poskytuje zdravotní služby, trpí nemocí, vadou nebo stavem, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k vydání/platnosti ZP ověřovat u příslušného krajského ředitelství Policie České republiky (dále v textu KŘ PČR), zda je pacient držitelem ZP. Kontakty na příslušná KŘ PČR jsou uvedeny na internetových stránkách na adrese: http://www.policie.cz/clanek/utvary-s-uzemne-vymezenou-pusobnosti-794179.aspx

Problematiku zbraní a střeliva má na starosti Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál KŘ PČR, příslušného podle místa pobytu držitele nebo žadatele o vydání ZP. Pokud je lékař vyrozuměn, že pacient skutečně je držitelem ZP, pak je povinen oznámit tuto informaci bezodkladně posuzujícímu lékaři příslušnému k vydání posudku o zdravotní způsobilosti k vydání/platnosti ZP.

Podle § 20a, odst. 2 zákona o zbraních je lékař jakékoliv odbornosti, poskytující zdravotní péči pacientům, povinen oznámit zjištění změny zdravotního stavu, která může představovat v souvislosti s nakládáním se zbraní přímé ohrožení života nebo zdraví. Lékař tuto skutečnost oznamuje posuzujícímu lékaři a současně příslušnému KŘ PČR.

Správní delikty a sankce za porušení zákona v souvislosti se zdravotní způsobilostí k vydání/platnosti ZP jsou nově formulovány v § 76 zákona.

Posuzující lékař se dopustí přestupku tím, že nevydá nový posudek o zdravotní způsobilosti, nezašle jej příslušnému KŘ PČR nebo neinformuje příslušného zaměstnavatele posuzovaného. Každý lékař se dopustí přestupku tím, že neoznámí zjištění změny zdravotního stavu, která může představovat v souvislosti s nakládáním se zbraní přímé ohrožení života nebo zdraví, poskytovateli zdravotních služeb příslušnému k vydání posudku o zdravotní způsobilosti a neuvědomí příslušné KŘ PČR. Dále pokud nezajistí ve stanovené lhůtě provedení lékařské prohlídky nebo odborného vyšetření. Za tento přestupek mu lze uložit pokutu do 20 000 Kč.

DISKUZE

Tragické okolnosti střelby v Uherském Brodu v roce 2015, při kterém zemřelo osm lidí a pachatel, znovu otevřely složité společenské debaty a proběhla řada jednání mezi zákonodárci, policejními orgány a zdravotníky o podmínkách držení legálně držených střelných zbraní v ČR a o významu a postavení všech zúčastněných stran v kontrole tohoto procesu. Novela zákona o zbraních (1) nově umožňuje policii mimo jiné zadržet majiteli zbraň přímo v jeho obydlí, i kvůli jeho zdravotnímu stavu. O obsahu a rozsahu zásahu a ohlašovací povinnosti lékařů, kteří zjistí zdravotní stav vylučující nebo omezující schopnost držení zbraně, byla vedena široká diskuze (3). V novele se nakonec, v kompromisní podobě, objevila i možnost nahlížení lékařů všech odborností do registru držitelů ZP. Návrh zpřístupnit databázi držitelů ZP a dát ohlašovací povinnost všem lékařům nebyl lékaři plně akceptován zejména kvůli nepříslušnosti odborných lékařů posuzovat celkovou způsobilost k vydání/platnosti ZP. V konečném textu zákona se nakonec hovoří jen o oprávnění lékaře ověřovat skutečnost, že je pacient držitelem ZP – neověření této skutečnosti není považováno za přestupek. Přesto je nutné brát v úvahu, že právě aktivní přístup lékaře a jeho spolupráce s policií a následně posuzujícím lékařem, je nezbytně nutná k tomu, aby posuzující lékař vůbec obdržel informace o pozbytí či možném pozbytí zdravotní způsobilosti držitele ZP. Přestože se tedy na první pohled může zdát, že lékař poskytuje zdravotní služby nesouvisející s držením ZP, je nutné v jednotlivých případech pečlivě posuzovat, zda není dáno alespoň „důvodné podezření“ na některou z nemocí uvedených v příloze č. 1 vyhlášky č. 493/2002 Sb. (2) a, pokud ano, dále konat. Nesplnění povinnosti lékaře oznámit zjištění změny zdravotního stavu, která může představovat v souvislosti s nakládáním se zbraní přímé ohrožení života nebo zdraví již je sankcionovaným přestupkem.

ZÁVĚR

Novela zákona o zbraních zpřesnila postup informovanosti při ztrátě nebo omezení zdravotní způsobilosti k vydání/platnosti ZP mezi jednotlivými zainteresovanými složkami (odborný lékař, posuzující lékař, policejní orgány, v některých případech zaměstnavatel) s cílem zabránit fatálním selháním zdravotně indisponovaných jednotlivců. Při řešení podobných situací aktuální zákon o zbraních požaduje větší součinnost lékaře s příslušným útvarem policie, tím narůstá odpovědnost lékaře i jeho informační povinnost. Zvyšuje se potřeba znalosti kompletní anamnézy a diagnostického výčtu nemocí a vad registrujícím lékařem každého pacienta a potřeba důsledného předávání medicínských informací mezi lékaři všech odborností.

VZORY DOPORUČENÝCH TEXTŮ INFORMACE PRO PČR, POSUZUJÍCÍHO LÉKAŘE A ZAMĚSTNAVATELE

Liší se zejména konkretizací diagnózy v oznámení posuzujícímu lékaři (tedy lékaři, který vystavuje posudek o zdravotní způsobilosti pro žadatele o ZP nebo pro držitele ZP) nebo ve sdělení KŘ PČR.


*Zvolte odpovídající termín – seznam nemocí, vad a stavů vylučujících či omezujících zdravotní způsobilosti je uveden v příloze č. 1 vyhlášky č. 493/2002 Sb.
*Zvolte odpovídající termín – seznam nemocí, vad a stavů vylučujících či omezujících zdravotní způsobilosti je uveden v příloze č. 1 vyhlášky č. 493/2002 Sb.

Střet zájmů: žádný.

Za odbornou konzultaci k problematice autorka děkuje plk. Mgr. Bc. Ivo Tesařovi, vedoucímu Odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál KŘ Policie JMK v Brně.

ADRESA PRO KORESPONDENCI:

MUDr. Markéta Petrovová, Ph.D.

Klinika pracovního lékařství LF MU a FNUSA, Brno

Výstavní 17, 656 91 Brno

e-mail: marketa.petrovova@mou.cz


Zdroje

1. Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních).

2. Vyhláška č. 493/2002 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti k vydání nebo platnosti zbrojního průkazu a o obsahu lékárničky první pomoci provozovatele střelnice, ve znění pozdějších předpisů.

3. Kubek M. Registr zbraní podruhé. Časopis ČLK, Tempus medicorum 2016; 25(6).

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař

Číslo 2

2017 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se