Péče o psychiku onkologicky nemocných


Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2016; 96(5): 247-248
Kategorie: Recenze

Olga Dostálová

Péče o psychiku onkologicky nemocných

Praha: Grada Publishing 2016, s. 166, 249 Kč

ISBN 978-80-247-5706-3 (print), ISBN 978-80-271-9255-7 (pdf), ISBN 978-80-271-9256-4 (ePub)

Autorkou práce je zkušená lékařka – onkoložka a pedagožka MUDr. Olga Dostálová. Pracovala 35 let s onkologicky nemocnými jako radioterapeutka a po odchodu do důchodu nyní již 16. rokem učí na Pražské vysoké škole psychosociálních studií základům medicíny. V odborném světě je známa tím, že celoživotně spojovala při léčbě nemocných lékařský a psychologický pohled a takto předjímala psychoonkologii. Za pozornost stojí i dnes její publikace Psychoterapeutické přístupy k onkologicky nemocným (Praha: Avicenum), která vyšla již v roce 1986.


V knize Péče o psychiku onkologicky nemocných autorka zejména využívá své bohaté praktické klinické zkušenosti s léčebnou péčí o onkologicky nemocné a jejich rodiny – a to ve zpětném pohledu a s odstupem někdy i několika desetiletí. To je velni cenné, toto srovnání, co bylo a co jest. Je zřejmé a z obsahu knihy vyplývá, že problematika onkologicky nemocných je principielně vždy záležitostí biomedicínskou, psychosociální a také duchovní. Teprve při zahrnutí a v součinnosti těchto dimenzí lze nazvat naše úsilí a činnost komplexním přístupem a léčbou.

Cílem recenzované práce, která je primárně určena zdravotním sestrám pracujícím v onkologických zařízeních, je pomoci se orientovat v problematice pacientů a jejich rodin, což je předpokladem vhodné péče. Důraz je položen na psychice nemocných, na komunikaci a jednání s nimi. Pro zdravotní sestru u lůžka je komunikace naprosto zásadní dovedností, protože právě ona přichází s pacienty do nejdelšího kontaktu. Zároveň je v knize dán větší prostor i subjektivně náročné situaci zdravotních sester, neboť se setkávají pravidelně s lidmi v hraničních životních situacích – při progresi choroby a mnohdy i při jejich odchodu ze života. V knize se dovídáme o způsobech, jak se s těmito náročnými situacemi vyrovnávat, jak je řešit a jak čelit syndromu vyhoření a pracovnímu vyčerpání.

Autorka MUDr. Olga Dostálová publikaci rozdělila do deseti kapitol, závěrempak zařadila na 13 stranách seznam literatury a na 4 stranách věcný rejstřík. K přiblížení této, pro zdravotníky obecně velmi užitečné publikace, uvádím jednotlivé kapitoly a v závorce některé vybrané podkapitoly.

  1. Motivace k volbě povolání zdravotní sestry, očekávání a první dojmy při nástupu do zaměstnání (motivace k volbě povolání, příklady motivací k volbě povolání lékaře, motivace k volbě povolání zdravotní sestry…)
  2. Význam osobního života a rodinného zázemí pro výkon zdravotnického povolání (některé zajímavosti z vývoje ošetřovatelství, práce a soukromý život v současnosti, samota a osamělost…)
  3. O komunikaci obecně a ve zdravotnictví (způsoby komunikace, několik příkladů chybné komunikace z praxe, komunikace a zdravotní porucha, následky poruch komunikace, iatrogenie a zdravotnická laborogenie…)
  4. Vztahy, komunikace a spokojenost členů pracovního týmu (vlastnosti výhodné pro komunikaci v kolektivu, uvědomění si případných vlastních nedostatků, poruchy osobnosti, ukázky některých komunikačních strategií…)
  5. Vliv zhoubné nádorové nemoci na psychiku pacienta a působení sestry (psychoonkologie, postoje pacienta k nemoci, psychický stav pacienta s nádorovým onemocněním, současné možnosti péče o pacienta lékařem a sestrou, psychoneuroimunologie, terapeutický vztah…)
  6. Paliativní léčba a péče (úkoly sestry v paliativní péči, emocionální stav pacienta v souvislosti s paliativní léčbou, zajištění přiměřených informaci, tanatologie a eutanazie, intrapsychické fenomény na okraji smrti…)
  7. Stres, emoční vyčerpání a profesionální deformace zdravotnických pracovníků (stadia vedoucí k syndromu vyhoření, příznaky syndromu vyhoření, řešení syndromu vyhoření, balintovské skupiny…).
  8. Podávání informací (příklady některých komunikačních strategií, přístupy k alternativní léčbě, epidemiologie a etiologie zhoubných nádorů, způsoby přijetí informace o nemocném jeho rodinným příslušníkem…)
  9. Techniky zvládání vlastní psychiky u sestry a možnost jejich uplatnění u nemocného (relaxace, koncentrace, vizualizace, imaginace, meditace, přirozené stavy vědomí prozkoumané vědou, změněné stavy vědomí dosahované psychoterapií, transcendence…)
  10. Stručný přehled některých psychoterapeutických metod použitelných v onkologii (empatický přístup, racionální a kognitivní psychoterapie, náhledová psychoterapie, sugestivní psychoterapie, relaxační a imaginační techniky používané v psychoterapii, tréninkové metody, nápodoba, skupinová terapie, rehabilitační kroužky a pacientské kluby…).

Hlavní přínos publikace vidím v tom, že názorně a vysoce fundovaně tematizuje situaci a práci zdravotní sestry v onkologických zařízeních – a to i v širších souvislostech (např. osobního života). Pokud jsem správně informován, je to vůbec prvá knížka v našem písemnictví na toto téma. Napsána je jasně, čtivě, nalezneme v ní objasňující příklady, kazuistické zlomky a je proložena autorčinými klinickými zkušenostmi i úvahami z oblasti etiky. Místy má ráz příručky, neboť jsou uváděny způsoby žádoucího (i méně žádoucího) jednání s objasněním jejich zdrojů a možností případné nápravy. Publikace má také širší záběr, jelikož přesvědčivě a zejména na základě klinické praxe argumentuje pro nezbytnost komplexního přístupu při léčbě a péči o onkologicky nemocné, který autorka sama ve své klinické praxi uplatňovala. Zaměření MUDr. Olgy Dostálové a celé knihy plně odpovídá dnešnímu pohledu na problematiku osob vážně nemocných. Kupříkladu v onkologii se stává cílená a individualizovaná biologická léčba mimořádně důležitým a účinným postupem. Zároveň však má dobrý psychický stav nemocného zásadní význam na kvalitu jeho života, dopad na snášení léčby – a spolupráci se zdravotníky. Bylo prokázáno, že určité osobnostní charakteristiky pacienta, jeho postoje (tzv. bojovná nastavenost – Fighting Spirit) a akceptující, podpůrné rodinné zázemí velmi příznivě (a někdy zásadním způsobem) ovlivňují průběh a výsledek léčby. Pro zajímavost: příčinný vztah mezi psychologickými faktory a vznikem nádorového onemocnění však nebyl dosud prokázán, na rozdíl od vlivu psychologických proměnných na průběh onemocnění. Vzpomeňme v této souvislosti na poznatky psychoneuroimunologie, psychoendokrinologie a teorii psychobiologického stresu (zejména působícího traumaticky).

Recenzovaná kniha onkoložky a pedagožky MUDr. Olgy Dostálové je publikace, již lze vřele doporučit nejen zdravotním sestrám pracujícím v onkologických zařízeních, nýbrž všem zdravotníkům, kteří se v klinické praxi s takto postiženými (a není jich málo) setkávají. Je tak přínosným čtením i pro praktické lékaře.

prof. PhDr. Jan Vymětal

Ústav pro humanitní studia v lékařství 1. LF UK

Karlovo nám. 40,

128 00 Praha 2


Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař

Číslo 5

2016 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Diabetická neuropatie a její léčba
nový kurz
Autoři: MUDr. Michal Dubský, Ph.D.

Mnohočetný myelom: Úvodní léčba netransplantovatelných pacientů
Autoři:

Proč v prevenci zubního kazu kartáček nestačí?
Autoři: doc. MUDr. Romana Koberová – Ivančaková, CSc.

Hypersenzitivita dentinu jako příznak poškození tvrdých zubních tkání
Autoři: MUDr. Erika Lenčová, Ph.D.

Cesta pacienta s CHOPN
Autoři: doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se