BANTAO – 11. kongres Spoločnosti balkánskych miest pre nefrológiu, dialýzu, transplantáciu a umelé orgány


Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2014; 94(3): 157-158
Kategorie: Zprávy

Timişoara (Rumunsko), 26.–29. septembra 2013

Spoločnostť balkánskych miest pre nefrológiu, dialýzu, transplantáciu a umelé orgány (BANTAO) vznikla 9. októbra 1993 v Ohride (Macedónska republika). Vojna v bývalej Juhoslávii negatívne ovplyvnila vývoj nefrológie a spoluprácu nefrológov na Balkáne napriek tomu, že tam bola ochota na spoluprácu. V tej dobe vznikli problémy s uznaním názvov nových štátov a z tohto dôvodu sa nefrológovia rozhodli pre starý princíp, a to použitie názvov balkánskych miest namiesto štátov. Hlavným cieľom Spoločnosti BANTAO je podporovať vedeckú a technickú spoluprácu pri diagnostike a liečbe chorôb obličiek, pri použití umelých orgánov na balkánskom polostrove, ale aj na celom svete (Polenaković a spol., Skopje).

Prvý kongres BANTAO sa konal vo Varne (Bulharsko) roku 1995, 2. kongres v Struge (Macedónska republika) roku 1997, 3. kongres v Belehrade (Srbsko) roku 1998, 4. kongres v Izmire (Turecko) roku 1999, 5. kongres v Soluni (Grécko) roku 2001, 6. kongres vo Varne roku 2003, 7. kongres v Ohride (Macedónska republika) roku 2005, 8. kongres v Belehrade roku 2007, 9. kongres v Antalyi (Turecko) roku 2009 a 10. kongres sa konal v Sani, Chalkidiki (Grécko) roku 2011 (1–4).

Posledný, 11. kongres BANTAO, sa konal 26.–29. septembra 2013 v hoteli Timişoara, v meste toho istého mena v Rumunsku. Na tomto kongrese sa zúčastnilo 250 účastníkov z rôznych balkánskych miest a pozvaní rečníci z viacerých štátov Európy. Otvorenie malo slávnostný ráz, otvoril ho prezident kongresu Adalbert Schiller z Timişoary a prof. Goce Spasovski, MD, vedúci redaktor BANTAO J. zo Skopje (obr. 1).

Hotel Timişoara v meste Timişoara (Rumunsko) (vľavo); Námestie Víťazstva v meste Timişoara (vpravo)
Obr. 1. Hotel Timişoara v meste Timişoara (Rumunsko) (vľavo); Námestie Víťazstva v meste Timişoara (vpravo)

Lioudaki a spol. (Heraklion) vyšetrili u 79 chorých s diabetes mellitus 2. typu a u 20 zdravých jedincov tri špecifické markery podocytov: nephrin, podocin a synaptopodin v močovom sedimente pomocou metódy PCR (polymerázovou reťazovou reakciou). Autori zistili, že podocytúria predchádzala vzniku albuminúrie u diabetikov a tým sa stala včasným markerom diabetickej nefropatie. Antić a spol. (Belehrad) demonštrovali 50-ročnú chorú s Gaucherovou chorobou. Je to vrodená metabolická choroba s deficitom aktivity kyslej beta-glukozidázy s hepatosplenomegáliou. Táto choroba sa u prezentovanej pacientky prejavila netypickými významnými bolesťami v pravej lumbálnej oblasti. Mydlík, Derzsiová a Frank (Košice) sa zaoberali diferenciálnou diagnózou a liečbou hyponatriémie v klinickej medicíne. Akútna a chronická hyponatriémia môže byť hypovolemická, normovolemická a hypervolemická, pričom liečba je odlišná. V rámci prezentácie uviedli niektoré vlastné výsledky u bežcov po maratónskom behu (42,125 km). Koncentrácia Na+ v sére sa zvýšila po behu zo 144,4 ± 2,1 na 147,0 ± 2,8 mmol/l v protiklade s literárnymi údajmi, kde bola zistená hyponatriémia. Frakčná exkrécia sodíka (FENa) u našich bežcov sa významne znížila z 1,16 ± 0,30 na 0,34 ± 0,10 %. Okrem toho autori prezentovali  jednú chorú s chronickou intermitentnou porfýriou a hypervolemickou hyponatriémiou (od roku 2005 bolo Na+ v sére: 121–130 ­mmol/l), u ktorej bol prítomný syndróm neprimeranej sekrécie antidiuretického hormónu. Tento bol dlhodobo ovplyvnený reštrikciou príjmu tekutín a perorálnym podávaním NaCl 1–3 g/24 hod. Autori z Nového Sadu demonštrovali vzácnu chorobu obličiek tzv. Ormondovu chorobu – retroperitoneálnu fibrózu u 63-ročnej chorej, ktorá sa dostala do 5. štádia CKD (chronic kidney disease). Ormondova choroba viedla k bilaterárnej obštrukcii ureterov a  reverzibilnej renálnej insuficiencii. Vďaka včasnej diagnostike a komplexnej liečbe urologickej, nefrologickej a s neskoršou aplikáciou kortikosteroidov sa chorá uzdravila, kreatinín v sére bol 107 µmol/l (Strazmester Majstorović a spol.). Chelioti a spol. (Atény) vyšetrili 66 chorých s diabetes mellitus 2. typu, priemerného veku 70 ± 11 rokov. Chorí boli rozdelení do piatich štádií podľa veľkosti glomerulovej filtrácie. Glomerulová filtrácia (GF) bola vypočítaná podľa vzorca Cockcrofta a Gaulta (CG), MDRD (Modification of Diet in Renal Disease) a pomocou CKD-EPI (Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration). Glomerulová filtrácia vypočítaná podľa CG nadhodnotila renálnu funkciu u starších diabetikov v prvých troch štádiách diabetickej nefropatie (CKD 1.–3. štádium). Na druhej strane vzorce MDRD a CKD-EPI boli presnejšie pri vyšetrení GF u diabetikov v rôznych štádiach diabetickej nefropatie, najmä v 5. štádiu, v porovnaní s GF podľa CG.

Predĺženie intervalu QTc (viac ako 440 msec) u hemodialyzovaných chorých bolo v priamej závisloeti s pulzovou frekvenciou, čo bolo spojené so výšeným rizikom komorových arytmií a náhlej smrti. U týchto chorých je dôležitá primeraná úprava hemoglobínu v krvi a suplementácia vitamínom D (Bal a spol., Ankara).

Selin a spol. (Skopje) vo svojej štúdii došli k záveru, že chorí s CKD majú byť v starostlivosti nefrológa najmenej 12 mesiacov pred začatím hemodialyzačnej liečby. Preddialyzačná konzervatívna liečba podľa týchto autorov viedla k dlhšiemu prežívaniu chorých s CKD 5. štádia. Dialyzačná liečba sa má začať pri hodnote eGF ≥ 7,5 ml/min. Podľa týchto autorov neskorý začiatok hemodialyzačnej liečby pri eGF < 7,5 ml/min bol spojený s menším rizikom mortality u dialyzovaných chorých. Cievny prístup vo forme A-V fistuly je vhodnejší u hemodialyzovaných chorých ako použitie dvojcestných katétrov vo veľkých žilách. Použitie A-V fistúl u chorých umožnilo adekvátnosť hemodialyzačnej liečby a dobrú kvalitu života (Dejanov, Spasovski a Dejanová, Skopje).

Likaj a spol. (Tirana) varovali pred použitím subklaviálnych katétrov pri začatí chronickej hemodialyzačnej liečby. Autori zistili priamu závislosť medzi použitím subklaviálnych katétrov a problémami s vytvorením cievnych prístupov v neskoršom období chronickej hemodialyzačnej liečby. Sezer a spol. (Ankara) u 146 hemodialyzovaných chorých s ťažkou sekundárnou hyperparatyreózou v multicentrickej štúdii použili v liečbe kombináciu paricalcitolu (19-nor-1,25-dihydroxyvitamin D2) a cinacalcetu (kalcimimetikum). Táto liečba viedla k zníženiu PTH, alkalickej fosfatázy a hyperfosfatémie. Autori odporúčali túto liečbu najmä u chorých, ktorí boli rezistentní na inú kombináciu liekov. Echokardiografické parametre veľmi dobre korelovali s klinickými kardiologickými údajmi u hemodialyzovaných chorých. Rozmer ľavej predsiene srdca bol najdôležitejším prediktorom mortality v porovnaní s ostatnými echokardiologickými parametrami. K tomuto záveru došli Stosović a spol. (Belehrad) pri vyšetrení 108 hemodialyzovaných chorých v rokoch 1998–2004. Stanković a Popović (Belehrad) liečili 55 chorých (27 mužov a 28 žien) vo veku 72,3 ± 9,4 rokov v rôznych štádiách renálnej insuficiencie, ktorí mali kolitídu, vyvolanú mikróbom Clostridium difficile. Z nich 15 zomreli, najmä tí, ktorí mali významnú anémiu, leukocytózu > 20 × 109/l a hnačky viac ako 15 za 24 hodín. Antibiotiká podľa citlivosti s probiotikami boli veľmi dôležité v prevencii smrtelných komplikácií.

Prítomnosť arteriového stuhnutia je významným nezávislým prediktorom mortality pri kardiovaskulárnych chorobách. Predĺžený QTc interval na EKG u chorých po transplantácii obličky predpokladá arteriové stuhnutie. EKG vyšetrenie je finančne nenáročné a vhodné pre posúdenie arteriového stuhnutia (Uyar a spol., Ankara). Podľa Talasa a spol. (Ankara) zvýšená fyzická aktivita mala pozitívny efekt na „body mass index“ a lipidy v sére u 80 transplantovaných chorých. Autori odporúčali plánovanú diétu a telesné cvičenie zaradiť do starostlivosti a rehabilitácie u chorých po transplantácii obličky. Petrović a spol. (Belehrad) prezentovali 34-ročnú chorú s chronickou glomerulonefritídou, ktorá sa v preddialyzačnom období podrobila transplantácii obličky od živého darcu, ktorý mal kompletný „situs viscerum inversus“. Transplantácia obličky sa uskutočnila bez technických problémov. Basić-Jukić a spol. (Osijek) prezentovali neobvyklú manifestáciu akútneho koronárneho syndrómu, ktorý sa prejavil intenzívnymi bolesťami v ľavom uchu, 5 dní po transplantácii obličky u 55-ročného chorého s diabetes mellitus 2. typu. Neskôr tieto bolesti vyžarovali do ľavej strany krku a hlavy. Menovaný pred určitým časom mal implantovaný stent do pravej koronárnej artérie v dôsledku ischemickej choroby srdca. Príčinou akútneho koronárneho syndrómu bol trombus, ktorý okludoval stent, čo sa zistilo pri koronarografii. Po odstránení trombu a následnej dilatácii koronárnej artérie bolesti ucha ustúpili a chorý, pri súčasne dobrej funkcii transplantovanej obličky, sa uzdravil.

Organizácia 11. kongresu BANTAO bola tradične na veľmi dobrej úrovni. Vybrané prednášky budú opäť uverejnené in extenso v časopise BANTAO J, ktorý vychádza v Skopje (Macedónska republika). 12. kongres BANTAO sa uskutoční v roku 2015 v Opátii (Chorvátsko).

prof. MUDr. Miroslav Mydlík, DrSc.,

Ing. Katarína Derzsiová

IV. interná klinika UN L. Pasteura

Rastislavova 43, 041 90 Košice, SR

e-mail: miroslav.mydlik@unlp.sk


Zdroje

1. Mydlík M. 6. kongres Spoločnosti balkánskych miest pre nefrológiu, dialýzu, transplantáciu a umelé orgány (BANTAO), 6.–9. októbra 2003, Varna (Bulharsko). Vnitř. Lék. 2004; 50: 640–641.

2. Mydlík M. 8. kongres Spoločnosti balkánskych miest pre nefrológiu, dialýzu, transplantáciu a umelé orgány (BANTAO), 16.–19. septembra 2007, Belehrad (Srbsko). Vnitř. Lék. 2008; 54: 435–436.

3. Mydlík M, Derzsiová K. 9. kongres Spoločnosti balkánskych miest pre nefrológiu, dialýzu, transplantáciu a umelé orgány (BANTAO), 18.–22. novembra 2009, Antalya (Turecko). Vnitř. Lék. 2010; 56: 251–253.

4. Mydlík M, Derzsiová K. 10. kongres Spoločnosti balkánskych miest pre nefrológiu, dialýzu, transplantáciu a umelé orgány (BANTAO), 13.–15. októbra 2011, Sani, Chalkidiki (Grécko). Akt Nefrol 2012; 18: 41–42.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař

Číslo 3

2014 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se