Alergie na latexové rukavice a dezinfekční prostředky u zubních lékařů


Allergy to latex gloves and disinfection remedies in dentists

Allergy to examination latex gloves represents a serious problem for employees in medical services as well as for some patients. The disposable examinations gloves are one of the main components of the barrier protection against transmission of infection agents in the health services. Their use for dentists is in accord with the presently valid legislation in the Czech Republic. The increased occurrence of allergy to latex is associated with the following facts: in the eighties there was a sharp increase in the use of examination gloves in health services, there were technological changes in the latex processing and new technologies were introduced with applications of new chemicals in artificial latex production. The allergy reactions can be divided in two types: Type I and Type IV. The study employed anonymous questionnaires to determine actual conditions of skin reactions associated with the use of latex examination gloves and demonstrable skin damage in connection with the use of liquid soap or alcohol disinfection preparation in performing hand hygiene in dentists. The authors addressed probands, 36 dentists with private practice and 18 dental physicians, employees of the Clinic of Dental Medicine, Medical Faculty of Palacký University and Faculty Hospital at Olomouc. In the dental physician group in private practice two out of 36 enrolled individuals reported hypersensitivity to latex examination gloves or to disinfection remedy. In 18 dental physicians of the Dental Medicine Clinic of Medical Faculty and Faculty Hospital at Olomouc, eight physicians reported hypersensitivity to latex examination gloves or to disinfection remedy. Only five dental physicians suffered from hypersensitivity to latex. Hypersensitivity to alcohol disinfection remedy was reported by three dental physicians. In four cases the simultaneous hypersensitivity to latex, face (Goa) powder and disinfection remedy for hygienic hand disinfection was reported. Dental physicians who reported hypersensitivity to some of the compounds in question belonged to the group with duration of practice for one to 10 years. One physician belonged to the group with 11–20 years of practice. Dental physicians who reported hypersensitivity to latex (6 probands) represent hypersensitivity prevalence to latex of 11.11%. A physician who reported hypersensitivity to powder in the gloves was included in this group. Hypersensitivity to some of the reported compounds was not evaluated by clinical allergist or dermatologist. In neither of these dental physicians skin tests or laboratory examinations were made.

Conclusion:
The observed prevalence of hypersensitivity to latex is 11.11 %. The results may be influenced by error associated with a small number of probands.

Keywords:
latex – latex examination gloves – allergy of Type I and IV


Autoři: Sedlatá Jurásková Eva 1;  Matoušková Ivanka 2
Působiště autorů: Ortodontické oddělení Kliniky zubního lékařství, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a FN Olomouc přednosta doc. MUDr. Miloš Špidlen, Ph. D. 1;  Ústav preventivního lékařství, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci přednostka doc. MUDr. Helena Kollárová, Ph. D. 2
Vyšlo v časopise: Pracov. Lék., 65, 2013, No. 3-4, s. 100-104.
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Alergie na vyšetřovací latexové rukavice představuje závažný problém pro pracovníky ve zdravotnictví a také pro některé pacienty. Jednorázové vyšetřovací rukavice jsou jednou z hlavních složek bariérové ochrany proti přenosu infekčního agens ve zdravotnictví. Jejich používání u zubních lékařů je v souladu s aktuálně platnou legislativou v České republice. Vzestup výskytu alergie na latex především u zdravotnických pracovníků souvisí s následujícím: od 80. let prudce stoupla spotřeba vyšetřovacích rukavic ve zdravotnictví, došlo k technologickým změnám při zpracování latexu a začaly se používat nové chemikálie při výrobě syntetického latexu. Alergickou reakci na latex lze podle klinických projevů rozdělit na dva typy: I. typ a IV. typ.

Ve studii byl formou anonymního dotazníku zjišťován aktuální stav kožních reakcí při používání latexových vyšetřovacích rukavic a existence poškození kůže rukou v souvislosti s aplikací tekutého mýdla nebo alkoholového dezinfekčního přípravku při provádění hygieny rukou u zubních lékařů. Celkem bylo osloveno 54 probandů, 36 zubních lékařů se soukromou praxí a 18 zubních lékařů, zaměstnanců Kliniky zubního lékařství LF UP a FN Olomouc. Ve skupině zubních lékařů se soukromou praxí 2 jedinci z 36 dotázaných uvedli přecitlivělost na latexové vyšetřovací rukavice nebo dezinfekční prostředek. Z 18 zubních lékařů Kliniky zubního lékařství LF v Olomouci a FN Olomouc 8 lékařů uvedlo přecitlivělost na vyšetřovací rukavice nebo alkoholový dezinfekční přípravek. Přecitlivělostí na latex trpělo pouze 5 zubních lékařů. Přecitlivělostí na alkoholový dezinfekční přípravek 3 zubní lékaři. Ve 4 případech zubní lékaři uvedli přecitlivělosti na latex, pudr a dezinfekční přípravek k hygienické dezinfekci rukou současně. Zubní lékaři, kteří uvedli přecitlivělost na některou z dotazovaných látek, patřili do skupiny s délkou praxe 1–10 let. Jeden zubní lékař náležel do skupiny 11–20 let praxe. Zubní lékaři, kteří uvedli přecitlivělost na latex (6 probandů), představují prevalenci přecitlivělosti na latex 11,11 %. Do této skupiny byl zařazen i zubní lékař, který uvedl přecitlivělost na pudr v rukavicích.

Přecitlivělost na některou z uvedených látek nebyla posouzena klinickým alergologem, ani kožním lékařem. U žádného z těchto zubních lékařů nebyly provedeny žádné kožní testy nebo laboratorní vyšetření.

Závěr:
Zjištěná prevalence přecitlivělosti na latex je 11,11 %. Údaj může být ovlivněn chybou vyplývající z malého počtu probandů.

Klíčová slova:
latex – vyšetřovací rukavice latexové – alergie I. a IV. typu

ÚVOD

Alergie na vyšetřovací latexové rukavice a některé další předměty obsahující latex představuje závažný problém pro pracovníky ve zdravotnictví a také pro některé pacienty [1, 2]. Jednorázové vyšetřovací rukavice jsou jednou z hlavních složek bariérové ochrany proti přenosu infekčního agens ve zdravotnictví [3]. Tyto rukavice se začaly v širším měřítku používat v 80. letech minulého století na základě doporučení Centers for Disease Control and Prevention (CDC), především v souvislosti s infekcemi přenášenými krví a dalším biologickým materiálem (HIV, VHB, VHC) [4, 5, 6, 7]. Gumové rukavice byly zavedeny do chirurgických oborů již v roce 1890 americkým chirurgem Dr. Williamem Halstedem.

Výraz „latex“ pochází z latiny, kde měl původně ve středověku význam kapaliny nebo tekutiny, která však nemusela mít mléčný vzhled. Přírodní latex je obsažen v mnoha druzích rostlin, ­ovšem nejvýznamnější kaučukodárnou rostlinou je Hevea brasilienesis, která se pěstuje na plantážích východní Asie, Afriky, Jižní Ameriky [8]. Získaná bíle zbarvená tekutina obsahuje 250 proteinů, z toho 11 možných alergenů. Přírodní latex se používá na výrobu více než 200 druhů chemikálií a zpracovává se na výrobu více než 40 000 dentálních, zdravotnických a spotřebitelských výrobků [2].

S prvním případem alergie na přírodní latex seznámili lékařskou veřejnost Stern a Grimm v roce 1927, kdy referovali o opakované kopřivce a edému laryngu z dentální protézy vyrobené z kaučuku [9]. Až do roku 1979 alergie na latex speciálně z latexových rukavic byla popsána jako IV. typ oddálené hypersenzitivity podle Gella a Coombse. V roce 1979 anglický dermatolog Nutter popsal u ženy případ kontaktní urtikárie jako I. typ podle Gella a Coombse vyprovokované latexovými rukavicemi určenými k domácím pracem [10]. Po roce 1980 došlo k obrovskému nárůstu počtu kontaktních kopřivkových reakcí a výzkumy naznačovaly, že mnoho z nich je zprostředkováno protilátkami třídy IgE. V roce 1984 byla zaznamenána první anafylaktická reakce na latexové chirurgické rukavice a v roce 1991 následovala i zpráva o fatální anafylaxi [11]. V průběhu roku 1997 americká organizace Food and Drug Administration (FDA) přijala více než 1 700 zpráv o těžkých alergických reakcích po kontaktu s předměty s obsahem latexu, včetně 16 úmrtí [2]. Vzestup výskytu alergie na latex především u zdravotnických pracovníků, některých pacientů a pracovníků při výrobě latexu souvisí s následujícím: od 80. let prudce stoupla spotřeba vyšetřovacích rukavic ve zdravotnictví, došlo k technologickým změnám při zpracování latexu a začaly se používat nové chemikálie při výrobě syntetického latexu. Všechny tyto změny pravděpodobně vedly k nárůstu nejen alergických reakcí [2, 5].

Alergickou reakci na latex lze podle klinických projevů rozdělit na dva typy: I. typ a IV. typ. Latex vyvolává I. typ imunopatologické reakce prostřednictvím třídy IgE. Projevuje se okamžitou nebo anafylaktickou reakcí se známkami svědění, kýchání, bronchospasmu a hypotenze. Tato reakce může být fatální. V ordinaci zubního lékaře může být tento typ alergické reakce vyvolán použitím latexových rukavic, rubberdamu aj.

Reakce IV. typu je zprostředkovaná T buňkami. Má za následek opožděnou alergickou reakci, která se projeví lokální reakcí v místě kontaktu s alergenem. Kontaktní alergická dermatitida je nejčastějším projevem alergie na latex. Tato reakce je vyvolána chemickými urychlovači (thiuramy, karbamáty a benzothiazol), které se přidávají do přírodního nebo syntetického latexu. Kontaktní alergickou dermatitidu je nutné odlišit od iritační kontaktní dermatitidy, která není reakcí alergickou.

SOUBOR A METODIKA

Ve studii byl formou anonymního dotazníku zjišťován aktuální stav kožních reakcí při používání vyšetřovacích latexových rukavic a existence poškození kůže rukou v souvislosti s aplikací tekutého mýdla nebo alkoholového dezinfekčního přípravku při provádění hygieny rukou u zubních lékařů. Do epidemiologické studie bylo zavzato 54 probandů, 36 zubních lékařů se soukromou praxí a 18 zubních lékařů, zaměstnanců Kliniky zubního lékařství LF UP v Olomouci a Fakultní nemocnice Olomouc. Účastníkům šetření byl předložen anonymní dotazník, který obsahoval otázky vypovídající o aktuální situaci přecitlivělosti na vyšetřovací latexové rukavice a používané prostředky k hygieně rukou, délce praxe (do 10 roků, 11–20 roků a více než 20 roků), používání jednorázových vyšetřovacích nesterilních rukavic (latexové, vinylové, nitrilové, žádné), zjištěná přecitlivělost na alkoholový dezinfekční přípravek (ano/ne), zjištěná přecitlivělost na latex (ano/ne) a zda je používán regenerační přípravek na ruce (ano/ne).

VÝSLEDKY

Sledovaný soubor měl celkem 54 dotázaných, z toho bylo 36 zubních lékařů se soukromou praxí a 18 zubních lékařů ze státního zdravotnického zařízení. Soubor 54 dotázaných zubních lékařů byl rozdělen podle délky praxe. Nejvíce zubních lékařů (29) bylo ve skupině s praxí do 10 let, následovala skupina s praxí delší než 21 let (14) a 11 zubních lékařů mělo délku praxe 11–20 let. Počty zubních lékařů podle délky praxe ve skupině „soukromá praxe“ a „klinika“ jsou uvedeny v grafu 1. O používání rukavic podle materiálu, ze kterého jsou vyrobeny, informuje graf 2.

Zastoupení zubních lékařů podle délky praxe
Graf 1. Zastoupení zubních lékařů podle délky praxe

Zastoupení používaných rukavic podle druhu materiálu
Graf 2. Zastoupení používaných rukavic podle druhu materiálu

Ve skupině zubních lékařů se soukromou praxí 2 jedinci z 36 dotázaných uvedli přecitlivělost na vyšetřovací rukavice nebo dezinfekční prostředek. Jeden lékař alergen neuvedl, druhý lékař trpěl přecitlivělostí na pudr v rukavicích. Z 18 zubních lékařů Kliniky zubního lékařství LF v Olomouci a FN Olomouc 8 lékařů uvedlo přecitlivělost na vyšetřovací rukavice nebo alkoholový dezinfekční přípravek. Přecitlivělostí na latex trpělo pouze 5 zubních lékařů. Přecitlivělostí na alkoholový dezinfekční přípravek 3 zubní lékaři. Ve 4 případech zubní lékaři uvedli přecitlivělosti na latex, pudr a dezinfekční přípravek k hygienické dezinfekci rukou současně.

Zubní lékaři, kteří uvedli přecitlivělost na některou z dotazovaných látek, patřili do skupiny s délkou praxe 1–10 let. Pouze jeden zubní lékař náležel do skupiny 11–20 let praxe.

Zubní lékaři, kteří uvedli přecitlivělost na latex (6 probandů) v tomto souboru představují prevalenci přecitlivělosti na latex 11,11 %. Do této skupiny byl zařazen i zubní lékař, který uvedl přecitlivělost na pudr v rukavicích.

Přecitlivělost na některou z uvedených látek nebyla posouzena klinickým alergologem ani kožním lékařem. U žádného z těchto zubních lékařů nebyly provedeny žádné kožní testy nebo laboratorní vyšetření.

DISKUSE

Alergie na latex obsažený ve vyšetřovacích jednorázových rukavicích je celosvětovým problémem. Snaha o snížení tohoto rizika a účinnou prevenci nejen pro zdravotníky, ale pro lidstvo, řeší některé státy už 20 let různými dohodami a normami, které by měly být dodržovány při výrobě přírodního i syntetického latexu [12]. Sledovaný soubor je početně velmi malý. Zjištěná prevalence 11,11 % souhlasí s uváděným výskytem v jiných zemích. Katelaris et al. upozorňují, že zubní lékaři používají vyšetřovací rukavice 9–10 hodin každý pracovní den, což je řadí mezi zdravotníky v používání vyšetřovacích rukavic na první místo [1]. V roce 2005 byl v USA publikován článek, v němž autoři uvádějí, že alergie na přírodní latex nebyla až do roku 1987 u zubních lékařů známa. V současné době má alergie na proteiny přírodního latexu klesající tendenci a činí 14–16 %. Naopak vzrůstá množství pracovních dermatóz v souvislosti s denním kontaktem zubních lékařů s obrovským množstvím kožních iritantů a alergenů. Rovněž upozorňují na skutečnost, že je potřebná evidence a zvýšená zdravotní péče o zubní lékaře s těmito pracovními dermatózami, které se přibližně evidují u 25 % [13].

V roce 1999 byla provedena dotazníková studie na výskyt alergických projevů na latex u zdravotníků v České republice FN Brno. Autorka sdělení uvádí, že zjištěné výsledky jsou shodné s výsledky v jiných evropských zemích. Bylo zjištěno, že vyšší výskyt příznaků spojených po kontaktu s latexem a délkou praxe byl prokázán u pracovníků ve zdravotnictví do 5 let [14]. Rovněž v naší studii zubní lékaři s kožními projevy po kontaktu s latexem patřili do skupiny s nejkratší dobou působení ve zdravotnictví.

Je třeba upozornit i na možné riziko alergické reakce na latex u pacientů zubních lékařů. Guggenheimer et al. uvádějí, že prevalence alergické reakce u pacientů zubních lékařů není známa, nicméně v populaci dochází k jejich nárůstu od roku 1982. Je to od doby, co se jednorázové rukavice používají ve zvýšené míře jako ochrana před přenosem infekčního agens [15].

Skupina holandských lékařů v letošním roce publikovala studii, kde uvádí výsledky zjištěné přecitlivělosti na latexové rukavice s odstupem 10 let. Zjistili klesající prevalenci přecitlivělosti a alergie na přírodní latex. Informace z dotazníků byly doplněny výsledky sérologickými a kožních testů. Rovněž tito autoři potvrdili, že jedinci s atopií mají větší riziko vývoje hypersenzitivity na latex [16].

Ve většině článků uváděná čísla přecitlivělosti na přírodní či syntetický latex u pracovníků ve zdravotnictví jsou pouze na základě dotazníkového šetření. Ani v současné době nejsou dostatečně validní výsledky, které jsou získané z kožních testů. Neexistuje jednotná příprava těchto roztoků a mnohdy nejsou známé ani různé chemické příměsi používané při výrobě. Na všechny tyto skutečnosti je poukazováno, pokud jsou uváděné hodnoty prevalence alergie na latex [1, 2, 4].

Lidstvo je pod tlakem stále většího množství chemikálií, které se aplikují do celého životního i pracovního prostředí. Původní obranné mechanismy lidský organismus poškozují. Přibývá populace, která již nevykazuje hypersenzitivu na jednu látku, ale objevuje se tato reakce pak v docela vzdálených souvislostech. V současné době je to problém tzv. „latex-fruit syndrome“. Uvádí se, že 30–50 % jedinců s alergií na přírodní latex vykazuje tento typ alergie [17].

Možná všechny tyto varovné skutečnosti přiměly odborníky z celého světa k zásadní strategii přípravy ISO norem pro výrobu lékařských rukavic [18].

Do redakce došlo dne 15. 8. 2013.

Do tisku přijato dne 4. 9. 2013.

Adresa pro korespondenci:

MUDr. Eva Sedlatá Jurásková

Klinika zubního lékařství, ortodontické oddělení, LF Univerzity Palackého v Olomouci

Palackého 12

770 00  Olomouc

e-mail: EJuraskova@seznam.cz


Zdroje

1. Katelaris, C., H., Widmer, R., P., Lazarus, R., M., Baldos, B. Screening for latex allergy with a questionnaire: Comparison with latex skin testing in a group of dental professionals. Aust. Dent. J., 47, 2002, 2, s. 152–155.

2. Taylor, J., Erkek, E. Latex allergy: diagnosis and management. Dermatol. Ther., 17, 2004, s. 289–301.

3. Metodický návod “Hygiena rukou při poskytování zdravotní péče”. Věstník MZ ČR 2012, částka 5, s. 15–21.

4. Leggat, P. A., Smith, D. R. Prevalence of hand dermatoses realted to latex exposure amongst dentists in Queensland, Australia. Int. Dent. J., 56, 2006, 3, s. 154–158.

5. Crippa, M. Latex exposure and gloves use in health settings: old and new issues. Med. La., 99, 2008, 2, s. 75–79.

6. Kean, T., McNally, M. Latex hypersenzitivity: a closer look at considerations for dentistry. J. Can. Dent. Assoc., 75, 2009, 4, s. 279–282.

7. Bhabha, F., Palmer, A., Nixon, R. Are reusable rubber gloves associated with latex allergy? Contact Dermatitis, 67, 2012, s. 381–382.

8. Tůmová, L. Alergeny přírodního původu – rostliny čeledi Euphorbiaceae. Praktické lékařství, 4, 2008, 5, s. 215–218.

9. Taylor, J. Latex allergy. Review of 44 cases including outcome and frequent association with allergic hand eczema. Arch. Dermatol., 132, 1996, s. 265–271.

10. Nutter, A. F. Contact urticaria to rubber. Br. J. Dermatol., 101, 1979, s. 597–598.

11. Ownby, D. R. A history of latex allergy. J. Allergy Clin. Immunol., 110, 2002, 2 Suppl., S27–32.

12. Crippa, M., Balbiani, L., Baruffini, A., Belleri, L. et al. Consensus Document. Update on latex exposure and use of gloves in Italian health care settings. Med. Lav., 99, 2008, 5, s. 387–99.

13. Hamann, C. P., dePaola, L. G., Rodgers, P. A. Occupation--related allergies in dentistry. J. Am. Dent. Assoc., 136, 2005, 4, s. 500–510.

14. Novotná, B. Alergie na latex. http://www.alergieimunita.cz.

15. Guggenheimer, J., Barket, S., Oakley, M., Close, J. Self-report of latex allergy by patients visiting a dental clinic. Compend. Contin. Educ. Dent., 33, 2012, 10, s. E150-6.

16. de Groot, H., Patiwael, J., A., de Jong, N., Burdorf, A., van Wijk, R., G. Research into senzitization and allergies to altex: results after 10 years of the use of powder-free latex gloves. Ned. Tijdschr. Geneeskd., 157, 2013, 10, A5835.

17. Ricci, G., Piccino, V., Calamelli, E., Giannetti, A., Pession, A. Latex-fruit syndrome in Italian children and adolescents with natural rubber latex allergy. Int. J. Immunopathol. Pharmacol., 26, 2013, 1, s. 263–268.

18. Wrangsjö, K., Boman, A., Lidén, C., Meding, B. Primary prevention of latex allergy in healthcare – spectrum of strategies including the European glove standardization. Contact. Dermatitis, 66, 2012, s. 165–171.

Štítky
Hygiena a epidemiologie Hyperbarická medicína Pracovní lékařství

Článek vyšel v časopise

Pracovní lékařství

Číslo 3-4

2013 Číslo 3-4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Antiseptika a prevence ve stomatologii
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Diagnostika a léčba deprese pro ambulantní praxi
Autoři: MUDr. Jan Hubeňák, Ph.D

Význam nemocničního alert systému v době SARS-CoV-2
Autoři: doc. MUDr. Helena Lahoda Brodská, Ph.D., prim. MUDr. Václava Adámková

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se