Poznámky k posuzování zdravotní způsobilosti řidičů motorových vozidel


Autoři: E. Benešová
Působiště autorů: Klinika pracovního lékařství LF MU a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně přednosta Prof. MUDr. P. Brhel, CSc.
Vyšlo v časopise: Pracov. Lék., 60, 2008, No. 2, s. 84-88.
Kategorie: Zprávy

V naší každodenní ambulantní praxi lékaře závodní preventivní péče se běžně setkáváme s posuzováním zdravotní způsobilosti k práci řidiče. V posledních letech došlo k řadě legislativních změn, proto pro snazší orientaci v  této problematice shrnuji přehled platných předpisů.

V roce 2000 vyšel zákon o silničním provozu, tj. zákon č. 361/2000 Sb., který definuje, kdo provádí posouzení zdravotní způsobilosti řidičů, respektive žadatelů o řidičské oprávnění.

§ 85 zákona č. 361/2000 Sb.

 1. Posouzení zdravotní způsobilosti provádí posuzující lékař na žádost žadatele o řidičské oprávnění nebo držitele řidičského oprávnění.
 2. Po provedení lékařské prohlídky, popř. odborného vyšetření, vydá posuzující lékař žadateli posudek o zdravotní způsobilosti.
 3. Posudek o zdravotní způsobilosti musí mít písemnou formu.
 4. Posuzující lékař v posudku o zdravotní způsobilosti uvede zjištěný zdravotní stav z hlediska zdravotní způsobilosti žadatele o řidičské oprávnění nebo držitele řidičského oprávnění a hodnocení jeho zdravotní způsobilosti.
 5. Žadatel o řidičské oprávnění nebo držitel řidičského oprávnění je:a) zdravotně způsobilý k řízení motorových vozidel,b) zdravotně způsobilý k řízení motorových vozidel s podmínkou,c) zdravotně nezpůsobilý k řízení motorových vozidel.
 6. V hodnocení zdravotní způsobilosti podle odst. 5 písm. b) se uvede důvod a podmínka zdravotní způsobilosti, podle odst. 5 písm. c) se uvede důvod zdravotní nezpůsobilosti.

§ 87 zákona č. 361/2000 Sb. v odst. 1 upřesňuje, kdo je povinen se pravidelným lékařským prohlídkám podrobovat:

 • a) Řidič vozidla, který při plnění úkolů souvisejících s výkonem zvláštních povinností užívá zvláštního výstražného světla modré barvy, případně doplněné o zvláštní zvukové výstražné znamení.
 • b) Řidič, který řídí vozidlo v pracovněprávním vztahu a u něhož je řízení motorového vozidla druhem práce sjednaným v pracovní smlouvě.
 • c) Řidič, u kterého je řízení motorového vozidla předmětem samostatné výdělečné činnosti.
 • d) Držitel řidičského oprávnění skupin C, C+E, D, D+E, podskupin C1, C1+E, D1 a D1+E, který řídí motorové vozidlo zařazené do příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění.

Dále jsou podle odst. 2 § 87 zákona č. 361/2000 Sb. určeny lhůty prohlídek. U řidičů, respektive držitelů řidičského oprávnění, kteří jsou uvedeni v odst. 1 § 87 zákona, se provádí vstupní lékařská prohlídka před zahájením výkonu činnosti. Další pravidelné prohlídky následují každé dva roky do dovršení 50 let věku, po dovršení 50 let věku se prohlídka provádí každý rok.

Vzhledem k narůstající nehodovosti od 1. 7. 2006 vstoupil v účinnost zákon č. 411/2005 Sb., kterým se mění zákon o provozu na pozemních komunikacích. Zněním § 87 písm. a) zákona č. 361/2000 Sb. jsou nově upraveny požadavky na dopravně psychologické a neurologické vyšetření včetně EEG. Tato vyšetření musí absolvovat řidiči skupin C, C+E, C1+E, kteří řídí nákladní automobil o největší povolené hmotnosti převyšující 7 500 kg, nebo speciální automobil o největší povolené hmotnosti převyšující 7 500 kg, nebo jízdní soupravu, která je složena z nákladního automobilu a přípojného vozidla nebo speciálního automobilu a přípojného vozidla a jejíž největší povolená hmotnost převyšuje 7 500 kg. Dále držitelé řidičského oprávnění skupin D a D+E a podskupin D1a D1+E, kteří řídí motorové vozidlo zařazené do příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění.

Těmto vyšetřením jsou povinni se podrobit všichni držitelé výše uvedených skupin či podskupin, dále nejdříve 6 měsíců před dovršením 50 let a nejpozději v den dovršení 50 let a dále pak každých pět let.

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel je s účinností od 1. 6. 2004 upraveno vyhláškou č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy ne-lze na sedadle připoutat bezpečnostním pásem. Uvedená vyhláška byla vydána v souladu se Směrnicí Rady Evropských společenství, ze dne 29. července 1991, o řidičských průkazech.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 277/2004 Sb. definuje nemoci, vady, nebo stavy, které vylučují nebo podmiňují zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel. Z odborného lékařského hlediska je tato příloha přínosem i rádcem.

Příloha č. 2 vyhlášky č. 277/2004 Sb. obsahuje vzor lékařského posudku, který ale neodpovídá současné legislativě.

Od 1. 4. 2007 je platná vyhláška č. 385/2006 Sb., o zdravotnické dokumentaci, tato vyhláška stanoví obsah posudku, a to včetně posudku vydávaného pro potřeby zaměstnavatele podle zákoníku práce.

Dne 1. 12. 2007 nabývá účinnost nová vyhláška č. 253/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 277/2004 Sb. o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel.

Vyhláška č. 253/2007 Sb. odpovídá současné legislativě a vychází i z vyhlášky o zdravotnické dokumentaci.

Nová vyhláška ve smyslu § 4 odst. 1 stanoví:

 • Posudek musí být jednoznačný a nesmí obsahovat diagnózu nemoci, vady, náležitosti uvedené ve vzorech posudku uvedených v příloze č. 2 k této vyhlášce.
 • Posudek lze vydat i v jiném formátu a uspořádání, než je uvedeno v jeho vzoru.

Nová vyhláška obsahuje 2 vzory posudku část I a část II (viz Příloha). Z úpravy § 4 citované vyhlášky by mělo být zřejmé, že podle části II se vydává posudek vždy, pokud řízení motorového vozidla je druhem práce vykonávané v pracovněprávním vztahu, nebo je předmětem výdělečné činnosti, tedy vždy u řidičů, kteří splňují podmínky § 87 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb.

Posudek je vydáván při lékařské prohlídce vstupní, pravidelné, pravidelné ve zkráceném termínu, případně v rámci závodní preventivní péče – u řidičů pracujících v režimu zákoníku práce.

Obsah posudku části II odpovídá požadavkům vyhlášky č. 385/2006 Sb., o zdravotnické dokumentaci. Obsah posudku požaduje uvedení skupiny, popř. podskupiny řidičského oprávnění, která souvisí s výkonem práce, v případě skupiny nebo podskupiny C, zda se jedná o režim § 87a zákona (řidiči vozidla nad 7,5 t), charakter pracovních podmínek, obsahujících výčet jednotlivých faktorů pracovních podmínek s uvedením jejich míry, stanovený režim práce s důrazem na práci v noci a výčet dalších rizik včetně bezpečnostních.

Druh lékařské prohlídky: Uvede se, které lékařské prohlídce se posuzovaná osoba podrobila, popř. zda absolvovala povinná doplňující vyšetření, tzn. psychologické a neurologické vyšetření včetně EEG ve smyslu zákona č. 411/2005 Sb.

Podle části I se vydává posudek u držitelů řidičského oprávnění řídících motorové vozidlo pro soukromé účely, u žadatelů o řidičské oprávnění. Dále lze vydat lékařský posudek podle části I v případě, kdy není řízení motorového vozidla druhem práce sjednaným v pracovní smlouvě, ale je činností, která je součástí výkonu práce, a to buď podle popisu práce, nebo na základě pověření nebo souhlasu zaměstnavatele – řidič-referent. V tomto případě je nutné doplnit posudek o údaje předepsané vyhláškou o zdravotnické dokumentaci. V praxi je jednodušší zvolit posudek podle části II a přiměřeně jej upravit.

Dále se podle části I také vydává posudek ke splnění oznamovací povinnosti podle § 88 odst. 4 zákona, která vzniká vždy, pokud je držitel podle výsledku zdravotní prohlídky zdravotně „způsobilý s podmínkou“, nebo „zdravotně nezpůsobilý“. Posuzující lékař oznámí tuto skutečnost místně příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu povinné osoby a u osob podle § 87 odst. 1, které jsou v pracovněprávním vztahu, též zaměstnavateli. Nová vyhláška upravuje postup plnění oznamovací povinnosti tak, aby byla chráněna data o třetí osobě – zaměstnavatel. Pro oznámení se vydává posudek podle části I, pro potřeby zaměstnavatele se vydává i posudek podle části II.

Závěrem lze shrnout, že se z odborného hlediska řídíme při posuzování zdravotní způsobilosti vyhláškou č. 277/2004 Sb., pokud se jedná o řidiče nákladních vozidel podle § 87 písm. a), požadujeme stanovená doplňující vyšetření. Výsledkem vyšetření je potom lékařský posudek podle vyhlášky č. 253/2007 Sb.

Příloha: Vzory posudků I a II - jsou uvedeny na s. 86–88, viz formát pdf.


Štítky
Hygiena a epidemiologie Hyperbarická medicína Pracovní lékařství

Článek vyšel v časopise

Pracovní lékařství

Číslo 2

2008 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Nová éra v léčbě migrény
nový kurz
Autoři: MUDr. Eva Medová, MUDr. Tomáš Nežádal, Ph.D.

Imunitní trombocytopenie (ITP) u dospělých pacientů
Autoři: prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA

Pěnová skleroterapie
Autoři: MUDr. Marek Šlais

White paper - jak vidíme optimální péči o zubní náhrady
Autoři: MUDr. Jindřich Charvát, CSc.

Hemofilie - série kurzů

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×