Návrh diagnostického algoritmupři podezření na nádorVIII. hlavového nervu


Recommendation of a Diagnostic Algorithm in Suspected Tumoursof the VIIIth Cranial Nerve

The authors try to find an optimal diagnostic algorithm in suspected tumours of theVIIIth cranial nerve. Incorrect or late diagnosis can cause not only severe damage to health or evendeath but may have also unpleasant forensic consequences for the attending physician.The authors prefer a quick, direct and if possible economical diagnostic procedure. Subjectivesuprathreshold audiometric tests are of limited diagnostic value. Objective audiometric tests. inparticular BERA and examination of stapedial reflex are more significant for the diagnosis ofa retrocochlear lesion. In case of sustantiated suspicion of a tumour of the VIIIth nerve or a tumourin the area of the pontocerebellar angle examination by magnetic resonance (MRI) is indicated.The authors recommend the following diagnostic algorithm:1. ORL examination incl. otomicroscopy2. Pure tone audiogram and in case of symmetrical hearing or a very small interaural differencea verbal audiogram into earphones separately for each ear.3. Tympanometry with examination of stapedial reflexes (ipsi and contra) incl. the reflex decay test.4. Examination of acustically evoked potentials of the brain stem (BERA).5. Vestibular examination (always in case of impaired equilibrium).6. MRI if according to results of BERA or vestibular examination a retrocochlear lesion is suspected.The authors assume that it be useful to define an uneqivocal and mandatory diagnostic procedurein suspected tumours of the VIIIth cranial nerve. This woud help to prevent late diagnosis andpossible unpleasant forensic sequelae.

Key words:
neurinoma of the acustic nerve, tumour of the VIIIth cranial nerve, diagnosticalgorithm.


Autoři: R. Havlík;  A. Kollár;  M. Lejska
Působiště autorů: AUDIO-Fon centr Brno, přednosta prim. MUDr. M. Lejska, CSc. ORL klinika FN u sv. Anny, Brno, přednosta prof. MUDr. R. Kostřica, CSc.
Vyšlo v časopise: Otorinolaryng. a Foniat. /Prague/, , 2000, No. 2, pp. 101-104.
Kategorie: Články

Souhrn

Autoři se snaží najít optimální diagnostický algoritmus při podezření na nádor VIII.hlavového nervu. Nesprávná či pozdní diagnóza může zapříčinit nejen těžké poškození zdraví,případně i smrt pacienta, ale může mít i nepříjemné forenzní důsledky pro ošetřujícího lékaře.Autoři preferují co nejrychlejší, přímočarý a pokud možno co nejekonomičtější diagnostický postup. Subjektivní nadprahové audiometrické testy mají omezenou diagnostickou hodnotu. Objektivní audiometrické testy, zejména BERA a měření stapediálních reflexů, jsou pro diagnózuretrokochleární léze podstatně významnější. Při důvodném podezření na nádor VIII. hlavovéhonervu, či obecně na nádor v oblasti mostomozečkového úhlu, je indikováno vyšetření nukleárnímagnetickou rezonancí (MRI).Autoři navrhují následující diagnostický algoritmus:1. ORL vyšetření, včetně otomikroskopie.2. Prahový tonový audiogram a při symetrickém sluchu či velmi malém interaurálním rozdíluslovní audiogram do sluchátek pro každé ucho zvlášť.3. Tympanometrii s vyšetřením stapediálních reflexů (ipsi i kontra), včetně reflex decay testu.4. Vyšetření akusticky evokovaných potenciálů mozkového kmene (BERA).5. Vestibulární vyšetření (vždy při projevech narušené rovnováhy).6. MRI, je-li podle výsledků BERA nebo vyšetření vestibulárního podezření na retrokochleární lézi.Autoři se domnívají, že by bylo přínosné stanovit jednoznačný a závazný diagnostický postup připodezření na nádor VIII. hlavového nervu. Při jeho dodržení by bylo možné zabránit pozdnídiagnóze i eventuálním nepříjemným forenzním následkům.

Klíčová slova:
neurinom akustiku, nádor VIII. hlavového nervu, diagnostický algoritmus.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Audiologie a foniatrie Dětská otorinolaryngologie Otorinolaryngologie

Článek vyšel v časopise

Otorinolaryngologie a foniatrie


2000 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se