Zprávy


Vyšlo v časopise: Listy rev. Lék., 13, 2009, č. 2, s. 39-40

Co nového ve Věstníku MZ ČR

V tomto čísle časopisu obnovujeme přerušené publikování obsahů Věstníků MZ ČR.

Otiskujeme obsahy od ledna do prosince 2008.

Částka 1 – vydáno: leden 2008

Cenová rozhodnutí MZ ČR ze dne 20. prosince 2007, kterými se stanoví:

 1. podmínky cenové regulace léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, způsoby cenové regulace léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, podrobnosti k cenové regulaci léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely maximální cenou, pravidla pro cenové usměrnění léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, náležitosti návrhů na stanovení maximální ceny léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely její změny a zrušení a pravidla pro stanovení maximální ceny za výkony obchodu s léčivými přípravky a potravinami pro zvláštní lékařské účely;
 2. maximální ceny zdravotní péče zubních lékařů hrazené z veřejného zdravotního pojištění a stomatologických výrobků plně hrazených z veřejného zdravotního pojištění;
 3. podrobnosti o způsobu cenové regulace zdravotnických prostředků a výkonů optických, pravidla pro stanovení maximální ceny, její změny a zrušení, pravidla pro cenové usměrnění, náležitosti oznamování ceny a náležitosti návrhů na stanovení ceny, její změny a zrušení a pravidla pro stanovení maximální ceny za výkony obchodu;
 4. maximální ceny, věcně usměrňované ceny a určené podmínky pro zdravotní péči a specifické zdravotní výkony.

Částka 2 – vydáno: březen 2008

Zprávy a sdělení

 1. Specifické léčebné programy odsouhlasené MZČR v období říjen–prosinec 2007
 2. Metodický pokyn – Prevence virového zánětu jater
 3. Metodika a zásady využívání klasifikačního systému IR DRG pro vykazování akutní lůžkové zdravotní péče
 4. Změna vedení Národní referenční laboratoře pro AIDS
 5. Metodický návod pro sledování délky objednacích dob pacientů na zdravotní výkony a pro sledování délky čekání na přeložení či propuštění pacienta na lůžku
 6. Metodický návod – Systém epidemiologické bdělosti invazivních pneumokokových onemocnění
 7. Přehled akreditovaných zdravotnických magisterských a bakalářských studijních oborů, jejichž absolvováním se získává způsobilost k výkonu zdravotnického povolání na základě souhlasného stanoviska Ministerstva zdravotnictví ČR
 8. Cenové rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR

Částka 3 – vydáno: 30. května 2008

Zprávy a sdělení

 1. Specifické zdravotní výkony – oprava cenového rozhodnutí MZ částka 1/2008
 2. Seznam registrovaných látek podle zákona č. 256/2003 Sb. v období do 31. 12. 2007
 3. Specifické léčebné programy v období leden–březen 2008
 4. Český lékopis 2005–2008
 5. Standard substituční léčby
 6. Cenové rozhodnutí MZ
 7. Metodika zajištění odběru a distribuce transfuzních přípravků a krevních derivátů
 8. Metodické opatření k postupu lékařů primární péče při podezření ze syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte
 9. Oznámení o konání zkoušky balneotechniků v r. 2008
 10. Cenový předpis MZ 1/2008/FAR ze dne 12. května 2008, o regulaci cen léčivých přípravků
 11. Cenové rozhodnutí MZ 1/08-FAR ze dne 12. května 2008, kterým se stanoví seznam ATC skupin léčivých přípravků nepodléhajících cenové regulaci
 12. Cenový předpis MZ 2/2008/FAR ze dne 12. května 2008, o regulaci cen zdravotnických prostředků
 13. Cenové rozhodnutí MZ 2/08-FAR ze dne 12. května 2008, kterým se stanoví seznam zdravotnických prostředků s regulovanými cenami
 14. Metodický návod pro distribuci a sběr dotazníků pro měření kvality zdravotních služeb

Částka 4 – vydáno: 1. července 2008

Zprávy a sdělení

 1. Statut a jednací řád Odborného fóra pro tvorbu standardů péče a koncentraci vybrané vysoce specializované péče

Částka 5 – vydáno: 16. září 2008

Zprávy a sdělení

1. Vzdělávací program v oboru Všeobecné praktické lékařství

2. Metodický návod k zajištění jednotného postupu při ověřování podmínek vzniku onemocnění pro účely posuzování nemocí z povolání a ohrožení nemocí z povolání

3. Specifické léčebné programy v období duben až červen 2008

4. Diagnostika a léčba akutního peripartálního život ohrožujícího krvácení – doporučený postup

5. Charakteristika stanovených přírodních léčivých zdrojů, včetně místa výskytu

6. Rámcové vzdělávací programy pro získání specializované způsobilosti v oborech:

 • příprava radiofarmak,
 • léčivé rostliny,
 • farmaceutická kontrola,
 • příprava náročných lékových forem,
 • zdravotnické prostředky,
 • hematologie a transfuzní služba pro odborné pracovníky v laboratorních metodách,
 • klinická biochemie pro odborné pracovníky v laboratorních metodách,
 • klinická antropologie pro odborné pracovníky v laboratorních metodách,
 • klinická genetika pro odborné pracovníky v laboratorních metodách,
 • klinický inženýr pro terapeutické zdravotnické přístroje,
 • komunitní péče v porodní asistenci,
 • lékařská imunologie pro odborné pracovníky laboratorních metodách,
 • lékařská mikrobiologie pro odborné pracovníky v laboratorních metodách,
 • nukleární medicína pro odborné pracovníky v laboratorních metodách,
 • komunitní nutriční péče,
 • výživa dětí,
 • výživa v těžkých stavech,
 • odborný pracovník v laboratorních metodách pro ochranu veřejného zdraví,
 • organizace a řízení zdravotnictví,
 • klinická technika se zaměřením na perfuziologii pro biomedicíncké techniky,
 • perfuziologie pro všeobecné sestry,
 • příprava radiofarmak pro odborné pracovníky v laboratorních metodách,
 • radiologická fyzika v nukleární medicíně,
 • radiologická fyzika v radioterapii,
 • radiologická fyzika v radiodiagnostice,
 • klinická soudní toxikologie pro odborné pracovníky v laboratorních metodách,
 • fixní a snímatelné náhrady,
 • ortodoncie.

7. Rámcové vzdělávací programy – oprava tiskové chyby

8. Smlouva o pověření organizace referenční činností

9. Metodický návod pro sledování nežádoucích událostí v následné péči

Částka 6 – vydáno: 28. listopadu 2008

Zprávy a sdělení

 1. Metodický pokyn pro postup lékařů při poskytování zdravotní péče osobám ohroženým domácím násilím
 2. Doplnění a změna metodického opatření č. 6/2003 Ministerstva zdravotnictví „Standard značení transfuzních přípravků“
 3. Kritéria pro laboratoře stanovující koncentraci alkoholu v krvi
 4. Specifické léčebné programy červenec–září 2008
 5. Metodický pokyn k vyhlášce č. 39/2005 Sb. pro studijní obor všeobecná sestra
 6. Uveřejňování výběrových řízení na vedoucí pracovní místa na úřední desce
 7. Statut a jednací řád Akreditační komise Ministerstva zdravotnictví ČR
 8. Rámcový vzdělávací program pro získání specializované způsobilosti v oboru urgentní medicína pro zdravotnické záchranáře
 9. Metodický pokyn k přípravě a realizaci vzdělávacího programu akreditovaného kvalifikačního kurzu (zpracování žádosti, průběh, realizace, započítávání a ukončení AKK)
 10. Traumatologická péče v České republice

Částka 7 – vydáno: 28. prosince 2008

Zprávy a sdělení

 1. Metodický pokyn k přípravě a realizaci vzdělávacího programu certifikovaného kurzu
 2. Standard pro léčbu virových hepatitid u uživatelů drog
 3. Cenový předpis o regulaci cen zdravotní péče a specifických zdravotních výkonů
 4. Cenové rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví 1/09-FAR
 5. Surveillance klíšťové encefalitidy
 6. Onkologická péče v České republice
 7. Rezidenční místa – stabilizační dohody pro lékařské a nelékařské zdravotnické pracovníky

Jana Křížová

Subkatedra revizního lékařství IPVZ Praha


Štítky
Posudkové lékařství Pracovní lékařství
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se