ÚRAD PRE DOHĽAD NAD ZDRAVOTNOU POISŤOVŇOU A STYČNÉ PLOCHY S REVÍZNYM LEKÁRSTVOM


Office for inspection over the health insurance company and common issues with revision medicine

The paper informs about an organizational structure of the Office for inspection over health care, its roles and common roles of the office and health insurance companies.

Key words:
law No. 581/2004 – activities of the office – inspection of the office – methodological guidance – allocation of numeric codes – code of a physician – selected worker in the health care system – code of a provider of health care – specialization – certificates – common roles of the office and health insurance companies – cooperation of the office and health insurance companies


Autoři: L. Černohorský
Působiště autorů: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Bratislava
Vyšlo v časopise: Listy rev. Lék., 11, 2007, č. 2, s. 19-24

Souhrn

Pojednanie informuje o organizačnej štruktúre Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, o jeho úlohách a spoločných úlohách úradu a zdravotných poisťovní.

Kľúčové slová:
zákon č. 581/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov – pôsobnosť úradu – dohľad úradu – metodické usmernenie – prideľovanie číselných kódov – kód lekára – vybraný pracovník v zdravotníctve – kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti – pečiatka lekára – pečiatka vybraného pracovníka v zdravotníctve – špecializácie – certifikáty – spoločné úlohy úradu a zdravotných poisťovní – spolupráca úradu a zdravotných poisťovní

I. Úvod

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Bratislava (ďalej len Úrad) vznikol na základe § 17 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 581/2004 Z. z., o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon č. 581/2004) a bol mu zverený dohľad nad zdravotnými poisťovňami a verejným zdravotným poistením a dohľad nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

II. Organizačná štruktúra úradu a jeho úlohy

Z § 21

Orgány úradu:

 • a) predseda úradu,
 • b) správna rada,
 • c) dozorná rada.

Členenie úradu:

 • a) ústredie so sídlom Grösslingová 5,  812 62 Bratislava;
 • b) 8 pobočiek so sídlom Bratislava, Trnava, Trenčín, Martin, Banská Bystrica, Nové Zámky, Košice, Prešov;
 • c) pracoviská súdneho lekárstva a patologicko-anatomické pracoviská (13) sú súčasťou úradu od 1. 1. 2005, a to so sídlom Bratislava, Trnava, Trenčín, Nitra, Nové Zámky, Žilina, Martin, Prešov, Poprad, Banská Bystrica, Lučenec, Košice.

Členenie ústredia úradu:

 • a) kancelária predsedu,
 • b) sekcia dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti,
 • c) sekcia dohľadu nad zdravotným poistením,
 • d) sekcia dohľadu nad nákupom zdravotnej starostlivosti,
 • e) sekcia ekonomiky a všeobecnej správy,
 • f) právny odbor,
 • g) odbor vnútornej kontroly,
 • h) odbor komunikácie s verejnosťou,
 • i) odbor analýz a výskumu,
 • j) odbor dátových služieb a aplikačného programového vybavenia.

Z § 18

Pôsobnosť úradu

Úrad:

a) vykonáva dohľad nad verejným zdravotným poistením tým, že

 1. dohliada nad dodržiavaním ustanovení zákona;
 2. vydáva povolenia a iné rozhodnutia a dohliada na plnenie ním vydaných rozhodnutí;
 3. vydáva rozhodnutia o pohľadávkach na poistnom uplatnených zdravotnou poisťovňou, poistencom alebo platiteľom poistného platobným výmerom;
 4. vydáva rozhodnutia o pohľadávkach za úhradu za zdravotnú starostlivosť uplatnených zdravotnou poisťovňou;
 5. vydáva rozhodnutia o pokutách za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom a osobitným predpisom (zákon č. 530/2003, o obchodnom registri...);

b) vykonáva dohľad nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti tým, že dohliada na správne poskytnutie zdravotnej starostlivosti;

c) zúčastňuje sa na prerozdeľovaní poistného;

d) spolupracuje s ministerstvom zdravotníctva a ministerstvom financií na príprave všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa verejného zdravotného poistenia;

e) plní záväzky štátu v oblasti zdravotníctva vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv;

f) je styčným orgánom pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia vo vzťahu k styčným orgánom členských štátov Európskej únie, Nórska, Lichtenštajnska, Islandu a Švajčiarska na komunikáciu medzi príslušnými zdravotnými poisťovňami;

g) uhrádza náklady za zdravotnú starostlivosť poskytnutú poistencovi členského štátu Európskej únie, Nórska, Lichtenštajnska, Islandu a Švajčiarska v Slovenskej republike na základe dohody o sociálnom zabezpečení alebo na základe dohody s týmito štátmi;

h) plní ďalšie úlohy ustanovené týmto zákonom.

Z § 20

Ďalšia činnosť úradu

Úrad:

 • a) určuje spôsob vykazovania poistného,
 • b) určuje formu a náležitosti preukazu poistenca,
 • c) prideľuje číselné kódy zdravotným poisťovniam,
 • d) prideľuje číselné kódy lekárom a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti (a na základe rozhodnutia ministerstva zdravotníctva aj vybraným pracovníkom v zdravotníctve),
 • e) vedie:
 • centrálny register poistencov;
 • zoznam zdravotných poisťovní, ktoré vykonávajú verejné zdravotné poistenie;
 • zoznam platiteľov poistného;
 • zoznam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti;
 • zoznam kódov lekárov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti;
 • zoznam osôb oprávnených na výkon dohľadu;
 • register podaných prihlášok na verejné zdravotné poistenie;
 • zoznam osôb, ktoré počas života odmietli pitvu;
 • f) vydáva Vestník úradu;
 • g) prevádzkuje informačný systém;
 • h) poskytuje zdravotnej poisťovni do 14 dní od požiadania informáciu o podaní prihlášky na verejné zdravotné poistenie poistencom v inej zdravotnej poisťovni.

Hospodárenie úradu

Úrad hospodári z povinných príspevkov zdravotných poisťovní vo výške 0,5 % zo sumy poistného po prerozdelení poistného. Hospodárenie a činnosť úradu kontroluje dozorná rada.

Sankcie

Úlohou úradu je dohliadať na riadny výkon verejného zdravotného poistenia a správne poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

Pri zistení nedostatkov použije úrad podľa ich závažnosti sankčné opatrenia (od uloženia povinnosti odstrániť zistené nedostatky, cez dočasné zastavenie činnosti až po odňatie povolenia/licencie) alebo pokutu.

Vo Vestníku úradu sú uverejňované aj vybrané metodické usmernenia, napríklad:

 • Usmernenie úradu o forme a náležitostiach preukazu poistenca na verejné zdravotné poistenie.
 • Metodické usmernenie č. 8/1/2005 pre zaraďovanie poistencov do dispenzárnej starostlivosti.
 • Metodické usmernenie č. 9/3/2005 k vykonávaniu prehliadky mŕtveho tela a vykonávaniu pitvy.
 • Pracovný postup č. 9/2005 pri prideľovaní identifikačných čísiel cudzím štátnym príslušníkom pre potreby verejného zdravotného poistenia.
 • Metodické usmernenie č. 16/1/2005 o spôsobe oznamovania nesplnenia povinností poistencami a platiteľmi poistného.
 • Metodické usmernenie č. 24/2005 k dátovým rozhraniam vybraných oznamovacích povinností zdravotných poisťovní voči úradu.
 • Metodické usmernenie č. 3/2006 k sporom o ročnom zúčtovaní poistného za rok 2005.
 • Pracovný postup č. 3/2/2005 Prideľovanie kódov lekárom, vybraným pracovníkom v zdravotníctve a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti (= starý systém kódov).
 • Metodické usmernenie č. 18/3/2005 k tvorbe a prideľovaniu kódov lekárom, vybraným pracovníkom v zdravotníctve a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti (= nový systém kódov), [poznámka autora: t. č. Metodické usmernenie č. 1/2007].
 • Metodické usmernenie č. 1/2006 o pečiatkach lekárov, vybraných pracovníkov v zdravotníctve a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.
 • Metodické usmernenie č. 4/2006 o poskytovaní údajov zo sociálnej poisťovne (= zdravotným poisťovniam) [poznámka autora: t. č. Metodické usmernenie č. 1/2/2006].

Z Pracovného postupu č. 3/2/2005 Prideľovanie kódov lekárom, vybraným pracovníkom v zdravotníctve a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti (= starý systém kódov):

 • Starý (pôvodný) kód lekára má tvar PP RR XXXX SL ZZZ
 • Starý (pôvodný) kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti má tvar RR XXXX W YY SP

Obsah starých kódov je dostatočne známy, nie je potrebné sa ním zaoberať.

Z Metodického usmernenia č. 18/3/2005 k tvorbe a prideľovaniu kódov lekárom, vybraným pracovníkom v zdravotníctve a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti (= nový systém kódov):

 • Od 1. 12. 2005 príslušní zamestnanci pobočky úradu priebežne prideľujú starý kód lekára a súčasne po predložení žiadosti a platných dokladov aj nový kód lekára, ktorý platí od 1. 1. 2007. Nový kód lekára má tvar l99999sll:
 1. Časť kódu v tvare l99999 je osobný identifikátor lekára a vybraného pracovníka v zdravotníctve. Skladá sa z návestia l – znaku podľa číselníka kategórií pracovníkov v zdravotníctve a päťmiestneho čísla, ktoré je vytvorené generovaním náhodných čísiel.
 2. Časť kódu v tvare sll je trojmiestny číselník označujúci špecializáciu lekára a vybraného pracovníka v zdravotníctve, podľa číselníka odbornej špecializácie lekárov a vybraných pracovníkov v zdravotníctve.

Pod kódom lekára sa pre účely tohto metodického usmernenia rozumie:

 1. kód lekára,
 2. kód vybraného pracovníka v zdravotníctve.

Pod vybraným pracovníkom v zdravotníctve sa rozumie:

 • a) vybraný zdravotnícky pracovník v samostatnej zdravotníckej praxi v kategórii D – sestra, E – pôrodná asistentka, I – iný zdravotnícky pracovník, ktorý samostatne vykazuje výkony zdravotnej starostlivosti zdravotným poisťovniam a ktorý nie je zamestnaný u iného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti;
 • b) vybraný zdravotnícky pracovník v kategórii F – laborant, G – asistent, I – iný zdravotnícky pracovník, ktorý samostatne pracuje v zdravotníckom pracovisku a ktorého výkony zdravotnej starostlivosti vykazuje zdravotnícke zariadenie zdravotným poisťovniam;
 • c) vybraný zdravotnícky pracovník, ktorý je v zamestnaneckom pomere v Agentúre domácej ošetrovateľskej starostlivosti, v kategórii D – sestra, v kategórii E – pôrodná asistentka, v kategórii G – asistent, v kategórii I – iný zdravotnícky pracovník;
 • d) vybraný nezdravotnícky pracovník, zamestnanec zdravotníckeho zariadenia, v kategórii N – bez kategórie, ktorý riadi pracovisko v zdravotníckom zariadení a ktorého výkony zdravotnej starostlivosti sa vykazujú zdravotným poisťovniam.

Za vybraného pracovníka v zdravotníctve sa pre účely prideľovania kódu lekára nepovažuje v kategórii C – farmaceut (okrem revízneho farmaceuta) a v kategórii H – očný optik, zubný technik, ortopedický technik, audio-technik a dopravca poistencov.

O pridelenie kódu lekára môže požiadať:

 • a) lekár po promócii,
 • b) vybraný pracovník v zdravotníctve po vydaní licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe,
 • c) riaditeľ zdravotníckeho zariadenia pre vybraného nezdravotníckeho pracovníka – vedúceho vybraného pracoviska v rámci zdravotníckeho zariadenia.

Kódy lekárom a vybraným pracovníkom v zdravotníctve, ktorí sú súčasne aj poskytovateľmi, sú distribuované nasledovným spôsobom: Riaditeľ pobočky Úradu podľa vopred stanoveného harmonogramu pozval lekárov, ktorí sú súčasne aj poskytovateľmi, na určené miesto v rámci daného regiónu. Vybraní pracovníci v zdravotníctve požiadali pobočku Úradu o vydanie kódu lekára. Príslušní zamestnanci pobočky na základe úradne overených dokladov o príslušnom vzdelaní (t. j. diplomu a dokladov o dosiahnutých špecializáciách) alebo dokladov overených zamestnancom pobočky podľa predložených originálov, vydali lekárom a vybraným pracovníkom v zdravotníctve-poskytovateľom doklady s pridelenými kódmi lekárov.

Kódy lekárom, ktorí sú zamestnancami vybraných poskytovateľov, sú distribuované nasledovným spôsobom: Riaditeľ pobočky Úradu podľa vopred stanoveného harmonogramu dohodol s vybranými poskytovateľmi (NsP, nemocnice, polikliniky, fakultné nemocnice apod.) v danom regióne predloženie dokladov o príslušnom vzdelaní, potvrdených zamestnávateľom, potrebných na pridelenie kódov všetkým lekárom a vybraným pracovníkom v zdravotníctve daného poskytovateľa.

Kód poskytovateľa má tvar p99999sppyzz.

 • (1) Časť kódu v tvare p99999 je identifikátor poskytovateľa. Skladá sa z návestia p označujúceho kategóriu poskytovateľa a päťmiestneho čísla, ktoré je vytvorené softwérom na generovanie náhodných čísiel.
 • (2) Časť kódu v tvare spp je trojmiestne číslo označujúce odbornú špecializáciu útvarov.
 • (3) Časť kódu y je číslo označujúce druh špecializovaného útvaru (oddelenie, ambulancia, neambulujúci lekár a pod.).
 • (4) Časť kódu zz označuje poradové číslo odborného útvaru.

Kódy poskytovateľov vybraným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti sú distribuované nasledovným spôsobom:

Riaditeľ pobočky úradu podľa vopred stanoveného harmonogramu dohodol s vybranými poskytovateľmi v danom regióne:

 • a) ústavnej zdravotnej starostlivosti (nemocnice, liečebne, apod.), ambulantnej zdravotnej starostlivosti (samostatné polikliniky) predloženie dokladov potrebných na pridelenie kódov poskytovateľa pre všetky pracoviská daného poskytovateľa;
 • b) prevádzkovateľmi verejných lekární, samostatných výdajní zdravotníckych pomôcok (výdajne ortopedicko-protetických zdravotníckych pomôcok a vý-dajne audio-protetických zdravotníckych pomôcok), očných optík,  zubných techník, dopravcov poistencov a prepravcov biologického materiálu predloženie dokladov potrebných na pridelenie kódov poskytovateľa pre všetky pracoviská daného poskytovateľa.

Poskytovatelia predložili príslušné doklady: organizačnú štruktúru organizácie, rozhodnutia povoľovacieho orgánu (ministerstvo, samosprávny kraj, licencie z príslušnej komory, resp. živnostenské oprávnenie) a príslušní pracovníci pobočiek úradu im vydali číselný kód poskytovateľa.

Platnosť kódu lekára Úrad ukončuje:

 • a) na základe rozhodnutia súdu o zákaze výkonu povolania;
 • b) na podnet vydavateľa povolenia;
 • c) na podnet príslušnej komory, ktorá vydala licenciu;
 • d) na základe žiadosti poskytovateľa;
 • e) smrťou lekára alebo vybraného pracovníka v zdravotníctve.

Číselné kódy poskytovateľov sa prideľujú týmto zdravotníckym zariadeniam:

1. ústavnej zdravotnej starostlivosti:

a) nemocnica všeobecná, špecializovaná, fakultná:

 • vrátane polikliniky, ambulancií;
 • ÚPS a centrálneho príjmu;
 • bez polikliniky, bez ambulancií;

b) liečebňa, vrátane ambulancií;

c) hospic, vrátane ambulancií;

d) dom ošetrovateľskej starostlivosti, vrátane ambulancií;

e) prírodné liečebné kúpele:

 • podľa jednotlivých oddelení, ambulancií, pracovísk;

f) zariadenie biomedicínskeho výskumu, pokiaľ po-skytuje aj zdravotnú starostlivosť:

 • vrátane ambulancií;

2. samostatnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti:

a) ambulancia, vrátane poskytovania samostatnej zdravotníckej praxe;

b) zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti;

c) stacionár;

d) poliklinika;

e) agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti;

f) zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek;

g) mobilný hospic;

h) záchranná zdravotná služba:

 • ambulancia rýchlej lekárskej pomoci,
 • ambulancia rýchlej zdravotníckej pomoci,
 • ambulancia mobilnej intenzívnej jednotky,
 • ambulancia leteckej záchrannej zdravotnej služby,
 • ambulancia vodnej záchrannej zdravotnej služby;

i) laboratórna medicína;

j) lekárska služba prvej pomoci;

3. ostatným zdravotníckym zariadeniam:

a) verejná lekáreň:

 • s výdajňou zdravotníckych pomôcok,
 • bez výdajne zdravotníckych pomôcok;

b) samostatná výdajňa zdravotníckych pomôcok (výdajňa ortopedicko-protetických zdravotníckych pomôcok, výdajňa audio-protetických zdravotníckych pomôcok);

4. poskytovateľom služieb súvisiacich so zabezpečovaním starostlivosti o poistencov:

a) očná optika,

b) zubná technika,

c) dopravca poistencov,

d) prepravca biologického materiálu.

Prílohy:

 • 1. Číselník odborností lekárov a vybraných pracovníkov v zdravotníctve
 • 2. Žiadosť o pridelenie kódu lekára
 • 3. Kategórie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti
 • 4. Číselník odborných útvarov zdravotníckych zariadení
 • 5. Druh špecializovaného útvaru v tvare Y
 • 6. Žiadosť o pridelenie kódu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti
 • 6a. Žiadosť o pridelenie kódu poskytovateľa služieb súvisiacich so zabezpečovaním starostlivosti o poistencov
 • 7. Zoznam pobočiek Úradu
 • 8. Skratky v preskripčnom obmedzení a ich číselníky „sl“ a „sll“

Certifikované pracovné činnosti a kódy lekára

Na základe podnetu Úradu Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave podľa § 13 ods. 2 NV SR č. 322/2006 Z. z. posúdila rovnosť certifikátov vydaných podľa NV SR č. 157/2002 Z. z. a NV SR č. 213/2004 Z. z. so špecializáciami, resp. subšpecializáciami uvedenými v NV SR č. 322/2004 Z. z. V súlade s uvedeným rozhodnutím Slovenskej zdravotníckej univerzity úrad vydáva číselné kódy lekára aj na základe týchto certifikátov.

Certifikáty rovnocenné so špecializáciami sú uvedené na webovej stránke Úradu.

Úrad tiež vydáva číselné kódy lekára aj na základe certifikátov vydaných podľa NV SR č. 743/2004 Z. z, v znení neskorších predpisov, ktoré boli preklasifikované v NV SR č. 322/2006 Z. z. ako subšpecializácie.

Číselné kódy lekára sa nevydávajú na základe certifikátov uvedených v NV SR č. 322/2006 Z. z., ktoré i naďalej zostávajú certifikovanými pracovnými činnosťami.

Z Metodického usmernenia č. 1/2006 o pečiatkach lekárov, vybraných pracovníkov v zdravotníctve a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti:

Pečiatka lekára a vybraného pracovníka v zdravotníctve obsahuje:

 • a) názov a sídlo poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (ďalej len Poskytovateľ);
 • b) kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v Úradom určenom tvare p99999sppyzz;
 • c) titul, meno a priezvisko lekára alebo vybraného zdravotníckeho pracovníka;
 • d) odbornosť lekára uvedenú slovom. V prípade prednostu kliniky obsahuje text: „prednosta príslušnej kliniky“ a v prípade primára oddelenia obsahuje text „primár príslušného oddelenia“. U vybraného zdravotníckeho pracovníka obsahuje odbornosť alebo dosiahnuté vzdelanie uvedené slovom;
 • e) ak ide o lekára bez dosiahnutej špecializácie, vkladá sa názov sekundárny lekár;
 • f) číselný kód lekára alebo vybraného pracovníka v zdravotníctve v úradom určenom tvare l99999sll.

Pečiatka lekára, ktorý predpisuje lieky pre seba a blízke osoby obsahuje:

 • a) názov a sídlo zdravotnej poisťovne, s ktorou má lekár uzatvorenú dohodu na predpis liekov pre seba a blízke osoby;
 • b) kód zdravotnej poisťovne, s ktorou má lekár uzatvorenú dohodu na predpisovanie liekov pre seba a blízke osoby;
 • c) titul, meno a priezvisko lekára;
 • d) odbornosť lekára uvedenú slovom;
 • e) kód lekára so špecializáciou 099.

Pečiatka lekára a vybraného pracovníka v zdravotníctve je orámovaná v tvare obdĺžnika 21 x 56 mm (minimálne 18 x 46 mm).

Z hľadiska technickej realizácie je možné umiestniť všetky požadované údaje na jedinú pečiatku.

I. Vzor pečiatky kódu lekára a vybraného pracovníka v zdravotníctve:

 • a) samostatný kód lekára bez príslušnej špecializácie pre účely zdravotnej starostlivosti:

• l99999sll – sll je vždy 088,

 • b) samostatný kód lekára s príslušnou špecializáciou pre účely zdravotnej starostlivosti:

• l99999sll – sll je vždy kód príslušnej špecializácie,

 • c) samostatný kód lekára na predpisovanie liekov pre seba a blízke osoby na základe dohody so zdravotnou poisťovňou:

• l99999sll – sll je vždy 099.

Veľkosť kódu lekára a vybraného pracovníka v zdravotníctve:

 • výška maximálne 5 mm,
 • dĺžka maximálne 30 mm.

II. Vzor písma pečiatky lekára (ambulantného urológa) a obdobne aj vybraného pracovníka v zdravotníctve:

jp_1808_f_1
jp_1808_f_1

Veľkosť pečiatky:

 • výška 21 mm (minimálne 18 mm),
 • šírka 56 mm (minimálne 46 mm).

III. Úrad t. č. má návrhy, aby poskytovateľ, v ktorého zdravotnej starostlivosti sa strieda viac lekárov, napríklad v LSPP, centrálny príjem, resp. ústavná pohotovostná služba, mal zvlášť pečiatku poskytovateľa s kódom poskytovateľa a zvlášť menovku lekára s kódom lekára.

III. Spoločné úlohy úradu a zdravotných poisťovní

Spoločné úlohy úradu a zdravotných poisťovní vychádzajú zo spoločného zákona č. 581/2004 Z. z. V ňom sa navzájom spájajú a dopĺňajú úlohy úradu a zdravotných poisťovní.

Úlohy Úradu podľa:

 • § 17 ods. 1 písm. b): vykonáva dohľad nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti tým, že dohliada na správne poskytnutie zdravotnej starostlivosti (viď napríklad publikácia „Kazuistiky 2005“);
 • § 17 ods. 1 písm. c): zúčastňuje sa na prerozdeľovaní poistného;
 • § 17 ods. 1 písm. g): uhrádza náklady na zdravotnú starostlivosť poskytnutú poistencovi členského štátu Európskej únie, Nórska, Lichtenštajnska, Islandu a Švajčiarska v Slovenskej republike ... alebo dohody príslušných úradov týchto štátov, v ktorých sa zmluvné strany vzdali vzájomného uhrádzania týchto nákladov;
 • § 20 ods. 1 písm. h a ďalšie §§: oznamovacia povinnosť úradu zdravotným poisťovniam, napríklad poskytuje zdravotnej poisťovni informáciu o prijatí, dátume a čase prijatia prihlášky alebo potvrdení prihlášky v inej zdravotnej poisťovni do 3 dní odo dňa prijatia oznámenia o prijatí prihlášky zdravotnou poisťovňou, (Metodické usmernenie č. 2/2006), informáciu o zdravotnej poisťovni po-istenca, celkovú sumu z ročného prerozdeľovania zdravotného poistenia, poskytnutie zdravotnej starostlivosti v dôsledku porušenia liečebného režimu, užitia návykovej látky, choroby z povolania alebo iného poškodenia zdravia, výrok právoplatného rozhodnutia o vydaní povolenia, právoplatné rozhodnutie o zrušení povolenia, úmrtie fyzickej osoby, dátové rozhrania vybraných oznamovacích povinností voči úradu);
 • § 43: výkon dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou.

dohľad na diaľku nad zdravotnými poisťovňami, platiteľmi poistného, poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, poistencami a inými osobami;

dohľad na mieste nad zdravotnými poisťovňami, platiteľmi poistného, poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti.

Úlohy zdravotnej poisťovne podľa:

 • § 6 ods. 1 písm. g): uhrádza poskytovateľom zdravotnej starostlivosti úhradu za poskytnutú zdravotnú starostlivosť;
 • § 6 ods. 1 písm. h): zaraďuje poistencov do dispenzarizácie;
 • § 6 ods. 1 písm. i): vykonáva kontrolnú činnosť;
 • § 6 ods. 1 písm. j): vykonáva analýzu predpísaných liekov;
 • § 7 ods. 11 písm. d): je oprávnená vypovedať zmluvu, ak odchýlka indikátorov poskytovateľa je opakovaná a štatisticky významná;
 • § 9 ods. 5: revíznymi lekármi kontroluje rozsah a kvalitu poskytnutej zdravotnej starostlivosti vzhľadom na zdravotný stav poistenca;
 • § 10: oznamovacia povinnosť zdravotných poisťovní, spracovanie a evidencia oznámených skutočností v úrade [prihlášky na verejné zdravotné po-istenie, akceptácia prihlášky na verejné zdravotné poistenie, porušenie všeobecne záväzných predpisov (poistencom, platiteľom poistného), zoznam poistencov zaradených na dispenzarizáciu, zo-znam platiteľov poistného, celková suma poistného a počet poistencov podľa pohlavia a veku za ro-zhodujúce obdobie, zoznam zmluvných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, zoznam úhrad jednotlivým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, zoznam neuhradených úhrad jednotlivým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, zoznam poistencov, zoznam poistencov čakajúcich na poskytnutie zdravotnej starostlivosti].

IV. Záver

Okrem špecifických úloh Úradu a zdravotných poisťovní bude aj v budúcnosti spoločnou úlohou vzájomná spolupráca Úradu a zdravotných poisťovní s cieľom zabezpečiť dodržiavanie účelného, efektívneho a hospodárneho vynakladania finančných prostriedkov z verejného zdravotného poistenia. Za tým účelom je i naďalej potrebné:

 • vykonávať dohľad, resp. kontrolu nad zdravotnou starostlivosťou, z hľadiska kvality zdravotnej starostlivosti;
 • vzájomne si vymieňať informácie týkajúce sa verejného zdravotného poistenia;
 • pokračovať vo vzájomnej zákonom ustanovenej oznamovacej činnosti;
 • podieľať sa na pripomienkovom konaní návrhov všeobecne platných zdravotných predpisov.

Adresa pre korešpondenciu:

MUDr. Lubomír Černohorský

Úrad pre dohľad

nad zdravotnou starostlivosťou Bratislava

Odbor centrálnej evidencie

Grösslingova 5

812 62 Bratislava

Slovenská republika

e-mail: lubomir.cernohorsky@udzs.sk


Štítky
Posudkové lékařství Pracovní lékařství
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se