PRŮZKUM VÝSKYTU RIZIKOVÝCH GERONTOLOGICKÝCH FAKTORŮU POJIŠTĚNCŮ OŠETŘOVANÝCH SESTRAMI AGENTUR DOMÁCÍZDRAVOTNÍ PÉČE


Survey of Occurrence of Risk Gerontological Factors in Insurants Treated by Nurses fromAgencies of Home Health Care

A survey of risk gerontological factors, which were the reason for providing the home health care, was carried onin the sample of one hundred insurants in the period 2002–2003. One risk factor, predominantly poor healthcondition, was present in 10 % of the sample. 90 % of the sample included individuals of the older and advancedage who accumulated two or more gerontological risk factors. Poor health status, i. e. the medical factor, whichwas present at all individuals was often combined with the social factors like loneliness, lack of self-sufficiency,lack of children and high age. The presence of risk factors, especially their accumulation, causes not only thedeterioration of quality of life but also increases need and consumption of health and social care and also thenecessity of placement at a facility of health or social care which is accompanied with higher financial expenses.Early detection and log-term follow-up of individuals with risk gerontological factors or at risk situations mayprevent or postpone the development of dependency and necessity of providing the care by another personeventually placing into an in-patient facility. Activities of home health care agencies are undoubtedly the importantservice for elderly handicapped individuals which often postpone the indication of placement into an in-patient facility, significantly improve the quality of life of elderly people in their own home environment covering the needof the other person care. Therefore, individuals with risk gerontological factors should be in a permanent andactive dispensary care of a general practitioner in particular, with the aim of postponing the development of lackof self-sufficiency and dependency with all consequences, with the aim of helping elderly people stay in theirhome environment as long as possible as declared in the goal No. 5 – “Healthy Aging“ of the programme “Health21“ of the WHO.

Key words:
elderly people – risk gerontological factors – risk situation in the old age – home health care


Autoři: H. Dolanský
Působiště autorů: Hutnická zaměstnanecká pojišťovna Ostrava-Vítkovice
Vyšlo v časopise: Listy rev. Lék., , 2004, č. 3, s. 0
Kategorie: Články

Souhrn

V souboru, zastoupeném 100 pojištěnců, byl v průběhu let 2002–2003 proveden průzkum rizikových gerontologickýchfaktorů, které byly důvodem poskytování domácí zdravotní péče. Pouze 10% podíl osob představovalvýskyt jednoho rizikového faktoru, převážně špatného zdravotního stavu, v 90 % se jednalo o osoby staršíhoa pokročilého věku, u kterých byla prokázána kumulace dvou a více gerontologických rizik. U všech se jednaloo špatný zdravotní stav, tedy faktor medicínský, často kumulovaný s faktorem sociálním – osamělostí, nesoběstačností,bezdětností a vysokým věkem. Přítomnost rizikových faktorů, především jejich kumulace, zapříčiňujenejen zhoršenou kvalitu života, ale také zvýšenou potřebu i spotřebu zdravotní a sociální péče a také nutnostumístění ve zdravotnickémzařízení či zařízení sociální péče,což je – mimojiné – také spojeno s vyššími finančnímivýdaji.Včasné vyhledání a trvalé sledování osob s rizikovými gerontologickými faktory, eventuálně nacházejících sev rizikových situacích, však může zamezit nebo oddálit vznik závislosti a nutnosti zajištění péče druhé osoby,případně umístění do ústavního zařízení. Činnost agentur domácí zdravotní péče je v této souvislosti nesporněvýznamnou službou pro staré handicapované osoby,protože často oddaluje potřebu indikace umístění do ústavnípéče, výrazně zlepšuje kvalitu života starých lidí v jejich vlastnímdomácím prostředí, s možností zajištění potřebypéče druhé osoby.Osoby s rizikovými gerontologickými faktory by proto měly být trvale v aktivní dispenzární péčipředevším praktického lékaře, s cílem oddálit vznik nesoběstačnosti a závislosti se všemi důsledky, s cílempomoci starým lidem zůstat v domácím prostředí co nejdéle tak, jak je obsaženo v bodě č. 5, „Zdravé stárnutí“,v rámci programu WHO „Zdraví 21“.

Klíčová slova:
staří lidé – rizikové gerontologické faktory – rizikové situace ve stáří – domácí zdravotní péče

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Posudkové lékařství Pracovní lékařství

Článek vyšel v časopise

Listy revizního lékařství


2004 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Soutěž Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se