Abstrakta posterů


Vyšlo v časopise: Klin. Biochem. Metab., 26, 2018, No. 2, p. 105-108
Kategorie: 49. celostátní sjezd biochemických laborantů České společnosti klinické biochemie ČLS JEP - BIOLAB 2018

P-1

Preanalytický systém cobas 8100, Roche na OKB ve FN Brno a laboratorní TAT

Budíková H., Beňovská M.

Oddělení klinické biochemie, Fakultní nemocnice Brno; Katedra laboratorních metod, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita

budhab@seznam.cz

Cílem sdělení je představit funkce a nové možnosti preanalytického systému cobas 8100, Roche. Jedná se o modulární systém, který kromě standardně používaných preanalytických částí obsahuje také kontrolní modul měřící objem a kvalitu materiálu pomocí dvou různých kamer. Vzorky jsou dopravovány v jednotlivých nosičích. Jedná se o 3D automatizaci, kde jsou dráhy stojánků umístěny nejen vedle sebe, ale také nad sebou s několika místy pro upřednostnění zpracování statimových vzorků. Změnil se algoritmus doordinovaných a na pokyn obsluhy opakovaných vyšetření. Díky uchovávání vzorků v meziskladu, jsou tyto operace prováděny pouze softwarově. Vyšší výkon modulů vede ke zlepšení průchodnosti vzorků.

Průměrný TAT v preanalytice byl během týdenního testování 17:29 minut pro rutinní vzorky a 14:44 minut pro statimové. Zrychlení se projevilo i na celkovém laboratorním čase odezvy. Při pravidelném čtvrtletním hodnocení medián TAT poklesl ze 101 minut na 75 minut pro rutinní vzorky a z 38 na 34 minut pro statim. Na Oddělení klinické biochemie Fakultní nemocnice Brno byly během dvouměsíčního provozu z celkového počtu vzorků v cobas 8100 tvořeny alikvoty u 30,3% s průměrným počtem 1,7 alikvotu na vzorek.

Cobas 8100 je moderní preanalytický systém s mnoha inovačními prvky zrychlující časovou odezvu vzorku.

P-2

Management rizik v klinické laboratoři ve fakultní nemocnici.

Bunešová M.

ÚLCHKB 2. LF UK a FN Motol, Praha

martina.bunesova@fnmotol.cz

Cíl: Cílem práce byl popis a výsledky řízení rizik ve velké klinické laboratoři.

Materiál a metody: Východiskem monitoringu rizik v klinické laboratoři byl interní dokument QSM, vycházející z podkladů evropské a světové odborné společnosti klinické biochemie a aktuální informace z profesní praxe. Součástí sdělení je analýza počtu a druhů neshod v oblasti přijetí (odmítnutí) biologického vzorku. Analýza byla provedena v biochemické laboratoři 2. LF UK Praha Motol.

Výsledky: Výsledkem práce je přehled rizik sledovaných v ÚLCHKB a vyhodnocení neshod v oblasti preanalytické fázi. Typická frekvence odmítnutých vzorků se pohybovala kolem 0,5%. Nejčastěji se vyskytovaly případy nedodaných vzorků nebo žádanek (téměř 60 % všech chyb). Počet identifikačních chyb se pohyboval kolem 5 %. Výsledky studie jsou v zásadě podobné výsledkům dosaženým v jiných zemích a potvrzují podobnost problémů klinických laboratoří v preanalytické fázi.

Závěry: V předkládané práci uvádím analýzu rizik v klinické laboratoři a číselné vyjádření počtu a druhů chyb v preanalytické části laboratorního vyšetření, té oblasti, která chrání pacienta před rizikem diagnostické péče nebo dokonce před poškozením zdravotního stavu.

P-3

Stanovení tří forem vitaminů K u zdravé populace metodou LC-MS/MS

Dunovská K., Klapková E., Čepová J., Průša R.

Ústav lékařské chemie a klinické biochemie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole, Praha

katerina.dunovska@fnmotol.cz

Cíl studie: Cílem studie bylo stanovit hladiny vitaminu K1 a vitaminů K2 (2 formy menachinonů: MK-4, MK-7) u zdravé populace před a po 3 měsících užívání doplňku stravy Femoralex Forte (45 µg vitaminu K2 formy MK-7, 800 IU vitaminu D3, 100 mg laktoferinu). Metody: Pro stanovení koncentrace vitaminů K v séru byla použita kapalinová chromatografie s tandemovou hmotnostní spektrometrií s ionizací elektrosprejem v pozitivním módu na systému Agilent 1290 Triple Quad 6470 (Agilent Technologies, USA). Separace probíhala na koloně s reverzní fází SB-C8 (1,8 µm, 2,1 x 100 mm) při teplotě 40 °C za použití gradientu mobilních fází (A – 50 % metanol s 0,1 % fluoridem amonným, B – 100 % metanol s 0,1 % fluoridem amonným). Jako vnitřní standard byly použity deuterizované standardy pro jednotlivé formy vitaminu K. Pro přípravu vzorku byla použita extrakce na pevné fázi. Analýza vzorku trvala 9 minut.

Výsledky: Celkem bylo analyzováno 40 vzorků zdravých dobrovolníků, u kterých jsme zaznamenali nárůst hladiny vitaminu K2 zejména formy MK-7. U všech vzorků byla doměřena hladina triglyceridů, 25-OH vitaminu D, free-vitaminu D (volný 25-OH vitamin D), celkového osteokalcinu a nedostatečně karboxylovaného osteokalcinu, u kterého došlo k poklesu hladin po skončení užívání přípravku.

Závěr: V této studii bylo prokázáno, že denní příjem 45 µg vitaminu K2 formy MK-7 vede ke statisticky významnému nárůstu hladin tohoto vitaminu a zároveň k poklesu poměru nedostatečně karboxylovaného a celkového osteokalcinu.

P-4

Newborn screening and vitamins

Chrastina P., Bártl J., Zoulová V., Přibylová M., Bártová P., Hodík J., Ježová R., Paulová M., Pinkasová R., Petránková V., Jahnová H., Ješina P., Kožich V., Pešková K., Honzík T.

Department of Pediatrics and Adolescent Medicine, General University Hospital in Prague and 1st Faculty of Medicine, Charles University, Czech Republic

Vendulka.Zoulova@vfn.cz

Background: In VI/2016 the Czech Republic nationwide newborn screening was expanded to 15 inherited metabolic disorders (IMD) including biotinidase deficiency and homocystinuria. Vitamins B2, B6, B9, B12 and coenzyme Q deficiencies due to dietary restriction, malabsorption or IMD in child or mother can be secondary detected by newborn screening.

Methods: The spectrum of metabolites was analyzed by tandem mass spectrometry after extraction and butylation. The biotinidase activity was measured by fluorometric enzyme assay.

Results: Between July 2016 and December 2017, we analyzed samples from 128 531 newborns. 48 patients were detected including 9 patients with partial biotinidase deficiency (prevalence (P) 1:14 500), 3 patients with vitamin B12 deficiency (P 1: 44 000) and 1 patient with cystathionine beta synthase deficiency. All children are well on vitamins supplementation. From start of expanded screening program in the Czech Republic in October 2009, we detected 181 patients with subsequently confirmed IMD yielding a detection rate of 1: 3 600.

Conclusion: Newborn screening is an effective approach for presymptomatic detection of serious rare diseases. After expansion, the Czech Republic neonatal screening program can detect a total of 37 inherited metabolic disorders (including biotinidase deficiency) and can also detect some vitamin deficiencies in child or mother.

Supported by MH CZ – DRO VFN64165.

P-5

Srovnání dvou diagnostických souprav pro stanovení autoprotilátek proti diabetu 1. typu

Petrosjanová R., Kubešová P., Vokráčková K., Kotaška K.

Ústav lékařské chemie a klinické biochemie 2. LF UK a FN v Motole

romanap@email.cz

Úvod: Patogeneze diabetu 1. typu je charakterizována autoimunitní inzulitidou, která má za následek destrukci beta-buněk Langerhansových ostrůvků pankreatu. V diferenciální diagnostice se proto využívá laboratorního stanovení specifických autoprotilátek, konkrétně protilátek proti glutamátdekarboxyláze (anti-GAD), tyrozinfosfatáze (anti-IA2). Cílem práce bylo porovnat dvě diagnostické soupravy na stanovení autoprotilátek proti diabetu I. typu.

Materiál a metody: Porovnání diagnostických souprav bylo provedeno na souboru 44 pacientů. Koncentrace Anti-GAD a anti- IA2 v séru byly stanoveny prostřednictvím dvou radioimunoanalytických metod, konkrétně RIA (CisBio, Francie), která sloužila jako metoda srovnávací, a RIA (MediPhan, Německo).

Výsledky: Koncentrace anti-GAD i anti-IA2 stanovené RIA metodami jsou srovnatelné (anti GAD: korelační koeficient r = 0.97, kappa statistika = 0,77; anti IA2: korelační koeficient r = 0.93, kappa statistika = 0.81).

Závěr. Porovnáním jsme ověřili srovnatelnost dvou diagnostických souprav pro stanovení Anti-GAD a anti-IA2 v séru a zjistili jsme, že obě soupravy jsou srovnatelné, a tedy vhodné pro diferenciální diagnostiku diabetu I. typu.

P-6

Použití testu pro stanovení TSI pro diagnostiku Gravesovy-Basedowovy choroby

Pinkavová J., Vaňušaníková R., Čermáková Z.

Oddělení klinické biochemie, Fakultní nemocnice Brno; Katedra laboratorních metod, Lékařská fakulta, Masarykova Univerzita

pinkavova.jana@fnbrno.cz

Cíl studie: Zhodnotit analytické vlastnosti a vhodnost metody TSI (Immulite, Siemens) ke stanovení stimulujících protilátek proti tyreotropnímu receptoru (TSHR) pro dg. Gravesovy-Basedowovy (GB) choroby.

Metody: Ke stanovení protilátek proti TSHR (TRAb) jsme použili test pro stanovení stimulujících protilátek TSI (Immulite, Siemens) a test pro stanovení celkové koncentrace TRAb TRAK Human RIA (BRAHMS). Měření bylo provedeno u 118 vzorků pacientů, z toho 42 s dg. GB choroby, 13 pacientů s autoimunitním zánětem štítné žlázy s tyreotoxikózou (AITx), 21 pacientů s dg. jiného onemocnění štítné žlázy (hypotyreóza, struma, tyreoditida a tyreotoxikóza jiné etiologie než autoimunitní). U 42 zdravých pacientů jsme měřili pouze TSI pro ověření referenčních mezí (RI <0.1).

Výsledky: Pro rozlišení skupiny nemocných s GB chorobou a skupiny s onemocněním štítné žlázy jiným než AITx byla pomocí ROC analýzy stanovena senzitivita (95,2 %), specificita (100 %) a porovnána s výsledky ROC analýzy stejných skupin pro hodnoty TRAK (92 % a 100 % resp.). Hodnoty TSI všech 42 zdravých pacientů pak byly nižší než 0,1 IU/l. Zároveň byla pro test TSI stanovena opakovatelnost (CV = 3,8 %) a mezilehlá preciznost (CV = 3,3 %).

Závěr: Stanovení TSI je vhodné pro dg. GB choroby, výsledky potvrzují dobré analytické vlastnosti testu a vysokou klinickou sensitivitu a specificitu. Automatizovaná analýza předurčuje test pro rutinní laboratorní použití.

P-7

Elektroforéza s následnou imunofixací s použitím HYDRASHIFT daratumumab (SEBIA)

Pospíšilová M.1, Gottwaldová J.1,2, Prokopová P.1

1Oddělení klinické biochemie, Fakultní nemocnice Brno

2Katedra laboratorních metod, Lékařská fakulta, Masarykova Univerzita

m_pospisilova@centrum.cz

Cíl: Cílem tohoto sdělení je seznámení s imunofixačním postupem HYDRASHIFT s použitím antidaratumumabu na gelu HYDRAGEL IF 2/4 (SEBIA) u pacientů s mnohočetným myelomem (MM) léčených daratumumabem. Daratumumab je terapeutická monoklonální protilátka IgG kappa používaná při biologické léčbě pacientů s MM cílená proti CD38 znaku plazmatické buňky. Elektroforéza bílkovin séra a imunofixace jsou rutinně používané metody ke zjištění přítomnosti monoklonálního proteinu a k potvrzení léčebné odpovědi (vymizení MIg). Daratumumab jako monoklonální imunoglobulin IgG κ, může mít stejnou elektroforetickou pohyblivost jako MIg přítomný v séru pacienta, a tak může vést k arteficiálnímu nadhodnocení jeho množství.

Metody: Imunofixační postup HYDRASHIFT (SEBIA) s použitím antidaratumumabu provedený na gelu HYDRAGEL IF 2/4 je založen na vytvoření komplexu daratumumab/antidaratumumab a jeho posunutí mimo oblast gamaglobulinů.

Výsledky: Použitím postupu HYDRASHIFT komplex protilátek migroval v imunofixačních stopách v oblasti alfa-1 globulinů a tím se vyloučila jeho interference u pacientů léčených daratumumabem.

Závěr: Vzhledem k možné interferenci při elektroforéze a imunofixaci je velmi důležité informovat laboratorní pracovníky o léčbě konkrétního pacienta daratumumabem. Takto lze zabránit nesprávné interpretaci laboratorního výsledku a tím i nesprávnému hodnocení léčebné odpovědi.

P-8

Význam stanovení myoglobinu u pacientů se závažným poraněním

Pučálková L., Bučková D., Beňovská M., Šnajdrlová L.

Oddělení klinické biochemie, Fakultní nemocnice Brno

luciekriz@centrum.cz

Úvod: Rhabdomyolýza je stav, při kterém dochází k rychlému rozpadu tkáně příčně pruhované svaloviny. Produkty rozpadu jsou uvolňovány do krevního oběhu, přičemž některé z nich např. myoglobin, jsou škodlivé pro ledviny a mohou způsobit jejich selhání.Příčiny rhabdomyolýzy jsou: přímé poškození svalu, nadměrná námaha, ischemie, otrava aj. Predikčním faktorem nefrotoxicity při rhabdomyolýze může být i stanovení myoglobinu. Za kritickou hranici je považována hladina 1500-3000 µg/l.

Metodika: Myoglobin je stanovován elektrochemiluminiscenční nekompatibilní metodou na přístroji cobas 8000 od firmy Roche. Sledováno bylo 49 pacientů, u kterých byla koncentrace myoglobinu vyšší než 1500 µg/l. K poškození ledvin došlo u 11 z nich, což představuje 22,4%.

Kazuistiky:

  1. Pacient při srážce s autem utrpěl mnohočetná zranění. Vlivem masivní rhabdomyolýzy u něj došlo k akutnímu renálnímu selhání. Hodnoty myoglobinu dosahovaly v základním ředění neměřitelných hodnot (nad 30000 µg/l), později nastal pokles na 19500 µg/l, pacient na následky úrazu zemřel.
  2. Pacient byl přijat pro poruchu vědomí s diagnózou epileptický záchvat s delirantním stavem, opakovaně neužíval antiepileptickou medikaci. Při přijetí měl výraznou myoglobinémii(12283 µg/l) a velmi vysokou hodnotu CK (2089 µg/l), což bylo způsobeno poškozením svalů při epileptickém záchvatu. K selhání ledvin nedošlo, hodnoty se postupně upravily a pacient byl po 14 dnech propuštěn domů.

Závěr: Na výše uvedených pacientech jsme chtěli demonstrovat různé příčiny i následky zvýšené hladiny myoglobinu v séru.

P-9

Role laboranta v týmu POCT

Samková E., Závorová D., Knapovská I.

Oddělení klinické biochemie, Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha

eva.samkova@uvn.cz

Provádění testů in vitro mimo laboratoř se nazývá point-of-care testing (POCT). Analýzy jsou prováděny u lůžka pacienta klinickým personálem. Proto musí být technologie POCT jednoduché pro obsluhu a zároveň musí zajišťovat přesné a správné měření s využitím malého objemu krve. V ÚVN Praha fungují ve spolupráci s laboratoří klinické biochemie 2 POCT systémy – pro stanovení acidobazické rovnováhy (ABR) a stanovení glukózy. Naším cílem je podělit se o zkušenosti biochemické laboratoře z pohledu laboranta POCT týmu. Přístroje pro stanovení ABR jsou umístěny na třech jednotkách intenzivní péče a Emergency. Systém pro monitorování glukózy zahrnuje 25 síťových a 27 nesíťových glukometrů. Na oddělení klinické biochemie pracuje čtyřčlenný tým - 2 laboranti a 2 analytici, který zajišťuje supervizi nad POCT systémy. Analytici se podíleli na zavádění prostředků POCT, zajišťují školení klinického personálu a metodicky vedou práci laborantů. Laboranti zajišťují údržbu přístrojů nad rámec kompetencí sester, objednávají a vydávají oddělením spotřební materiál, provádějí interní i externí kontrolu kvality. Pro efektivní využití času laboratorních pracovníků jsou s výhodou využívány systémy dálkové správy. Zavedení POCT v nemocnici přineslo očekávané výhody: snížení chyb spojených s transportem vzorku, urychlení analýzy, možnost okamžité reakce kliniků na výsledky měření.

Z našich zkušeností je jasná důležitost úzké spolupráce laboratoře s klinickými pracovišti, zajišťující správné používání prostředků POCT tak, aby byly poskytovány spolehlivé výsledky. Toto vše má za cíl zlepšení péče o naše pacienty.

P-10

Stanovení statimového parathormonu

Srnáneková G., Křížková I., Moravcová L.

Ústav lékařské chemie a klinické biochemie 2. LF UK a FN v Motole, Praha

Srnanekova@seznam.cz

Úvod: Parathormon je polypeptidový základní regulační hormon kalcium-fosfátového metabolismu, produkovaný příštítnými tělísky. Nadměrnou sekrecí parathormonu, způsobenou nejčastěji adenomem (nezhoubný nádor), dochází k endokrinnímu onemocnění - hyperparathyreóze.

Cíl studie: Na základě požadavku 3. chirurgické kliniky 2. LF UK a FN v Motole byla zavedena metoda „statimového parathormonu“ (PTH STAT) sloužící jako servis pro operatéry při odstranění příštítných tělísek u pacientů s hyperparathyreózou.

Metody: Ke stanovení intraoperativního parathormonu byl použit odběrový systém s EDTA (plazma), umožňující dobu centrifugace pouze 2 min. a reagencie firmy Roche - PTH STAT, určené ke zkrácené analýze vzorku na analyzátoru Cobas e601.

Výsledky: Od zavedení metody v r. 2011 bylo analyzováno 2 221 vzorků, s průměrným časem odezvy laboratoře 20 minut.

Závěr: Bezpečnost a krátká doba trvání chirurgického výkonu (celkové anestezie) je odvislá od multidisciplinární spolupráce. Zavedením metody statimové analýzy parathormonu se podařilo zkrátit dobu potřebnou k odstranění příštítných tělísek, což umožnilo minimalizovat dobu narkózy a případné reoperace. Ideálním řešením by bylo umístění analyzátoru přímo do prostor operačního sálu a tím poskytnout operatérům ještě rychlejší odezvu.

P-11

Porovnání výsledků glykovaného hemoglobinu u dvou odběrových systémů Greiner Vacuette na přístroji Capillarys Flex 2 Piercing

Tošnerová J., Dunovská K., Čepová J.

Ústav lékařské chemie a klinické biochemie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole, Praha

tosnerovaj@seznam.cz

Cíl studie: Porovnání výsledků glykovaného hemoglobinu u dvou odběrových systémů Greiner Vacuette při náběru plné krve pacientů s diabetem.

Metody: Všechny analyzované vzorky v této studii byly nabírány ve stejný den a měřeny simultánně elektroforetickou metodou na přístroji Capillarys Flex 2 Piercing (Biovendor, ČR), abychom se vyhnuli případné variabilitě mezi náběry či měřeními. Prvním typem byl odběrový systém s příměsí K3EDTA („fialový typ zkumavek“), zatímco v druhém odběrovém systému byla příměs NaF/K3EDTA („šedý typ zkumavek“).

Výsledky: Celkem bylo analyzováno 120 vzorků plné krve od pacientů s diabetem mellitem z interní kliniky a lipidové ambulance FN Motol. Každému pacientovi byla odebrána krev do obou typů odběrových systémů Greiner Vacuette. Hladiny glykovaného hemoglobinu se pohybovaly mezi 32 – 108 mmol/mol. Věkové rozmezí pacientů bylo 37 – 85 let.

Závěr: Výsledky glykovaného hemoglobinu u 60 pacientů s diabetem mellitem byly statisticky porovnány pomocí párového t-testu (GraphPad Prism 6.0). Mezi těmito typy odběrových systémů nebyl prokázán statisticky významný rozdíl, proto je možné oba typy zkumavek analyzovat v rutinním režimu naší laboratoře.

P-12

Zavedení stanovení fenotypu haptoglobinu a ověření distribuce jednotlivých fenotypů Hp v populaci.

Vaníčková H.1, Gottwaldová J.1,2, Dastych M.1,2

1Oddělení klinické biochemie, Fakultní nemocnice Brno, 2Katedra laboratorních metod, Lékařská fakulta, Masarykova Univerzita

Vanickova.Hana@fnbrno.cz

Cíl: Zavedení stanovení fenotypu haptoglobinu pomocí elektroforézy na polyakrylamidovém gelu a ověření zastoupení jednotlivých fenotypů Hp v populaci. Hlavní funkcí haptoglobinu je vychytávání volného hemoglobinu a tím ochrana ledvin a zabránění ztrátám železa. Haptoglobin působí jako antioxidant. Zabraňuje vzniku nebezpečného hydroxylového radikálu, na kterém se podílí volný hemoglobin. Haptoglobin je tetramer. Jeho molekula je tvořena ze dvou lehkých řetězců α a ze dvou těžkých řetězců ß. Nejčastěji se vyskytují tři typy s různě velkou molekulou: Hp 1-1, Hp 2-1, Hp 2-2. Stanovení fenotypu haptoglobinu se uvádí v souvislosti se závažností a průběhem různých onemocnění jako je diabetes, revmatoidní artiritida, celiakie, koronární onemocnění a další.

Metody: Stanovení fenotypu haptoglobinu jsme prováděli pomocí elektroforézy ve vzorcích séra (plazmy) po inkubaci s hemoglobinem. Vzorek byl nanesen na 7,5% polyakrylamidový gel, elektroforéza probíhala při konstantním napětí 150 V po dobu 3 hod. Po elektroforetické separaci byly komplexy Hp-hemoglobinu vizualizovány barvením gelu v roztoku 3,3´-diaminobenzidinu s peroxidem vodíku.

Výsledky: Pro ověření distribuce jednotlivých fenotypů haptoglobinu jsme analyzovali skupinu 104 zdravých osob z toho 47 žen a 57 mužů. Zastoupení jednotlivých fenotypů haptoglobinu bylo následující: Hp 1-1 11,5 %, Hp 2-1 46,2 %, Hp 2-2 41,9 %.

Závěr: Rozložení fenotypů haptoglobinu v naší populaci je přibližně shodné s literárními údaji.


Štítky
Biochemie Nukleární medicína Nutriční terapeut

Článek vyšel v časopise

Klinická biochemie a metabolismus

Číslo 2

2018 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×