Galerie autorů


Vyšlo v časopise: Kardiol Rev Int Med 2010, 12(Supplementum): 0
Kategorie: Galerie autorů

prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.

jp_32109_f_1
jp_32109_f_1

Absolvoval lékařskou fakultu UJEP Brno v letech 1970 – 1976. Atestaci I. stupně z vnitřního lékařství složil v roce 1980 a atestaci II. stupně v roce 1984. Hodnost kandidáta věd obhájil v roce 1987 na téma Cévní mozkové příhody. Habilitoval v roce 1997 s prací o monitoraci krevního tlaku u zdravých jedinců. Profesorem vnitřního lékařství se stal v roce 2008. Od roku 1977 do roku 2002 pracoval na I. kardioangiologické klinice a v roce 2003 přešel na II. interní kliniku MU a FN u sv. Anny, kde působí jako přednosta dosud. Publikoval 161 článků, z toho 52 v časopisech s IF. Přednesl 350 přednášek především z oblasti hypertenze. Je prvním autorem 2 knih Klinická patofyziologie hypertenze a Vnitřní lékařství pro stomatology a dále publikoval 34 kapitol v dalších knihách. Je členem výboru CIS a CSH. Je členem redakční rady časopisu Vnitřní lékařství a předsedou redakční rady Interní medicína pro praxi. Předmětem jeho zájmu je metabolický syndrom, vysoký krevní tlak a zvýšená aktivita sympatického nervového systému.

prof. MUDr. Jirí Widimský jr, CSc.

jp_32109_f_2
jp_32109_f_2

Absolvoval 1. LF UK Praha (promoce v roce 1981). Atestaci I. stupně z vnitřního lékařství složil v roce 1984, atestaci II. stupně v roce 1990. V roce 1998 získal atestaci z kardiologie. Kandidátskou práci obhájil v roce 1993, habilitační práci v roce 1997 a v roce 2004 byl jmenován profesorem. V současné době působí na III. interní klinice 1. LF UK a VFN Praha jako vedoucí centra pro hypertenzi VFN. Je předsedou České společnosti pro hypertenzi, 1. místopředsedou České internistické společnosti, členem České kardiologické společnosti a European and International Society of Hypertension. Publikoval 170 článků, z nichž 50 vyšlo v impaktovaných časopisech.

doc. MUDr. Martin Fiala, Ph.D.

jp_32109_f_3
jp_32109_f_3

Promoval na LF UP v Olomouci v roce 1988. Postupně pracoval na interním oddělení nemocnice v Moravské Třebové (1998 – 1990), na I. interní klinice FN Olomouc (1990 – 2004) a 14 měsíců jako výzkumný pracovník v Department of Cardiological Sciences, St. George´s Hospital Medical School v Londýně (1996 – 1997). Od roku 2004 doposud pracuje na plný úvazek v Nemocnici Podlesí a. s. v Třinci a na částečný úvazek na Interní kardiologické klinice FN Brno a LF MU v Brně. Jeho odbornou specializací je kardiostimulace, ICD, resynchronizační léčba, invazivní klinická elektrofyziologie a katetrové ablace arytmií. Je převážně prvním nebo druhým autorem 85 publikací a kapitol v monografiích a učebnicích, z toho prvním autorem 7 původních prací v časopisech s IF (souhrnný IF 15,608). Dále je převážně prvním autorem 90 prezentací na mezinárodních sjezdech a 200 prezentací na českých a slovenských odborných konferencích. Je hlavním řešitelem 4 a spoluřešitelem dalších 5 uzavřených nebo probíhajících grantů IGA MZ.

doc. MUDr. Stanislav Janoušek, CSc.

jp_32109_f_4
jp_32109_f_4

Promoval na LF MU (v té době UJEP) v Brně (1976). Po promoci působil na I. interní klinice FN u sv. Anny v Brně (1976 – 1988), dále v univerzitní nemocnici Al-Thawra, Sana‘a v Jemenu (1989 – 1992) a poté na Interní kardiologické klinice FN Brno, pracoviště
Bohunice (1993 – doposud). Získal atestaci I. a II. stupně v oboru vnitřní lékařství (1980 a 1983). Obhájil dizertační práci na téma C-reaktivní protein u akutních forem ICHS a byla mu udělena vědecká hodnost CSc. (1989). Habilitoval se prací Trombolytická léčba akutního srdečního infarktu (1998). Je autorem nebo spoluautorem 260 publikovaných sdělení, z toho 105 v plném rozsahu, a spoluautorem celostátních v současnosti platných guidelines Léčba akutního infarktu myokardu. Je spoluzakladatelem pracovní skupiny Akutní kardiologie České kardiologické společnosti a členem jejího výboru, dále je členem výboru pracovní skupiny pro nukleární medicínu v kardiologii České kardiologické společnosti, členem Mezinárodní společnosti pro aterosklerózu, České internistické společnosti, České společnosti pro anestezii, resuscitaci a intenzivní péči a České společnosti pro hypertenzi. Působí v redakční radě časopisu Intervenční a akutní kardiologie a Kardiologická revue.

doc. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, MBA

jp_32109_f_5
jp_32109_f_5

V roce 1986 absolvoval 1. LF UK v Praze. Atestaci z vnitřního lékařství složil roce 1990, kardiologickou atestaci pak v roce 1995. Kandidátskou dizertační práci obhájil v roce 2001. Habilitoval se v roce 2006 v oboru vnitřního lékařství na MU v Brně. Titul MBA
získal na UJAK v Praze v roce 2008. V letech 1986 – 1989 působil na 1. Interní klinice FVL UK. Od roku 1989 dosud pracuje v Kardiocentru Nemocnice Na Homolce, nyní jako přednosta. Je autorem více než 90 článků, z toho 15 v impaktovaných časopisech. Jeho nejvýznamnější publikací je: Reddy VY, Reynolds MR, Neuzil P et al. Prophylactic catheter ablation for the prevention of defbrillator therapy. NEJM 2007; 357: 2657–2665 (spoluautor práce). Je členem redakčních rad Cor Vasa a Kardiologická revue, členem CKS, ESC, Deutsche Kardiollogische Gesellschaft, American Electrophysiology Society, Heart Rhythm (USA). Absolvoval zahraniční stáže na univerzitách v Munsteru, Lipsku v SRN a MGH Boston (USA).

MUDr. Jan Bytešník, CSc.

jp_32109_f_6
jp_32109_f_6

Promoval v roce 1971 (FVL UK Praha), do roku 1972 působil jako sekundární lékař na ARO v Kolíně nad Labem, v letech 1973 – 1979 působil na interním odd. NsP Jaroměř a od roku 1979 dosud pracuje na Klinice kardiologie IKEM Praha (od roku 1987 do konce roku 2009 ve funkci vedoucího Antiarytmického oddělení). V roce 1985 absolvoval roční studijní pobyt v Sahlgrens Hospital v Göteborgu. Je členem Vědecké rady IKEM, členem výboru České kardiologické společnosti, v letech 1997 – 2001 byl předsedou Pracovní skupiny pro arytmie a kardiostimulaci. Je členem International Society for Heart Research, European Heart Rhythm Association. Je recenzentem 4 zahraničních kardiologických periodik. Je autorem 1 monografie a autorem kapitol ve 14 dalších (z toho 3 zahraničních) kardiologických monografiích.

MUDr. Martin Doleček, Ph.D.

jp_32109_f_7
jp_32109_f_7

V roce 2000 absolvoval LF MU, atestaci I. stupně z Anesteziologie a resuscitace složil v roce 2003, specializovanou způsobilost z Anesteziologie a resuscitace získal v roce 2008. Dizertační práci na téma Terapeutický vliv 20% albuminu a 6% hydroxyethylškrobu (130/0,4 Voluven) na extravaskulární plicní vodu u pacientů s těžkou sepsí obhájil v roce 2009. Od roku 2000 do roku 2002 pracoval na oddělení ARO ve FN Brno-Dětská nemocnice, v letech 2002 – 2008 na ARO v Úrazové nemocnici v Brně. Od roku 2008 působí v KARIM, FN Brno-Bohunice. Publikuje v českých a zahraničních impaktovaných časopisech.

MUDr. Jitka Vlašínová, Ph.D.

jp_32109_f_8
jp_32109_f_8

V roce 1984 absolvovala UJEP Brno (nyní MU), atestaci z vnitřního lékařství I. stupně složila v roce 1990, atestaci z kardiologie v roce 1995. Dizertační práci na téma Analýza demografických dat pacientů indikovaných k trvalé kardiostimulaci obhájila v roce 2004. V letech 1984 – 1989 pracovala jako sekundární lékař na Oddělení klinické hematologie FN Brno-Bohunice, v letech 1989 – 1997 na Interní kardiologické klinice FN Brno-Bohunice. Od roku 1997 působí jako odborný asistent na Masarykově univerzitě v Brně. Od roku 1998 také působí jako vedoucí kardiostimulačního centra Interní kardiologické kliniky FN Brno. Hlavní oblastí jejího odborného zájmu je arytmologie a trvalá kardiostimulace. Je autorkou 60 publikací včetně publikovaných abstrakt, z toho u 22 je uvedena jako první autorka. Od roku 2004 je členkou výboru pracovní skupiny pro arytmie a trvalou kardiostimulaci.

MUDr. Petr Kala, Ph.D., FESC., FSCAI

jp_32109_f_9
jp_32109_f_9

Předseda Pracovní skupiny Intervenční kardiologie České kardiologické společnosti v letech 2006 – 2009. Vedoucí Pracoviště invazivní a intervenční kardiologie Interní kardiologické kliniky FN Brno, Bohunice. Člen odborných komisí Výboru Evropské intervenční společnosti (EAPCI) aj. odborných společností v zahraničí.

MUDr. Pavel Sedloň

jp_32109_f_10
jp_32109_f_10

V letech 1990 až 1996 studoval LF UK Hradec Králové. Atestaci z vnitřního lékařství I. stupně složil v roce 1999, atestaci z kardiologie v roce 2003. Od roku 1996 pracuje v ÚVN Praha na Kardiologickém oddělení Interní kliniky I. LF UK a ÚVN, od roku 2006 jako vedoucí lékař koronární jednotky. Od roku 1998 je členem České kardiologické společnosti, od roku 2006 je členem České společnosti pro anesteziologii a resuscitační a intenzivní medicínu (CSARIM).

MUDr. Jirí Žižka

jp_32109_f_11
jp_32109_f_11

Absolvoval FVL LF UK Praha (1990), v roce 1995 složil 1. atestaci z vnitřního lékařství, v roce 2005 atestaci z angiologie. V letech 1990 – 1997 pracoval na Klinice kardiologie IKEM Praha. Od roku 2001 působí na I. interní klinice FTN Praha. Je prvním autorem zhruba 10 článků v periodicích jako Vnitřní lékařství, Cor Vasa, Farmakoterapie, atd.


Štítky
Dětská kardiologie Kardiochirurgie Kardiologie

Článek vyšel v časopise

Kardiologická revue – Interní medicína

Číslo Supplementum

2010 Číslo Supplementum

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se