Diabetes mellitus a pridružené choroby


Vyšlo v časopise: Forum Diab 2016; 5(3): 129-130
Kategorie: Editorial

Diabetes mellitus je choroba postihujúca svojimi komplikáciami takmer celý organizmus a jej riešenie si okrem odboru diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy vyžaduje aj multidisciplinárny prístup viacerých ďalších medicínskych odborov. Už len oblasť špecifických mikrovaskulárnych komplikácií (diabetická nefropatia, retinopatia, neuropatia) zahŕňa odborné vyšetrenia špecialistov z oblasti nefrológie, oftalmo­lógie a neurológie. Diabetes mellitus sám o sebe je rizikovým faktorom kardiovaskulárnych a cerebrovaskulárnych chorôb ako aj ischemickej choroby dolných končatín, ktorých riziko sa v prípade diabetes mellitus 2. typu zvyšuje jeho asociáciou s ďalšími rizikovými faktormi, zahrnutých do koncepcie metabolického syndrómu (centrálna obezita, aterogénna dyslipidémia, artériová hypertenzia). Diabetes mellitus sa spolu s obezitou spája aj so zvýšeným rizikom vzniku onkologických chorôb (najmä karcinómu pečene a pankreasu, kolorektálneho karcinómu, karcinómov prsníka, endometria, obličiek a močového mechúra). Všetky tieto stavy si vyžadujú dia­gnosticko-terapeutický manažment príslušnými špecialistami.

Toto číslo časopisu Forum diabetologicum sme tematicky venovali problematike pridružených chorôb (komorbidít) diabetu. Oslovili sme niekoľkých špecialistov z ďalších medicínskych odborov, v ktorých diabetes mellitus významne ovplyvňuje riziko, resp. priebeh sledovaných chorôb.

Témou dňa je vzťah diabetes mellitus a srdcové zlyhávanie, ktorému sa venuje článok prof. MUDr. Jána Murína, CSc., FESC. Diabetes mellitus je nielen rizikovým faktorom srdcového zlyhávania, ale ako ukázali nedávno uverejnené výsledky štúdie EMPA-REG OUTCOME, antidiabetický liek empagliflozín z novej skupiny SGLT-2 inhibítorov významne znižuje počet hospitalizácii pre srdcové zlyhávanie u chorých s diabetes mellitus 2. typu. Bol to neočakávaný výsledok, ktorý má potenciál upraviť doterajšie algoritmy liečby v kardiológii a diabetológii.

Pneumologickú problematiku rozoberá článok prof. MUDr. Evy Rozborilovej, CSc., Chronická obštrukčná choroba pľúc, metabolický syndróm a diabetes mellitus. V článku sa konštatuje, že chronická obštrukčná choroba pľúc je dnes charakterizovaná ako ochorenie dýchacích ciest, ktoré je spojené s multisystémovým postihnutím hlavne kardiovaskulárneho, metabolického a endokrinného systému. Toto ochorenie sa spája s vyšším výskytom jednotlivých komponentov metabolického syndrómu a tento vzťah je zatiaľ iba čiastočne objasnený zvýšenou produkciou zápalových cytokínov v oboch prípadoch. Autorka odporúča interdisciplinárny prístup a úzku medziodborovú spoluprácu, aby u každého pacienta s metabolickým syndrómom bola zameraná pozornosť aj na súčasný výskyt chronickej obštrukčnej choroby pľúc.

Pohľad imunológa na diabetes mellitus je prezentovaný v článku MUDr. Daniely Kantárovej, PhD., Diabetes mellitus a sekundárne imunodeficiencie. Autorka uvádza, že diabetes mellitus ovplyvňuje funkciu imunitného systému. Popísané boli viaceré odchýlky imunitného profilu diabetikov, aj keď u mnohých z nich zatiaľ nie je jasná presná klinická korelácia. Najčastejším klinickým dôsledkom sú recidivujúce, komplikované a horšie liečiteľné infekcie (najmä uropoetického systému a kože), ktoré by mali vzbudiť podozrenie na možný imunodeficit a po potvrdení klinickým imunológom by mohli byť indikáciou na imunomodulačnú liečbu.

Zvýšenému riziku urogenitálnych infekcií u pacientiek s diabetes mellitus sa venuje článok doc. MUDr. Karola Dókuša, PhD. K najčastejším infekciám močovo-pohlavných orgánov u diabetičiek patria vulvovaginálna kandidóza, bakteriálna vaginóza, trichomoniáza a aeróbna vaginitída. Ich diagnostika a liečba sa riadi štandardnými odporúčaniami platnými aj pre ostatnú populáciu. Každá liečba infekcie u diabetičky musí však byť dostatočne dlhá, pretože jednodňové a krátkodobé terapeutické režimy nie sú u týchto žien dostatočne účinné a bývajú jednou z príčin recidív.

Doc. MUDr. Dušan Hirjak, PhD., v článku Hodnotenie priebehu infekcie v oblasti hlavy a krku – porovnanie skupín pacientov s diabetikov a nediabetikov analyzuje výsledky vlastnej štúdie sledujúcej výskyt okoločeľustných zápalov u pacientov hospitalizovaných na Klinike ústnej, čeľustnej a tvárovej chirurgie LF UK v Bratislave. Aj keď pacienti s diabetom nevytvárajú jednoznačne skupinu s vysokým rizikom komplikácií a sťaženého priebehu nešpecifickej infekcii čeľustí a krku, zvlášť pre nich platí odporúčanie, že najjednoduchšou a najúčinnejšou prevenciou rozvoja a komplikácií súvisiacich s okoločeľustnými zápalmi je prevencia vzniku a prítomnosti devitálnych zubov, ktoré sa ukazujú ako rozhodujúci a najvážnejší faktor.

V oblasti hepatológie sa skúmal predovšetkým vzťah diabetes mellitus 2. typu a metabolického syndrómu k nealkoholovej steatóze pečene. Zahraničný príspevok prof. MUDr. Petra Husy, CSc., Diabetes mellitus a hepatitída C upozorňuje aj na 1,6-krát zvýšenú prevalenciu diabetes mellitus u chorých nakazených infekciou vírusom HCV. Inzulínová rezistencia a diabetes mellitus 2. typu sú nezávislé predpovedné faktory pre rýchlejšiu progresiu fibrózy pečene a zníženú terapeutickú odozvu pri interferónových režimoch. U týchto pacientov je aj častejší výskyt hepato­celulárneho karcinómu.

Monotematickú časť čísla Forum diabetologicum sme ešte doplnili článkami z oblasti prevencie. Autorka MUDr. Linda Buková, PhD., v článku Konzumujú pacienti s diabetes mellitus 2. typu dostatočné množstvo ovocia a zeleniny? sa venuje preventívnemu významu správnej diéty s dostatočným množstvom ovocia a zeleniny pri vzniku komplikácií diabetes mellitus a výsledkami svojej dotazníkovej štúdie dokazuje, že ich konzum je u našich pacientov nedostatočný. MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MPH, predstavila výsledky celoslovenského projektu DIATEENS – tínedžeri, zdravé stravovanie a diabetes, ktorý ukázal neuspokojivé výsledky týkajúce sa stravovacích zvyklostí a miery pohybovej aktivity medzi slovenskými tínedžermi. Až štvrtina študentov si je vedomá, že ich strava väčšinou alebo vôbec nespĺňa kritériá zdravej výživy. Síce 96 % študentov považuje pohyb za dôležitý, napriek tomu až 16 % oslovených sa venuje aktívnemu pohybu menej ako raz týždenne. Pozitívnym výsledkom je dostatok ochoty mladých tínedžerov k pozitívnej zmene, k ochote spolupracovať, vytvoriť nové režimové vzorce a prispieť tak k zlepšeniu perspektívy rizikovosti metabolických, kardiovaskulárnych chorôb a obezity. To je dôležitá informácia, ktorá dáva nádej do budúcnosti, že dôsledným preventívnym programom dokážeme znížiť prevalenciu diabetes mellitus 2. typu, choroby zasahujúcou svojimi komplikáciami a pridruženým komorbiditami takmer do všetkých odborov medicíny.

Verím, že Vás informácie, ktoré toto číslo prináša, zaujmú a pomôžu Vám pri opatere o Vašich pacientov.

prof. MUDr. Peter Galajda, CSc.

I. interná klinika Jesseniova LF UK a UNM, Martin


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Forum Diabetologicum

Číslo 3

2016 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více