24. Pečenkovy epidemiologické dny


Vyšlo v časopise: Epidemiol. Mikrobiol. Imunol. 59, 2010, č. 4, s. 212-215
Kategorie: Zprávy

České Budějovice 15.–17. 9. 2010

Ve dnech 15.–17. září 2010 se v Českých Budějovicích uskutečnily 24. Pečenkovy epidemiologické dny. Tato výroční konference, hlavní akce Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii (SEM) ČLS JEP, se konala v kongresových prostorách hotelu Gomel. Spolu se SEM ČLS JEP pořádala konferenci Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích. Konference se konala pod záštitou hlavního hygienika ČR MUDr. Michaela Víta, Ph.D., hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Jiřího Zimoly a primátora města České Budějovice.

Slavnostního zahájení a přivítání všech zúčastněných se za organizační tým KHS ujala MUDr. Jitka Luňáčková, pak přítomné pozdravili MUDr. Sylvie Kvášová z MZ ČR, náměstek primátora František Jelen a náměstkyně ředitele KHS pro odbornou činnost MUDr. Dagmar Beníšková. Doc. MUDr. Zuzana Krištúfková, předsedkyně Slovenské epidemiologické a vakcinologické společnosti, a prof. MUDr. Peter Krištúfek, prezident Slovenské lékařské společnosti, pronesli pozdravné projevy za slovenskou stranu. Za Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP přivítali všechny přítomné MUDr. Pavla Křížová a MUDr. Jan Kynčl.

Konference se zúčastnilo 175 delegátů včetně hostů ze Slovenska a Rakouska. Odeznělo 56 přednášek a bylo vystaveno 7 posterů.

Po slavnostním úvodu začal odborný program.

1. Zahajovací blok – moderovali MUDr. Jan Kynčl a doc. Petr Pazdiora.

Jako první vystoupila doc. Krištúfková ze Slovenské zdravotnické univerzity v Bratislavě se sdělením „Monitorovanie výskytu infekčných chorôb – základ kvalitnej surveillance“. Potom následovala vtipně pojatá přednáška „Možnosti epidemiologie před 100 lety v Čechách“, kterou dr. Fránová ze Zdravotního ústavu v Plzni prezentovala oblečená v dobovém kostýmu ze začátku minulého století. Dr. Křížová ve sdělení „Mezinárodní surveillance infekčních onemocnění“ zdůraznila, že zajišťování programů surveillance patří i mezi priority Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC). V dalším vystoupení připomněl doc. Pazdiora z Krajské hygienické stanice v Plzni zakladatele koncepce surveillance, prof. Rašku, a informoval i o slavnostním odhalení pamětní desky prof. Rašky na rodném domě ve Strašíně. Jeden z přímých účastníků programu eradikace varioly v 60. a 70. letech minulého století, doc. Kříž ze SZÚ, hovořil o historii boje s touto zákeřnou nemocí až do úspěšného zakončení v roce 1977. Na tomto úspěchu se podílelo i 19 československých epidemiologů. Letos si připomínáme 30. výročí vyhlášení eradikace varioly Světovou zdravotnickou organizací, ke kterému došlo 8. 5. 1980.

Následovala slavnostní chvíle, kdy předsedkyně Společnosti, dr. Křížová, nejprve předala Čestnou medaili ČLS JEP dr. Oldřichu Hausnerovi, dlouholetému pracovníku Mikrobiologického oddělení Nemocnice v Českých Budějovicích a potom Diplom Čestného členství SEM ČLS JEP jeho manželce dr. Svatavě Hausnerové, z téhož mikrobiologického oddělení. Slavnostní akt byl završen předáním Ceny prof. Rašky za nejlepší odbornou publikaci v roce 2009, kterou získal prof. Prymula s kolektivem za práci „Effect of prophylactic paracetamol administration at time of vaccination on febrile reactions and antibody responses in children: two open-label, randomised controlled trials“ otištěnou v časopise Lancet. Za nepřítomného hlavního autora převzala Diplom zástupkyně autorského kolektivu dr. Kalíšková.2. BLOK – Nákazy preventabilní očkováním řídili MUDr. Jitka Částková a MUDr. Jan Kynčl.


V první přednášce celého bloku seznámila přítomné doc. Krištúfková ze Slovenské zdravotnické univerzity z Bratislavy se současným stavem a perspektivami očkování na Slovensku. Dr. Kynčl ze SZÚ prezentoval novinky v očkování proti chřipce. Dr. Orolinová z Očkovacího centra Avenier, a. s., informovala o očkování alergických pacientů v očkovacích centrech Avenier. Výsledky surveillance závažných hemofilových onemocnění působených Haemophilus influenzae prezentovala dr. Lebedová ze SZÚ. V další prezentaci dr. Vaverková z KHS Jihomoravského kraje se sídlem v Brně informovala o průběhu šetření výskytu VHB na specializovaném pracovišti Fakultní nemocnice Brno u 28 pacientů se závažnými hematoonkologickými diagnózami. Dr. Vlčková z LF UP v Olomouci hovořila o zkušenostech s očkováním v centru očkování a cestovní medicíny a přístupu k očkování v ordinacích praktických lékařů. Zajímavou osobní zkušenost laboratorního pracovníka z projektu Lékařů bez hranic v Kyrgyzstánu s kontrolou a dohledem nad TBC ve vězeňském systému přednesla Mgr. Hajná z Centrální laboratoře Nemocnice Strakonice. O neurologických komplikacích po očkování hovořil dr. Trmal z KHS Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem a zdůraznil význam sledování všech komplikací po očkování jako důležité součásti surveillance infekčních onemocnění a bezpečnosti očkování. Sdělení „Možnosti využití metod molekulární epidemiologie u virových hepatitid A, B a C“ přednesl dr. Němeček ze Státního zdravotního ústavu.

Na závěr prvního dne konference se konalo satelitní sympozium. Po přivítání a úvodním slovu dr. Mrkvana z GlaxoSmithKline prezentovala dr. Havlíčková charakteristiky pandemické vlny chřipky 2009–2010, kde se rovněž zmínila o viru španělské chřipky, který cirkuloval v populaci již v roce 1916 a postupně získával svou patogenitu. Dr. Fabiánová informovala o situaci ve výskytu pertusse v ČR. V další přednášce navázala na předchozí sdělení dr. Jirsenská s klinickým náhledem na toto onemocnění. Sympozium zakončil dr. Mrkvan s přehledem firemních vakcín pro prevenci pertusse.

3. BLOK – Alimentární nákazy druhý den konference vedli dr. Petr Petrášdr. Jana Prattingerová. Sdělení dr. Koláčkové ze SZÚ v Brně bylo věnováno možnostem využití molekulárních metod při epidemiologických šetřeních kampylobakterióz. Ing. Marejková ze SZÚ v Praze referovala o rodinných výskytech nebezpečných enterohemoragických E. coli, které byly příčinou vážných střevních onemocnění včetně jednoho úmrtí na hemolyticko-uremický syndrom. Dr. Petráš z téhož pracoviště se zmínil o 40 zaznamenaných případech menstruální formy syndromu toxického šoku, kdy u všech pacientek bylo v anamnéze uvedeno užití vaginálních tamponů. Další dvě sdělení prezentovala dr. Prattingerová z Krajské hygienické stanice v Liberci. První bylo věnováno epidemiím norovirových gastroenteritid v Libereckém kraji, druhé školní epidemii salmonelóz vyvolaných sérotypem Salmonella Typhimurium, kdy jako možné vehikulum byli označeni netopýři. Dr. Průchová z KHS v Plzni referovala o epidemii salmonelózy po požití tatarského bifteku. Ve vejcích použitých k přípravě byl zachycen stejný fagotyp salmonely S. Enteritidis, jako ve stolicích pacientů. Dr. Luňáčková z KHS v Českých Budějovicích prezentovala neobvyklou epidemii 8 případů listeriózy, kdy se podařilo dohledat potravinu, která sloužila jako vehikulum. V poslední přednášce tohoto bloku přednesla doc. Podstatová z Jihočeské univerzity své  připomínky k používání epidemiologické terminologie.

4. BLOK – Neuroinfekce vedli doc. Bohumír Kříždoc. Petr Pazdiora. Úvodní slovo patřilo prof. Kunzovi z Department of Virology, Medical University Vienna, který prezentoval zkušenosti s výrobou vakcíny proti klíšťové encefalitidě (KE) a významné úspěchy s vysokou proočkovaností proti KE v rakouské populaci. Následovala prezentace primáře Chmelíka z Infekčního oddělení Nemocnice České Budějovice s klinickým obrazem klíšťové encefalitidy; přednášející upozornil zejména na těžší následky po onemocnění u starších neočkovaných osob, které mohou být po proběhlém onemocnění i trvale invalidizovány. O měnících se epidemiologických charakteristikách výskytu klíšťové encefalitidy v ČR včetně zvýšeném výskytu u jedinců mužského pohlaví ve věkové skupině 50–70 let v souvislosti s jejich aktivitami informoval doc. Kříž ze SZÚ. Dr. Jílková ze Zdravotního ústavu v Ústí nad Labem seznámila ve své prezentaci s prevencí klíšťové meningoencefalitidy a specifickým přístupem v očkování u starších osob – preference klasického schématu před schématem zrychleným a kratším intervalem pro opakované přeočkování v případě nedosažené projektivní koncentrace antiKME igG protilátek – pro generaci 50+ tzv. „Golden agers“. Zkušenosti s očkováním proti KE z Plzeňského kraje a základní epidemiologické charakteristiky v souboru nemocných za 50 let prezentoval doc. Pazdiora. Ve shodě s předešlými prezentacemi upozornil na nízkou proočkovanost v nejvyšších věkových skupinách, kde je ale incidence a závažnost onemocnění vyšší než u dětí.

Dr. Tkadlecová z KHS Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně popsala onemocnění aseptickou meningitidou ve fotbalovém klubu žáků. Dr. Džupová z Kliniky infekčních nemocí 3. LF UK, FN Na Bulovce, Praha ve své prezentaci seznámila s bakteriálními původci purulentních meningitid v souboru 371 dospělých pacientů za období 1997–2009. Dr. Morávková z KHS Plzeňského kraje se sídlem v Plzni popsala průběh a úskalí šetření výskytu 3 případů invazivního meningokokového onemocnění u dětí z mateřské školky. Ing. Opluštilová z Centrální laboratoře Nemocnice Strakonice, a. s., navázala případem záchytu kmene Neisseria meningitidis W135 z výtěru oka u kojence s diagnózou konjunktivitida. Poslední přednášku o surveillance invazivního meningokokového onemocnění prezentovala dr. Křížová ze SZÚ. Zmínila se také o nově doporučené vakcinační strategii pro ČR: u konjugované vakcíny je vhodné provést základní očkování v dětském předškolním věku a přeočkování v preadolescentním věku konjugovanou tetravakcínou A, C, Y, W135 k zajištění co nejširší dlouhodobé imunity.

Odpoledne druhého dne bylo věnováno poznávacímu programu, kdy pořadatelé připravili výběr ze tří možností:

  • prohlídka Jaderné elektrárny Temelín
  • prohlídka státního zámku Hluboká
  • prohlídka národního podniku Budějovický Budvar.

Všechny 3 exkurze byly bohatě obsazeny a podle kuloárových diskusí se všechny líbily a zaujaly své návštěvníky. Na závěr druhého dne se pak konal společenský večer, kde jsme si v začátku poslechli vystoupení kvarteta mladých flétnistů a poté hrála k poslechu i k tanci místní kapela.

Poslední den konference zahájil 5. BLOK – Nozokomiální nákazy a DDD činnost, který moderovali dr. Josef Trmaldr. Jana Vlčková. Blok zahájila dr. Girod-Schreinerová z KHS Karlovarského kraje informací o prevalenční studii nozokomiálních infekcí (NI), která byla provedena v roce 2009 na odděleních ARO a JIP s invazivní umělou ventilací ve 100 nemocnicích u 1 615 hospitalizovaných pacientů. Ve studii bylo zjištěno 493 nozokomiálních infekcí u 396 osob (průměrná zjištěná prevalence NI 22,8). Výsledky stanovení účinnosti vybraných dezinfekčních prostředků na kmeny Staphylococcus aureus s produkcí exfoliatinů, které byly zachyceny v prostředí nemocnice, kde došlo k hromadnému výskytu stafylokokových infekcí na novorozeneckém oddělení, prezentovala dr. Melicherčíková ze SZÚ. Dr. Hanzen z HPL, spol. s r. o., Bratislava analyzoval ve své prezentaci výsledky výskytu průjmů u hospitalizovaných pacientů, jako jeden z rizikových faktorů výskytu Clostridium difficile se ukázal vyšší věk a současné užívání antibiotik. Sledování výskytu klostridiových infekcí a jejich diagnostiku tentokrát ve Fakultní nemocnici Na Bulovce popsala dr. Polívková. Infekční onemocnění se vyskytlo častěji u starších polymorbidních pacientů užívajících antibiotika, častěji po podání aminopenicilinů, cefalosporinů III. a IV. generace a fluorochinolonů. V první části svého sdělení prezentovala dr. Klepetková z Hygienické stanice hlavního města Prahy výsledky prevalenční studie nozokomiálních infekcí na odděleních ARO a JIP v pražských nemocnicích. V druhé části pak informovala o konkrétním výskytu stafylokokových infekcí na neonatologickém oddělení jedné pražské nemocnice. Výsledky studie monitorování mikrobiologické situace v dolních cestách dýchacích u 81 pacientů s diagnostikovaným inhalačním traumatem v letech 2005–2009 byly tématem sdělení dr. Lipového z FN Brno. Ze spektra infekčních agens (217 kmenů bakterií), které se podílejí na infekčních komplikacích a mortalitě u těžce popálených pacientů a pacientů s inhalačním traumatem, byla nejčastěji izolovanou bakterií Klebsiella pneumonie (53krát) a Pseudomonas aeruginosa (37krát). O nově založené Společnosti pro nemocniční epidemiologii a hygienu ČLS JEP informovala dr. Šípová z Nemocnice v Českých Budějovicích a Nemocnice v Prachaticích.

Předposlední 6. BLOK – Varia I. řídili dr. Josef Dlhýdr. Vratislav Němeček. Nejprve zazněla přednáška dr. Bočkovské ze společnosti BAG Halth Care GmBH o možnostech kontroly mycích a dezinfekčních zařízení, sterilizátorů a nástrojů jako nedílné součásti prevence nozokomiálních nákaz. Následovala prezentace Mgr. Randáka z Kontaktního centra Prezent Strakonice o praxi screeningového testování uživatelů drog v nízkoprahových centrech, o tom, kdo může v centrech vyšetřovat (zaškolený personál – i nezdravotníci) a co lze vyšetřovat (HBV, HCV, syfilis, HIV). Klienti centra jsou o výsledku vyšetření informováni, ale následná péče (léčba apod.) zajištěna není. Předsedající dr. Němeček upozornil přednášejícího na nedodržování ze zákona povinné konfirmace vyšetření, kdy spolehlivost screeningových testů musí být potvrzena ve zdravotnickém zařízení. Dr. Aišmanová z Ústavu epidemiologie LF UK Plzeň prezentovala výsledky dotazníkové studie mezi studenty 5. ročníku lékařské fakulty o přenosu infekce HIV. Dr. Zjevíková z Kliniky infekčního lékařství, FN Ostrava informovala o epidemiologických aspektech pacientů ostravského AIDS centra včetně některých kazuistik. Upozornila na alarmující nárůst počtu HIV pozitivních a na zvýšený počet pacientů, kteří přicházejí až v pokročilém stadiu onemocnění. Dr. Němečková z Oddělení experimentální virologie (Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha) popsala ve své prezentaci infekci novým lidským onkogenním virem – polyomavirem karcinomu Merkelových buněk (MCPyV), biologické vlastnosti a prevalenci MCPyV v ČR. Dr. Dřevínek z Pediatrické kliniky FN Motol (Praha) zdůraznil v další prezentaci důležitost časné detekce infekce Burkholderia cepacia u pacientů s cystickou fibrózou, kde rychlá diagnostika PCR metodou umožní nasazení cílené antibiotické léčby, izolaci od ostatních pacientů s cystickou fibrózou, a zabrání dalšímu šíření závažných respiračních infekcí způsobených bakteriemi komplexu Burkholderia cepacia mezi těmito pacienty.

Poslední 7. BLOK – Varia II. předsedali dr. Jitka Luňáčkovádr. Karel Fajfrlík. Dr. Havlíčková ze SZÚ zahájila blok prezentací o sérologické diagnostice chřipky, o možnostech a limitech jednotlivých testů. Závěrem zdůraznila nutnost vyšetřovat párová séra, a pokud to není možné, alespoň vždy interpretovat výsledky laboratorního vyšetření ve vztahu k anamnéze a jednotlivé diagnostické testy vzájemně vhodně kombinovat. Dr. Kynčl ze SZÚ přednesl posluchačům předběžné výsledky virologických a pitevních nálezů osob zemřelých v souvislosti s infekcí Pandemic (H1N1) 2009. U pacientů zemřelých na pandemickou chřipku byl zjištěn nižší věk, což podporuje dlouholetá zkušenost závažných postižení respiračního traktu u nižších věkových skupin, které typicky provází šíření pandemického kmene. Poučnou a zajímavou prezentací o syfilis všechny přítomné upoutal dr. Horažďovský z Kožního oddělení Nemocnice České Budějovice. Prezentoval řadu klinických případů (i obrazem) a upozornil na vzrůstající počet případů příjice jako výsledek podceňování situace ze strany pacienta a často i lékaře. O epidemii Q horečky v Nizozemí, považované za dosud největší epidemii tohoto onemocnění ve světě, která v zemi trvá již přes tři roky, o situaci v ČR a v Evropě hovořila ve svém sdělení dr. Fabiánová ze SZÚ. Epidemiologii staronového onemocnění – leishmaniázy, která představuje po malárii ve světě druhou nejčastější příčinu úmrtí v důsledku nákazy parazitárními původci, popsal dr. Dlhý z Ministerstva zdravotnictví ČR. Upozornil na těžce probíhající viscerální formu onemocnění u pacientů se současně přítomnou infekcí HIV, na riziko přenosu leishmaniázy u injekčních narkomanů a na možnost akvírovat nákazu v jižní Evropě, a tudíž myslet na onemocnění v rámci cestovní anamnézy a diferenciální diagnózy. Doc. Kříž na závěr doplnil, že leishmaniázu si z pobytu v jižní Evropě mohou přivézt i domácí mazlíčci, zejména psi, kteří často cestují s majiteli. Posledním sdělením celou konferenci uzavřel dr. Šebesta z KHS Jihomoravského kraje se sídlem v Brně. Prezentoval význam, výskyt a rozmanitost komárů, kteří obývají území jižní Moravy.

Letošní Pečenkovy dny se vydařily. V programu byla jedna premiéra: poprvé (nebudeme-li počítat tradiční účastníky, naše kolegy ze Slovenska) vystoupil zahraniční host: rakouský profesor dr. Christian Kunz z Virologického ústavu Lékařské univerzity ve Vídni. Většina přednášek byla perfektně připravena po odborné i formální stránce, stejně jako vystavené postery. Příjemným zjištěním bylo, že posluchači zůstávali v hojném počtu do konce všech bloků. Technické zabezpečení fungovalo bez problému, a když se přednášející naučili správně  mluvit do mikrofonu, byly přednášky dobře slyšet i v posledních řadách.

V závěru konference vystoupila předsedkyně Společnosti SEM dr. Křížová, zhodnotila její průběh a poděkovala hlavní organizátorce dr. Jitce Luňáčkové i řediteli firmy CWave, panu Zdeňku Hajnovi, za skvělý průběh akce. A dále pozvala přítomné na kongres Klinické mikrobiologie a infekčního lékařství KMIN 2011, který se bude konat 21.–23. září 2011 v Plzni v Parkhotelu. Hlavním organizátorem je dr. Karel Fajrlík z FN Plzni a pořadateli jsou mimo naši Společnost SEM i Společnost pro lékařskou mikrobiologii a Společnost infekčního lékařství.

Se souhlasem šéfredaktorů je článek otištěn souběžně v časopisech Epidemiologie, mikrobiologie a imunologie a Zprávy Epidemiologie a mikrobiologie (SZÚ, Praha).

MUDr. Kateřina Fabiánová SZÚ – COČ v OPVZ Odbor epidemiologie infekčních nemocí

RNDr. Petr Petráš SZÚ – CLČ v OPVZ Odbor mikrobiologických laboratoří


Štítky
Hygiena a epidemiologie Infekční lékařství Mikrobiologie

Článek vyšel v časopise

Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie

Číslo 4

2010 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×