Familiárna hypobetalipoproteinémia


Familial Hypobetalipoproteinemia

The paper reviews the genetics and pathobiochemistry of familial hypobetalipoproteinemia, its clinical manifestation and complications. Familial hypobetalipoproteinemia represents an autosomal dominant disorder in the formation of hepatic apolipopediatrie protein B, which plays a key role in the metabolism of lipoproteins. The prevailing genetic mutations include frameshift and nonsense changes with a frequent localization on chromosome 2, rarely localized on chromosome 3. The third type of alteration does not display association with the loci mentioned above. The metabolic disorder becomes manifest in the formation of truncated forms of the protein chain. The diagnosis is based on very low levels of LDL cholesterol and apolipoprotein B in serum, which are usually less than 5 percentile according to age and sex. Abnormal biosynthesis of apolipoprotein B affects the export system of atypical VLDL particles and can thereby result in fat accumulation in the liver. Liver steatosis displays considerable individual differences and relation to the body mass index, intraperitoneal fat and insulin resistance. Reduction of atherogenic components in the lipidogram probably decreases the risk of cardiovascular lesions.

The group of patients consisted of 39 individuals with heterozygous type of the disease. These individuals included 22 children and adolescents at the mean age of 14.5 years (range 7 to 18). In two cases there was liver steatosis (detected by ultrasound) and a mild increase in aminotransferase values. The frequency of familial hypobetalipoproteinemia was around 0.07% and the concentration of normal apolipoprotein B in plasma was 30% of physiological values. A compulsory universal screening for risk factors in cardiovascular diseases at the child and juvenile age, including the determination of c. cholesterolemia will increase the number of patients with this metabolic defect in Slovakia.

Key words:
familial hypobetalipoproteinemia, apolipoprotein B, truncated chains of apolipoprotein B, liver steatosis


Autoři: Š. Rosipal
Působiště autorů: Metabolická ambulancia Lipmet s. r. o.
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2007; 62 (7-8): 434-439.
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Práca prináša prehľad o genetike a patobiochémii familiárnej hypobetalipoproteinémie, o jej klinickej manifestácii i komplikáciach. Familiárna hypobetalipoproteinémia reprezentuje autozómovo dominantnú poruchu v tvorbe hepatálneho apolipoproteínu B, ktorý má kľúčovú rolu v metabolizme lipoproteínov. K prevládajúcim génovým mutáciam patria frameshift a nonsense zmeny s častou lokalizáciou na 2. chromozóme, zriedkavo s umiestením v 3. chromozóme. Tretí typ alterácie nevykazuje väzbu na uvedené lokusy. Metabolická chyba sa prejaví produkciou oklieštených foriem bielkovinového reťazca. Diagnóza sa opiera o veľmi nízke hodnoty LDL cholesterolu a apolipoproteínu B v sére, ktoré bývajú menej ako 5. percentil podľa veku a pohlavia. Abnormálna biosyntéza apolipoproteínu B narúša exportný systém atypických VLDL častíc a tak môže dôjsť k hromadeniu tukov v pečeni. Steatóza heparu má značné interindividuálne rozdiely a vykazuje súvzťažnosť s indexom telesnej hmotnosti, intraperitoneálnym tukom a inzulínovou rezistenciou. Redukcia aterogénnych zložiek v lipidograme pravdepodobne znižuje riziko srdcovocievnych lézií.

Súbor pacientov pozostával z 39 jedincov s heterozygotným typom ochorenia. Medzi postihnutými bolo 22 detí a adolescentov s priemerným vekom 14,5 roka (rozpätie 7–18 rokov). V dvoch prípadoch sa zistila steatóza pečene (ultrazvuk) a mierne zvýšenie hodnôt transamináz. Frekvencia familiárnej hypobetalipoproteinémie sa pohybovala okolo 0,07 % a koncentrácia normálneho apolipoproteínu B v plazme činila 30 % z fyziologických hodnôt. Na Slovensku povinný univerzálny skríning rizikových faktorov kardiovaskulárnych ochorení v detskom a juvenilnom veku, včítane stanovenia c. cholesterolémie, zvýši počet pacientov s touto metabolickou odchýlkou.

Kľúčové slová:
familiárna hypobetalipoproteinémia, apolipoproteín B, oklieštené reťazce apoproteínu B, steatóza pečene


Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie

Číslo 7-8

2007 Číslo 7-8

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se