Spoľahlivosť neinvazívneho merania koncentrácie bilirubínu u zdravých novorodencov


Reliability of Noninvasive Measurement of Bilirubin Concentration in Healthy Newborns

Objective:
To evaluate reliability of transcutaneous measurement of bilirubin (Bi) concentration using a noninvasive bilirubinmeter Air-Shields Minolta JM-103 and to compare the results obtained on various parts of the newborn body surface.

Patients and methods:
The whole cohort („s“) of 247 physiological newborns (139 boys, 108 girls) was divided according to concentration serum Bi into a physiological subgroup „f“ (Bi <220 μmol/l, n = 138) and a pathological subgroup „p“ (Bi ≥220 μmol/l, n = 109).

Results:
Differences (Δ) between the transcutaneous value of Bi concentration on the forehead (ΔC), sternum (ΔS), belly (ΔB) and the value of Bi concentration in serum, considered as standard, were evaluated. Insignificant differences in the subgroup „f“ were obtained in the measurement on the forehead (ΔC = 1.25 μmol/l (CI –3.1–5.6)) and in the subgroup „p“ on sternum (ΔS = 1.9 μmol/l (CI –3.7–7.5)) as well as on the belly (ΔB = 3.4 (CI–3.2–10.0)), (p >0.05), the other observed differences in both subgroups „f“, „p“ as well as in the whole cohort „s“ displayed significant differences as compared to serum concentration of Bi.

Conclusion:
Based on the results it is possible to recommend transcutaneous measurement of Bi concentration by the apparatus Minolta JM-103 in the area of sternum or belly of mature newborns as a reliable examination, which safely diagnoses hyperbilirubinemia where therapy is required.

Key words:
newborn, bilirubin, hyperbilirubinemia, icterus, transcutaneous measurement, Minolta JM-103


Autoři: K. Maťašová;  M. Zibolen;  M. Čiljak;  H. Kolarovszká;  D. Murgaš 1;  T. Baška 2
Působiště autorů: Neonatologická klinika JLF UK a MFN, Martin prednosta prof. MUDr. M. Zibolen, CSc. ;  Klinika detskej chirurgie JLF UK a MFN, Martin prednosta doc. MUDr. M. Dragula, CSc., mim. prof. 1;  Ústav verejného zdravotníctva, Oddelenie epidemiológie JLF UK, Martin vedúci MUDr. T. Baška, PhD. 2
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2005; 60 (11): 599-605.
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Cieľ práce:
Zhodnotiť spoľahlivosť transkutánneho merania koncentrácie bilirubínu (Bi) použitím neinvazívneho bilirubinometra Air-Shields Minolta JM-103 a porovnať výsledky získané meraním na rôznych miestach povrchu tela novorodenca.

Pacienti a metodika:
Celý súbor („s“) 247 fyziologických novorodencov (139 chlapcov, 108 dievčat) bol podľa koncentrácie sérového Bi rozdelený na fyziologický podsúbor „f“ (Bi <220 μmol/l, n = 138) a patologický podsúbor „p“ (Bi ≥220 μmol/l, n = 109).

Výsledky:
Vyhodnotili sa rozdiely (Δ) medzi transkutánne nameranou hodnotou koncentrácie Bi na čele (ΔC), sterne (ΔS), bruchu (ΔB) a hodnotou koncentrácie Bi v sére, ktorá bola považovaná za štandard. Nevýznamné rozdiely sa v podskupine „f“ zistili pri meraní na čele (ΔC = 1,25 μmol/l (CI – 3,1–5,6)) a v podskupine „p“ na sterne (ΔS = 1,9 μmol/l (CI – 3,7–7,5)) aj na bruchu (ΔB = 3,4 (CI – 3,2–10,0)), (p >0,05), ostatné sledované rozdiely v oboch podskupinách „f“, „p“ aj v celom súbore „s“ vykazovali významné rozdiely v porovnaní so sérovou koncentráciou Bi.

Záver:
Na základe výsledkov je možné odporučiť transkutánne meranie koncentrácie Bi vykonané prístrojom Minolta JM-103 v oblasti sterna alebo brucha u donosených novorodencov ako spoľahlivé vyšetrenie, ktoré bezpečne diagnostikuje hyperbilirubinémiu vyžadujúcu si liečbu.

Kľúčové slová:
novorodenec, bilirubín, hyperbilirubinémia, ikterus, transkutánne meranie, Minolta JM-103


Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se