Částečná kapalinová ventilace s vysokofrekvenční oscilační ventilací: vliv na výměnu krevních plynů na modelu syndromu akutní respirační tísně


Partial Liquid Ventilation with High Frequency Oscillation Ventilation: Influence on Exchange of Blood Gases on a Model of Acute Respiratory Distress SyndromeObjective: To assess the effect of combined partial liquid ventilation (PLV) and high frequency ventilation (HFO) on the exchange of blood gases on a model of acute respiratory distress syndrome (ARDS).

Type of investigation:
Laboratory experiment on animal model.Place: Laboratory of the Chair of Experimental Pathophysiology, Masaryk University Brno.Subjects: 18 laboratory animals - rabbits.Method: After premedication, tracheostomy was performed in the animals, ECG, central venous pressure and arterial pressure were monitored. After the initial conventional mechanical ventilation the rabbits were divided into two groups: group 1 with intact lungs and group 2 with experimental ARDS. In group 1 the initial HFO took place and subsequently PLV with HFO. Then perfluorocarbon (PFC) was drawn off and the rabbits were again connected to HFO. In group 2 after the initial HFO ARDS was induced by repeated lavage of the lungs with saline, followed by PLV with HFO and finally, after drawing off PFC, only HFO. Each stage lasted 60 minutes. After five-minute intervals the authors recorded the acid-base balance blood gases and mean airway pressure. The values were compared at the end of each stage.Results: Group 1: Drop of pH during PLV and gradual return to normal is not statistically significant, similarly as the rise of PaCO2 during PLV and the decline during HFO. PaO2/FiO2 at the beginning of PLV declines, but at the end of PLV it rose and is even higher than during the initial HFO. Nevertheless after termination of PLV, during HFO a decline is apparent. The mean airway pressure (Paw) remains almost unchanged throughout the experiment. Group 2: The decline of pH during the lavage of the lungs is statistically significant but during PLV it rises gradually and returns to normal. PaCO2 increases during lavage and at the onset of PLV, but during PLV and HFO it declines to original levels. PaO2/FiO2 declines briskly after lavage and increases already at the onset of PLV, the values being highest at the end of PLV. During the subsequent HFO it declines again. Paw does not undergo any significant changes during the experiment.Conclusion: By combination of PLV and HFO in experimental ARDS it is possible to achieve markedly improved oxygenation which does not proceed after termination of PLV. Ventilation is maintained within the limits of normal values, the transient acidosis is normalized by a combination of PLV and HFO. In intact lungs, by combination of PLV and HFO, improved oxygenation is achieved which is not possible without PLV. Changes of pH and ventilation are not statistically signifikant. During PLV with HFO it is possible to maintain blood gases at satisfactory levels with minimal Paw.

Key words:
partial liquid ventilation, high frequency oscillation ventilation, acute respiratory distress syndrome, experiment, acid-base balance, ventilation, oxygenation


Autoři: M. Fedora;  M. Šeda;  M. Klimovič;  P. Dominik;  R. Nekvasil
Působiště autorů: ARO a ECMO centrum Fakultní nemocnice Brno, Dětská nemocnice, přednosta ARO prim. MUDr. M. Klimovič vedoucí ECMO centra doc. MUDr. R. Nekvasil, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2001; (2): 56-61.
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl práce:
Zjistit vliv kombinace částečné kapalinové ventilace (PLV) a vysokofrekvenční oscilační ventilace (HFO) na výměnu krevních plynů na modelu syndromu akutní respirační tísně (ARDS).Typ studie: Laboratorní experiment na zvířecím modelu.Místo: Laboratoř katedry experimentální patofyziologie Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Brno.Subjekty: 18 laboratorních zvířat - králíků.Metoda: Po premedikaci byla zvířatům provedena tracheostomie, monitorováno EKG, centrální žilní tlak a arteriální tlak. Po úvodní konvenční mechanické ventilaci byli králíci rozděleni do 2. skupin: 1. skupina s nepoškozenými plícemi a 2. skupina s experimentálním ARDS. U 1. skupiny proběhla úvodní HFO a následně PLV s HFO. Potom byl perfluorokrbon (PFC) odsát a králíci byli napojeni opět na HFO. U 2. skupiny byl po úvodní HFO navozen ARDS opakovanou laváží plic fyziologickým roztokem, následovala PLV s HFO a nakonec po odsátí PFC pouze HFO. Každá fáze trvala 60 minut. V pětiminutových intervalech jsme zaznamenávali acidobazickou rovnováhu, krevní plyny a střední tlak v dýchacích cestách; srovnány byly hodnoty ke konci každého období.Výsledky: Skupina 1: Pokles pH během PLV a postupný návrat k normě není statisticky významný, stejně jako vzestup PaCO2 během PLV a pokles během HFO. PaO2/FiO2 v úvodu PLV klesá, ale ke konci PLV stoupl a je dokonce vyšší než během úvodní HFO. Nicméně po skončení PLV, během HFO, je patrný pokles. Téměř beze změn v průběhu experimentu zůstává střední tlak v dýchacích cestách (Paw). Skupina 2: Pokles pH během laváže plic je statisticky významný, ale během PLV se postupně zvyšuje a vrací se k normě. PaCO2 narůstá během laváže i v úvodu PLV, ale během PLV a dále při HFO klesá k původním hodnotám. PaO2/FiO2 prudce klesá po laváži a již v úvodu PLV narůstá s nejvyšší hodnotou ke konci PLV. Během následující HFO opět klesá. Paw v průběhu experimentu nevykazuje významné změny.Závěr: Kombinací PLV a HFO u experimentálního ARDS je možné dosáhnout výrazné zlepšení oxygenace, které po skončení PLV nepokračuje. Ventilace se udržuje v mezích normálních hodnot, přechodnou acidózu kombinace PLV a HFO upravuje k normě. U nepoškozených plic je kombinací PLV a HFO také dosaženo zlepšení oxygenace, které bez PLV není možné. Změny pH a ventilace nejsou statisticky významné. Během PLV s HFO je možné udržovat krevní plyny v uspokojivých hodnotách s minimálním Paw.

Klíčová slova:
částečná kapalinová ventilace, vysokofrekvenční oscilační ventilace, syndrom akutní respirační tísně, experiment, acidobazická rovnováha, ventilace, oxygenace

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie


2001 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Využití sitagliptinu a vildagliptinu a jejich kombinací s metforminem v léčbě DM 2. typu
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Vachek, MHA

Progredující fibrotizující intersticiální plicní procesy
Autoři: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D., MUDr. Ladislav Lacina, MUDr. Ivana Janíčková, prim. MUDr. Lucie Valentová Bartáková

Možnosti využití genetického testování pro terapii alopecie
Autoři: Nadezhda Vidolová Brabcová, M.D.

Léčba neuropatické bolesti – manuál, kdy léčit a kdy poslat ke specialistovi
Autoři: MUDr. Dana Halbichová

Depresivní porucha v gerontopsychiatrii
Autoři: doc. MUDr. Martina Zvěřová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se