Proliferační a apoptotické znaky u karcinomu prostaty ve vztahu k androgenovému receptoru


Proliferative and Apoptotic Markers in Prostate Carcinoma in Relation to Androgen Receptor

Prostate carcinoma, one of the most frequent male malignancies, is in certain stages of its development significantly influenced by androgens. Therefore, we carried out a retrospective study on a set of 130 patients with nongeneralized, localized prostate carcinoma (stage T1-T2, PSA up to 25 ng/ml). We determined immunohistochemically the expression of proliferation markers PCNA and Ki67, Bax, p53, Bcl-2, p21waf1, p27kip1 and compared them with the expression of the androgen receptor (AR). Multivariation statistical analysis of the results using the chi-square test with Pearson’s correction and variability analysis using the SPSS 8.0 software program showed a strong correlation of the PCNA and Ki67 proliferation markers with the expression of hormonal dependence and apoptosis markers. The expression of PCNA correlated strongly with p27kip1 and Bax, while the expression of Ki67 correlated most strongly with p27kip1 and Bcl-2. The expression of p27kip1 correlated with the expression of androgen receptor, PCNA, Ki67 as well as Bcl-2. None of the observed markers correlated significantly with Gleason’s score. We did not find substantial significant relation between the observed markers and the expression of p53 and p21waf1. The results indicate a significant role of the expression of p27kip1 protein in regulating proliferative activity and hormonal responsiveness in the initial stage of prostate carcinoma.

Key words:
prostate carcinoma – androgen receptor - Ki67 - PCNA - Bax – Bcl-2 - p53 - p21waf1 - p27kip1 – carcinogenesis – hormone sensitivity


Autoři: J. Dvořáčková 1;  L. Čeganová 1;  J. Štěrba 1;  A. Nedbálek 2;  Z. Kolář 3
Působiště autorů: CGB laboratoř spol. s r. o., Ostrava 1;  Urologické oddělení Nemocnice Vítkovice, Ostrava 2;  Ústav patologie a LMP LF UP a FN, Olomouc 3
Vyšlo v časopise: Čes.-slov. Patol., 42, 2006, No. 3, p. 125-129
Kategorie: Články

Souhrn

Karcinom prostaty, jedna z nejčastějších malignit u mužů, je v určitých fázích svého vývoje významně ovlivňován androgeny. Proto byla provedena na souboru 130 pacientů s negeneralizovaným (lokalizovaným) karcinomem prostaty (stadium T1-T2 , PSA do 25 ng/ml) retrospektivní studie. Imunohistochemicky byla stanovena exprese proliferačních znaků PCNA a Ki67, proteinů Bax, p53, Bcl-2, p21waf1, p27kip1 (dále je p21 a p27) a bylo provedeno jejich srovnání s expresí androgenového receptoru (AR). Multivariační statistická analýza výsledků pomocí chí-kvadrát testu s Pearsonovou korekcí a analýza variability s použitím programu SPSS, verze 8,0, ukázala silnou korelaci proliferačních znaků PCNA a Ki67 s expresí znaků hormonální závislosti a apoptózy. Exprese PCNA korelovala silně s expresí p27 a Bax, zatímco exprese Ki67 korelovala nejsilněji s expresí p27 a Bcl-2. Exprese p27 korelovala s expresí androgenového receptoru, PCNA, Ki67 i Bcl-2. Žádný ze sledovaných znaků nekoreloval významně s Gleasonovým skóre. Nebyl nalezen podstatný signifikantní vztah sledovaných znaků k expresi p53 a p21. Výsledky ukazují na významnou roli proteinu p27 při regulaci proliferační aktivity a hormonální odpovědi u karcinomu prostaty v počátečním stadiu.

Klíčová slova:
karcinom prostaty – androgenový receptor - Ki67- PCNA - Bax - Bcl-2 - p53 - p21waf1 - p27kip1 – korelační vztahy – karcinogeneze – hormonální senzitivita


Štítky
Patologie Soudní lékařství Toxikologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská patologie

Číslo 3

2006 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×