Selektivní laserová trabekuloplastika – význam pro přerušení medikamentózní léčby glaukomu u těhotných a kojících žen


Autoři: P. Výborný 1;  S. Sičáková 1;  Z. Flórová 1;  I. Sováková 2
Působiště autorů: Oční klinika 1. LF UK a ÚVN – Vojenská fakultní nemocnice, Praha přednosta doc. MUDr. Jiří Pašta, CSc., FEBO 1;  Oční klinika Fakultní nemocnice, Plzeň přednostka doc. MUDr. Renata Říčařová, CSc., FEBO 2
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., 73, 2017, No. 2, p. 61-63
Kategorie: Původní práce

Práce byla prezentována na dvou mezinárodních kongresech:
120th Meeting of American Academy of Ophthalmology, 2016, Chicago, USA
12th European Glaucoma Society Congress, 2016, Praha, ČR

Souhrn

V období posledních 6 let (2010–2016) autoři provedli selektivní laserovou trabekuloplastiku (SLT) u 32 žen (64 očí), těhotných pacientek s primárním glaukomem otevřeného úhlu, odeslaných na Oční kliniku 1. LF UK a ÚVN v Praze k provedení tohoto zákroku s cílem přerušit jejich antiglaukomatózní léčbu očními kapkami po dobu těhotenství a kojení. V dalších 7 případech (14 očí) provedli SLT s cílem ukončit lokální medikamentózní terapii před plánovaným otěhotněním. Zákrok byl proveden v jednom sezení vždy na obou očích, ambulantně, po jednorázovém lokálním znecitlivění, podle vlastního protokolu v rozsahu 270 stupňů cirkumference úhlu, s parametry 1,0 mJ, 80 zásahů, 400 um, přístrojem Tango. Veškerá stávající lokální antiglaukomová léčba byla po provedení zákroku vysazena. V období gravidity a laktace se u těchto pacientek nevyskytly žádné subjektivní oftalmologické problémy, ani objektivně nedošlo ke zhoršení zrakových funkcí. Na základě vlastních zkušeností autoři nabízejí v indikovaných případech možnost překlenout období gravidity a laktace u pacientek s primárním glaukomem otevřeného úhlu provedením selektivní laserové trabekuloplastiky, tedy bez rizika nežádoucích účinků medikamentózní antiglaukomové léčby.

Klíčová slova:
glaukom, selektivní laserová trabekuloplastika, léčba, těhotenství, kojení

Úvod

Léčba glaukomu u žen v období těhotenství a kojení je provázena obavami z možných nežádoucích účinků souvisejících s působením očních kapek, které jsou součástí terapeutického schématu této choroby. Riziko negativního ovlivnění zdravotního stavu dosud nenarozeného anebo již kojeného potomka považují ženy v některých případech za tak závažné, že raději přerušují léčbu. Základní úvahou lékaře – glaukomatologa tedy je posoudit v každém individuálním případě míru tohoto rizika plynoucí z pokračující léčby glaukomu pro plod a kojené dítě, ale také možnou progresi glaukomových změn pacientky, pokud terapii zredukujeme nebo vysadíme. Jedním z řešení je medikamentózní léčbu v tomto významném období ženy nahradit jinou metodou léčby glaukomu. Jako vhodná varianta se jeví selektivní laserová trabekuloplastika.

Metodika a výsledky

V období posledních 6 let (2010–2016) jsme provedli selektivní laserovou trabekuloplastiku (SLT) u 32 žen (64 očí), těhotných pacientek s primárním glaukomem otevřeného úhlu, odeslaných na naše pracoviště k provedení tohoto zákroku s cílem přerušit jejich antiglaukomatózní léčbu očními kapkami po dobu těhotenství a kojení. V dalších 7 případech (14 očí) jsme provedli SLT s cílem ukončit lokální medikamentózní terapii před plánovaným otěhotněním. Ve všech případech byly pacientky vedeny na monoterapii, bez funkčních změn zrakových funkcí (preperimetrické stadium), pouze s mírnými změnami morfologickými (hraniční nálezy na maximálně 2 segmentech při vyšetření S-OCT). Hodnoty nitroočního tlaku měřeného aplanačně se v první skupině (u již těhotných žen) pohybovaly v rozmezí 15–23 mm Hg, ve skupině druhé v rozmezí 11–24 mm Hg (u žen graviditu teprve plánujících, a to nejdříve za 2–3 měsíce).

SLT jsme provedli v jednom sezení vždy na obou očích, ambulantně, po jednorázovém lokálním znecitlivění, podle našeho vlastního protokolu v rozsahu 270 stupňů cirkumference úhlu, s parametry 1,0 mJ, 80 zásahů, 400 um přístrojem Tango (11, 12, 13, 14). Veškerá stávající lokální léčba byla po provedení zákroku vysazena. Další péče o tyto ženy byla vzhledem k jejich komfortu s ohledem na aktuální zdravotní stav dále vedena jejich ošetřujícími očními lékaři ve spádu. Hodnoty nitroočního tlaku u obou skupin pacientek se v období po laserovém zákroku až do šesti měsíců po porodu pohybovaly v rozmezí 11–20 mm Hg. Ve všech případech podle zpráv oftalmologů a také podle naší dokumentace se v období gravidity a laktace u těchto pacientek nevyskytly žádné subjektivní oftalmologické problémy, ani objektivně nedošlo ke zhoršení zrakových funkcí. Nemáme žádnou informaci o zdravotních komplikacích narozených dětí. V budoucím období plánujeme získat další informace o průběhu glaukomu u takto ošetřených žen.

Diskuse

V léčbě glaukomu volíme podle klinického průběhu mezi farmakoterapií, laserovou léčbou a chirurgickou intervencí, možné jsou i kombinace těchto postupů. Cílem naší práce není podrobný rozbor doporučené farmakoterapie glaukomu v období těhotenství a kojení. Obecně lze však shrnout některá fakta s touto problematikou související. Validních studií, které by hodnotily vliv antiglaukomatik u této skupiny pacientek, je velmi málo. Překážkou provádění prospektivních farmakologických studií jsou hlavně etické důvody. Výrobci v zásadě tedy nemohou používání lokálních antiglaukomatik u těhotných a kojících žen doporučovat. V dostupných příbalových informacích léků a v edukačních materiálech se proto lze dočíst pouze vágní formulace typu „o užívání v těhotenství se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem“. Nelze očekávat v tomto směru nějakou výraznou změnu také vzhledem k tomu, že cílová skupina těhotných a kojících pacientek s glaukomem je příliš malá, než aby ekonomický přínos z preskripce vyvážil farmaceutickým firmám nepochybná související rizika. Řešení je tedy přesunuto na bedra příslušného oftalmologa, který musí další zdravotní péči ženě v této životní situaci poskytovat.

Podle FDA lze klasifikovat antiglaukomatika do 5 skupin: A, B, C, D, X. Ve skupině A by byly léky bezpečné, ověřené studiemi na těhotných ženách, avšak žádný takový lék v klinické praxi k dispozici není. Do skupiny B řadíme léky „relativně bezpečné“, ověřené studiemi na zvířatech, avšak nikoliv na těhotných ženách. U skupiny C riziko poškození plodu „nelze vyloučit“ – nebyly provedeny studie ani na zvířatech, nebo bylo na zvířatech prokázáno negativní ovlivnění, avšak nebylo verifikováno na těhotných ženách. Ve skupině D jsou léky s prokázaným poškozením – „positive evidence“. Zařazení do skupiny X znamená kontraindikaci v graviditě (2, 8).

Pomůže nám v rozhodovacím procesu dostupná literatura? Podle některých zdrojů bychom mohli shrnout, že do skupiny B lze zařadit brimonidin, do skupiny C ostatní antiglaukomatika. Betablokátory mohou působit bradykardii a hypoglykémii plodu v pozdějších stadiích gravidity a během kojení, bez rizika nejsou ani v časných fázích gravidity. Inhibitory karboanhydrázy jsou lokálně pravděpodobně bezpečné, při celkovém podání je riziko vzniku teratomu a elektrolytového rozvratu. Pilokarpin je během těhotenství pravděpodobně bezpečný, ale do mateřského mléka přechází a může vyvolat svalovou slabost, křeče a febrilie novorozenců. Brimonidin je v graviditě pravděpodobně bezpečný, ale pro možnost ovlivnění CNS, změn srdečního rytmu a hypertenze, a dále možnost apnoe u novorozenců, se doporučuje vysadit lék koncem gravidity a opatrnost u kojících matek. Analoga prostaglandinů mohou mít kontraktilní vliv na endometrium, zvýšit riziko potratu nebo předčasného porodu (1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15).

Chirurgická léčba je indikována v těhotenství jen výjimečně u pacientek s progresivním zhoršením glaukomu, je možné provedení lokální i celkové anestézie, cykloplegik a steroidů, avšak kontraindikovány jsou antimetabolity (2). Léčba laserem je ideální v případě plánovaného těhotenství, již aktuálního těhotenství i v období laktace (2, 9).

V souvislosti se sledovanou problematikou existují i poznatky příznivějšího charakteru: výskyt glaukomu u žen v reprodukčním věku nebývá příliš častý, průběh onemocnění v graviditě se ve většině případů nezhoršuje, nitrooční tlak v průběhu gravidity má tendenci spíše klesat (3, 8).

Spolupráce oftalmologa, gynekologa, porodníka a posléze i pediatra je nutná, a podle našich zkušeností funguje dobře.

Závěr

Léčba glaukomu u těhotných a kojících má svoje pravidla, situace je však s rozvahou řešitelná.

Na základě vlastních zkušeností nabízíme v indikovaných případech možnost překlenout období gravidity a laktace u pacientek s primárním glaukomem otevřeného úhlu provedením selektivní laserové trabekuloplastiky, tedy bez rizika nežádoucích účinků medikamentózní antiglaukomové léčby.

Autoři práce prohlašují, že vznik i téma odborného sdělení a jeho zveřejnění není ve střetu zájmu a není podpořeno žádnou farmaceutickou firmou.

Do redakce doručeno dne 6. 2. 2017

Do tisku přijato dne 6. 6. 2017


MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Oční klinika 1. LF UK

a ÚVN – Vojenská fakultní nemocnice Praha

U Vojenské nemocnice 1200

169 02 Praha 6

e-mail: vybornyp@seznam.cz


Zdroje

1. Anne, L.C., Sameh, M., Deborah, K.: Medical therapy in pregnancy. J Glaucoma, 14; 2005: 414–416.

2. Coppens, G., Stalmans, I., Zeyen, T.: Glaucoma medication during pregnancy and nursing. Bull Soc Belge Ophthalmol, 314; 2010: 33–36.

3. Goldberg, I., Sack, J.: Glaucoma in pregnancy. Dostupné z http://glaucoma.org.au/article-apr2001.htm - 9. 10. 2015

4. Lustgarten, JS., Podos SM.: Topical timolol and the nursing mother. Arch Ophthalmol, 101; 1983: 1381–1382.

5. Mark, AR.: Management of anesthesia for the pregnant surgical patient. Anesthesiology, 91; 1999: 1159–1163.

6. Morsellli, PL., Boutroy, MJ., Bianchetti, G., et al.: Placental transfer and perinatal pharmacokinetics of betaxolol. Eur J Clin Pharmacol, 38; 1990: 477–483.

7. Olson, DM., Zaragoza DB., Shallow MC., et al.: Myometrial activation and preterm labour: a supporting role for prostaglandin F receptor – a review. Placenta, 24; 2003 (Suppl A): 47–54.

8. Pickering, T.: Treating glaucoma in pregnancy. Glaucoma Today, March 2009 (March): 18-20.

9. Safran ,MJ., Robin, AL., Pollack, IP.: Argon laser trabeculoplasty in younger patients with primary open-angle glaucoma. Am J Ophthalmol, 97; 2002: 292–295.

10. Sandra, MJ., Mary, M., Sharon, F.: Managament of glaucoma in pregnancy and lactation. Surv Ophthalmol, 45; 2001: 449–454.

11. Sičáková, S., Výborný, P.: Selektivní laserová trabekuloplastika v léčbě glaukomu – výsledky v tříletém sledování. Čes a Slov Oftal, 66; 2010 (5): 204–208.

12. Výborný, P., Sičáková, S.: Selektivní laserová trabekuloplastika – nové možnosti v léčbě glaukomu. Čes a Slov Oftal, 65; 2009 (1): 8–11.

13. Výborný, P., Sičáková, S., Flórová, Z., et al.: The role of selective laser trabeculoplasty (SLT) in discontinuation of local anti-glaucoma therapy in pregnancy and breast-feeding.12th European Glaucoma Society Congress, 19-22 June 2016, Prague. Dostupné z: http://www.eugs.org, P5.36

14. Výborný, P., Sičáková ,S., Flórová, Z., et al.:The role of selective laser trabeculoplasty (SLT) in discontinuation of local anti-glaucoma therapy in pregnancy and breast-feeding. 120th Meeting of American Academy of Ophthalmology, 15–18 October 2016, Chicago USA. Dostupné z: http://www.aao.org.

15. Wagenvoort, AM., van Vugt, JM., Sobotka, M., et al.: Topical timolol therapy in pregnancy: is it safe for the fetus? Teratology, 58; 1998: 258–262.

Štítky
Chirurgie maxilofaciální Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie

Číslo 2

2017 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×