Prof. MUDr. Peter Strmeň, CSc. – 70-ročný


Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., 68, 2012, No. 5, p. 221
Kategorie: Osobní zprávyProf. MUDr. Peter Strmeň, CSc., v rokoch 1997-2011 prednosta Kliniky oftalmológie LF UK v Bratislave v Ružinove, sa dožíva v plnom zdraví a výkonnosti vzácneho jubilea, 70. výročia narodenia. Je to príležitosť na stručný pohľad na hodnotenie jeho doterajšej aktívnej a úspešnej práce na úseku očného lekárstva.

Prof. MUDr. P. Strmeň, CSc., narodený 30.11.1942 v Paludzke, okr. Liptovský Mikuláš, nepochybne dostal do vienka medicínske vlohy svojho otca lekára, výborného odborníka a organizátora. Po skončení stredoškolskej dochádzky maturitou s vyznamenaním, vysokoškolské štúdiá ukončil na všeobecnej vetve LF UK v Bratislave, kde promoval dňa 25. 5. 1965 s vyznamenaním. Popri štúdiu na vysokej škole sa venoval aktívne aj športu v basketbalovom oddiely Slávia SVŠT Bratislava, v ktorom pôsobil dlhé roky aj po skočení štúdií v organizátorskej práci v tomto oddieli v rámci mesta Bratislavy. Športu ostáva stále verný, pričom najnovšie presedlal na golf.

Po skončení štúdií na Lekárskej fakulte UK nastúpil 1. 8. 1965 vo funkcii sekundárneho lekára na I. očnú kliniku FN a LF UK v Bratislave. V r. 1957 bol preradený na Katedru oftalmológie LF UK v Bratislave ako asistent, resp. odb. asistent. Po absolvovaní externej ašpirantúry na Katedre oftalmológie LF UK v Bratislave obhájil dizertačnú prácu „Uveitídy detského veku a juvenilná reumatoidná artritída“ pred vedeckou radou LF UK v r. 1977 a získal vedeckú hodnosť „CSc“. Úspešne sa podrobil atestačným skúškam Io a aj IIo z oftalmológie. V rokoch 1981 – 97 zastával funkciu zástupcu prednostu I. očnej kliniky FN a LF UK v Bratislave pre liečebno-preventívnu činnosť. Na základe obhájenej dizertácie v r.1996 na tému „Cudzie vnútroočné telesá“ sa habilitoval na docenta oftalmológie. Od 1. 9. 1997 na základe vyhratého súbehu zastával funkciu prednostu Kliniky oftalmológie LFUK a FN v Bratislave do roku 2011.

Vo svojej vedeckej práci sa sústredil na niekoľko dôležitých problémov oftalmológie. Spočiatku sa venoval problematike súvislostí zmien v štruktúrach oka u detí s juvenilnou artritídou, potom sa zameral na očné komplikácie diabetu v detskom veku. Tu je potrebné vyzdvihnúť aj jeho aktivitu pri organizovaní a zavádzaní oftalmo-diabetologického programu v rámci SR, ktorý tvorí základ spolupráce oftalmológov s diabetológmi dodnes. Veľa pozornosti venoval a venuje problémom mikrochirurgie oka, so zvláštnym zameraním na problémy vitreo-retinálnej chirurgie, kde je jej priekopníkom v slovenskom priestore. Úspešne pokračuje aj v tradícii Očnej kliniky FN v liečebnom využití laserov. Problematika traumatológie oka bola podkladom aj jeho inauguračnej prednášky na tému „Vitreoretinálna chirurgia v ošetrení úrazov zadného segmentu oka“ obhájenej pred VR LF UK. Na základe toho bol prezidentom Republiky v r. 2001 menovaný za riadneho profesora z odboru oftalmológie.

V odbornej tlači doma i v zahraničí publikoval vyše 100 prác, z čoho 2 publikácie majú monografický charakter. Na domácich i zahraničných fórach predniesol vyše 200 prednášok. Aktívne sa zúčastnil aj na riadení vedecko-výskumnej činnosti na úseku oftalmológie a bol zodpovedným riešiteľom, resp. spoluriešiteľom 2 úloh štátneho plánu a 6 úloh rezortného výskumu. Ich závery úspešne obhájil pred príslušnými komisiami a sú využívané v klinickej praxi. Zúčastnil sa aj na organizovaní niekoľkých medzinárodných sympózií a oftalmologických kongresov s medzinárodnou účasťou v Bratislave. Bol niekoľko desaťročí členom výboru Slov. oftalmologickej spoločnosti a taktiež je vo viacerých zahraničných oftalmologických spoločnostiach.

Od príchodu na kliniku bol zapojený do pedagogickej pregraduálnej činnosti v rámci Katedry oftalmológie LF UK najprv v stážach, neskôr aj do cyklu prednášok, pričom od príchodu anglicky hovoriacich zahraničných študentov pedagogickú činnosť realizuje v plnom rozsahu aj v anglickom jazyku. Taktiež je aktívny v rámci špecializačnej prípravy lekárov. Pri dokumentácii prednášok využíva vlastné, vysokokvalitné a unikátne videozáznamy a ďalšie pomôcky. V rámci postgraduálnej výučby vychoval už niekoľko doktorandov v internej aj externej forme štúdia, ktorí získali titul PhD., a aj v súčasnosti vedie ako školiteľ 3 doktorandov. Zúčastnil sa na zahraničných študijných pobytoch na rôznych špičkových pracoviskách Európy, medzi inými na pracoviskách v Moskve, v NSR (Mníchov, Tübingen, Kolín, Saarbrücken), resp. v Holandsku (Rotterdam) a Anglicku (Londýn). Získané poznatky úspešne interpretuje vo svojej práci pedagóga i oftalmológa.

Sedemdesiat rokov života naplneného aktívnou prácou má svoj dopad v skutočnosti, že náš jubilant sa vypracoval na výborného odborníka-oftalmológa a získal na domácich i zahraničných fórach uznanie nielen pre seba, ale aj pre slovenskú oftalmológiu. Za doterajšiu odbornú, organizačnú, pedagogickú prácu a reprezentáciu slovenskej oftalmológie patrí prof. MUDr. Petrovi Strmeňovi, CSc., vďaka nielen kolektívu Kliniky oftalmológie FN a LF UK, pracovisko Bratislava Ružinov, ale aj partnerskej Kliniky detskej oftalmológie DFNsP, poslucháčov medicíny a celej oftalmologickej verejnosti. Zvlášť treba uviesť aj vďaku množstva pacientov liečených pod jeho odborným vedením, ktorým navrátil funkciu najcennejšieho zmyslu – zrak. Prajeme mu, aby v práci vysoko erudovaného pedagóga ako aj práci špičkového odborníka-oftalmológa pokračoval v plnom zdraví s nezmeneným elánom a prispel tým nielen k sebarealizácii, ale aj k úspechom slovenskej oftalmológie.

Ad multos annos...

Za kolektív Kliniky oftalmológie LF UK v Bratislave

Doc. MUDr. V. Krásnik, PhD

Za kolektív Kliniky detskej oftalmológie DFNsP-LFUK a Slovenskú oftalmologickú spoločnosť

Prof. MUDr. A. Gerinec, PhD


Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie

Číslo 5

2012 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se