Psychometrická validácia verzie „Dotazníka zrakových funkcií-25“ v podmienkach Slovenska


Psychometric Validation of Visual Function Questionnaire (NEI VQF-25) under Local Conditions in Slovakia, E.U.

Aim:
The aim of this study is to validate the Slovak version of the National Eye Institute Visual Function Questionnaire-25 (NEI VQF-25) in patients with chronic ocular diseases.

Material and methods:
The questionnaire was tested on 211 responders. The first group consisted of 83 patients with age-related macular degeneration (AMD), the second group represented 68 patients with diabetic macular edema (DME), and the control group had 60 responders. The Questionnaire (NEI VQF-25) consists of the base of 25 vision-targeted questions representing 11 vision-related constructs, plus an additional single-item general health-rating question. The data – demographic data and information from the Visual Function Questionnaire were obtained during one single visit of the patients during the period November 1st, 2010 and February 20th, 2011. The internal consistency and safety of the test were evaluated using Cronbach’s alpha reliability coefficient. For separate groups the standard score was evaluated.

Results:
The coefficient higher than 0.7, evaluated as good reliability, was calculated in all constructs except the sub-scale “ocular pain”. The validity, evaluated using multivariable analysis measuring convergence and discrimination analysis, in the end confirmed accomplishment of all circumstances. The composite score of NEI VQF-25 in the DME group was 69.9 ± 4.6, in the AMD group 68.5 ± 4.3, and the highest score had the control group 91 ± 1.8.

Conclusion:
The questionnaire NEI VQF-25 in the Slovak version is useful and safe instrument to measure the quality of life in patients with DME and AMD.

Key words:
quality of life, questionnaire NEI VQF-25, age-related macular degeneration (AMD), diabetic macular edema (DME)


Autoři: E. Vodrážková 1;  S. Šefčiková 2;  M. Helbich 3
Působiště autorů: Očná klinika SZU a UNB, Bratislava, prednosta prof. MUDr. Andrej Černák, DrSc. 1;  Novartis Slovakia s. r. o., Bratislava 2;  Caldera s. r. o., štatistické centrum, Bratislava 3
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., 68, 2012, No. 3, p. 102-108
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Cieľ:
Cieľom práce je validácia slovenskej verzie „Dotazníka zrakových funkcií-25“(NEI VFQ 25) u pacientov s chronickými očnými ochoreniami.

Materiál a metodika:
Dotazník bol testovaný u 211 respondentov. Prvú skupinu tvorilo 83 pacientov s vekom podmienenou degeneráciou makuly (VPDM), druhú skupinu reprezentovalo 68 pacientov s diabetickým edémom makuly (DME) a kontrolná skupina mala 60 jedincov. Dotazník NEI VFQ 25 pozostáva zo základného súboru 25 otázok zameraných na zrakové funkcie, ktoré reprezentujú 11 zostáv súvisiacich so zrakom priamo a doplnkovou jednopoložkovou otázkou týkajúcou sa hodnotenia celkového zdravia. Údaje – demografické ukazovatele, informácie z dotazníka zrakových funkcií boli získané počas jednej návštevy pacientov v čase od 1. 11. 2010 do 20. 2. 2011. Interná konzistencia a spoľahlivosť sledovaného súboru bola hodnotená pomocou Cronbachovho alfa. Pre jednotlivé skupiny bolo hodnotené štandardné skóre.

Výsledky:
Koeficient väčší ako 0,7, ktorý je považovaný za dobrú spoľahlivosť, bol zistený vo všetkých podškálach, okrem podškály „očná bolesť“. Validita, ktorá bola hodnotená pomocou multivariačnej analýzy na meranie konvergentnej a diskriminačnej analýzy, v závere potvrdila splnenie všetkých podmienok. Štandardné skóre hodnotenia kvality života pre skupinu DME bolo 69,9 ± 4,6, pre VPDM skupinu 68,5 ± 4,3 a najvyššie skóre mala kontrolná skupina 91,2 ± 1,8.

Záver:
Dotazník NEI VFQ25 v slovenskej verzii je platný a spoľahlivý nástroj na meranie kvality života pacientov s DME a VPDM.

Kľúčové slová:
kvalita života, dotazník zrakových funkcií, vekom podmienená degenerácia makuly, diabetický edém makuly

Úvod

Demografické ukazovatele vyspelých krajín sveta poukazujú na zmenu vekových štruktúr populácie a nárast chronických ochorení, vrátane chronických očných ochorení. Vekom podmienená degenerácia makuly, glaukóm a diabetická retinopatia sú chronické očné ochorenia, ktoré sú najčastejšou príčinou slepoty vyspelých krajín sveta. Progresia chronického ochorenia vedie k vývoju funkčnej dizability, čo v konečnom dôsledku nepriaznivo ovplyvňuje kvalitu života jedinca. Posudzovanie kvality života sa javí ako vhodný indikátor zdravia. Indikátor, ktorý je síce ťažšie merateľný, avšak podstatne komplexnejší. Stav zrakových funkcií možno hodnotiť objektívnymi meraniami, ako je vyšetrenie centrálnej zrakovej ostrosti (EDTRS optotypmi vyvinutými pre štúdiu Early Traetment Diabetic Retinopathy Study), posúdením stavu periférneho videnia (vyšetrením zorného poľa), posúdením štrukturálnych zmien na sietnici a terči zrakového nervu zobrazovacími technikami. V liečbe a manažovaní pacienta s chronickým očným ochorením vzniká potreba mať spoľahlivú, validnú a citlivú metódu na meranie kvality života. Dotazník kvality života je nástroj, ktorý zohľadňuje aj subjektívne faktory jedinca ako prejav miery uspokojenia životných potrieb vo vzťahu k stupňu a pokročilosti ochorenia a dopadu na jeho denné aktivity.

Materiál a metodika

Dotazník zrakových funkcií NEI VFQ 25

Dotazník NEI VFQ 25 predstavuje zredukovanú verziu 51-položkového dotazníka. NEI VFQ 25 je validizovaný dotazník na meranie kvality života nad rámec štandardných klinických ukazovateľov vyvinutý spoločnosťou RAND v spolupráci National Eye Institude (NEI). Vyvinutý bol ako nástroj na posúdenie kvality života vo vzťahu k zrakovým funkciám v populácii Južnej Ameriky (6). Do praxe bol uvedený v anglickej verzii. Stal sa súčasťou mnohých multicentrických štúdií zameraných na liečbu chronických očných ochorení. Priniesol tak efekt v posúdení kvality života pri glaukóme (4), vekom podmienenej degenerácii makuly (1), syndróme suchého oka (7), pri diabetes mellitus (2). K dnešnému dňu bol validovaný pre použitie vo viacerých jazykoch (8, 9, 10, 11). VFQ 25 okrem objektívnych ukazovateľov o stave ochorenia, poskytuje k dispozícii ďalší parameter, ktorý odráža komplexné hodnotenie ochorenia samotným pacientom. Umožňuje tak posúdiť nielen aktuálny stav, ale aj dopad liečby, eventuálne progresiu ochorenia s dopadom na kvalitu života.

Dotazník NEI VFQ 25 pozostáva zo základného súboru 25 otázok zameraných na zrakové funkcie, ktoré reprezentujú 11 zostáv súvisiacich so zrakom priamo a doplnkovou jednopoložkovou otázkou týkajúcou sa hodnotenia celkového zdravia. Táto otázka, ktorá je zaradená do dotazníka zámerne, sa ukázala ako prediktor ďalšieho vývinu zdravotného stavu v rámci populačných štúdií. Pre hodnotenie zrakových funkcií má dotazník NEI VFQ 25 nasledovné podškály:

 • celkové posúdenie zraku (1),
 • ťažkosti pri aktivitách s videním do blízka (3),
 • ťažkosti s videním pri aktivitách do diaľky (3),
 • obmedzenie spoločenského života kvôli zraku (3),
 • symptómy duševného zdravia kvôli zraku (4),
 • ťažkosti s riadením motorového vozidla (3),
 • obmedzenie periférneho videnia (1),
 • obmedzenia farebného videnia (1),
 • bolesť oka (2).

K dotazníku existuje príloha s voliteľnými položkami, ktoré používatelia môžu pridať ku špecifickej podškále. Zaradenie týchto otázok môže pomôcť k hodnoteniu oblasti kvality života, na ktorú konkrétna štúdia kladie dôraz. Skórovanie v rámci dotazníka NEI VFQ 25 s voliteľnými položkami a/alebo bez nich predstavuje dvojstupňový proces:

 1. číselné hodnoty z dotazníkovej ankety sa prekódujú podľa skórovacích pravidiel (tab. 1).
 2. položky v rámci každej podškály sa spriemerujú tak, aby vytvorili 12 skóre podškály.

Tab. 1. Skórovací systém NEI VFQ 25
Skórovací systém NEI VFQ 25

Každá položka sa tak skonvertuje do škály od 0 do 100 tak, aby najnižšie možné skóre malo hodnotu 0 bodov a najvyššie možné skóre malo hodnotu 100 bodov. Vyššie skóre predstavuje lepšiu funkciu (6).

Do sledovania v našom súbore bolo zaradených 211 pacientov, rozdelených v 3 skupinách: pacienti s vekom podmienenou degeneráciou makuly (VPDM), pacienti s diabetickým edémom makuly (DME) a kontrolná skupina – zdraví jednotlivci s vekovou a demografickou štruktúrou zhodnou s pacientmi vo VPDM a DME skupinách.

Všetky údaje – demografické ukazovatele, klinické údaje a informácie z dotazníka zrakových funkcií boli získané počas jednej návštevy pacientov v čase od 1. 11. 2010 do 20. 2. 2011. Do štúdie boli zaradení pacienti spĺňajúci kritéria zaradenia: vek >18 rokov, pacienti s VPDM a DME spĺňajúci podmienky jednej zo sledovaných skupín. Pacienti so závažnými komorbiditami, ktoré by mohli výrazne ovplyvniť výsledok dotazníka zrakových funkcií a ktoré nesúvisia s VPDM alebo DME, ako vážne duševné a systémové ochorenia, neboli do štúdie zaradení. Všetci pacienti podpísali informovaný súhlas. Štúdia pasívne sledovala zdravotný stav pacienta (prítomnosť komorbidít: hypertenzná choroba), trvanie očného ochorenia (rok stanovenia diagnózy), stav zrakových funkcií (vyšetrenie centrálnej zrakovej ostrosti EDTRS optotypmi, vyjadrená v decimálnej sústave). Najlepšie korigovaná zraková ostrosť (NKZO) bola analyzovaná osobitne pre lepšie a horšie oko, aj keď je pravdepodobné, že pre kvalitu života je prínosom práve oko s lepšou NKZO. Súčasťou štúdie bol dotazník na posúdenie skúseností pacientov s vyplnením NEI VFQ 25.

Interná konzistencia a spoľahlivosť boli hodnotené pomocou Cronbachovho alfa. Koeficient väčší ako 0,7 je považovaný za dobrú spoľahlivosť. Ako pomocný parameter je uvedený priemer medziotázkových korelačných koeficientov pre každú sub-škálu dotazníka zrakových funkcíí. Jeho hodnota je menšia ako Cronbachove alfa, nie je však ovplyvnená počtom otázok v každej sub-škále. Validita bola hodnotená pomocou multivariačnej analýzy na meranie konvergentnej (korelácia s vlastnou sub-škálou > 0,4) a diskriminačnej validity (korelácia s vlastnou sub-škálou je vyššia ako s inými sub-škálami).

Pre ostatné výsledky boli použité štandardné metódy deskriptívnej štatistiky. Štandardné skóre pre každú skupinu je uvedené spolu s 95% intervalom spoľahlivosti. Na overenie daných hypotéz boli použité štandardné metódy testovania hypotéz – testy na kontingenčnej tabuľke, ANOVA, t-test.

Výsledky

Údaje získané VFQ 25 boli hodnotené u 211 pacientov, 83 s VPDM, 68 pacientov s DME a 60 jedinci tvorili kontrolnú skupinu. Charakteristiku súboru uvádza tab. 2.

Tab. 2. Demografické údaje
Demografické údaje

Priemerné trvanie ochorenia je dlhšie v DME skupine (7,3 roka) v porovnaní s VPDM skupinou (4,4 roka, p = 0,003). Pacienti v DME skupine sú mladší, analýza poukazuje na skoršie prepuknutie ochorenia (graf 1).

Trvanie ochorenia
Graf 1. Trvanie ochorenia

Pri chronických očných ochoreniach je častejší výskyt komorbidít. Zo štatistického pohľadu napríklad sledovaný výskyt hypertenznej choroby bol rovnaký v skupine DME (74 %) a VPDM (72 %). V kontrolnej skupine trpí týmto ochorením iba 52 % jedincov, čo možno pripísať na vrub mladšiemu veku skupiny.

Najlepšia korigovaná zraková ostrosť (NKZO) bola analyzovaná pre lepšie a horšie oko zvlášť. Kontrolná skupina má lepšiu NKZO pre lepšie aj horšie oko, čo znamená, že DME / VPDM postihuje u pacientov zvyčajne obe oči. Lepšie oko má rovnakú NKZO v DME a VPDM skupine (p = 0,519), zatiaľ čo zraková ostrosť horšieho oka je horšia vo VPDM ako v DME skupine (p = 0,002) (tab. 3).

Tab. 3. NKZO
NKZO

Vnútorná konzistencia a spoľahlivosť bola hodnotená pomocou Cronbachovho alfa. Podľa protokolu štúdií koeficient 0,7 a väčší je považovaný za dobrú spoľahlivosť (5, 6).V našom súbore Cronbachovo alfa dosiahlo hodnotu > 0,7 vo všetkých podškálach okrem sub-škály „očné bolesti“ (tab. 4).

Tab. 4. Spoľahlivosť a validita
Spoľahlivosť a validita
NA: nepočítané (na výpočet je potrebné viac ako jednu otázku v sub-škále

Validita bola hodnotená pomocou multivariačnej analýzy na meranie konvergentnej (korelácia s vlastnou sub-škálou > 0,4) a diskriminačnej validity (korelácia s vlastnou sub-škálou je vyššia ako s inými sub-škálami). Všetky položky splnili podmienky konvergentnej a diskriminačnej validity.

Na základe týchto výsledkov tvrdíme, že slovenská verzia dotazníka NEI VFQ 25 je účinný nástroj na meranie kvality života pacientov s poruchou zrakových funkcií v slovenskej populácii.

Výsledky NEI VFQ 25 v sledovanom súbore uvádzame v tab. 5. Z hodnotenia skórovacieho systému vyplýva, že „celkové zdravie“ je pre DME a VPDM skupinu nižšie ako celkové skóre, čo je v súlade so zistením, že pacienti s ochorením sa “cítia viac chorí”. Pacienti s DME majú nižšie skóre pre celkové zdravie ako pacienti s VPDM.

Tab. 5. NEI VFQ-25 skóre
NEI VFQ-25 skóre
95% interval spoľahlivosti je vytvorený ako skóre ± 95% CI p-hodnoty sú výsledkom t-testu v porovnaní s kontrolnou skupinou

Pacienti v DME a VPDM skupine mali štatisticky nižšie skóre vo všetkých sub-škálach okrem sub-škály „očné bolesti“ ako kontrolná skupina. T-testy medzi DME a VPDM skupinou poukázali na rozdiel v sub-škále „celkové zdravie“ (p = 0,019) a sub-škále „očné bolesti“ (p = 0,031). Hodnoty sú zobrazené v tabuľke 5.

Dotazníkom sa potvrdilo, že ochorenia viac postihujú „videnie do blízka“ ako „videnie do diaľky“, zatiaľ čo „farebné videnie“ a „periférne videnie“ si zachovávajú vysoké hodnoty, čo potvrdilo silnú koreláciu hodnotenia kvality života (NEI VFQ 25) s klinickým obrazom ochorenia pacientov sledovaného súboru.

Najčastejšie hodnotenie zrakových funkcií je prostredníctvom najlepšie korigovanej zrakovej ostrosti. Je predpoklad, že zhoršenie zrakovej ostrosti povedie k zníženiu skóre dotazníka NEI VFQ 25. Túto skutočnosť sme potvrdili regresnou analýzou pre celkové skóre aj „celkové zdravie“

Výsledok lineárnej regresie:

Celkové zdravie = 37,7 + 15,7 * NKZO_lepšie_oko + 13,3 * BCVA_horšie_oko

Celkové skóre = 51,0 + 22,8 * NKZO_lepšie_oko + 18,6 * BCVA_horšie_oko

so všetkými parametrami štatisticky významne rôznymi od 0. Signifikantný pokles v celkovom skóre a “celkovom zdraví” je pri zhoršení NKZO ako na lepšom, tak aj na horšom oku (graf 2, 3, tab. 6).

NKZO vs. VFQ-25
Graf 2. NKZO vs. VFQ-25

NKZO vs. VFQ-25
Graf 3. NKZO vs. VFQ-25

Tab. 6. NEI VFQ-25 skóre vs. zraková ostrosť
NEI VFQ-25 skóre vs. zraková ostrosť

Pri vyplnení dotazníka sme u pacientov hodnotili spätnú väzbu ohľadom jeho vypĺňania. 96% všetkých pacientov považuje otázky za zrozumiteľné, avšak len 49% pacientov označilo dotazník za primerane časovo náročný. 43 % chorých pacientov (skupina DME a VPDM) potrebovalo pomoc pri vyplňovaní (0 % kontrolná skupina) a 18 % chorých pacientov nepovažuje vyplnenie dotazníka za ľahké (5 % kontrolná skupina). 59 % pacientov považuje dotazník za prínos pre starostlivosť o svoje ochorenie a 1/3 z opýtaných cíti aj väčšiu zodpovednosť za svoj zdravotný stav po jeho vyplnení.

Diskusia

Cieľom práce bola psychometrická validácia dotazníka NEI VFQ 25 v slovenskej populácii pri chronických očných ochoreniach. Preklad anglickej verzie bol zabezpečený prekladateľskou spoločnosťou dvomi nezávislými prekladmi. Podobne ako pri validácii gréckej alebo francúzskej verzie sme aj my urobili minimálne zmeny v preklade. V slovenskej verzii pre otázku A7 v doplnkovej časti sme po zvážení s prekladateľom uprednostili ako vonkajšie aktivity: prechádzky, cyklistika, turistika, práca v záhradke, na rozdiel od aktivít: bowling, beh, golf.

V našej verzii bola spoľahlivosť podľa Cronbachovho alfa dosiahnutá vo všetkých podškálach okrem podškály „očné bolesti“ (Cronbachove alfa 0,65) avšak podmienky konvergentnej a diskriminačnej analýzy boli splnené. Nižšiu hodnotu je možné vysvetliť tým, že pre chronické očné ochorenie (DME, VPDM) bolesť oka nie je patognomickým príznakom. Výsledky nášho testovania validity sú porovnateľné s výsledkami validovania francúzskej, gréckej a japonskej verzie. V japonskej a francúzskej verzii bolo nižšie Cronbachove alfa pre podškálu šoférovanie, pri ktorej autori vysvetlili súvislosť vo vzťahu k homogenite testovaného súboru. Napríklad 77 % pacientov so sivým zákalom má ťažkosti pri šoférovaní večer. Autori súčasne zdôrazňujú, že niektoré zistenia je potrebné v skupine hodnotiť oddelene (5, 8, 9, 10). V našom súbore väčšina žien nad 60 rokov v minulosti vôbec nešoférovala, čo vyplýva zo spoločenských daností staršej populácie u nás.

Posúdenie kvality života je prísne individuálne. Sú rôzne dotazníkové formy hodnotiace kvalitu života so zameraním viac alebo menej na celkový zdravotný stav, na schopnosť vykonávať aktivity denného života alebo testy posudzujúce psychologické aspekty pri narušení zdravia, napríklad znížením schopnosti vidieť. Napríklad dotazník ADVS (Activity of Daily Vision Scale) posudzuje schopnosť jedincov vykonávať každodenné aktivity, efektnejší je pre hodnotenie dopadu videnia po chirurgickom zákroku (3). Ak ale chceme komplexnejší pohľad na viac oblastí zdravia, na spoločenskú a citovú pohodu, tak práve dotazník NEI VFQ25 odhaľuje dopad straty videnia v širších súvislostiach ako zaradenie jedinca v spoločenskom živote (návštevy reštaurácie, divadla, športových podujatí, stretávanie sa s ľuďmi a podobne).

Záver

Dotazník NEI VFQ25 v slovenskej verzii je platný a spoľahlivý nástroj na meranie kvality života pacientov s DME a VPDM. Vnútorná konzistencia a spoľahlivosť hodnotená pomocou Cronbachovho alfa a splnenie podmienok konvergentnej a diskriminačnej validity v sledovanom súbore pacientov s chronickým očným ochorením (DME a VPDM) a kontrolnou skupinou validitu potvrdili. Štandardné skóre pre DME je 69,9 ± 4,6; pre skupinu VPDM 68,5 ± 4,3 a v kontrolnej skupine bolo 91,2 ± 1,8. Dotazník NEI VFQ 25 má svoje uplatnenie v praxi. Pri analýze hodnotenia dotazníka pacientom sme zistili, že dotazník je ľahko pochopiteľný, jednoduchý na vyplnenie a dokonca slúži ako pomoc na lepšie pochopenie zdravotného stavu. Za určitý problém pri jeho každodennom používaní možno označiť fakt, že 43 % pacientov z DME skupiny a 33 % pacientov z VPDM skupiny potrebovali pomoc pri vypĺňaní dotazníkov a takmer polovica všetkých respondentov považuje jeho vyplnenie za neprimerane časovo náročné.

Pracoviská, kde prebiehala validácia dotazníka:

MUDr. Vodrážková E.1, MUDr. Maťúšová G.2, MUDr. Šustykevičová Z3

1Očná Klinika SZU a UNB, Bratislava, prednosta prof. MUDr. Andrej Černák, DrSc.

2Očná klinika, UNLP Košice I, prednosta prof. MUDr. Juhás Tomáš, DrSc.

3Očná klinika, FN Trenčín, prednosta MUDr. Marek Káčerik

Do redakce doručeno dne 5. 4. 2012

Do tisku přijato dne 20. 6. 2012

MUDr. Erika Vodrážková, MPH

Očná klinika SZU a UNB

Nemocnica sv. Cyrila a Metoda

Antolská 11

851 07 Bratislava

e-mail: vodrazkova@pe.unb.sk


Zdroje

1. Cahill, MT, Banks, AD, Stinnett, SS, Toth, CA.: Vision-related quality of life in patients with bilateral severe age-related macular degeneration. Ophthalmology, 2005; 112: 152–158.

2. Cusick, M, SanGiovanni, JP, Chew, EY, Csaky, KG, Hall-Shimel, K, Reed, GF, Caruso, RC, Ferris, FL.: Central visual function and the NEI-VFQ-25 near and distance activities subscale scores in people with type 1 and 2 diabetes. Am J Ophthalmol, 2005; 139: 1042–1050.

3. Hays, RD., Sherbourne, CD, Mazel, RM: The RAND 36-item Health Survey 1.0.Health Econ, 1993; 2: 217–227.

4. Jampel, HD, Schwartz, A, Pollack, I, Abrams, D, Weiss, H, Miller R.: Glaucoma patients’ assessment of their visual function and quality of life. J Glaucoma, 2002; 11:154–163.

5. Labiris, G, Katsanos, A, Fanariotis, M., Tsirouki, T, Pefkianaki, M, Chatzoulis, D., Tsironi, E.: Psychometric properties of the Greek version of the NEI-VFQ 25 BMC Ophthalmol, 2008; 8: 4.

6. Mangione, CM, Lee, PP, Gutierrez, PR, Spritzer, K, Berry, S, Hays, RD: National Eye Institute Visual Function Questionnaire Field Test Investigator: development of the 25-item Nationale Eye Institute function questionnaire. Arch Ophthalmol, 2001, 119:1050–1058.

7. Nichols, KK, Mitchell, GL, Zadnik, K.: Performance and repeatability of the NEI-VFQ-25 in patients with dry eye. Cornea. 2002; 21: 578–583.

8. Nordmann, JP, Viala, M, Sullivan, K, Arnould, B, Berdeaux, G. Psychometric Validation of the National Eye Institute Visual Function Questionnaire – 25 (NEI VFQ-25) French version: in a population of patients treated for ocular hypertension and glaucoma. Pharmacoeconomics, 2004; 22: 197–206.

9. Rossi, GC, Milano, G, Tinelli, C. The Italian version of the 25-item National Eye Institute Visual Function Questionnaire: translation, validity, and reliability. J Glaucoma. 2003; 3: 213–220.

10. Suzukamo, Y, Oshika, T, Yuzawa, M, Tokuda, Y, Tomidokoro, A, Oki, K, Mangione, CM, Green, J, Fukuhara, S. Psychometric properties of the 25-item National Eye Institute Visual Function Questionnaire (NEI VFQ-25), Japanese version. Health Qual Life Outcomes. 2005; 3: 65.

11. Toprak, AB, Eser, E, Guler, C.: Cross-validation of the Turkish version of the 25-item National Eye Institute Visual Functioning Questionnaire (NEI-VFQ 25) Ophthalmic Epidemiol, 2005; 12: 259–269.

Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie

Číslo 3

2012 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×