Doc. RNDr. Marián Bukovský, PhD. jubiluje


Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2010; 59, 192
Kategorie: Zprávy

V ostatnom čase sa dožil významného životného jubilea doc. RNDr. Marián Bukovský, PhD., dlhoročný vysokoškolský učiteľ Katedry bunkovej a molekulárnej biológie liečiv Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave.

jp_32560_f_1
jp_32560_f_1

Jubilant sa narodil 21. 10. 1949 v Bratislave, SR. V roku 1970 bol prijatý na štúdium na Farmaceutickú fakultu UK v Bratislave, ktoré úspešne ukončil v roku 1975 ako promovaný farmaceut. Už ako študent FaF UK pracoval na Katedre bunkovej a molekulárnej biológie liečiv ako pomocná vedecká sila na oddelení mikrobiológie. Diplomovú prácu vypracoval na tému ,,Imunochemická charakterizácia polysacharidových antigénov necholerových vibrií a špecifických protilátok na Výskumnom ústave epidemiológie v Bratislave.

Hneď po absolvovaní FaF UK nastúpil 1. 8. 1975 na Katedru biochémie a mikrobiológie ako asistent na oddelení mikrobiológie. V roku 1976 obhájil rigoróznu prácu na tému ,,Imunochemická analýza lipopolysacharidu Vibrio cholerae NAG a špecifických protilátok a získal akademický titul doktor prírodných vied – RNDr. 

Na externú ašpirantúru vo vednom odbore mikrobiológia nastúpil 1. 10. 1979 na Výskumnom ústave preventívneho lekárstva v Bratislave. V roku 1984 obhájil dizertačnú prácu na tému ,,Zloženie vonkajšej membrány buniek Escherichia coli s arteficiálnou rezistenciou na amínoxidy“ na Prírodovedeckej fakulte v Bratislave a získal vedeckú hodnosť PhD.

V roku 1985 ukončil 1-ročné špecializované štúdium pedagogiky pre vysoké školy na FaF UK v Bratislave. V roku 1986 absolvoval mesačný študijný pobyt v Nemecku na UML v Halle a na Hygieneinstitut vo Wernigerode. V roku 1992 bol vybraný konkurzom SAIA na 4-mesačný pracovný pobyt v Dánsku, ktorý v roku 1993 na Satens Seruminstitut v Kodani úspešne absolvoval. Po úspešnej obhajobe habilitačnej práce: ,,Pôsobenie prírodných a syntetických látok na antimikróbnu a imunomodulačnú aktivitu ľudských a myšacích buniek“ získal v roku 1997 vedecko-pedagogický titul docent v odbore mikrobiológia.

V súčasnosti je garantom, prednášajúcim a skúšajúcim z predmetov Imunológia, Imunodiagnostika, Immunology (v anglickom jazyku) v magisterskom programe a predmetu Imunologické diagnostiká v bakalárskom študijnom programe na Farmaceutickej fakulte UK v Bratislave. Na Farmaceutickej fakulte bol členom Vedenia FaF UK, Kolégia dekana a Vedeckej rady a zastával funkciu prodekana pre rozvoj fakulty a informačné technológie v rokoch 2000–2005. V rámci prednášok pre študentov Univerzity tretieho veku prednáša na Farmaceutickej fakulte vybrané témy z oblasti imunológie, prednášal aj v rámci celouniverzitných prednášok na Lekárskej fakulte v Bratislave a tiež na Fakulte zdravotníckych špecializačných štúdií SZU v Bratislave absolventom farmácie v rámci špecializačných štúdií v odbore lekárenstvo. Na katedre pôsobí ako zástupca vedúceho katedry a vedúci oddelenia mikrobiológie, imunológie a hygieny. Je školiteľom a oponentom viacerých diplomových, rigoróznych, grantových, atestačných prác a publikácií z oblasti farmácie, mikrobiológie a imunológie. Na Farmaceutickej fakulte v Bratislave pracuje ako člen komisie pre obhajoby diplomových prác, ako člen Komisie pre obhajoby dizertačných prác vo vednom odbore 15-15-9 mikrobiológia na FaF UK a člen skúšobnej komisie dizertačných skúšok vo vednom odbore 15-15-9 imunológia na LF UK v Bratislave. Je tiež členom výboru Slovenskej imunologickej spoločnosti a od roku 2005 je menovaný zástupcom SR v oblasti zdravotníctva v Európskej liekopisnej komisii Rady Európy – skupina séra a vakcíny so sídlom v Štrasburgu vo Francúzsku.

V oblasti vedecko-výskumnej práce sa dlhoročne orientuje na štúdium vonkajšej membrány gramnegatívnych baktérií s arteficiálnou rezistenciou na kvartérne amóniové soli a amínoxidy a genetickej, mikrobiologickej a imunologickej charakterizácii nových probiotických mikroorganizmov. Jeho výsledky prispeli k osvetleniu mechanizmu vzniku arteficiálnej rezistencie gramnegatívnych baktérií na kvartérne amóniové soli a amínoxidy a k charakterizácii nových probiotických kmeňov. V súčasnosti je na FaF UK hlavný riešiteľ projektu APVV: Funkčná a štrukturálna analýza replikačného modulu korynefága BFK 20. Celkový počet jeho záznamov v databáze evidencie publikačnej činnosti pracovníkov UK je 120, z toho je 63 publikácií, z toho 23 v zahraničných (12 karentovaných) a 29 v domácich (4 karentované) časopisoch. Je spoluautorom 4 liekopisov.

Za rozvoj farmaceutického školstva a farmaceutických vied získal bronzovú, striebornú medailu, zlatú pamätnú medailu Farmaceutickej fakulty UK (2002) a Cenu rektora UK Bratislava (2005).

Za jeho prínos do výučby farmaceutov získal Medailu PhMr. Vladímira J. Žuffu, ktorú udeľuje Slovenská farmaceutická spoločnosť.

K významnému životnému jubileu mu želáme veľa zdravia, pohody a radosti z dobre vykonanej práce.

J. Čižmárik


Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie

Číslo 4

2010 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se