HODNOTENIE PRÍPRAVKOV NATURÁLNEJMEDICÍNY POMOCOU ŠPECIÁLNEJFLUORESCENČNEJ TECHNIKY


Evaluation of Preparations of Natural Medicine by Means of a Special FluorescentTechnique

The present paper aims to find a method of comprehensive characterisation and definition ofcomplex mixtures. For this purpose the technique of spectral fingerprint shows most advantages.It has been applied to the definition of very similar herbal antitussic preparations containing anextract from the plantain plant (Plantago lanceolata). The synchronous fluorescent spectrum (Dl =15 nm), in contrast to the classic emission spectrum, can resolve the individual preparations. Thecomplete characteristic of the preparation is, however, provided only by the method of a specialfluorescent fingerprint, which developed from a combination of the technique of recording synchro-nous spectra with a programmably changeable difference in Dl and the computer processing ofgraphic records in the form of contour maps. The combination makes it possible to graphically defineand characterise complex mixtures, the exact composition of which may not be even known. Themethod can be used in the analysis of pharmaceutical, food, cosmetic and other products, in thecontrol of their quality, observance of the technological process, in the comparison of identicalproducts by different manufacturers as well as in revealing counterfeit brand products. Spectralfluorescent fingerprints – contour fluorescent maps can be stored in a database and they posses thesame informational value as fingerprints in criminological practice.

Key words:
synchronous spectrum – fluorescent fingerprint – contour maps –phytopharmaceuticals


Autoři: K. Dubayová;  L. Lešková;  J. Kušnír
Působiště autorů: Ústav lekárskej chémie a biochémie Lekárskej fakulty UPJŠ, Košice
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 1999; , 77-79
Kategorie: Články

Souhrn

Cieľom práce bolo nájsť spôsob na komplexnú charakterizáciu a definíciu zložitých zmesí. Pre tentoúčel má najviac predností technika spektrálneho fingerprintu, ktorú sme aplikovali na definíciuveľmi podobných bylinných prípravkov proti kašľu s výťažkom skorocelu kopijovitého. Synchrónnefluorescenčné spektrum Dl = 15 nm), na rozdiel od klasického emisného spektra, rozlíši jednotlivéprípravky. Avšak úplnú charakteristiku prípravku poskytuje až metóda špeciálneho fluorescenčné-ho fingerprintu, ktorá vznikla spojením techniky snímania synchrónnych spektier s programovomeniteľným rozdielom Dl a počítačovým spracovaním grafických záznamov vo forme vrstevnicovýchmáp. Táto kombinácia umožňuje graficky definovať a charakterizovať komplikované zmesi, ktorýchpresné zloženie často ani nie je známe. Postup sa dá využiť pri analýze farmaceutických, potravi-nárskych, kozmetických a iných výrobkov, pri kontrole kvality, dodržania technologického procesu,pri porovnaní rovnakých výrobkov od rôznych výrobcov, ale aj pri odhaľovaní falzifikátov značko-vých výrobkov. Spektrálne fluorescenčné fingerprinty – vrstevnicové fluorescenčné mapy sa môžuuchovávať v databáze a majú rovnakú výpovednú hodnotu ako odtlačky prstov v kriminalistike.

Klíčová slova:
synchrónne spektrum – fluorescenčný fingerprint – vrstevnicové mapy –fytofarmaká

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie


1999 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se