VLIV PODÁNÍ DIALYZAČNÍHO ROZTOKUS ICODEXTRINEM NA ULTRAFILTRACI A VYBRANÉMETABOLICKÉ PARAMETRY NEMOCNÝCH LÉČENÝCHPERITONEÁLNÍ DIALÝZOU


Effect of Dialysis Solution with Icodextrine o n the Ultrafiltration and SelectedMetabolic Parameters in Patients Treated by Peritoneal Dialysis

Background.
To date, peritoneal dialysis has been performed almost exclusively using dialysis solutionscontaining glucose as the osmotic agent. Use of these solutions is fraught with problems regarding adequate fluidremoval from the body and is also associated with undesirable metabolic effects; hence the search for alternativeosmotic agents. A dialysis solution with the glucose polymer icodextrin generates ultrafiltration on the principle ofcolloidal osmosis. The aim of the study was to establish the effect of icodextrin-base dialysis solution on the magnitudeof ultrafiltration and evaluate selected metabolic parameters of patients treated by ambulatory peritoneal dialysis.Methods and Results. A total of 9 patients whose glucose-based solution was replaced by an icodextrin-basedsolution during the night-time exchange were evaluated. A control group of 9 patients used glucose-solution duringall exchanges. Night-time bag ultrafiltration, blood pressure, and the serum levels of lipids, insulin, leptin, maltose,and amylase were determined before icodextrin administration (time 0), at one-month intervals (time 1, 2, 3), andone month after study completion (time 4). In icodextrin-treated patients, ultrafiltration rose from 246.5±60.5 ml(mean ± SEM) at time 0 to 593.1±87.4 ml; p

Key words:
peritoneal dialysis, ultrafiltration, hydratation, icodextrin, osmotic agent, ma ltose, leptin, amylase,insulin.


Autoři: S. Opatrná;  J. Racek;  P. Stehlík;  V. Senft;  F. Šefrna;  O. Topolčan;  K. Opatrný jr.
Působiště autorů: I. interní klinika LF UK a FN, Plzeň II. interní klinika LF UK a FN, Plzeň, Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky, Plzeň LF UK a FN, Plzeň
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2002; : 281-285
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Do současné doby byly k provádění peritoneální dialýzy užívány téměř výhradně dialyzační roztoky,ve kterých se jako osmotické činidlo uplatňovala glukóza. Použití těchto roztoků s sebou nese problémy s dostatečným odstraňováním tekutin z organizmu a je rovněž spojeno s nežádoucími metabolickými účinky. Proto se hledajíalternativní osmotická agens. Dialyzační roztok s polymerem glukózy icodextrinem generuje ultrafiltraci na principukoloidní osmózy. Cílem studie bylo zjistit vliv podání icodextrinového dialyzačního roztoku na velikost ultrafiltracea vybrané metabolické parametry nemocných léčených kontinuální ambulantní peritoneální dialýzou.Metody a výsledky. Bylo sledováno 9 nemocných, u kterých byl glukózový roztok při noční výměně nahraženicodextrinovým. Kontrolní soubor 9 nemocných užíval glukózový roztok při všech výměnách. Před podánímicodextrinu (čas 0) a dále v měsíčních intervalech (čas 1, 2, 3) a za 1 měsíc po ukončení studie (čas 4) byla změřenaultrafiltrace z nočního vaku, krevní tlak a sérové koncentrace maltózy, leptinu, inzulínu a lipidů.Výsledky. U nemocných léčených icodextrinem se ultrafiltrace zvýšila oproti času 0 z 246,5±60,5 ml (aritm.průměr ± SEM) na 593,1±87,4 ml, p

Klíčová slova:

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých

Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se