HODNOCENÍ STRESU U DIALYZOVANÝCH PACIENTŮ


Assessment of the Level of Stress in Hemodialysed Patients

Background.
Patients with chronic renal failure treated with hemodialysis are subjected to a high degree of stress. The aim of the study was to determine which components of stress become the most critical for the dialysed persons and how the degree of subjective stress depends on sex, age, and continuance of dialysis.Methods and Results. 66 patients (40 females and 26 males) with chronic renal failure regularly treated with hemodialysis were included into the studied group. Average age was 57 years (26 to 75 years). Serial hemodialysis program lasted in average 51 months (4 to 144 monts). Patients filled in the Scale of Hemodialysing Stressors, which contained 31 items, 6 of them physiological and 25 psychosocial. Each stressor was ranked in four-point Likert’s scale. Results were given in average values with standard deviation. To compare differences in subgroups, non-paired t-test was employed. Results showed that among the most serious stressors belongs the limitation of physical activity (average 1.91), limited possibilities for recreation (average 1.76), loss of body functions (average 1.68), fatigue (average 1.67), restriction of drinking (average 1.61). Average stress score for the whole scale was 32±11 with theoretically highest value of 93. Global stress score did not differ in males and females, in elderly patients (over 50 years) it was statistically higher than in younger ones (p

Key words:
hemodialysis, physiological stressors, psychosocial stressors


Autoři: M. Znojová;  S. Sulková
Působiště autorů: Interní oddělení Strahov VFN, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2001; : 108-111
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Chronické selhání ledvin a jeho léčení dialýzou vystavuje nemocné mimořádně vysoké míře stresu. Cílem studie bylo zjistit, které stresy nejvíce zatěžují dialyzované nemocné a jak souvisí míra prožívaného stresu s příslušností k pohlaví, s věkem a trváním dialýzy.Metody a výsledky. Soubor tvořilo 66 pacientů (40 žen, 26 mužů) s chronickým selháním ledvin léčených v pravidelném hemodialyzačním programu. Průměrný věk byl 57 let, rozmezí od 26 do 75 let. Pravidelné dialyzační léčení trvalo v průměru 51 měsíců, rozmezí od 4 do 144 měsíců. Pacienti vyplnili Škálu hemodialyzačních stresorů, která obsahuje 31 položek, z toho 6 fyziologických a 25 psychosociálních, a každý stresor hodnotili na čtyřbodové Likertově stupnici. Výsledky jsou uvedeny jako průměr a směrodatná odchylka. Pro porovnání rozdílů mezi podskupinami byl použit nepárový t-test. Výsledky ukázaly, že nejvýraznějšími stresory jsou omezení fyzické aktivity (průměr 1,91), omezené možnosti rekreace (průměr 1,76), ztráta tělesných funkcí (průměr 1,68), únava (průměr 1,67) a omezení tekutin (průměr 1,61). Průměrný stresový skór pro celou škálu byl 32±11, přičemž teoreticky nejvyšší možná hodnota je 93. Celkový stresový skór se u mužů a žen významně nelišil, u starších pacientů (nad 50 let) byl statisticky významně vyšší než u mladších (p

Klíčová slova:
hemodialýza, fyziologické stresory, psychosociální stresory

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Možnosti biologické léčby u CRSwNP
nový kurz
Autoři: MUDr. Zuzana Balatková, Ph.D.

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autoři:

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Urtikarie – přehled o onemocnění a léčbě a významu antihistaminik
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se