HYPERLIPOPROTEINÉMIE, GENOTYP ApoEA KOSTNÍ DENZITA


Hyperlipoproteinaemia, ApoE Genotype and Bone Mineral Density

Background.
Both atherosclerosis and osteoporosis often appear together, especially in the elderly; usually theyare regarded as independent entities. Only recently epidemiological evidence occurred suggesting possible associ -ations between these diseases. Several groups of factors (genetic, hormonal and biochemical) have been studied toaccount for this association. Among the genetic factors, apolipoprotein E has been studied most extensively; someresults indicate that carriers of E4 allele are at increased risk of osteoporosis. A possible influence of plasmalipoproteins and of tissue ischaemia on bone metabolism has also been studied.Aim of the study. To test the hypothesis that there is an association between apolipoprotein E, plasma lipidconcentrations and bone mineral density.Methods. We examined 18 apolipoprotein E2/2 and E4/4 homozygotes and 130 postmenopausal women. Bonemineral density and plasma triglycerides, total and HDL cholesterol were determined in both groups; in apolipoproteinE homozygotes biochemical markers of bone turnover were also measured.Results. No significant differences in bone mineral density and bone remodelling were found between the E2/2and E4/4 homozygotes. A negative correlation between lumbar spine bone mineral density and cholesterol andtriglyceride concentrations (r=0.20-0.39) was observed both in postmenopausal women and apolipoprotein Ehomozygotes.Conclusion. We didn’t observe any association of apolipoprotein E genotype with bone mineral density andbiochemical markers of bone metabolism. A negative association between plasma lipid concentrations and bonemineral density supports the hypothesis of harmful effect of hyperlipidaemia on bone metabolism.

Key words:
bone mineral density, cholesterol, triglycerides, apolipoprotein E.


Autoři: T. Štulc;  R. Češka;  A. Hořínek;  J. Štěpán
Působiště autorů: III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2000; : 267-271
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Ateroskleróza i osteoporóza se často vyskytují společně, zvláště u starších osob; většinou jsoupovažovány za dvě nezávislé choroby. Teprve nedávno se objevily epidemiologické údaje svědčící o jejich některýchmožných souvislostech; jsou studovány různé faktory (genetické, hormonální, biochemické a další) k vysvětlenítohoto vztahu. Mezi genetickými faktory byla největší pozornost věnována apolipoproteinu E; podle některých autorůmají nositelé alely E4 vyšší riziko rozvoje osteoporózy. Dále jsou studovány možný nepříznivý vliv plazmatickýchlipoproteinů a účinek tkáňové ischemie na kostní metabolizmus.Cíl studie. Ověřit hypotézu, že existuje souvislost mezi kostní denzitou, genotypem apolipoproteinu E a plazma-tickou koncentrací lipidů.Metody. Vyšetřené osoby - skupina 18 homozygotů apolipoproteinu E 2/2 a 4/4; soubor 130 postmenopauzálníchžen. Vyšetření - kostní denzita (metodou dvouenergetické rtg denzitometrie - DEXA); koncentrace celkového a HDLcholesterolu a triglyceridů; u homozygotů apolipoproteinu E též biochemické ukazatele kostní remodelace.Výsledky. Nebyly zjištěny statisticky významné rozdíly v průměrných hodnotách kostní denzity ani ukazatelůkostní remodelace mezi homozygoty apolipoproteinu E2/2 a E4/4. Zjistili jsme negativní korelaci mezi kostnídenzitou v oblasti bederní páteře a koncentrací cholesterolu i triglyceridů (r=0,20-0,39) u postmenopauzálních ženi homozygotů apolipoproteinu E.Závěr. Neprokázali jsme souvislost mezi genotypem apolipoproteinu E a kostní denzitou nebo ukazateli kostníremodelace. U homozygotů apolipoproteinu E i u postmenopauzálních žen byl patrný negativní vztah mezi plazma-tickou koncentrací lipidů a kostní denzitou v oblasti bederní páteře. Tento nález podporuje hypotézu o nepříznivémvlivu hyperlipidémie na kostní metabolizmus.

Klíčová slova:
kostní denzita, cholesterol, triglyceridy, apolipoprotein E.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Možnosti biologické léčby u CRSwNP
nový kurz
Autoři: MUDr. Zuzana Balatková, Ph.D.

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autoři:

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Urtikarie – přehled o onemocnění a léčbě a významu antihistaminik
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se